ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2974 ΦΕΚ Α’ 293/31.12.2001

Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων”και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η 180 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας “για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων”, που ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις 22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το Πρωτόκολλο 1996 στην 147 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας “Περί ελαχίστων επίπεδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976” (που έχει κυρωθεί με το Ν. 948/1979 ΦΕΚ 167 Α), το οποίο ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις 22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ 180 ———– ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν Φ.0546/5/ΑΣ453/Μ.5356/28.5.2002 Ανακοίνωση (ΦΕΚ Α΄133/12.6.2002).

—————————-

Η Γενική Διάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ συγκληθεί στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και

ΕΧΟΝΤΑΣ συνέλθει στην 84η Σύνοδό της, την 8η Οκτωβρίου 1996, και

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Ελάχιστα Επίπεδα Εμπορικών Πλοίων, 1976 και του Πρωτοκόλλου αυτής 1996, και της Σύμβασης Επιθεώρησης Εργασίας (Ναυτικών), 1996, και

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οργάνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.): Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε, Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Εκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών για Ναυτικούς, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995, Απόφαση Συνέλευσης Α 481 (XII) (1981) περί Αρχών Ασφαλούς Επάνδρωσης, Απόφασης Α 741 (18) (1993) περί Διεθνούς Κώδικα για την Ασφαλή Διαχείριση των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (I.S.M.)), και Απόφαση Συνέλευσης Α 772 (18) (1993) περί παραγόντων Κόπωσης στην Επάνδρωση και την Ασφάλεια, και

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Δικαίου της Θάλασσας, 1984 στις 6 Νοεμβρίου 1994, και

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει την υιοθέτηση ορισμένων προτάσεων που αφορούν στην αναθεώρηση της Σύμβασης (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση (Αναθεωρητική), 1958 και της Σύστασης (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση, 1958, που αποτελεί το δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου, και

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει ότι αυτές οι προτάσεις θα λάβουν τη μορφή Διεθνούς Σύμβασης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ, την 22η ημέρα του Οκτωβρίου του έτους 1996, την ακόλουθη Σύμβαση, που μπορεί να αναφέρεται ως Σύμβαση για τις Ωρες Εργασίας των Ναυτικών και την Επάνδρωση των Πλοίων, 1996.

ΜΕΡΟΣ Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Αυτή η Σύμβαση έχει εφαρμογή σε κάθε θαλασσοπλοούν πλοίο που ανήκει στο Δημόσιο ή σε ιδιώτη και είναι νηολογημένο στην επικράτεια οποιουδήποτε Μέλους για το οποίο η Σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ και απασχολείται κανονικά σε εμπορικές ναυτιλιακές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτής της Σύμβασης, πλοίο εγγεγραμμένο στα νηολόγια δύο Μελών θεωρείται ότι είναι νηολογημένο στην επικράτεια του Μέλους του οποίου τη σημαία φέρει.

2. Στο μέτρο του πρακτικού, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ιδιοκτητών αλιευτικών πλοίων και αλιέων, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης για τη θαλάσσια αλιεία εμπορικού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση αμφιβολιών κατά πόσον θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως θαλασσοπλοούντα κάποια πλοία ή ως πλοία απασχολούμενα σε εμπορικές ναυτιλιακές δραστηριότητες ή θαλάσσια αλιεία εμπορικού χαρακτήρα, το ζήτημα θα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν διαβουλεύσεων με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις πλοιοκτητών, ναυτικών και αλιέων.

4. Αυτή η Σύμβαση δεν έχει εφαρμογή σε ξύλινα πλοιάρια παραδοσιακής κατασκευής όπως “ντόους” και “τζανκς”.

ΑΡΘΡΟ 2

Για το σκοπό αυτής της Σύμβασης:

(α) Ο όρος “αρμόδια αρχή” σημαίνει τον υπουργό, κυβερνητική υπηρεσία ή άλλη αρχή που έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, αποφάσεις ή άλλες οδηγίες με ισχύ νόμου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας – ανάπαυσης των ναυτικών ή την επάνδρωση των πλοίων.

(β) Ο όρος “ώρες εργασίας” σημαίνει το χρόνο στη διάρκεια του οποίου ο ναυτικός απαιτείται να εργάζεται για λογαριασμό του πλοίου.

(γ) Ο όρος “ώρες ανάπαυσης” σημαίνει το χρόνο εκτός των ωρών εργασίας.

Αυτός ο όρος δεν περιλαμβάνει τα σύντομα διαλείμματα.

(δ) Ο όρος “ναυτικός” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται τοιουτοτρόπως από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή συλλογικές συμβάσεις, το οποίο έχει προσληφθεί ή απασχολείται με οποιαδήποτε ειδικότητα σε θαλασσοπλοούντα πλοία στα οποία αυτή η Σύμβαση έχει εφαρμογή.

(ε) Ο όρος “πλοιοκτήτης” σημαίνει τον ιδιοκτήτη του πλοίου ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής “γυμνού” πλοίου, στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη λειτουργία του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και που αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλες τις συνεπαγόμενες ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΜΕΡΟΣ II. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα στα όρια που περιέχονται στο Αρθρο 5, θα καθορίζεται είτε ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας του οποίου δεν θα γίνεται υπέρβαση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανάπαυσης που θα παρέχεται σε μία δεδομένη χρονική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλος το οποίο κυρώνει αυτή τη Σύμβαση αναγνωρίζει ότι το πρότυπο κανονικών ωρών εργασίας για ναυτικούς, όπως αυτό για άλλους εργαζόμενους, θα βασίζεται σε οκτάωρη εργασία ανά ημέρα με μία ημέρα ανάπαυσης ανά εβδομάδα και ανάπαυση σε επίσημες εορτές. Πάντως, αυτό δεν θα εμποδίζει το Μέλος από το να τηρεί διαδικασίες για την έγκριση ή καταχώρηση συλλογικής σύμβασης που καθορίζει τις κανονικές ώρες εργασίας των ναυτικών σε βάση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτό το πρότυπο.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Τα όρια των ωρών εργασίας ή ανάπαυσης θα έχουν ως ακολούθως:

(α) οι μέγιστες ώρες εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις:

i) 14 ώρες εντός οποιασδήποτε 24ωρης περιόδου, και

ii) 72 ώρες εντός οποιασδήποτε περιόδου επτά ημερών ή

β) οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης δεν θα είναι λιγότερες από:

i) 10 ώρες εντός οποιασδήποτε 24ωρης περιόδου, και

ii) 77 ώρες εντός οποιασδήποτε περιόδου επτά ημερών.

2. Οι ώρες ανάπαυσης μπορούν να κατανεμηθούν σε όχι περισσότερες από δύο περιόδους, μία εκ των οποίων θα είναι τουλάχιστον εξάωρης διάρκειας και το διάστημα μεταξύ διαδοχικών περιόδων ανάπαυσης δεν θα υπερβαίνει τις 14 ώρες.

3. Γυμνάσια συγκέντρωσης, πυρόσβεσης και σωσιβίων λέμβων και γυμνάσια οριζόμενα από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και από τα διεθνή όργανα θα διεξάγονται κατά τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τη διατάραξη των περιόδων ανάπαυσης και δεν θα επιφέρει κόπωση.

4. Σε καταστάσεις όπου ο ναυτικός βρίσκεται σε άμεση διάθεση για υπηρεσία, όπως στην περίπτωση μη επιτηρούμενου μηχανοστασίου, στο ναυτικό θα παρέχεται επαρκής συμπληρωματική περίοδος ανάπαυσης, εφόσον η κανονική περίοδος ανάπαυσης διακόπτεται από κλήσεις για εργασία.

5. Εφόσον δεν υφίσταται συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση ή εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης ή της διαιτητικής απόφασης αναφορικά με τις παραγράφους 3 και 4 είναι ανεπαρκείς, τότε θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή τέτοιες διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί λαμβάνουν επαρκή ανάπαυση.

6. Τίποτε στις παραγράφους 1 και 2 δεν θα εμποδίζει το Μέλος από το να διατηρεί εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή διαδικασία προκειμένου η αρμόδια αρχή να εγκρίνει ή να καταχωρεί συλλογικές συμβάσεις οι οποίες επιτρέπουν εξαιρέσεις από τα καθοριζόμενα όρια.

Τέτοιες εξαιρέσεις στο μέτρο του δυνατού θα ακολουθούν τα οριζόμενα πρότυπα, αλλά μπορεί να λαμβάνουν υπόψη συχνότερες ή μακρότερες περιόδους άδειας ή τη χορήγηση συμπληρωματικής άδειας σε ναυτικούς που μετέχουν σε φυλακές ή σε ναυτικούς εργαζόμενους σε πλοία απασχολούμενα σε βραχείς πλόες.

7. Το Μέλος θα απαιτεί την ανάρτηση, σε εύκολα προσβάσιμο χώρο, πίνακα με τις επί πλοίου ρυθμίσεις εργασίας, που θα περιλαμβάνει για κάθε θέση τουλάχιστον:

(α) το πρόγραμμα υπηρεσίας στη θάλασσα και στο λιμάνι και

(β) τις μέγιστες ώρες εργασίας ή τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης που απαιτούνται από νόμους, κανονισμούς ή συλλογικές συμβάσεις σε ισχύ στο Κράτος της σημαίας.

8. Ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 θα καταρτίζεται σε τυποποιημένο έντυπο στη γλώσσα ή γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 6

Κανένας ναυτικός ηλικίας μικρότερης των 18 ετών δεν θα εργάζεται τη νύκτα. Για τους σκοπούς αυτούς του Αρθρου, “νύκτα” σημαίνει περίοδο τουλάχιστον εννέα συνεχόμενων ωρών, περιλαμβανομένου του διαστήματος μεταξύ μεσονυκτίου έως πέντε π.μ.. Αυτή η διάταξη δεν απαιτείται να εφαρμόζεται σε περίπτωση που μπορεί να θιγεί η αποτελεσματική εκπαίδευση νέων ναυτικών ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, σύμφωνα με καθιερωμένα εκπαιδευτικά και ωρολόγια προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Τίποτα, σε αυτή τη Σύμβαση δεν θα εκλαμβάνεται ότι θίγει το δικαίωμα του πλοιάρχου του πλοίου να απαιτεί από τον ναυτικό την εκτέλεση οποιωνδήποτε ωρών εργασίας που είναι απαραίτητες για την άμεση ασφάλεια του πλοίου, των προσώπων επί του πλοίου ή του φορτίου, ή με σκοπό την παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο πλοίαρχος μπορεί να αναστείλει το πρόγραμμα ωρών εργασίας ή ανάπαυσης και να απαιτήσει από τον ναυτικό την εκτέλεση οποιωνδήποτε ωρών εργασίας που είναι απαραίτητες έως να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση.

3. Το συντομότερο δυνατόν, αφού αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση, ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει ότι κάθε ναυτικός που εκτέλεσε εργασίες σε προγραμματισμένη περίοδο ανάπαυσης, λαμβάνει επαρκή περίοδο ανάπαυσης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Το Μέλος θα απαιτεί την τήρηση αρχείων ημερήσιων ωρών εργασίας ή ημερήσιων ωρών ανάπαυσης των ναυτικών ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις που περιέχονται στο Αρθρο 5. Ο ναυτικός θα λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων που τον αφορούν, τα οποία θα είναι θεωρημένα από τον πλοίαρχο, ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον πλοίαρχο και από τον ναυτικό.

2. Η αρμόδια αρχή θα καθορίζει τις διαδικασίες για την τήρηση τέτοιων αρχείων επί του πλοίου, περιλαμβανομένων και των διαστημάτων κατά τα οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία. Η αρμόδια αρχή θα καθιερώνει το έντυπο των αρχείων ωρών εργασίας ή ωρών ανάπαυσης των ναυτικών λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε διαθέσιμες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρότυπο έντυπο έχει προετοιμαστεί από την Οργάνωση. Το έντυπο θα καταρτίζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που προβλέπονται από το Αρθρο 5 παράγραφος 8.

3. Αντίγραφα των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρονται σε αυτή τη Σύμβαση και των σχετικών συλλογικών συμβάσεων θα τηρούνται επί του πλοίου και θα είναι ευπρόσιτα στο πλήρωμα.

ΑΡΘΡΟ 9

Η αρμόδια αρχή θα εξετάζει και θεωρεί το αρχείο που αναφέρεται στο Αρθρο 8, σε κατάλληλα διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τις ώρες εργασίας ή τις ώρες ανάπαυσης σε εφαρμογή αυτής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10

Εφόσον τα αρχεία ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν παράβαση των διατάξεων που ρυθμίζουν τις ώρες εργασίας ή τις ώρες ανάπαυσης, η αρμόδια αρχή θα απαιτεί τη λήψη μέτρων στα οποία περιλαμβάνεται, εφόσον είναι απαραίτητη, η αναθεώρηση της επάνδρωσης του πλοίου έτσι ώστε να αποφεύγονται παραβάσεις στο μέλλον.

ΜΕΡΟΣ III. ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε πλοίο στο οποίο έχει εφαρμογή αυτή η Σύμβαση θα είναι επαρκώς, ασφαλώς και αποτελεσματικώς επανδρωμένο σύμφωνα με το έγγραφο ελαχίστης ασφαλούς επάνδρωσης ή ισοδυνάμου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

2. Η αρμόδια αρχή όταν καθορίζει, εγκρίνει ή αναθεωρεί τα επίπεδα επάνδρωσης θα λαμβάνει υπόψη:

(α) την ανάγκη αποφυγής ή ελαχιστοποίησης, στο μέτρο του δυνατού, παρατεταμένων ωρών εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ανάπαυση και να περιορίζεται η κόπωση, και

(β) τα διεθνή όργανα που προσδιορίζονται στο Προοίμιο.

ΑΡΘΡΟ 12

Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν θα εργάζεται σε πλοίο.

ΜΕΡΟΣ IV. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Ο πλοιοκτήτης θα εξασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος διαθέτει τα απαραίτητα μέσα με σκοπό τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κατάλληλη επάνδρωση του πλοίου.

Ο πλοίαρχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί ωρών εργασίας και ανάπαυσης που προκύπτουν από αυτή τη Σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε Μέλος το οποίο κυρώνει αυτή τη Σύμβαση θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διατάξεών της, με νόμους ή κανονισμούς, εκτός των περιπτώσεων όπου το αποτέλεσμα υφίσταται από συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή δικαστικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Μέλος θα:

(α) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης κατάλληλων κυρώσεων και διαρθωτικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης,

(β) διαθέτει κατάλληλες υπηρεσίες επιθεώρησης που θα εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων που λήφθηκαν σε εκτέλεση αυτής της Σύμβασης και θα τις εφοδιάζει με τα απαραίτητα μέσα για το σκοπό αυτόν, και

(γ) κατόπιν διαβουλεύσεων με τις οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών, θα καθιερώνει διαδικασίες για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικών με οποιαδήποτε θέματα περιέχονται σε αυτή τη Σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Αυτή η Σύμβαση αναθεωρεί τη Σύμβαση (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση (Αναθεωρητική) 1958, τη Σύμβαση (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση (Αναθεωρητική) 1949, τη Σύμβαση (Θαλάσσης) για τους Μισθούς, τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση, 1946 και τη Σύμβαση (Θαλάσσης) για τις Ωρες Εργασίας και την Επάνδρωση, 1936.

Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της Σύμβασης οι ανωτέρω αναφερόμενες Συμβάσεις θα παύσουν να είναι ανοικτές για επικύρωση.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι επίσημες κυρώσεις αυτής της Σύμβασης θα ανακοινώνονται στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αυτή η Σύμβαση θα δεσμεύει μόνο εκείνα τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των οποίων οι κυρώσεις έχουν καταχωρηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

2. Αυτή η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι κυρώσεις πέντε Μελών, τρία εκ των οποίων διαθέτουν έκαστο στόλο ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, έχουν καταχωρηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

3. Ακολούθως, αυτή η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ για οποιοδήποτε Μέλος έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει καταχωρηθεί η κύρωσή της.

Σχετικό:ν υπ΄ αριθμόν Φ.0546/5/ΑΣ453/Μ.5356/28.5.2002 Ανακοίνωση (ΦΕΚ Α΄133/12.6.2002).

ΑΡΘΡΟ 19

1. Κάθε Μέλος το οποίο έχει κυρώσει αυτή τη Σύμβαση μπορεί να την καταγγείλει μετά την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχικά ίσχυσε η Σύμβαση, με πράξη που θα κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση.

Η καταγγελία δεν θα καθίσταται ισχυρή πριν ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία έχει καταχωρηθεί.

2. Κάθε Μέλος το οποίο έχει κυρώσει αυτή τη Σύμβαση και το οποίο, εντός του έτους που ακολουθεί την παρέλευση της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο περιόδου των δέκα ετών, δεν ασκεί το προβλεπόμενο από αυτό το Αρθρο δικαίωμα της καταγγελίας, θα δεσμεύεται για ακόμη μία περίοδο δέκα ετών και ακολούθως μπορεί να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση μετά την παρέλευση κάθε περιόδου δέκα ετών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτό το Αρθρο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα ενημερώνει όλα τα Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταχώρηση όλων των κυρώσεων και καταγγελιών που έχουν κοινοποιηθεί σε αυτόν από τα Μέλη της Οργάνωσης.

2. Μετά την πλήρωση των προβλεπόμενων από το Αρθρο 18 παράγραφος 2 προϋποθέσεων, ο Γενικός Διευθυντής θα εφιστά την προσοχή των Μελών της Οργάνωσης επί της ημερομηνίας έναρξης σε ισχύ της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα διαβιβάζει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώρηση σύμφωνα με το Αρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πλήρη στοιχεία όλων των κυρώσεων και πράξεων καταγγελίας που έχουν καταχωρηθεί από τον Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων Αρθρων.

ΑΡΘΡΟ 22

Κατά περιοδικά διαστήματα, όπως μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα υποβάλλει στη Γενική Διάσκεψη έκθεση για την καταλληλότητα αυτής της Σύμβασης και θα εξετάζει το αν είναι επιθυμητή ή όχι η εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης του θέματος της ολικής ή μερικής αναθεώρησής της.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διάσκεψη υιοθετήσει νέα Σύμβαση που θα αναθεωρεί την παρούσα Σύμβαση εν μέρει ή εν όλω, τότε, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα Σύμβαση:

(α) η κύρωση από Μέλος της νέας αναθεωρητικής Σύμβασης θα συνεπάγεται ipso jure την άμεση καταγγελία αυτής της Σύμβασης, παρά τις διατάξεις του Αρθρου 19 ανωτέρω, εάν και όταν θα ισχύσει η νέα αναθεωρητική Σύμβαση,

(β) από την ημερομηνία που η νέα αναθεωρητική Σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αυτή η Σύμβαση θα πάψει να είναι ανοικτή για κύρωση από Μέλη.

2. Αυτή η Σύμβαση σε κάθε περίπτωση θα παραμένει σε ισχύ με την παρούσα μορφή και περιεχόμενό της για εκείνα τα Μέλη τα οποία την έχουν κυρώσει αλλά δεν έχουν κυρώσει την αναθεωρητική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 24

Η αγγλική και γαλλική έκδοση του κειμένου αυτής της Σύμβασης είναι εξίσου αυθεντικές.

Το παραπάνω είναι το αυθεντικό κείμενο της Σύμβασης που δεόντως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την ογδοηκοστή τέταρτη Σύνοδό της που έλαβε χώρα στη Γενεύη και ολοκληρώθηκε την 22η Οκτωβρίου 1996.

Προς πίστωση αυτών θέσαμε τις υπογραφές μας σήμερα την εικοστή δεύτερη ημέρα του Οκτωβρίου 1996.

Ο Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης JAMES HUBBARD

Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας MICHEL HANSENNE

1. Στο Παράρτημα της 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας “Περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εμπορικών Πλοίων” προστίθενται οι Συμβάσεις του Μέρους Α’ του Συμπληρωματικού Παραρτήματος του κυρούμενου Πρωτοκόλλου, καθώς και η 108 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας για τα έγγραφα Ταυτότητος Ναυτικών, 1958 (που κυρώθηκε με το ν. 4316/1963, ΦΕΚ 187 Α ́), η οποία περιέχεται στο Μέρος Β ́ του παραπάνω Συμπληρωματικού Παραρτήματος.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί στο Παράρτημά της με αριθμό 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας να προστίθενται και άλλες Συμβάσεις από αυτές που περιέχονται στο Μέρος Β ́ του Συμπληρωματικού Παραρτήματος του κυρούμενου Πρωτοκόλλου.

1. Με κανονισμούς που κυρώνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή της κυρούμενης Διεθνούς Σύμβασης.

2. Η θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου δεν θίγει την εφαρμογή ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα χρόνου απασχόλησης προσωπικού πλοίων ειδικών κατηγοριών.

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της κυρούμενης Διεθνούς Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου υπερισχύει το αγγλικό κεί- μενο.

Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, τη βεβαίωση των παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο καταγγελιών είναι: α) Για το εσωτερικό: Η Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές.

β) Για το εξωτερικό: Οι τοποθετημένοι στις Προξενικές Αρχές Αξιωματικοί Λ.Σ. που ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτοί, οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και κανονισμών που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού τιμωρούνται ανεξάρτητα από ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που απορρέει από άλλη διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ́). Η διαδικασία άσκησης και εκδίκασης προσφυγών που προβλέπεται από το πιο πάνω άρθρο έχει εφαρμογή.

Η ισχύς του παρόντος νόμου, της Διεθνούς Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 18 της Σύμβασης και 6 του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ