Νόμος 296 ΦΕΚ Α΄93/21.4.1976
Περί καταργήσεως του Φυσιογνωστικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Το παρ`εκάστη των Φυσικομαθηματικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης λειτουργούν Φυσιογνωστικόν Τμήμα καταργείται.

2. Η ως άνω κατάργησις ισχύει ως προς μεν τα Α`,Β` και Γ` έτη σπουδών από του αρξαμένουακαδαμαϊκού έτους 1975-76, ως προς δε το Δ` έτους σπουδών από του επομένου ακαδημαϊκού έτους 1976-77.

3. Οι εγγραφέντες κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1975-76 εις τα Α`, Β` και Γ` έτη σπουδών των καταργημένων Τμημάτων εγγράφονται, αποφάσει της οικείας Σχολής, βάσει της δηλωθείσης προτιμήσεως των ενδιαφερομένων, εις έτερα Τμήματα αυτής, ασχέτως αριθμού φοιτητών.

4. Οι εκ των τεταρτοετών φοιτητών του καταργουμένου Τμήματος επιθυμούντες δύναται να εγγράφωνται, κατόπιν αιτήσεως των και αποφάσει της οικείας Σχολής εις το αντίστοιχον Δ` έτος σπουδών των Τμημάτων Γεωλογικού ή Βιολογικού, λειτουργούντοςΔ`έτος σπουδών των εν λόγω Τμημάτων από του αρξαμένου ακαδημαϊκού έτους 1975-76 και εν τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5. Πτυχιούχοι των Φυσιογνωστικών Τμημάτων δύναται να εγγραφούν, κατόπιν αιτήσεως των, εις το Δ` έτος σπουδών των Τμημάτων Γεωλογικού ή Βιολογικού, υποχρεούμενοι εις παρακολούθησιν και εξέτασιν μαθημάτων του Τμήματος, εις ο εγγράφονται, καθορισθησομένων κατά περίπτωσιν υπό της οικείας Σχολής.

Άρθρον 2
Αι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 197/75 έχουσινεφαρμογήν και επι της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ