ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2959 ΦΕΚ Α`262 12.11.2001

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το “Πρωτόκολλο Διόρθωσης της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις” (ν. 2772/1999 “Κύρωση της Σύμβασης που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών”, ΦΕΚ 282 Α`), που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαιου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ως θεματοφύλαξ της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις, η οποία υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1997 στις Βρυξέλλες, στο εξής αναφερόμενη ως “η Σύμβαση”,

ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ότι το κείμενο της Σύμβασης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου διαβιβάσθηκε στα υπογράφοντα Μέρη, στις 25 Φεβρουαρίου 1998, περιέχει ορισμένα σφάλματα στα κείμενα στη δανική, ελληνική, φινλανδική και ολλανδική γλώσσα,

ΑΦΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ στα υπογράφοντα Μέρη της Σύμβασης τα σφάλματα αυτά, προτείνοντάς τους διορθώσεις,

ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ότι κανένα υπογράφον Μέρος δεν διετύπωσε αντιρρήσεις,

ΠΡΟΕΒΗ σήμερα στη διόρθωση των εν λόγω σφαλμάτων και συνέταξε το παρόν Πρωτόκολλο Διόρθωσης το διορθωμένο κείμενο της Σύμβασης στη δανική, ελληνική, φινλανδική και ολλανδική γλώσσα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα και αντίγραφο αυτού διαβιβάζεται στα υπογράφοντα Μέρη.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 32 παράγραφοι 2 και 3 της Σύμβασης “περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών”, Ν.2772/1999 (ΦΕΚ 282 Α`).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ