ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2957 ΦΕΚ Α` 260/12.11.2001

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 4 Νοεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άλλα Κράτη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του.

Εχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα κατά της διαφθοράς

Υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρή απειλή κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της αμεροληψίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο την ορθή και νόμιμη λειτουργία των οικονομιών της αγοράς

Αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς στα άτομα, στις επιχειρήσεις, στα Κράτη καθώς και στους διεθνείς θεσμούς.

Πεπεισμένα για τη σπουδαιότητα της συμβολής του αστικού δικαίου στον αγώνα κατά της διαφθοράς, ιδίως επιτρέποντας στα πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία να λάβουν δίκαιη αποζημίωση

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις της 19ης (Μάλτα, 1994), της 21ης (Τσεχική Δημοκρατία, 1997) και της 22ης (Μολδαβία, 1999) Διασκέψεων των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης κατά της Διαφθοράς που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών το Νοέμβριο του 1996.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη μελέτη σχετικά με την επεξεργασία σύμβασης για ένδικα βοηθήματα αστικού δικαίου προς αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από πράξεις διαφθοράς, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών το Φεβρουάριο του 1997.

Εχοντας υπόψη την Απόφαση (97)24 που αφορά τις 20 κατευθυντήριες αρχές για τον αγώνα κατά της Διαφθοράς, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών το Νοέμβριο του 1997 κατά την 101η Συνοδό της, την Απόφαση (98)7 που παρέχει εξουσιοδότηση για τη δημιουργία μερικής και διευρυμένης Συμφωνίας σύστασης της “Ομάδας των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO)”, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών το Μάιο του 1998 κατά την 102η Σύνοδο, και την Απόφαση (99)5 που ιδρύει την GRECO, η οποία υιοθετήθηκε την 1η Μαίου του 1999.

Υπενθυμίζοντας την Τελική Δήλωση και το Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκαν από τους Αρχηγούς Κρατών και τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη 2η Σύνοδο Κορυφής στο Στρασβούργο, τον Οκτώβριο του 1997.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αρθρο 1 Σκοπός

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα για πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας πράξης διαφθοράς, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, περιλαμβανομένης της δυνατότητας αποκατάστασης της ζημίας.

Αρθρο 2 Εννοια διαφθοράς

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως “διαφθορά” νοείται η απαίτηση, προσφορά, παροχή ή αποδοχή, αμέσως ή εμμέσως, δώρου ή οποιουδήποτε άλλου μη προσήκοντος ωφελήματος ή υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος, που επηρεάζει την ορθή εκτέλεση καθήκοντος ή την απαιτούμενη συμπεριφορά του λήπτη του δώρου ή του μη προσήκοντος ωφελήματος ή της υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήματος.

Αρθρο 3 Αποζημίωση

1. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι τα πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας πράξης διαφθοράς έχουν το δικαίωμα αγωγής για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας αυτής.

2. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να καλύπτει θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και μη περιουσιακή ζημία.

Αρθρο 4 Ευθύνη

1. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ζημίας:

i. ο εναγόμενος έχει διαπράξει ή έχει επιτρέψει την πράξη της διαφθοράς ή έχει παραλείψει να λάβει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει την πράξη διαφθοράς.

ii. ο ενάγων έχει υποστεί ζημία, και

iii. υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης διαφθοράς και της ζημίας.

2. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι αν περισσότεροι εναγόμενοι ευθύνονται σε αποζημίωση εξαιτίας της ίδιας πράξης διαφθοράς ενέχονται εις ολόκληρον.

Αρθρο 5 Ευθύνη του Κράτους

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο τις κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν στα πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας πράξης διαφθοράς δημόσιων λειτουργών του κατά την άσκηση καθηκόντων τους να αξιώσουν αποζημίωση από το Κράτος ή, στην περίπτωση που το Μέρος δεν είναι Κράτος, από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους αυτού.

Αρθρο 6 Συντρέχον πταίσμα

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι η αποζημίωση μειώνεται ή δεν επιδικάζεται εν όψει των περιστάσεων, αν ο ενάγων έχει συμβάλει με δικό του πταίσμα στην επέλευση της ζημίας ή στην έκτασή της.

Αρθρο 7 Παραγραφή

1. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι η αξίωση αποζημίωσης παραγράφεται μετά την παρέλευση προθεσμίας κατ` ελάχιστον τριών ετών από την ημέρα που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση ή θα έπρεπε ευλόγως να είχε λάβει γνώση της ζημίας ή της πράξης διαφθοράς και της ταυτότητας του υπευθύνου. Η αξίωση όμως αυτή δεν μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση προθεσμίας κατ ελάχιστον δέκα ετών από την ημερομηνία της πράξης διαφθοράς.

2. Το δίκαιο των Μερών που ρυθμίζει την αναστολή ή τη διακοπή της παραγραφής εφαρμόζεται στις προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον συντρέχει λόγος.

Αρθρο 8 Κύρος των συμβάσεων

1. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι σύμβαση ή ρήτρα σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι πράξη διαφθοράς είναι άκυρη.

2. Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο ότι ο συμβαλλόμενος του οποίου η δήλωση βούλησης επηρεάσθηκε από πράξη διαφθοράς μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της σύμβασης αυτής, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του για αποζημίωση.

Αρθρο 9 Προστασία εργαζομένων

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο κατάλληλη προστασία έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης κύρωσης κατά εργαζομένων, οι οποίοι καλόπιστα και βάσει εύλογων υποψιών καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς σε αρμόδια πρόσωπα ή αρχές.

Αρθρο 10 Λογαριασμοί και λογιστικοί έλεγχοι

1. Κάθε Μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στο εσωτερικό του δίκαιο ώστε οι ετήσιοι λογαριασμοί των εταιριών να συντάσσονται με σαφήνεια και να αποδίδουν πιστά την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Προς αποτροπή πράξεων διαφθοράς, κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο τη βεβαίωση από ελεγκτικά όργανα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί αποδίδουν πιστά την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Αρθρο 11 Λήψη αποδείξεων

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο αποτελεσματικές διαδικασίες για τη συλλογή αποδείξεων στο πλαίσιο αστικών δικών σχετικών με πράξεις διαφθοράς.

Αρθρο 12 Προσωρινά μέτρα

Κάθε Μέρος προβλέπει στο εσωτερικό του δίκαιο πρόσφορα προσωρινά δικαστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των διαδίκων κατά τις σχετικές με πράξη διαφθοράς αστικές δίκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 13 Διεθνής συνεργασία

Τα Μέρη συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ζητήματα σχετικά με αστικές δίκες περιπτώσεων διαφθοράς, ιδίως όσον αφορά την κοινοποίηση εγγράφων, λήψη αποδείξεων στο εξωτερικό, δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων για τη διεθνή συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στις οποίες είναι Μέρη, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του εσωτερικού τους δικαίου.

Αρθρο 14 Παρακολούθηση

Η Ομάδα των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) μεριμνά για την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 15 Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τα Κράτη μη μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία τα δεκατέσσερα Υπογράφοντα Μέρη θα έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους για δέσμευση από τη Σύμβαση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1. Οποιοδήποτε Υπόγραφαν Μέρος, το οποίο δεν είναι μέλος της Ομάδας των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) κατά το χρόνο της επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, καθίσταται αυτόματα μέλος την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης.

4. Για κάθε Υπόγραφαν Μέρος που εκφράζει μεταγενέστερα τη συναίνεση του για δέσμευση από τη Σύμβαση, αυτή τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία διατύπωσης της συναίνεσης του για δέσμευση από τη Σύμβαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1. Κάθε Υπόγραφαν Μέρος μη μέλος της Ομάδας των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) κατά το χρόνο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, καθίσταται αυτόματα μέλος από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ ως προς αυτό.

5. Ειδικοί όροι για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ομάδα των Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) καθορίζονται, στην έκταση που είναι αναγκαίο, κατόπιν κοινής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Αρθρο 16 Προσχώρηση στη Σύμβαση

1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν διαβούλευσης με τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορεί να προσκαλεί κάθε Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου που δεν έχει συμμετάσχει στην επεξεργασία της, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση με απόφαση που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη πλειοψηφία στο άρθρο 20(δ) του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με ομοφωνία των εκπροσώπων των Μερών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή.

2. Για κάθε Κράτος που προσχωρεί, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης του επίσημου εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάθε Κράτος που προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση καθίσταται αυτόματα μέλος της GRECO, αν δεν είναι ήδη μέλος κατά το χρόνο προσχώρησης, την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ ως προς αυτό.

Αρθρο 17 Επιφυλάξεις

Καμία επιφύλαξη δεν είναι δεκτή για τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 18 Εδαφική εφαρμογή

1. Κάθε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί, κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να καθορίσει το έδαφος ή τα εδάφη εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

2. Κάθε Κράτος μπορεί, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος που καθορίζεται με τη δήλωση. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ στο έδαφος αυτό την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.

3. Κάθε δήλωση που γίνεται βάσει των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να ανακληθεί, σε ό, τι αφορά οποιοδήποτε καθοριζόμενο με τη δήλωση αυτή έδαφος, με γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αυτή ισχύει από την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα.

Αρθρο 19 Σχέσεις με άλλες συμβάσεις και συμφωνίες

1. Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις που αφορούν ειδικότερα θέματα.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με ζητήματα που ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση, με σκοπό τη συμπλήρωση ή την ενίσχυση των διατάξεων της ή τη διευκόλυνση της εφαρμογής των αρχών που θεσπίζει, ή να υπάγονται, με την επιφύλαξη των σκοπών και των αρχών της παρούσας Σύμβασης, σε συναφείς κανόνες στο πλαίσιο ενός ειδικού συστήματος δεσμευτικού κατά την έναρξη υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

3. Οταν δύο ή περισσότερα Μέρη έχουν ήδη συνάψει συμφωνία ή συνθήκη σε σχέση με αντικείμενο που εμπίπτει στην παρούσα Σύμβαση ή έχουν ρυθμίσει κατ` άλλο τρόπο τις σχέσεις τους σχετικά με το αντικείμενο αυτό, έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας ή συνθήκης ή ρύθμισης αντί της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 20 Τροποποιήσεις

1. Τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μπορούν να προταθούν από κάθε Μέρος και κάθε πρόταση γνωστοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη μη μέλη που έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία αυτής της Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και σε οποιοδήποτε Κράτος που έχει προσχωρήσει ή προσκληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση από ένα Μέρος γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομικής Συνεργασίας (CDCJ) που υποβάλλει στην Επιτροπή Υπουργών τη γνώμη της για την προτεινόμενη τροποποίηση.

3. Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει την προτεινόμενη τροποποίηση και την υποβληθείσα γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νομικής Συνεργασίας (CDCJ) και ύστερα από διαβουλεύσεις με τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να υιοθετήσει την τροποποίηση.

4. Το κείμενο κάθε τροποποίησης η οποία υιοθετείται από την Επιτροπή Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αποστέλλεται στα Μέρη για αποδοχή.

5. Κάθε τροποποίηση η οποία υιοθετείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα αφότου όλα τα Μέρη έχουν ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή της.

Αρθρο 21 Επίλυση Διαφορών

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομικής Συνεργασίας (CDCJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης ενημερώνεται σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

2. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, αυτά θα επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς με διαπραγματεύσεις ή με οποιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της διαφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομικής Συνεργασίας (CDCJ), σε διαιτητικό δικαστήριο που θα λάβει αποφάσεις δεσμευτικές για τα Μέρη ή στο Διεθνές Δικαστήριο, κατά την κοινή συμφωνία των εμπλεκόμενων Μερών.

Αρθρο 22 Καταγγελία

1. Κάθε Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Αρθρο 23 Γνωστοποιήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε όλα τα άλλα Υπογράφοντα Μέρη και Μέρη της παρούσας Σύμβασης:

α) κάθε υπογραφή,

β) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,

γ) κάθε ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16,

δ) κάθε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σχετική με την παρούσα Σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Εγινε στο Στρασβούργο, στις 4 Νοεμβρίου 1999, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, το κείμενο των οποίων είναι εξίσου αυθεντικό, σε ένα μοναδικό αντίτυπο, που κατατίθεται στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε Κράτος – Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα Κράτη μη μέλη που έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και σε κάθε Κράτος που προσκλήθηκε να προσχωρήσει.

Αρθρο δεύτερο Αποζημίωση

Οποιος ζημιώσει άλλον, επειδή διέπραξε ή επέτρεψε πράξη διαφθοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 της Σύμβασης που κυρώθηκε με το νόμο αυτόν ή παρέλειψε να λάβει εύλογα μέτρα για την αποτροπή της, έχει υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.

Αρθρο τρίτο Ευθύνη του Κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Για πράξεις διαφθοράς, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, των οργάνων του Δημοσίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει αποκλειστικά για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το Δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.

2. Αν έγινε δεκτή αγωγή κακοδικίας κατά δικαστικού λειτουργού για πράξη διαφθοράς, το Δημόσιο και το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνονται εις ολόκληρον για την ανόρθωση της ζημίας.

3. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις διαφθοράς των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.

Αρθρο τέταρτο Ακύρωση δικαιοπραξίας

1. Οποιος προβαίνει σε δήλωση βούλησης που επηρεάσθηκε από πράξη διαφθοράς, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, έχει δικαίωμα ακύρωσης της δικαιοπραξίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 157 του Αστικού Κώδικα. Αν η δήλωση απευθύνεται σε άλλον, ο οποίος δεν συμμετείχε στην πράξη της διαφθοράς, η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον εκείνος προς τον οποίο απευθύνεται η δήλωση ή τρίτος που απέκτησε αμέσως δικαίωμα από αυτήν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πράξη διαφθοράς.

2. Εκείνος που έχει δικαίωμα ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πράξης διαφθοράς έχει επίσης δικαίωμα, παράλληλα με την ακύρωση της δικαιοπραξίας, να ζητήσει την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος ή να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει μόνο ανόρθωση της ζημίας.

Αρθρο πέμπτο Προστασία εργαζομένων

Απαγορεύεται κάθε μορφής κύρωση κατά εργαζομένου ή δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, επειδή κατήγγειλε πράξεις διαφθοράς σε αρμόδια πρόσωπα ή αρχές, εκτός αν ενήργησε κακόπιστα ή χωρίς να βασίζεται σε εύλογες υποψίες και η καταγγελία αποδείχθηκε αβάσιμη.

Αρθρο έκτο Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 παρ. 3 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ