ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 21/07/1982 με το Άρθρο δέκατο τρίτο ΝΟΜΟΣ 1269/1982

Νόμος 297 ΦΕΚ Α΄87/15.4.1976
Περί κυρώσεως των εν έτει 1969 γενομένων τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως,περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαίου,του έτους 1954 ως αύτη ετροποποιήθη υπό της Διασκέψεως του Λονδίνου του 1962.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ