Νόμος 2962 ΦΕΚ 267 – 23.11.2001
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ “EUTELSAT”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών επικοινωνιών “EUTELSAT”, όπως διαμορφώθηκε μετά την υιοθέτηση τροποποιήσεων από την 26η Γενική Συνέλευση αυτού, στο Κάρντιφ, στις 20 Μαιου 1999, το κείμενο της οποίας στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα Κράτη που συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών για την ανόπτυξη των σχέσεων μεταξύ των λαών και των οικονομιών τους, και την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε αυτόν τον τομέα`

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι ο Προσωρινός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δορυφορικών Επικοινωνιών “ΙΝΤΕΡΙΜ EUTELSAT” θεσπίστηκε για την εκμετάλλευση των διαστημικών τμημάτων των ευρωπαϊκών δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης επί των ΑΡχών που διέπουν τις δραστηριότητες των Κρατών για την εξερεύνηση και τη χρησιμοποίηση του απώτερου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και των όλλων ουρανίων σωμάτων, που υπεΥρόφη στο Λονδίνο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον στις 27 Ιανουαρίου 1967`

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να συνεχίσουν τη θέσπιση και τη λειτουργία του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος του EUTELSAT ως τμήμα ενός διευρωπαίκού τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλα τα συμμετέχοντα Κρότη χωρίς να βλόπτονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Κρατών που συμβόλλονται στη σχετική συμφωνία της Ευρωπαίκής `Ενωσης, καθώς και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη αναθεώρησης, και αν καταστεί απαραίτητο, και προσαρμογής στις τεχνικές, οικονομικές, κανονιστικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και συγκεκριμένα εκφράζοντας την επιθυμία μεταφοράς των λειτουργικών δραστηριοτήτων και των σχετικών παγίων του EUTELSAT σε ανώνυμη εταιρία που θα συσταθεί σε κάποια εθνική δικαιοδοσία, η οποία θα λειτουργεί επι υγιούς οικονομικής και δημοσιονομικής βάσης όσον αφορά τις αποδεκτές εμπορικές αρχές και τον Διακανονισμό`

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ Ι (Ορισμοί)

Για το σκοπό της Σύμβασης:

α) Ως “Σύμβαση” νοείται η Σύμβαση δια της οποίας θε σπΙζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δορυφορικών Επικοινωνιών “EUTELSAT” περιλαμβανομένων του Προλόγου και των Παραρτημάτων του, που ανοίχτηκε για υπογραφή από τις κυβερνήσεις στο Παρίσι, στις 15 Ιουλίου 1982, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

β) Ως “Προσωρινή Σύμβαση” νοείται η ΣυμφωνΙα για τη Σύσταση Προσωρινού Ευρωπαικού Οργανισμού Δορυφορικών Επικοινωνιών “ΙΝΤΕRΙΜ EUTELSAT” , που υπεγρόφη στο Παρίσι, στις 13 Μαίου 1977, μεταξύ των διοικήσεων ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων παροχής και κατετέθη στη Γαλλική Κυβέρνηση.

γ) Ως “Συμφωνία Ευρωπαϊκού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου (ECS)” νοείται η Συμπληρωματική Συμφωνία της Προσωρινής Συμφωνίας σχετικά με το διαστημικό τομέα του Δορυφορικού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος για Σταθερές Υπηρεσίες (ECS), που υπεγράφη στο Παρίσι, στις 10 Μαρτίου 1978.

δ) Ως “Μέρος” νοείται το Κράτος για το οποίο η Σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ ή προσωρινή εφαρμογή.

ε) Ως “Γενικός Διευθυντής του EUTELSAT” νοείται ο επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου του EUTELSAT.

στ) Ως “Εκτελεστικός Γραμματέας του EUTELSAT” νοείται ο επικεφαλής της γραμματείας του EUTELSAT.

ζ) Ως “Εταιρία Eutelsat Α.Ε.” νοείται μια εταιρία που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας ενός εκ των Μερών και αρχικά θα εδρεύει στη Γαλλία.

η) Ως “Διαστημικός Τομέας” νοείται ένα σύνολο τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων) καθώς και η παρακολούθηση, τηλεμετρία, εντολή, έλεγχος, επιτήρηση και οι σχετικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για τη λειτουργική υποστήριξη αυτών των εγκαταστάσεων.

θ) Ως “Δορυφορικό σύστημα” νοείται η μονάδα που αποτελείται από ένα διαστημικό τμήμα και από τους σταθμούς εδάφους που έχουν πρόσβαση στο εν λόγω διαστημικό τμήμα.

ι) Ως “Τηλεπικοινωνίες” νοείται οποιαδήποτε μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, εγγρόφων, εικόνων και ήχων ή οποιασδήποτε πληροφορίας μέσω ενσύρματων, ραδιοεπικοινωνιακών, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων.

ια) Ως “Βασικές Αρχές” νοούνται οι αρχές που αναφέρονται στο Αρθρο 1I1 α) της Σύμβασης.

ιβ) Ως “Διακανονισμός” νοεΙται ο Διακανονισμός μεταξύ του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε., που αποσκοπεί στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους, και ιδιαίτερα στην παροχή του πλαισίου που θα επιτρέψει στον EUTELSAT να επιβλέπει και να εξασφαλίζει την τήρηση των Βασικών Αρχών από την εταιρία Eutelsat Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ ΙΙ (Σύσταση του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε.)

α) Δια του παρόντος τα Μέρη συστήνουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δορυφορικών Επικοινωνιών, εφεξής καλούμενο EUTELSAT.

β) 1. Η εταιρία Eutelsat Α.Ε. θα συσταθεί ώστε να λειτουργεί ένα δορυφορικό σύστημα και να παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες, και για αυτόν το σκοπό, τα πάγια του EUTELSAT και οι λειτουργικές της δραστηριότητες θα μεταφερθούν στην εταιρία Eutelsat Α.Ε..

2. Η εταιρία Εutelsat Α.Ε. θα διέπεται από τα έγγραφα σύστασής της και από τους νόμους του τόπου σύστασής της.

3. Οποιοδήποτε Μέρος στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. ή βρίσκονται και / ή λειτουργούνται τα πάγια αυτής, βάσει των διακανονισμών που θα γίνουν μεταξύ του Μέρους αυτού και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε., το πρώτο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και λειτουργία της εταιρίας Eutelsat Α.Ε..

γ) Η σχέση μεταξύ του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. θα καθορίζεται στον Διακανονισμό.

δ) Οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος Α` της Σύμβασης θα ισχύουν για το σκοπό της συνέχειας μεταξύ των δραστηριοτήτων του EUTELSAT και αυτών της εταιρίας Eutelsat Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ (Σκοπός του EUTELSAT)

α) Ο κύριος σκοπός του EUTELSAT είναι η εξασφάλιση της τήρησης των Βασικών Αρχών που παρατίθενται στο παρόν άρθρο από την εταιρία EuteIsat Α.Ε., ήτοι:

(ί) υποχρεώσεις δημόσιας / καθολικής υπηρεσίας: οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις ισχύουν για το διαστημικό τομέα και τη χρήση του για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής. οπτικοακουστικές υπηρεσίες και μελλοντικές υπηρεσίες που θα παρέχονται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς και τις διεθνείς συμφωνίες, ιδιαίτερα τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Διασυνοριακής Τηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη εκείνες που αφορούν το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και την κοινωνία των πληροφοριών.

(ίί) πανευρωπαϊκή κάλυψη από δορυφορικό σύστημα: η εταιρία Eutelsat Α.Ε. θα αποσκοπεί, επί οικονομικής βάσεως, στην εξυπηρέτηση όλων των περιοχών των Κρατών – Μελών που παρουσιάζουν ανάγκη για υπηρεσίες επικοινωνιών μέσω της πανευρωπαϊκής κάλυψης του δορυφορικού της συστήματος`

(ίίί) μη διάκριση: οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους χρήστες ισότιμα βάσει της εμπορικής ευελιξίας και σε συνέπεια με τους ισχύοντες νόμους`

(ίν) θεμιτός ανταγωνισμός: η εταιρία Eutelsat Α.Ε. θα τηρεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί θεμιτού ανταγωνισμού.

β) Επίσης σκοπός του EUTELSAT θα είναι η εξασφάλιση της συνέχειας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη διεθνή νομοθεσία, και ιδιαίτερα αυτά που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών σχετικά με τη χρήση των συχνοτήτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του διαστημικού τομέα του EUTELSAT που έχει μεταφερθεί στην εταιρία EuteIsat Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ IV (Νομική προσωπικότητα)

α) Ο EUTELSAT θα έχει νομική προσωπικότητα.

β) Ο EUTELSAT θα απολαμβάνει της πλήρους δυνατό τητας που είναι απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων του και την επίτευξη των στόχων του και ιδιαίτερα θα μπορεί:

1. Να συνάπτει συμβάσεις.

2. Να αγοράζει, μισθώνει, έχει στην κατοχή του και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία.

3. Να είναι διάδικος.

4. Να συνάπτει συμφωνίες με Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ V (Κόστος)

α) Μεταξύ του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. θα διεξάγονται διακανονισμοί προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες και το κόστος του EUTELSAT, σύμφωνα με τον Διακανονισμό.

β) Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της Γραμματείας, όπως είναι ενδεικτικά το ενοίκιο και οι σχετικές δαπάνες συντήρησης των γραφείων, οι μισθοί και οι χρηματικές απολαβές του προσωπικού, οι δαπάνες διοργάνωσης και διεξαγωγής συναντήσεων της Συνέλευσης των Μερών, το κόστος των διαβουλεύσεων μεταξύ του EUTELSAT και των Μερών, καθώς και άλλων οργανισμών και το κόστος της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί από τον EUTELSAT βάσει του άρθρου ΙΙΙ για την εξασφάλιση της τήρησης των Βασικών Αρχών από την εταιρία EuteIsat Α.Ε. θα αναλαμβάνει η τελευταία, σύμφωνα με την παράγραφο α` του άρθρου IV, εντός των σχετικών ανώτατων ορίων που τίθενται στον Διακανονισμό.

ΑΡΘΡΟ VI (Δομή του EUTELSAT)

α) Ο EUTELSAT θα έχει τα εξής όργανα:

1. Τη Συνέλευση των Μερών.

2. Τη Γραμματεία, της οποίας επικεφαλής είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας.

β) Κάθε όργανο θα ενεργεί εντός των ορίων των εξουσιών που του εκχωρούνται βάσει της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ VII (Συνέλευση των Μερών -Σύνθεση και Συνεδριάσεις)

α) Η Συνέλευση των Μερών θα αποτελείται από όλα τα Μέρη.

β) Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών, ένα Μέρος μπορεί να εκπροσωπείται από κάποιο άλλο, ωστόσο, κανένα Μέρος δεν θα μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο άλλα Μέρη.

γ) Η πρώτη τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών θα συγκληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Οι λοιπές τακτικές συνεδριάσεις θα συγκαλούνται κάθε δύο έτη εκτός και αν κατά τη διάρκεια κάποιας τακτικής συνεδρίασης αποφασιστεί από τη Συνέλευση των Μερών ότι η επόμενη θα διεξαχθεί εντός χρονικού διαστήματος διαφορετικού των δύο ετών.

δ) Η Συνέλευση των Μερών θα μπορεί επίσης να διεξάγει έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αίτησης ενός ή περισσότερων Μερών, την οποία θα υποστηρίζει τουλάχιστον το ένα τρίτο των Μερών, ή κατόπιν αίτησης της εταιρίας Eutelsat Α.Ε.. Στη συγκεκριμένη αίτηση θα αναφέρεται ο σκοπός της συνεδρίασης.

ε) Κάθε Μέρος θα αναλαμβάνει τις δαπάνες εκπροσώπησής του στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Μερών.

ΑΡΘΡΟ VIII (Συνέλευση των Μερών – Διαδικασία)

α) Κάθε Μέρος θα έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μερών. Τα Μέρη που θα απέχουν από την ψηφοφορία θα θεωρείται ότι δεν έχουν ψηφίσει.

β) Οι αποφάσεις επί ουσιαστικών θεμάτων θα λαμβάνονται με τη θετική ψήφο τουλάχιστον των δύο τρίτων των Μερών που είναι παρόντα ή που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. `Ενα Μέρος που εκπροσωπεί ένα ή δύο άλλα Μέρη σύμφωνα με την παράγραφο β` του κρθρου νιι της Σύμβασης θα ψηφίζει ξεχωριστά για κάθε Μέρος που εκπροσωπεί.

γ) Οι αποφάσεις επί διαδικαστικών θεμότων θα λαμβάνονται με τη θετική ψήφο, μέσω απλής πλειοψηφίας των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, και κόθε Μέρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

δ) Η απαρτία για κόθε συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών θα αποτελείται από τους εκπροσώπους απλής πλειοψηφίας όλων των Μερών, εφόσον είναι παρόν τουλόχιστον το ένα τρίτο των Μερών.

ε) Η Συνέλευση των Μερών θα θεσπίζει τους διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι θα συνόδουν με τις διατόξεις της Σύμβασης και που θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα διατάξεις για:

1. την εκλογή του Προέδρου και των άλλων αξιωματούχων.

2. τη σύγκληση των συνεδριάσεων.

3. την εκπροσώπηση και διαπίστευση.

4. τις διαδικασίες ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ ΙΧ (Συνέλευση των Μερών – Καθήκοντα)

Η Συνέλευση των Μερών θα έχει τα εξής καθήκοντα:

α) να εξετάζει και να αναθεωρεί τις δραστηριότητες της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. που αφορούν τις Βασικές Αρχές. Η εν λόγω εταιρία θα δύναται να κόνει σχετικές συστάσεις που θα λαμβόνονται υπόψη από τη Συνέλευση των Μερών.

β) να εξασφαλίζει την τήρηση των Βασικών Αρχών από την εταιρία Eutelsat Α.Ε., σύμφωνα με το Διακανονισμό.

γ) να λαμβάνει αποφάσεις επί προτεινόμενων αλλαγών στο Διακανονισμό, οι οποίες θα υπόκεινται στην αμοιβαία συναίνεση των Μερών που συμμετέχουν στο Διακανονισμό.

δ) να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις ούτως ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη διεθνή νομοθεσία, και ιδιαίτερα αυτά που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών σχετικά με τη χρήση των συχνοτήτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του διαστημικού τομέα του EUTELSAT που έχει μεταφερθεί στην εταιρία Eutelsat Α.Ε..

ε) να λαμβόνει αποφόσεις σχετικό με τις επίσημες σχέσεις μεταξύ του EUTELSAT και των Κρατών, είτε αυτό είναι Μέρη είτε όχι, είτε είναι διεθνείς οργανισμοί, και ιδιαίτερα να διαπραγματεύεται τη Συμφωνία περί `Εδρας που αναφέρεται στην παράγραφο γ` του άρθρου ΧΙΙ της Σύμβασης.

στ) να λαμβόνει αποφάσεις σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση για τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο γ` του Αρθρου XIV.

ζ) να εξετάζει διαμαρτυρίες των Μερών που της έχουν υποβληθεί`

η) να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το Αρθρο XIII της Σύμβασης σχετικό με την απόσυρση κάποιου Μέρους από τον EUTELSAT.

θ) να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο XIV αυτής και να υποβάλλει στην εταιρία Eutelsat Α.Ε. οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση που ενδεχομένως να επηρεόσει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.

ι) να λαμβάνει αποφάσεις σχετικό με οποιαδήποτε αίτηση για ένταξη σύμφωνα με την παράγραφο ε` του άθρου XVIII της Σύμβασης.

ια) να λαμβάνει αποφόσεις κατά το διορισμό και την καθαίρεση του Εκτελεστικού Γραμματέα, ως απαιτείται από το άρθρο Χ της Σύμβασης, καθώς επίσης να λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό του αριθμού, της κατάστασης και των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Γραμματείας κατόπιν πρότασης του Εκτελεστικού Γραμματέα, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το Διακανονισμό.

ιβ) να ορίζει έναν ανώτατο αξιωματούχο της Γραμματείας, ο οποίος θα τελεί χρέη Εκτελεστικού Γραμματέα όταν ο Εκτελεστικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, ή αν η εν λόγω θέση χηρέψει.

ιγ) να καταρτίζει ετήσιο ή διετή προυπολογισμό.

ιδ) να εγκρίνει τις αλλαγές έδρας της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. σύμφωνα με το Διακανονισμό.

ΑΡΘΡΟ Χ (Γραμματεία)

α) Επικεφαλής της Γραμματείας θα είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από τη Συνέλευση των Μερών.

β) Η θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα θα είναι τετραετής, εκτός αν αποφασιστεί άλλως από τη Συνέλευση των Μερών.

γ) Η Συνέλευση των Μερών θα μπορεί να καθαιρεί τον Εκτελεστικό Γραμματέα πριν από τη λήξη της θητεία, του όταν υφίσταται λόγος.

δ) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του EUTELSAT. Θα ενεργεί υπό την καθοδήγηση της Συνέλευσης των Μερών και θα είναι άμεσο υπόλογος σε αυτήν όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων της Γραμματείας.

ε) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα διαθέτει την εξουσία να διορίζει όλο το προσωπικό της Γραμματείας κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης, ως προβλέπεται στο άρθρο ΙΧ παράγραφος ια.

στ) Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Εκτελεστικοί Γραμματέα ή όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο τελών χρέη Εκτελεστικού Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται δεόντως από τη Συνέλευση τω, Μερών, θα μπορεί να εκτελεί τις εξουσίες του Εκτελεστικού Γραμματέα που απορρέουν από τη Σύμβαση.

ζ) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας και το προσωπικό της Γραμματείας δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες καθίστανται μη συμβατές με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον EUTELSAT.

ΑΡΘΡΟ ΧΙ (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις)

α) Τα Μέρη θα ασκούν τα δικαιώματά τους και θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις αρχές και τις διατάξεις αυτής.

β) Ολα τα Μέρη μπορούν να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν σε όλες τις διασκέψεις και συνεδριάσει, στις οποίες δικαιούνται να εκπροσωπούνται βάσει των διατάξεων της Σύμβασης, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες συνεδριάσεις που συγκαλούνται ή διοργανώνονται υπό την αιγίδα του EUTELSAT, σύμφωνα με τους διακανονισμούς που έχουν γίνει σχετικώς, ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής τους.

γ) Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε τέτοιας διάσκεψης ή συνεδρίασης εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του EUTELSAT, ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα εξασφαλίζει ότι οι διακανονισμοί με το Μέρος το οποίο φιλοξενεί την εν λόγω διάσκεψη ή συνεδρίαση περιλαμβάνουν διάταξη για την άδεια εισαγωγής και παραμονής στη χώρα φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ή συνεδρίασης των εκπροσώπων των Μερών που δικαιούνται να παρευρίσκονται

ΑΡΘΡΟ ΧΙΙ (Εδρα του EUTELSAT, Προνόμια, Φορολογικές Απαλλαγές, Ασυλίες)

α) Η έδρα του EUTELSAT θα βρίσκεται στη Γαλλία.

β) Εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί από τη Σύμβαση, ο EUTELSAT, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία αυτού θα χαίρουν απαλλαγών φορολογίας εισοδήματος, άμεσης φορολογίας περιουσιακών στοιχείων και τελωνειακών απαλλαγών στις επικράτειες όλων των Συμβαλλόμενων Μερών.

γ) Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, κάθε Μέρος θα χορηγεί όλα τα κατάλληλα προνόμια, φορολογικές απαλλαγές και ασυλίες στον EUTELSAT, τα στελέχη του, και σε εκείνες τις κατηγορίες των υπαλλήλων του που καθορίζονται στο εν λόγω Πρωτόκολλο, στα Συμβαλλόμενα Μέρη και τους εκπροσώπους αυτών, καθώς και σε άτομα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες διαιτησίας. Συγκεκριμένα, κάθε Μέρος θα χορηγεί στους άνωθεν αναφερόμενους ασυλία έναντι οποιασδήποτε ένδικης διαδικασίας που αφορά ενέργειες ή λόγια που έχουν γραφεί ή ειπωθεί κατά την άσκηση και εντός των ορίων των καθηκόντων τους στο βαθμό και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. Το Συμβαλλόμενο Μέρος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του EUTELSAT θα διαπραγματεύεται το συντομότερο δυνατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, θα διαπραγματεύεται εκ νέου με τον EUTELSAT Συμφωνία περί `Εδρας, καλύπτοντας τα προνόμια, τις φορολογικές απαλλαγές και τις ασυλίες. Τα άλλα Μέρη θα συνάπτουν επίσης το συντομότερο δυνατόν Πρωτόκολλο που θα καλύπτει τα προνόμια, τις φορολογικές απαλλαγές και τις ασυλίες. Η Συμφωνία περί `Εδρας και το Πρωτόκολλο θα θέτουν έκαστο τους όρους λύσης τους και θα είναι ανεξάρτητα από τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ ΧΙΙΙ (Απόσυρση)

α) Οποιοδήποτε Μέρος θα μπορεί να αποσυρθεί εκούσια από τον EUTELSAT ανά πάσα στιγμή δια έγγραφης ειδοποίησης προς τον Θεματοφύλακα ως ορίζεται στο άρθρο ΧΧΙ. Η απόσυρση αυτή θα τίθεται σε ισχύ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω ειδοποίησης από τον Θεματοφύλακα.

β) Αν κάποιο Μέρος φαίνεται να έχει αθετήσει να συμμορφωθεί με κάποια από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, η Συνέλευση των Μερών, αφού ενημερωθεί σχετικώς ή ενεργώντας με δική της πρωτοβουλία, και έχοντας λάβει υπόψη οποιεσδήποτε εκπροσωπήσεις του εν λόγω Μέρους, και αν διαπιστώσει ότι υπήρξε αθέτηση, δύναται να αποφασίσει το εν λόγω Μέρος να θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει από τον ΕUΤΕLSAT και από την ημερομηνία λήcης της σχετικής απόφασης, η Σύμβαση να πάψει να ισχύει για το συγκεκριμένο Μέρος. Για το σκοπό αυτόν θα μπορεί να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών.

γ) Οταν κάποιο Μέρος αποσυρθεί ή θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί από τον EUTELSAT, θα παύει να έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης στη Συνέλευση των Μερών και από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόσυρσης δεν θα έχει πλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός των υποχρεώσεων επί ενεργειών ή παραλείψεων που είχαν προκύψει πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

δ) Κάθε ειδοποίηση απόσυρσης και κάθε απόφαση δια της οποίας κάποιο Μέρος θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, θα κοινοποιείται αμέσως σε όλα τα Μέρη από τον Θεματοφύλακα.

ΑΡΘΡΟ XIV (Τροποποιήσεις και Λύση)

α) Οποιοδήποτε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της Σύμβασης και αυτές θα κοινοποιούνται στον Εκτελεστικό Γραμματέα. ο οποίος θα μεταβιβάζει εγκαίρως τις προτάσεις σε όλα τα Μέρη. Η Συνέλευση των Μερών θα εξετάζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις όχι ενωρίτερα των έξι μηνών από τη διαβίβασή τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε σύσταση έχει γίνει από την εταιρία Eutelsat Α.Ε., η οποία θα καλείται να γνωμοδοτήσει αν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Σύμβασης ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Η Συνέλευση των Μερών θα μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μειώσει τη χρονική αυτή περίοδο δια αποφάσεως, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για θέματα ουσιαστικής σημασίας.

β) Αν η Συνέλευση των Μερών υιοθετήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αυτές θα τίθενται σε ισχύ εντός εκατόν είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήψης από τον Θεματοφύλακα των κοινοποιήσεων αποδοχής των δύο τρίτων εκείνων των κρατών που ήταν Συμβαλλόμενα Μέρη κατά τη στιγμή υιοθέτησης των τροποποιήσεων από τη Συνέλευση των Μερών. Κατά τη θέση τους σε ισχύ, οι τροποποιήσεις καθίστανται δεσμευτικές για όλα τα Μέρη.

γ) Τα Μέρη μπορούν να τερματίσουν τον EUTELSAT λύοντας τη Σύμβαση με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών.

δ) Η λύση της Σύμβασης δεν θα επηρεάζει τη συνέχεια ύπαρξης της εταιρίας Eutelsat Α.Ε..

ε) Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την εταιρία Eutelsat Α.Ε., δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τον τερματισμό του EUTELSAT, ως αναφέρεται στην παράγραφο γ. του παρόντος άρθρου, αν δεν έχουν πλήρως εκπνεύσει τα διεθνή δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο β. του άρθρου ΙΙΙ. ΑΡΘΡΟ XV (Επίλυση Διαφορών)

α) Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των Μερών ή μεταξύ κάποιου Μέρους ή κάποιων Μερών και του EUTELSAT όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης θα παραπέμπονται σε διαιτησία σύμφωνα με το Προσάρτημα Β. της Σύμβασης, αν δεν επιλυθούν άλλως εντός ενός έτους από την ημερομηνία που το ένα εμπλεκόμενο Μέρος εκφράζει στο έτερο εμπλεκόμενο Μέρος την επιθυμία του για φιλική επίλυση της διαφοράς.

β) Οι διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ κάποιου Μέρους και κάποιου Κράτους που έχει πάψει να διαθέτει την ιδιότητα του Μέρους, ή μεταξύ του EUTELSAT και κόποιου Κράτους που έχει πάψει να διαθέτει την ιδιότητα του Μέρους, θα παραπέμπονται σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Β` της Σύμβασης, αν δεν επιλυθούν άλλως εντός ενός έτους από την ημερομηνία που το ένα εμπλεκόμενο Μέρος εκφράζει στο έτερο εμπλεκόμενο Μέρος την επιθυμία του για φιλική επίλυση της διαφορός, δεδομένου ότι το κράτος που έχει πάψει να διαθέτει την ιδιότητα Μέρους συμφωνεί.

Αν κάποιο Κράτος πάψει να διαθέτει την ιδιότητα Μέρους έπειτα από την παραπομπή σε διαιτησία κάποιας διαφορός, στην οποία εμπλεκόταν σύμφωνα με την παράγραφο α` του παρόντος άρθρου, η διαδικασία διαιτησίας θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί

ΑΡΘΡΟ XVI (Υπογραφή – Επιφυλάξεις)

α) Οποιοδήποτε Κράτος του οποίου ο τηλεπικοινωνιακός φορέας ή αναγνωρισμένος ιδιωτικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι ή δικαιούται να γίνει υπογράφον μέρος της Προσωρινής Συμφωνίας, μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Συμβαλλόμενου Μέρους στη Σύμβαση δια:

1. υπογραφής που δεν υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή

2. υπογραφής που υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή

3. προσχώρησης.

β) Η Σύμβαση θα παραμείνει ανοιχτή για υπογραφή στο Παρίσι από τις 15 Ιουλίου 1982 έως ότου τεθεί σε ισχύ και έκτοτε θα παραμείνει ανοιχτή για ένταξη σε αυτήν.

γ) Δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιφύλαξη ως προς τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ XVII (Θέση σε ισχύ)

α) Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου α` του άρθρου XVI της ίδιας ή από την ημερομηνία κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της, από τα δύο τρίτα των Κρατών, τα οποία κατά την ημερομηνία που η Σύμβαση ήταν ανοιχτή για υπογραφή έχουν δικαιοδοσία στα Υπογράφοντα Μέρη της Προσωρινής Συμφωνίας, υπό την προυπόθεση ότι τα τελευταία ή οι οριζόμενοι από αυτά Υπογράφοντες τη Συμφωνία ECS είναι κάτοχοι των δύο τρίτων των οικονομικών μεριδίων της εν λόγω Συμφωνίας.

β) Η Σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ ενωρίτερα των οκτώ μηνών από την ημερομηνία που ανοίχτηκε για υπογραφή.

Επίσης δεν θα τεθεί σε ισχύ αν δεν έχει υπογραφεί, κυρωθεί, γίνει αποδεκτή ή εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο α` του παρόντος άρθρου, εντός τριάντα έξι μηνών από την ημερομηνία που ανοίχτηκε για υπογραφή.

γ) Για κάποιο Κράτος του οποίου το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης έχει υποβληθεί έπειτα από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω εγγράφου.

δ) Κατά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης, αυτή θα ισχύει προσωρινά για οποιοδήποτε Κρότος την έχει υπογράψει και του οποίου η υπογραφή υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση και το οποίο έχει προβεί στη σχετική αίτηση κατά την υπογραφή ή αργότερα από αυτήν και πριν από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης. Η προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης θα λήξει:

1. κατά την υποβολή από κάποιο κράτος εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή

2. κατόπιν της παρέλευσης δύο ετών από την ημερομηνία θέσης της Σύμβασης σε ισχύ χωρίς να έχει εκ των προτέρων κυρωθεί, γίνει αποδεκτή ή εγκριθεί από το εν λόγω Κράτος, ή

3. κατόπιν κοινοποίησης της απόφασης του εν λόγω κράτους να μην προβεί στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Σύμβασης, πριν από την εκπνοή της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο εδόφιο 2 της παρούσας παραγράφου.

`Οταν σύμφωνα με το εδάφιο 2 ή 3 της συγκεκριμένης παραγράφου λήξει η προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου Μέρους θα διέπονται από την παράγραφο γ` του άρθρου XIII της Σύμβασης.

ε) Κατά τη θέση της Σύμβασης σε ισχύ, αυτή θα αντικαταστήσει και θα οδηγήσει στη λήξη της Προσωρινής Συμφωνίας. Ωστόσο, κανένα τμήμα της Σύμβασης δεν θα επηρεάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση κάποιου Μέρους που έχει αποκτηθεί με την πρότερη ιδιότητά του ως Υπογράφοντος Μέρους της Προσωρινής Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ XVIII (Προσχώρηση)

α) Οποιοδήποτε Κράτος του οποίου ο φορέας τηλεπικοινωνιών ή κάποιος αναγνωρισμένος ιδιωτικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν ή είχε το δικαίωμα να είναι υπογράφον Μέρος της Προσωρινής Συμφωνίας κατά την ημερομηνία κατό την οποία η Σύμβαση είχε ανοιχτεί για υπογραφή, μπορεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση από την ημερομηνία που αυτή θα πάψει να είναι ανοιχτή για υπογραφή και εντός δύο ετών από τη θέση της σε ισχύ.

β) Οι διατάξεις των παραγράφων γ` έως ε` του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τις αιτήσεις ένταξης που υποβάλλονται από:

1. οποιοδήποτε Κράτος του οποίου ο φορέας τηλεπικοινωνιών ή αναγνωρισμένος ιδιωτικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν ή είχε το δικαίωμα να είναι Υπογράφον Μέρος της Προσωρινής Συμφωνίας κατά την ημερομηνία κατό την οποία η Σύμβαση είχε ανοιχτεί για υπογραφή και που σύμφωνα με τα εδάφια 1 ή 3 της παραγράφου α. του κρθρου χνι της Σύμβασης ή με την παράγραφο α. του παρόντος άρθρου δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Μέρους της Σύμβασης.

2. οποιοδήποτε ευρωπαικό Κράτος που είναι μέλος της Διεθνούς `Ενωσης Τηλεπικοινωνιών και επιθυμεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση έπειτα από τη θέση σε ισχύ της τελευταίας.

γ) Οποιοδήποτε Κράτος επιθυμεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο α. του παρόντος άρθρου (το Αιτούν Κράτος) πρέπει να αποστέλλει στον Εκτελεστικό Γραμματέα σχετική έγγραφη ειδοποίηση και να του παρέχει όλες τις σχέτικές με την αίτηση πληροφορίες.

δ) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας λαμβάνει την αίτηση του αιτούντος Κράτους και την υποβάλλει στη Συνέλευση των Μερών.

ε) Η Συνέλευση των Μερών θα λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αίτηση του αιτούντος Κράτους εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Εκτελεστικός Γραμματέας αποφασίσει ότι έχει στη διάθεσή του / της όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο γ` του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στη Συνέλευση των Μερών. Η απόφαση της Συνέλευσης των Μερών θα λαμβόνεται δια μυστικής ψηφοφορίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που αφορά τη λήψη αποφάσεων επί ουσιαστικών θεμότων. Για αυτόν το σκοπό δύναται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μερών.

στ) Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα ενημερώνει το αιτούν κράτος σχετικό με τους όρους ένταξης που καθορίστηκαν από τη Συνέλευση των Μερών που θα αποτελούν θέμα πρωτοκόλλου που θα προσαρτηθεί στο έγγραφο ένταξης που θα υποβληθεί στον Θεματοφύλακα από το εν λόγω κράτος.

ΑΡΘΡΟ XIX (Ευθύνη)

Κανένα Μέρος δεν θα καθίσταται μεμονωμένα υπεύθυνο για τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις του EUTELSAT, εκτός αν η εν λόγω ευθύνη προκύπτει από συνθήκη της οποίας αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη το εν λόγω Μέρος και κάποιο Κράτος που απαιτεί αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, ο EUTELSAT θα αποζημιώσει το Μέρος αυτό που καθίσταται υπεύθυνο, εκτός αν το τελευταίο έχει ρητώς αναλάβει κατ` αποκλειστικότητα την εν λόγω ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ ΧΧ (Λοιπές Διατάξεις)

α) Οι επίσημες γλώσσες εργασίας του EUTELSAT θα είναι η αγγλική και η γαλλική.

β) `Οσον αφορά τις γενικές απόψεις της Συνέλευσης των Μερών, ο EUTELSAT θα συνεργάζεται σε θέματα κοινού συμφέροντος με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα εξειδικευμένα όργανά του, ιδιαίτερα με την Διεθνή `Ενωση Τηλεπικοινωνιών καθώς και με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

γ) Προκειμένου ο EUTELSAT να συμμορφώνεται με το Ψήφισμα 1721 (ΧVI) της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα αποστέλλει στον Γενικό Γραμματέα και στα εμπλεκόμενα εξειδικευμένα όργανα του τελευταίου ενημερωτική ετήσια έκθεση σχετικό με τις δραστηριότητές του. Η ετήσια έκθεση θα αποστέλλεται επίσης στην εταιρία Eutelsat Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ ΧΧΙ (Θεματοφύλακας)

α) Η Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι ο Θεματοφύλακας της Σύμβασης στον οποίο θα υποβάλλονται τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή ένταξης, οι αιτήσεις για προσωρινή εφαρμογή και οι κοινοποιήσεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης των τροποποιήσεων, καθώς και οι αποφόσεις απόσυρσης από τον EUTELSAT ή λήξης της προσωρινής εφαρμογής της Σύμβασης.

β) Η Σύμβαση θα κατατεθεί στα αρχεία του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας θα στείλει επικυρωμένα αντίγραφα του κειμένου της Σύμβασης σε όλα τα κρότη που την υπέγραψαν ή που υπέβαλαν έγγραφα για την ένταξή τους σε αυτήν και στη Διεθνή `Ενωση Τηλεπικοινωνιών.

γ) Ο Θεματοφύλακας θα ενημερώνει εγκαίρως όλα τα κρότη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ή έχουν ενταχθεί σε αυτήν, καθώς και τη Διεθνή λνωση Τηλεπικοινωνιών, αν αυτό καθίσταται απαραίτητο, σχετικό με:

1. όλες τις υπογραφές της Σύμβασης`

2. την υποβολή όλων των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης`

3. την έναρξη της περιόδου των εξήντα ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο α` του άρθρου XVII της Σύμβασης.

4. τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης

5. όλες τις αιτήσεις για προσωρινή εφαρμογή ως προβλέπεται από την παράγραφο δ` του άρθρου XVII της Σύμβασης`

6. το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα, ως προβλέπεται από την παράγραφο α` του άρθρου Χ της Σύμβασης`

7. την υιοθέτηση και θέση σε ισχύ όλων των τροποποιήσεων της Σύμβασης`

8. όλες τις κοινοποιήσεις απόσυρσης.

9. όλες τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Μερών, ως προβλέπεται από την παράγραφο β` του άρθρου XIII της Σύμβασης, σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται ότι κάποιο Μέρος έχει αποσυρθεί από τον EUTELSAT`

10. όλες τις άλλες κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις που αφορούν τη Σύμβαση

δ) Κατά τη θέση της Σύμβασης σε ισχύ, ο Θεματοφύλακας θα αποστείλει στη Γραμματεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών επικυρωμένα αντίγραφα της Σύμβασης για καταχώρηση και δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πλήρως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις τους υπέγραψαν τη Σύμβαση (*).

Διατέθηκε για υπογραφή στο Παρίσι, στις 15 lουλίου 1982, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικό, και σε ένα πρωτότυπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α` (Μεταβατικές διατάξεις)

1. Συνέχιση των δραστηριοτήτων

α) Οποιαδήποτε συμφωνία του EUTELSAT βρίσκεται σε ισχύ κατό τη σύσταση της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. θα παραμένει σε ισχύ εκτός εάν και εφόσον τροποποιηθεί ή λήξει σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας. Οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί από τον EUTELSAT και η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά τη σύσταση της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. θα παραμένει σε ισχύ εκτός εάν και εφόσον τροποποιηθεί ή λήξει η ισχύς της.

β) Αν κατά τη σύσταση της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. οποιοδήποτε όργανο του Eutelsat έχει αρχίσει αλλά δεν έχει ολοκληρώσει οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία είναι εξουσιοδοτημένο ή στην οποία απαιτείται να προβεί, ο Εκτελεστικός Γραμματέας ή ο πρώτος Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. εντός του πλαισίου των εξουσιών τους και σύμφωνα με τους διακανονισμούς που έχουν γίνει μεταξύ του EUTELSAT και της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. θα αντικαθιστά το όργανο αυτό για το σκοπό της ολοκλήρωσης της εν λόγω ενέργειας.

2. Μέθοδος μεταφοράς

α) Ο EUTELSAT θα συνάψει συμφωνία μεταφοράς (εφεξής “Συμφωνία Μεταφοράς”) με την εταιρία Eutelsat Α.Ε. για τη μεταφορά (εφεξής “Μεταφορά”) οποιωνδήποτε ή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του που αφορούν τις δραστηριότητές του (που ορίζονται λεπτομερέστερα στη Συμφωνία Μεταφοράς) στην εταιρία Eutelsat Α.Ε..

β) Η Μεταφορό θα αποτελέσει καθολική μεταφορό όλων των δικαιωμότων, τίτλων, συμφερόντων και οφελών και όλες οι υποχρεώσεις και ευθύνες που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που έχουν μεταφερθεί θα αποτελέσουν πλήρη και αυτόνομο κλόδο δραστηριοτήτων. Η εν λόγω Μεταφορά θα έχει την ισχύ μεταφοράς διόσπασης δραστηριότητας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 382 του γαλλικού Νόμου 66 – 537 της 24ης Ιουλίου 1966 περί εμπορικών εταιριών, με την εξαίρεση ότι καμία από αυτές τις υποχρεώσεις και διαδικασίες που συνήθως είναι δεσμευτικές για το μεταφορέα (societe approteuse) και που προβλέπονται από τον εν λόγω νόμο δεν θα ισχύουν για τον EUTELSAT.

γ) Συγκεκριμένα, και χωρίς να επηρεάζονται τα παραπάνω, η Μεταφορό θα ισχύσει erga omnes από την ημερομηνία που καθορίζεται στη Συμφωνία Μεταφοράς χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση προς ή η συναίνεση ή έγκριση οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων στα οποία οφείλονται αυτές οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες. Η Μεταφορά επίσης θα τεθεί σε ισχύ κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο ο EUTELSAT έχει συνάψει συμφωνία intuitu personae.

3. Διαχείριση

α) Οσον αφορά την παράγραφο 2γ` παραπάνω, όλο το προσωπικό του εκτελεστικού οργάνου του EUTELSAT θα έχει το δικαίωμα να μεταφερθεί στην εταιρία Eutelsat Α.Ε. και τα άτομα που ασκούν αυτό το δικαίωμα από την ημέρα της μεταφοράς τους θα απολαμβάνουν τους όρους απασχόλησης που σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο είναι ισότιμοι με εκείνους που απολαμβάναν πριν από την ημερομηνία της μεταφοράς τους.

β) Οσον αφορά τα άτομα που κατά την ημερομηνία της Μεταφοράς λαμβάνουν παροχές βάσει των Κανόνων του Προγράμματος Συνταξιοδότησης του EUTELSAT, θα γίνουν οι κατάλληλοι διακανονισμοί ούτως ώστε να διατηρήσουν αυτά τους τα δικαιώματα.

γ) Οσον αφορά τα άτομα που κατά την ημερομηνία της Μεταφοράς έχουν αποκτήσει δικαιώματα που αφορούν τη λήψη παροχών βάσει των Κανόνων του Προγράμματος Συνταξιοδότησης του EUTELSAT, θα γίνουν οι κατάλληλοι διακανονισμοί ούτως ώστε να διατηρήσουν αυτά τους τα δικαιώματα.

δ) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Παρόντος Προσαρτήματος, οι ισχύοντες όροι απασχόλησης του προσωπικού θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου καταρτιστούν οι νέοι όροι απασχόλησης από την εταιρία Eutelsat Α.Ε..

ε) `Εως ότου αναλάβουν τα καθήκοντά τους ο πρώτος Πρόεδρος της Διεύθυνσης της εταιρίας Eutelsat Α.Ε., καθώς και ο πρώτος Εκτελεστικός Γραμματέας, αυτά θα εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του EUTELSAT.

4. Μεταφορά των καθηκόντων του EUTELSAΤ στην εταιρία Eutelsat Α.Ε. και στον Εκτελεστικό Γραμματέα

α) Κατά την ημερομηνία σύστασης της εταιρίας Eutelsat Α.Ε. και της Γραμματείας, ο Γενικός Διευθυντής του EUTELSAT θα ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα Μέρη.

β) Ο Γενικός Διευθυντής του EUTELSAT, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του EUTELSAT, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά προς την εταιρία Eutelsat Α.Ε., καθώς και προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν αποκτηθεί από τον EUTELSAT.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β` (Διαδικασία Διαιτησίας)

1. Προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με οποιαδήποτε διένεξη αναφέρεται στο κρθρο χν της Σύμβασης, θα καθορίζονται τα παρακάτω ως προς το Διαιτητικό Δικαστήριο.

2. Οποιοδήποτε Μέρος της Σύμβασης θα μπορεί να λάβει το μέρος οποιουδήποτε εκ των δύο Μερών που εμπλέκονται στη διένεξη.

3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα είναι τριμελές. Καθένα εκ των Μερών που εμπλέκονται στη διένεξη θα ορίζει έναν διαιτητή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης από ένα εκ των δύο Μερών αίτησης παραπομπής της επίλυσης της διένεξης για διαιτησία. Στην περίπτωση που βάσει του άρθρου XV της Σύμβασης απαιτείται η συμφωνία των Μερών που εμπλέκονται στη διένεξη, τότε η προθεσμία των δύο μηνών θα μετρά από την ημερομηνία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Οι πρώτοι δύο διαιτητές εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία διορισμού του δεύτερου διαιτητή θα ορίσουν τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Αν εντός της απαιτούμενης περιόδου δεν έχει διοριστεί ένας από τους δύο διαιτητές, κατόπιν αίτησης ενός εκ των δύο εμπλεκόμενων Μερών, αυτός θα μπορεί να διοριστεί από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων Μερών, αυτός θα ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει αν Ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου δεν έχει διοριστεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα ορίσει την έδρα του και θα καθορίσει τους δικούς του διαδικαστικούς κανόνες.

5. Κόθε Μέρος θα επιβαρύνεται με τις δαπόνες που αφορούν τον διαιτητή Υια το διορισμό του οποίου είναι υπεύθυνο, καθώς επίσης και με τις δαπόνες εκπροσώπησης ενώπιον του δικαστηρίου. Τα δύο Μέρη που εμπλέκονται στη διένεξη θα επιβαρύνονται από κοινού με τις δαπόνες που αφορούν τον Πρόεδρο του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

6. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα ληφθεί από την πλειοψηφία των μελών του, τα οποία δεν θα δύνανται να απέχουν από την ψηφοφορία. Η εν λόγω απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική Υια τα Μέρη που εμπλέκονται στη διένεξη και δεν θα είναι δυνατή η άσκηση έφεσης. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν την εν λόγω απόφαση δίχως καθυστέρηση..Σε περίπτωση διένεξης όσον αφορά την ερμηνεία ή το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, το Διαιτητικό Δικαστήριο θα την ερμηνεύσει κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε Μέρους εμπλέκεται στη διένεξη.

Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης που κυρώνεται καταργείται ο ν. 1713/1987 (ΦΕΚ 116Α`).

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του όρθρου XVII αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2001 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ