ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2977 ΦΕΚ Α’ 296/31.12.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάgματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα, που υπογράφηκε στο Κίεβο στις 6 Νοεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ουκρανίας, που εφεξής θα καλούνται τα Μέρη,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας παραβλάπτουν τα οικονομικά, εμπορικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των χωρών τους,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα εξασφάλισης του ακριβούς υπολογισμού και της είσπραξης δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων, καθώς και ορθής εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με απαγορεύσεις, περιορισμούς και ελέγχους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ιδιαίτερα για τις τάσεις αύξησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι οι προσπάθειες πρόληψης των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ επίσης υπόψη τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή, καθώς και τη Σύσταση της 5ης Δεκεμβρίου 1953 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

1. “Τελωνειακή Διοίκηση” νοείται στην Ελληνική Δημοκρατία – η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών, και στην Ουκρανία – η Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας.

2. “Τελωνειακή νομοθεσία” νοούνται οι ισχύουσες διατάξεις, που εφαρμόζονται στα εδάφη των Μερών και καθορίζονται από νόμους ή κανονισμούς που διέ πουν την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση αγαθών, είτε συνδέονται με δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις είτε με μέτρα απαγορεύσεις, περιορισμών και ελέγχων.

3. “Αιτούν Μέρος” νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση που υποβάλλει την αίτηση για συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

4. “Αιτούμενο Μέρος” νοείται η Τελωνειακή Διοίκηση που λαμβάνει την αίτηση για συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

5. “Τελωνειακή παράβαση” νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας.

6. “Ναρκωτικά φάρμακα” νοούνται οποιαδήποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, που αναφέρονται στους Πίνακες Ι και II της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά φάρμακα (με τις σχετικές τροποποιήσεις),

7. “Ψυχότροπες ουσίες” νοείται οποιαδήποτε από τις ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, ή οποιαδήποτε φυσική ύλη που αναφέρονται στους Πίνακες Ι, ΙI, III και IV της Σύμβασης του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες (με τις σχετικές τροποποιήσεις).

8. “Πρόδρομες ουσίες” νοούνται οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται υπό έλεγχο στην παραγωγή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, που αναφέρονται στους Πίνακες Ι και II της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την καταπολέμηση της παρόνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.

9. “Ελεγχόμενη παράδοση” νοείται η τεχνική σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά παράνομων ή ύποπτων αποστολών ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών δια ή μέσα στο έδαφος μιας ή περισσότερων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών τους, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων, αναμεμειγμένων στη διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Τα Μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή:

α) για την εξασφάλιση της ορθής τήρησης της τελωνειακής νομοθεσίας,

β) για τη λήψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων,

γ) στην ανταλλαγή εγγράφων σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

δ) για την πρόληψη και διερεύνηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών.

2. Η συνδρομή μεταξύ των δύο Μερών γίνεται με την τήρηση της εθνικής τους νομοθεσίας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα Μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, υπό τους όρους της παρού σας Συμφωνίας για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Η λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής πραγματοποιείται με απευθείας επικοινωνία των υπαλλήλων που ορίζονται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών.

2. Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρμόδια να ανταποκριθεί στην αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια αρχή.

3. Η ανταλλασσόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας αλληλογραφία διενεργείται στις επίσημες γλώσσες των Μερών με μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Οι αιτήσεις συνδρομής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύουν τα αναγκαία για την ικανοποίησή της έγγραφα. Κατ` εξαίρεση, όταν αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, είναι δυνατή η αποδοχή προφορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιώνονται άμεσα εγγράφως.

2. Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα του Μέρους που υποβάλλει την αίτηση,

β) το όνομα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,

γ) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης,

δ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων που αποτελούν το αντικείμενο ερευνών, εφόσον είναι γνωστό,

ε) το περιεχόμενο της αίτησης με περιγραφή της υπόθεσης και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες διεπράχθη η παράβαση, καθώς επίσης και περιγραφή της τελωνειακής παράβασης που έχει διαπραχθεί, το νομικό χαρακτηρισμό του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Κράτους της Τελωνειακής Διοίκησης που απευθύνει την αίτηση.

3. Εάν η αίτηση δεν ανταποκρίνεται στις τυπικές προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί η διάρθωση ή η συμπλήρωσή της.

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Κατόπιν αίτησης, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών πληροφορούν η μία την άλλη κατά πόσα αγαθά που εξάγονται από το έδαφος του ενός Μέρους έχουν νόμιμα εισαχθεί στο έδαφος του άλλου Μέρους. Κατόπιν αίτησης, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν τις τελωνειακές διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν για τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει στα πλαίσια των δυνατοτήτων τις πληροφορίες αναφορικά με:

α) μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές παραβάσεις στο έδαφος του Μέρους που απευθύνει την αίτηση,

β) αγαθά που το αιτούν Μέρος θεωρεί ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων,

γ) πρόσωπα για τα οποία το αιτούν Μέρος γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι έχουν ανάμειξη σε τελωνειακές παραβάσεις,

δ) χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων στους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττονται παράνομες δραστηριότητες.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει σε αυτήν κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με δραστηριότητες, που μπορεί να καταλήξουν σε τελωνειακές παραβάσεις μέσα στο έδαφος του αιτούντος Μέρους.

4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών παρέχουν κατόπιν αίτησης τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά και αποστολή αγαθών, όπως διοικητικά, φορτωτικά, εμπορικά έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξία και τον τόπο προορισμού των αγαθών αυτών.

5. Κατόπιν αίτησης του ενός Μέρους, το άλλο Μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο έδαφός του, γνωστοποιεί ή φροντίζει ώστε οι αρμόδιες αρχές να κοινοποιήσουν πράξεις ή αποφάσεις που λαμβάνει το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής, σε πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφός του.

6. Κατόπιν αίτησης η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός ή του άλλου Μέρους στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητός της, ασκεί ειδική επιτήρηση για καθορισμένη χρονική περίοδο στις διακινήσεις αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων και των κινήσεων των αναμεμειγμένων σε αυτές προσώπων και μέσων μεταφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίησή της. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να διαβιβάζονται και ηλεκτρονικά.

2. Οι αιτήσεις συνδρομής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος άρθρου ικανοποιούνται με την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών του αιτούντος Μέρους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση μιας αίτησης, το Μέρος προς το οποίο αυτή απευθύνεται πληροφορεί σχετικά το αιτούν Μέρος.

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα περιλαμβανομένης της εξέτασης προσώπων υπόπτων για διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων.

4. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους προβαίνει σε εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην παρούσα Συμφωνία και για τις οποίες είναι αρμόδια η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση.

5. Η αίτηση του ενός Μέρους να ακολουθηθεί ορισμένη διαδικασία ικανοποιείται στο μέτρο του δυνατού, με την τήρηση της νομοθεσίας του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Στις περιπτώσεις που το αιτούν Μέρος υποβάλλει αίτηση συνδρομής, την οποία το ίδιο δεν θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για την ικανοποίησή της.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΥΤΟΒΟΥΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία, για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν:

α) παράνομες δραστηριότητες,

β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τέτοιων δραστηριοτήτων,

γ) αγαθά που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο τελωνειακών παραβάσεων,

δ) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι έχουν ανάμειξη σε τελωνειακές παραβάσεις,

ε) μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές παραβάσεις.

2. Η ανωτέρω αυτόβουλη συνδρομή παρέχεται από τα δύο Μέρη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στην οικονομία, δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους. όπως η παράνομη διακίνηση όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών, αρχαιολογικών θησαυρών, έργων τέχνης ή άλλων πολιτιστικών θησαυρών.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1. Αν η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους απευθύνει αίτηση, η Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους διεξάγει κάθε επίσημη έρευνα σχετική με ενέργειες που είναι ή εμφανίζονται να είναι αντίθετες προς την τελωνειακή νομοθεσία του αιτούντος Μέρους.

2. Αυτές οι έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Το Μέρος αυτό ενεργεί όπως θα ενεργούσε για λογαριασμό του.

3. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δύναται να επιτρέπει σε υπαλλήλους του αιτούντος Μέρους να παρίστανται σε τέτοιες έρευνες. Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να διαθέτουν γραπτή εξουσιοδότηση που να έχει εκδοθεί από την Τελωνειακή τους Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1. Αν οι δικαστικές ή διοικητικές αρχές του ενός Μέρους υποβάλουν τέτοιο αίτημα, σχετικά με τελωνειακές παραβάσεις που τίθενται υπόψη τους, η Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της να παρίστανται ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές.

2. Οι υπάλληλοι καταθέτουν ως μάρτυρες σχετικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Η αίτηση παράστασης πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποια υπόθεση και υπό ποια ιδιότητα θα παραστεί ο υπάλληλος.

4. Η αίτηση παράστασης τελωνειακών υπαλλήλων σαν εμπειρογνώμονες και μάρτυρες γίνεται με την τήρηση της νομοθεσίας των Μερών και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις στις οποίες και τα δύο Κράτη είναι Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. Δεν κοινοποιούνται ή χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός εάν η Τελωνειακή Διοίκηση που της παρέχει το εγκρίνει ρητά γραπτώς.

2. Οι αιτήσεις, οι πληροφορίες, οι εκθέσεις των εμπείρογνωμόνων και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται από την Τελωνειακή Διοίκηση του ενός από τα Μέρη, σε οποιαδήποτε μορφή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, απολαμβάνουν την ίδια προστασία από την Τελωνειακή Διοίκηση που τα λαμβάνει με αυτήν που έχουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες ίδιου είδους βάσει της εθνικής νομοθεσίας του Μέρους. Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Μέρους, οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας, θεωρούνται απόρρητες από το Μέρος που τις λαμβάνει.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις μπορούν, για τους σκοπούς και στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και Συμβάσεις, στις οποίες και τα δύο Κράτη είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών.

4. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων ως αποδεικτικών στοιχείων στα δικαστήρια και η βαρύτητα που τους αποδίδεται καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Κράτους.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατόπιν αίτησης, το Μέρος που απευθύνεται η αίτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα στο έδαφός του νομοθεσία, διαβιβάζει/κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαμένουν ή που εδρεύουν στο έδαφός του, όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που προέρχονται από αυτά και που εμπίπτουν στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Αν η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να αποβεί επιζήμια στην εθνική του κυριαρχία, στη δημόσια τάξη, στην ασφάλεια ή σε άλλα σημαντικά συμφέροντα ή αν θεωρεί ότι συνεπάγεται παραβίαση του επίσημου απορρήτου ή όποιο άλλο απόρρητο που προστατεύεται από το νόμο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής που ζητείται στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, ολικώς ή μερικώς, ή να την παρέχει υπό ορισμένους όρους ή προϋποθέσεις.

2. Αν μία αίτηση συνδρομής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η απόφαση και οι αιτίες της άρνησης κοινοποιούνται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στο Μέρος που απευθύνεται η αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, διερμηνείς και μεταφραστές.

ΤΙΤΛΟΣ III ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Μέρη συνεργάζονται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

α) Δημιουργία και διατήρηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

β) Οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέμα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, που ενδέχεται να απαιτεί από καιρού εις καιρόν την κοινή δράση τους.

2. Στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, η τελωνειακή συνεργασία περιλαμβάνει όλα τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης των τελωνειακών τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και των συστημάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο κάθε είδους συνδρομή σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

2. Για το σκοπό αυτόν κάθε Μέρος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, δέχεται στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνει για τους τελωνειακούς του υπαλλήλους, στελέχη της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους προκειμένου να βελτιώσει το επαγγελματικό τους επίπεδο μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης.

3. Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με νέες μεθόδους και μέσα πρόληψης, διερεύνησης και καταπολέμησης των τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών και παρέχουν αμοιβαία οποιασδήποτε άλλης μορφής τεχνική συνδρομή με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των πόρων της, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, ασκεί επιτήρηση:

α) Στην είσοδο και έξοδο από το έδαφος του Κράτους του ενός από τα δύο Μέρη, προσώπων που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττουν τελωνειακές παραβάσεις στο έδαφος του άλλου Μέρους.

β) Σε αγαθά που είναι γνωστά ή υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης από και προς το έδαφος του Κράτους του άλλου Μέρους.

γ) Σε κάθε μεταφορικό μέσο που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται στη διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων στο έδαφος του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Οι δύο Τελωνειακές Διοικήσεις συνεργάζονται στην εφαρμογή της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης.

2. Η απόφαση για την εφαρμογή της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης γίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την ισχύουσα στα δύο Μέρη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ Η ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Οι δύο Τελωνειακές Διοικήσεις συνδράμουν η μία την άλλη στην πρόληψη και διερεύνηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών, παρέχοντας η μία στην άλλη, κατόπιν αίτησης ή με δική τους πρωτοβουλία, όλες τις σχετικές πληροφορίες για:

α) μεθόδους καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

β) πληροφορίες που αναφέρονται στους κανόνες τελωνειακού ελέγχου για τα ναρκωτικά φάρμακα, ψυχότροπες ή πρόδρομες ουσίες, τις καινούργιες μεθόδους και μέσα ανίχνευσης,

γ) εμπειρίες στη χρήση τεχνικών συσκευών και εκπαιδευμένων σκύλων για την ανίχνευση ναρκωτικών,

δ) εκδόσεις και άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές εκδόσεις και βοηθήματα διδασκαλίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

ε) πληροφορίες για τους νέους τύπους ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, για τον τόπο παραγωγής, τους διαύλους που χρησιμοποιούνται από τους λαθρέμπορους και τις μεθόδους απόκρυψης,

στ) πληροφορίες εντοπισμού και εργαστηριακών αναλύσεων ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους όλες τις πληροφορίες σχετικά με:

α) πρόσωπα και εταιρείες, που είναι γνωστό ότι συμμετέχουν ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν συμμετάσχει στην παράνομη εισαγωγή ή διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

β) νέους διαύλους και μέσα που χρησιμοποιούνται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

γ) αγαθά και ταχυδρομικά δέματα, που είναι γνωστά ή υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

δ) κάθε μεταφορικό μέσο, που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιείται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών.

ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής ανατίθεται και διεξάγεται απευθείας μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών.

2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών ρυθμίζουν ώστε οι υπηρεσίες τους ερευνών να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία η μία με την άλλη.

3. Αμφισβητούμενα θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα επιλύονται με διαπραγματεύσεις και διακανονισμούς μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών.

ΑΡΘΡΟ 22 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι τα Μέρη έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

2. Η Συμφωνία αυτή συνάπτεται για μία περίοδο 5 ετών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για διαδοχικές περιόδους 5 ετών, εκτός εάν το ένα Μέρος υποβάλλει γραπτή γνωστοποίηση για την πρόθεσή του να τερματίσει τη Συμφωνία αυτή και η οποία παραμένει σε ισχύ 6 μήνες μετά την ημερομηνία τέτοιας γραπτής γνωστοποίησης.

Εγινε στο Κίεβο, την 6η Νοεμβρίου 2000, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, στην ελληνική, την ουκρανική και την αγγλική γλώσσα, που όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ