ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2958 ΦΕΚ Α` 261/12.11.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα οικονομικών – δημοσιονομικών παραβάσεων και άλλων οικονομικών εγκλημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα οικονομικών – δημοσιονομικών παραβάσεων και άλλων οικονομικών εγκλημάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εφεξής καλούμενες “Μέρη”,

ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ από την νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών τους,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι το οικονομικό έγκλημα είναι επιζήμιο για τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών τους,

ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ μεγάλη σημασία στις προσπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος,

ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ από αμοιβαία συμφέροντα για τη σύσταση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών για την καταπολέμηση οικονομικών – δημοσιονομικών παραβάσεων και άλλων οικονομικών εγκλημάτων που καλύπτονται από τη Συμφωνία αυτήν,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Γι α τους σκοπούς της Συμφωνίας:

1. “Αρμόδιες αρχές” σημαίνει στην Ελληνική Δημοκρατία, η Υπηρεσία Οικονομικών Εγκλημάτων (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, στη Ρωσική Ομοσπονδία η ομοσπονδιακή Φορολογική Αστυνομία (Ο.Φ.Α, της Ρωσίας). Σε περίπτωση αλλαγής της ονομασίας τους η μια αρχή θα πληροφορήσει την άλλη μέσω της διπλωματικής οδού.

2. “Αιτούσα αρχή” σημαίνει την αρμόδια αρχή ενός Μέρους, η οποία εκδίδει αίτημα για βοήθεια στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής.

3. “Αιτηθείσα αρχή” σημαίνει την αρμόδια αρχή ενός Μέρους που λαμβάνει ένα αίτημα για βοήθεια στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής.

4. “Νομοθεσία” σημαίνει τις δημοσιονομικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς για την εφαρμογή των οποίων οι αρμόδιες αρχές και των δύο Μερών διαθέτουν πλήρη ή μερική ευθύνη.

5. “Παράβαση” σημαίνει κάθε παράβαση της νομοθεσίας, όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 4, καθώς και κάθε απόπειρα παραβίασης της νομοθεσίας.

6. “Πληροφορία” σημαίνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε φόρμα, έγγραφα, αρχεία και αναφορές ή επικυρωμένα ή γνήσια αντίγραφα αυτών.

Αρθρο 2 Αντικείμενο της Συμφωνίας

1. Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Μερών με στόχο την καλύτερη οργάνωση και καταπολέμηση των δημοσιονομικών παραβάσεων και άλλων μορφών του οικονομικού εγκλήματος.

2. Η συνδρομή στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην επικράτεια της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση του Μέρους. Εάν καθίσταται αναγκαίο μια αρμόδια αρχή δύναται να διευθετήσει τη βοήθεια και να παράσχει από μία άλλη εθνική αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα.

3. Η Συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις και συμφωνίες.

Αρθρο 3 Μορφές συνεργασίας

1. Στα πλαίσια της Συμφωνίας και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των αρμόδιων αρχών θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μορφές συνεργασίας:

-ανταλλαγή πληροφοριών

-ανταλλαγή αντιπροσώπων και εμπειρογνωμόνων

-δημιουργία ad hoc επιτροπών και σεμιναρίων

-εκπαίδευση προσωπικού.

2. Σε θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές των Μερών θα επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους.

Αρθρο 4 Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Η αρμόδια αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα πληροφορεί εγκαίρως το άλλο Μέρος με όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραβάσεις της νομοθεσίας που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία.

2. Εάν η αρμόδια αρχή ενός Μέρους πιστεύει ότι οι πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του άλλου Κράτους – Μέρους δεν είναι αξιοποιήσιμες μπορεί να επιστρέψει την πληροφορία με δική του πρωτοβουλία.

Αρθρο 5 Εμπιστευτικότης

1. Το αιτούν Μέρος μπορεί να ζητήσει από την αιτούμενη αρχή να κρατήσει εμπιστευτικότητα για γεγονότα, πληροφορίες εκτός εκείνων που απαιτούνται για να επιτευχθεί το αίτημα. Εάν η αιτούμενη αρχή δεν πληροί τους όρους της εμπιστευτικότητας θα πρέπει να πληροφορήσει την αιτούσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή καμία ενέργεια δεν γίνεται από την αιτούσα αρχή.

2. Η αιτούσα αρχή, εάν ζητηθεί, τηρεί εμπιστευτικότητα για κάθε στοιχείο και πληροφορία που δίδεται στην αιτούμενη αρχή, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την έρευνα του αιτήματος.

3. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δύναται να εξαρτήσει την εκτέλεση ενός αιτήματος υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ελήφθησαν δεν θα χρησιμοποιηθούν ή δεν θα διαβιβασθούν από τις αρχές του αιτούντος Μέρους χωρίς την προηγού μενη συγκατάθεσή του για έρευνες ή νόμιμες διαδικασίες εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο αίτημα.

Αρθρο 6 Τύπος και περιεχόμενο του αιτήματος

1. Ολα τα αιτήματα θα γίνονται γραπτώς. Σύγχρονα μέσα επικοινωνιών, όπως τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

2. Σε επείγουσες περιπτώσεις δύναται να γίνει αποδεκτό προφορικό αίτημα δια τηλεφώνου, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται αμέσως γραπτώς.

3. Κάθε αίτημα για πληροφορία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) το όνομα της αιτούσας αρχής,

β) το όνομα της αιτούμενης αρχής,

γ) το αντικείμενο και την αιτία για το αίτημα, και οπωσδήποτε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλύτερη εκτέλεση.

4. Αίτημα για πληροφορίες και η απάντηση προς αυτό θα γίνεται στη γλώσσα που συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές των Μερών.

Αρθρο 7 Εκτέλεση αιτήματος

1. Κάθε αίτημα θα διεκπεραιώνεται χωρίς καθυστέρηση.

2. Εάν ένα αίτημα δεν συμφωνεί με τις διατάξεις της Συμφωνίας και η παρεχόμενη πληροφορία δεν είναι επαρκής για να δώσει τη δυνατότητα στην αιτούσα αρχή προς την οποία απευθύνεται το αίτημα, η αιτούμενη αρχή μπορεί να ζητήσει να τροποποιήσει το αίτημα ή να το συμπληρώσει με επιπρόσθετες πληροφορίες. Η αιτούμενη αρχή μπορεί να θέσει ένα χρονικό όριο για τη λήψη τέτοιων συμπληρωματικών πληροφοριών ή τροποποιήσεων.

3. Αίτημα δύναται να απορριφθεί εφόσον η εκτέλεση του αιτήματος είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία, την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αιτούσα αρχή ή έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της αιτούμενης αρχής.

4. Η αιτούμενη αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για τους λόγους της απόρριψης του αιτήματος.

5. Η αιτούμενη αρχή μπορεί να απορρίψει τη δράση ύστερα από αίτηση, εφόσον μια τέτοια δράση θα εμπόδιζε τις έρευνες ή τις διαδικασίες για τις οποίες σημειώθηκε έναρξη.

Αρθρο 8 Δαπάνες

1. Οι αρμόδιες αρχές των Μερών επιβαρύνονται των εξόδων που σχετίζονται με την εκτέλεση των αιτημάτων μέσα στη χώρα τους.

2. Η αιτούσα αρχή καλύπτει τα έξοδα ταξιδίων και δα πανών που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 9 Εκπαίδευση προσωπικού

Τα Μέρη συνεργάζονται στην ανταλλαγή εμπειριών και εκπαίδευσης του προσωπικού και σαν τέτοια είναι:

α) Δημιουργία επισκέψεων εργασίας και ανταλλαγή εκπροσώπων των οποίων οι λειτουργίες θα καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των Μερών.

β) Τέλεση σεμιναρίων.

γ) Επεξεργασία και ανταλλαγή τεχνικών μέσων και μεθοδολογίας.

Αρθρο 10 Τροποποιήσεις

1. Οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας αυτής δύναται να προταθούν με γραπτή συμφωνία των Μερών και θα τεθούν σε ισχύ με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 1.

Αρθρο 11 Διευθέτηση διαφορών

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής θα επιδιώκουν τη διευθέτηση της διαφοράς με διαπραγματεύσεις.

Αρθρο 12 θέση σε ισχύ και λήξη της Συμφωνίας

1. Κάθε Κυβέρνηση θα γνωρίσει στην άλλη δια της διπλωματικής οδού όταν όλες οι αναγκαίες εθνικές νομικές ρυθμίσεις επιτευχθούν για να ισχύει η Συμφωνία. Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός, επομένης της ημερομηνίας που θα ληφθεί η τελευταία επιβεβαίωση.

2. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύσει μέχρι της λήξης περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία που θα ληφθεί από ένα Μέρος που επιθυμεί την παύση.

Εγινε στην Αθήνα, την 12η Οκτωβρίου 2000, σε δύο αυθεντικά αντίγραφα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική.

Σε περίπτωση διάστασης ερμηνείας της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύσει το αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ρωσικής Δημοκρατίας Ομοσπονδίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ