ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2976 ΦΕΚ Α` 295/31.12.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Μαίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝIΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας,

ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ στο εξής “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπ` όψιν τη σπουδαιότητα της οικονομικής συνεργασίας για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και προς το αμοιβαίο όφελος,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των μακροπρόθε σμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και, ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί η συνεργασία αυτή σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου εθνικής νομοθεσίας τους και λαμβανομένων υπ` όψιν των διεθνών τους υποχρεώσεων, καθώς και των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Τσεχίας, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους.

Κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

2. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικότερα:

-στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών,

-στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των μικτών επιχειρήσεων, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους.

Αρθρο 2

1. Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:

-βιομηχανία και τεχνολογικές μέθοδοι,

-ενέργεια,

-ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές,

-γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας,

-κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες,

-μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών,

-τηλεπικοινωνίες,

-τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

-τουρισμό,

-προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών,

-επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ,

-άλλες δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των υπηρεσιών.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

Αρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και αναλαμβάνουν να μελετήσουν τους πλέον κατάλληλους τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής, στους οποίους περιλαμβάνονται δραστηριότητες για την ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού στον τομέα αυτόν, η ανταλλαγή πληροφοριών περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, η συνεργασία στον τομεα της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων και των φυσικών καταστροφών, στα πλαίσια του συνολικού στόχου της αεισφόρου ανάπτυξης.

Αρθρο 4

1. Η οικονομική και βιομηχανική συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα Συμψωνία θα πραγματοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβολαίων μεταξύ ελληνικών και τσεχικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική και βιομηχανική συνεργασία, ιδίως δε:

-με τη δημιουργία ευνοικών συνθηκών για τις επενδύσεις,

-με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής, οικονομικής και βιομηχανικής φύσεως,

-με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων,

-με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων κ.λπ.,

-με την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου.

Αρθρο 5

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οργανισμών ή επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

2. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή, μεταξύ άλλων:

-επεξεργασίας κοινών ερευνητικών προγραμμάτων,

-οργάνωσης επισκέψεων και μορφωτικών ταξιδίων για ειδικευμένες αντιπροσωπείες,

-οργόνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

-παροχής τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας,

-συγκλήσεως συμποσίων και συναντήσεων.

Αρθρο 6

1. Συνιστάται, δια της παρούσης Συμφωνίας, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας.

2. Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και των αντίστοιχων ιδρυμάτων και οργανισμών τους και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε Μέρους, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνείται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπιση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσης Συμφωνίας και θα διατυπώνει, αν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της.

4. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να συνιστά Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε ειδικούς τομείς.

Αρθρο 7

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατό την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες ανακοινώσεις, με τις οποίες πληροφορούν ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτόν. Θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών.

2. Εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταγγείλει τη Συμφωνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν ανακοινώσεως, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρεχούσης περιόδου ισχύος της.

3. Οσον αφορά συμφωνίες και συμβόλαια που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των δύο χωρών, βάσει της παρούσης Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για μία περαιτέρω πενταετία από την ημερομηνία αυτή.

4. Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας, της 22ας Οκτωβρίου 1980, θα παύσει να ισχύει μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Εγινε εις διπλούν, στην Αθήνα, την 25η Μαίου 2000 στην ελληνική, τσεχική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 6 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ. ΔΡΥΣ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ