ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2975 ΦΕΚ Α` 294/31.12.2001

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος, που υπογράφηκε στην Ανκώνα στις 20 Μαίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο την ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ IΟΝIΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες Συμβαλλόμενα Μέρη),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του κοινού συμφέροντος,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την αναγκαιότητα βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοίας στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Αδριατική Θάλασσα και των δραστηριοτήτων ανταπόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Θαλάσσιας Ερευνας και Διάσωσης του 1979 και του Παραρτήματός της,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Αρθρο 1 Ορισμοί

1. Ο όρος “φάση κινδύνου” σημαίνει μια κατάσταση όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή ένα άτομο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση βοήθεια.

2. Ο όρος “αρμόδια αρχή” σημαίνει – στην Ελληνική Δημοκρατία – το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – και – στην ΙΤαλική Δημοκρατία – το Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλίας.

3. Ο όρος “περιοχή έρευνας και διάσωσης” σημαίνει μια περιοχή καθορισμένων διαστάσεων εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

4. Οι όροι “Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης” (JRCC) και “Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διά- σωσης” (MRCC) σημαίνουν τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της επαρκούς διοργάνωσης υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και για το συντονισμό της διεξαγωγής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός περιοχής έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα και την Ιταλία αντίστοιχα.

5. Οι όροι “Υποκέντρο Διάσωσης” και “Υποκέντρο Θαλάσσιας Ερευνας και Διάσωσης” σημαίνουν τις μονάδες που είναι υφιστάμενες σε ένα JRCC ή MRCC και δημιουργήθηκαν για να συμπληρώνουν τα ανωτέρω εντός καθορισμένης έκτασης μιας περιοχής έρευνας και διάσωσης.

6. Ο όρος “μονάδα διάσωσης” σημαίνει κάθε μονάδα που αποτελείται από εκπαιδευμένο προσωπικό και διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για τη γρήγορη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Αρθρο 2 Δικαιοδοσία

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης διέπει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών σε σχέση με την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.

2. Κανένα σημείο του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης δεν θίγει τις παρούσες ή μελλοντικές αξιώσεις και νομικές απόψεις των Μερών σχετικά με συμφωνίες που αφορούν το δίκαιο της θάλασσας και τη φύση και έκταση της δικαιοδοσίας παράκτιων κρατών και κρατών σημαίας.

3. Η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές Ερευνας και Διάσωσης (SRR) συμπίπτει με τη γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές Πληροψοριών Πτήσεων και συνδέει τα εξής σημεία:

1.40ο 25`Β 019ο00` Α

2.36ο 30`Β 019ο00` Α

Αρθρο 3 Προειδοποίηση

Οι αιτήσεις για βοήθεια ή συμμετοχή στην οργάνωση έρευνας και διάσωσης ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γίνεται από το Ελληνικό JRCC Πειραιά προς το MRCC Ρώμης και από το Ιταλικό MRCC Ρώμης στο JRCC Πειραιά.

Αρθρο 4 Συντονισμός

1. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντός της περιοχής έρευνας και διόσωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης Πειραιώς (JRCC Πειραιώς) και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η βοήθεια προς πλοία σε κίνδυνο εντός της περιοχής ευθύνης της Ιταλικής Δημοκρατίας θα συντονίζονται από το Κέντρο Συντονισμού θαλάσσιας Διάσωσης Ρώμης (MRCC Ρώμης).

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αρμόδια άτομα που είναι υπεύθυνα για το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο άτομο που είναι υπεύθυνο στο άλλο κέντρο συντονισμού διάσωσης, ανάλογα με την περίπτωση, για την έρευνα και διάσωση στη θόλασσα.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δια του παρόντος συμφωνούν και εξουσιοδοτούν τα αρμόδια Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης να κάνουν απευθείας συνεννοήσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσουν το συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, που εκτελούνται στα αντίστοιχα χωρικά ύδατα, αν το απαιτούν οι περιστάσεις, για να παρασχεθεί επιτυχής βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αρθρο 5 Εισδοχή

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα κάνει αποτελεσματικές προετοιμασίες για να εξασφαλίσει την άδεια εισόδου μονάδων διάσωσης του άλλου Μέρους για τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αίτηση εισόδου, σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος Μνημονίου, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Μνημονίου.

2. Στην αίτηση από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος για άδεια εισόδου για συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης του αιτούντος Μέρους θα γνωστοποιεί στο Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης του άλλου Μέρους τον αριθμό και τη βασική περιγραφή των μονάδων διάσωσης που προβλέπεται να εισέλθουν στην Περιοχή Ερευνας και Διάσωσης.

3. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αντίστοιχα Κέντρα Συντονισμού Διάσωσής τους να εκδίδουν άδειες σε μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για άδεια εισόδου στη συμμετοχή στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην αντίστοιχη περιοχή έρευνας και διάσωσης, αν η συμμετοχή αυτή ζητηθεί από το Μέρος στην περιοχή έρευνας και διάσωσης του οποίου λαμβάνει χώρα η επιχείρηση.

Αρθρο 6 Μονάδες διάσωσης

Για να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός των μονάδων διάσωσης από τη Συντονιστική Αρχή κάθε Μέρους, το διεθνές χαρακτηριστικό των μονάδων αυτών θα γνωστοποιηθεί από κάθε Εθνική Συντονιστική Αρχή SRR.

Αρθρο 7 Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιούν κατά περιόδους την τοποθεσία του κέντρου συντονισμού διάσωσης και των υποκέντρων του, τις μονόδες και τον εξοπλισμό διάσωσης, τα χαρακτηριστικά απόδοσης και διαθεσιμότητας, τα ονόματα των υπεύθυνων ατόμων και τη μέθοδο δημιουργίας επαφών μεταξύ των υπεύθυνων ατόμων και θα ανταλλάσσουν επίσης προγράμματα επιχειρήσεων και καταλόγους ενεργειών που θα γίνονται για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών επεισοδίων κινδύνου.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις εν λόγω μεταβολές.

Αρθρο 8 Συναντήσεις εκπροσώπων

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι εκπρόσωποι των αντίστοιχων Αρχών τους, που είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση έρευνας και διάσωσης, θα συναντώνται σύμφωνα με τις ανάγκες για να αναπτύξουν συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας.

Αρθρο 9 Ασκήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προγραμματίζουν και να εκτελούν ασκήσεις έρευνας και διάσωσης σε προσομοιωμένα περιστατικά, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης των Μερών στη συνεργασία μεταξύ τους.

Αρθρο 10 Γλώσσα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι ασκήσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι συναντήσεις των εκπροσώπων θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Αρθρο 11 Θέση σε ισχύ

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας από τις δύο γνωστοποιήσεις που λαμβάνονται μέσω της διπλωματικής οδού, που θα αναφέρουν ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εκπλήρωσαν τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους για να τεθεί σε ισχύ το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης.

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης συνάπτεται για απεριόριστη χρονική περίοδο.

Σχετικό:Ανακ.Υπ.Εξωτ.Φ.0544/10/ΑΣ 254/Μ.5134, ΦΕΚ Α 65/3.4.2002

Αρθρο 12 Τροποποιήσεις

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί με αίτημα ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι τροποποιήσεις του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης θα τίθενται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται τις τροποποιήσεις και ενημέρωσαν αναλόγως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 13 Καταγγελία

1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης μπορεί να καταγγελθεί γραπτώς μέσω της διπλωματικής οδού ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος.

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα τερματιστεί με τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης καταγγελίας από ένα από τα Μέρη.

Αρθρο 14 Κείμενο

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, έκαστο στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου έγκυρα. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Σε πίστωση των οποίων, οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι υπέγραψαν το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης.

Τόπος: Ανκώνα Ημερομηνία: 20 Μαίου 2000

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ιταλικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα πρωτόκολλα – πρακτικά που καταρτίζονται κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αντίστοιχων Αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μνημονίου, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Μνημονίου γίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ