ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2953 ΦΕΚ Α`249/22.10.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαικής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαίκής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17η lανουαρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ

ΕΙΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (αναφερόμενη στο εξής ως “Ελλάδα”)

και

Η Ευρωπαίκή Υπηρεσία Διαστήματος, που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Παρίσι την 30ή Μαίου 1975 και άρχισε να ισχύει την 30ή Οκτωβρίου 1980 (αναφερόμενη στο εξής ως “η Υπηρεσία”) (αναφερόμενες μαζί στο εξής ως “Οι Συμβαλλόμενοι”), ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ ότι ο σκοπός της Υπηρεσίας είναι να μεριμνά και να προωθεί, για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίκών κρατών στην έρευνα και τεχνολογία του διαστήματος και των διαστημικών τους εφαρμογών,

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ τη Συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς, που υπεγράφη την 4η lουλίου 1994 και άρχισε να ισχύει την ίδια ημερομηνία, ως ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων,

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ τις Αποφάσεις σχετικά με την “Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Ευρωπαίκής Κοινότητας”, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαίκής Υπηρεσίας Διαστήματος την 23η lουνίου 1998 (ESA/C/Cxx-VI/A- ποφ 1 (Τελική)) και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής `Ενωσης την 22α lουνίου 1998,

ΕΠΕΙΔΗ η Ελλάδα ως μέλος, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη αποκτήσει διαστημική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων όπως η συμμετοχή στην Eutelsat, Eumetsat και Euro-control και μερικά εθνικά προγράμματα σχετικά με το διάστημα και, εξ αυτού του λόγου, θα είναι σε θέση να συμβάλει σε μία ενδυνάμωση της ευρωπαίκής διάστασης της Υπηρεσίας και στους δεσμούς της εκτός Ευρώπης.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ` ΟΨΙΝ τις διατάξεις της “Συνθήκης επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και χρησιμοποίηση του απώτερου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων”, που έγινε την 27η lανουαρίου 1967, στην οποία η Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Υπηρεσίας είναι μέρη,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ σχετικά με τα οφέλη τα οποία θα φέρει αυτή η συνεργασία σε κάθε Συμβαλλόμενο,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το διάστημα έχει γίνει παράγοντας στην τεχνολογική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχίσουν να καθιερώνουν μηχανισμούς για να διευκολύνουν και να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων σε αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες συνδεόμενες με την ειρηνική χρησιμοποίηση του απώτερου διαστήματος,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ` ΟΨΙΝ τη Σύμβαση που ίδρυσε την Υπηρεσία και ειδικότερα το Αρθρο XIV. 1 αυτής, επί της διεθνούς συνεργασίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

O σκοπός αυτής της Συμφωνίας είναι να καθιερώσει ένα πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων στο πεδίο της έρευνας και ειρηνικής χρησιμοποίησης του απώτερου διαστήματος, με την προοπτική να επιφέρουν μία βαθμιαία ανάπτυξη διαστημικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 2

Πεδία συνεργασίας

1. Οι Συμβαλλόμενοι θα τηρούν ενήμερο ο ένας τον άλλον σχετικό με όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους και προγράμματα και επί της προόδου τους και θα διαβουλεύονται τακτικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 κατωτέρω, σε πεδία που προσφέρουν δυνατότητα για συνεργασία και συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα πρόγραμμα της Υπηρεσίας σταν υπογραφεί αυτή η Συμφωνία, η Ελλάδα θα ανακοινώσει στην Υπηρεσία τα πεδία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν.

Οταν προσδιοριστεί ένα πρόγραμμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι Συμβαλλόμενοι θα συνάψουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμογής καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κρθρου 4.3 κατωτέρω.

2. Μεταξύ των πεδίων που θεωρούνται από τους Συμβαλλομένους ως προσφέροντα δυνατότητα για συνεργασία δυνόμει της Συμφωνίας, αναφέρονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Διαστημική επιστήμη, ειδικότερα αστρονομία διαστήματος και αστροφυσική, εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος και ηλιακή -γήινη φυσική.

(β) `Ερευνα παρατήρησης της γης και εφαρμογές. ειδικότερα περιβαλλοντική παρακολούθηση, μετεωρολογία, αερονομία και γεωδαισία.

(γ) Τηλεπικοινωνίες, ειδικότερα επιδείξεις υπηρεσιών και δορυφορική ναυσιπλοία.

(δ) `Ερευνα μικροβαρύτητας, ειδικότερα διαστημική βιολογΙα και ιατρική, και επεξεργασία υλικών.

(ε) Μηχανική τομής εδάφους και χρησιμοποίηση.

3. Με την προοπτική προσδιορισμού πιθανών πεδίων συνεργασίας, οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν πληροφορίες επί των ακολούθων θεμότων:

(α) το περιεχόμενο και το χρόνο των τρεχόντων και μελλοντικών διαστημικών τους προγραμμάτων,

(β) θέματα επιστημονικού και τεχνικού ενδιαφέροντος που προκύπτουν από τις διαστημικές τους δραστηριότητες. Η Ελλόδα ειδικότερα θα λαμβάνει τα σχετικά έγγραφα που δημοσιεύονται χωρίς περιορισμό ως προς τη χρήση τους.

4. Η συνεργασία θα εκτείνεται επίσης στα ακόλουθα:

(α) την απονομή υποτροφιών για να καταστεί δυνατόν σε υποψηφίους εκατέρου των Συμβαλλομένων να αναλαμβάνουν επιμορφωτικές ή άλλες επιστημονικές ή τεχνικές δραστηριότητες σε ιδρύματα που προτείνονται από τον Συμβαλλόμενο που απονέμει την υποτροφία,

(β) την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων για να συμμετάσχουν σε μελέτες,

(γ) τη διεξαγωγή κοινών συνδιασκέψεων και συμποσίων,

(δ) την κοινή προαγωγή της χρήσης προίόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται δυνόμει των προγραμμάτων της Υπηρεσίας,

(ε) την παροχή γνωμοδοτήσεων, ειδικότερα επί βιομηχανικών θεμάτων και επί της διαχείρισης διαστημικών έργων.

5. Η Υπηρεσία είναι ευνοίκά διατεθειμένη ως προς το να κάνει διαθέσιμο, συμφωνα με τις δικές της διαδικασίες και δυνάμει ρυθμίσεων που θα καθοριστουν, το τεχνομηχανικό υλικό (hardware) που δεν απαιτείται πια για τα προγράμματά της.

6. Για αντικείμενα αφορών τα σχέσεις μεταξυ της Υπηρεσίας και της Ευρωπαίκής `Ενωσης, η Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως της Υπηρεσίας μπορεί να λαμβάνει μέρος ως παρατηρητής σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των υφισταμένων του οργάνων.

7. Οι Συμβαλλόμενοι θα διαβουλεύονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία εμφανίζονται στην ημερήσια διάταξη συναντήσεων διεθνών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 3

Πληροφορίες και δεδομένα

1, Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος αφορώσες την επιστημη του διαστήματος, την τεχνολογία και εφαρμογές δια της διαβίβασης τεχνικών και επιστημονικών εκθέσεων και σημειώσεων. σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες τους επί της διάδοσης πληροφοριών και δεδομένων. Η Ελλάδα θα λαμβάνει ανακοινώσεις ευκαιριών που αφορούν τις επιστημονικές δραστηριότητες δυνάμει των προγραμμάτων της Υπηρεσίας.

2. Επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες που αποκτώνται από έναν Συμβαλλόμενο στην πορεία κοινών πειραμάτων η έργων θα γίνονται διαθέσιμες στον όλλο, υπό τον όρο της τήρησης αυτών των κανόνων που μπορει να συμφωνηθουν αμοιβαία σχετικό με τη διάδοση πληροφοριών και δεδομένων.

3. `Οπου αγαθά, δεδομένα ή πληροφορίες παρέχονται από τον έναν Συμβαλλόμενο στον άλλο, ο λαμβάνων Συμβαλλόμενος θα παρέχει ένα βαθμό προστασίας στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ` αυτών τουλάχι στον ισοδύναμο με αυτόν που απολαμβάνουν στο νομικό σύστημα το οποίο είναι εφαρμοστέο στον παρέχοντα Συμβαλλόμενο. Ειδικά μέτρα τα οποία χρειάζεται, κατά την άποψη του παρέχοντος Συμβαλλομένου. να ληφθουν για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο προστασίας θα είναι το αντικείμενο αμοιβαίας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διαδικασίες

1, Κάθε Συμβαλλόμενος θα καθορίσει ένα σημείο επαφής που θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας και για να λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων συνεργασίας. Αυτά τα σημεία επαφής θα είναι οι συνήθεις οδοί για τη γνωστοποίηση προτάσεων των Συμβαλλομένων.

2. Κοινές ομάδες εργασίας μπορεί να συσταθούν για να εξετάζουν σε λεπτομέρειες προτάσεις σε πεδία που ανατίθενται σε αυτές από τους Συμβαλλομένους και για να κάνουν εισηγήσεις στους Συμβαλλομένους.

3. Για την επιδίωξη συνεργασίας σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 ανωτέρω, οι Συμβαλλόμενοι θα συνάπτουν σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμογής οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κάθε Συμβαλλομένου. Για την Ελλάδα ο Υπουργός Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να συνάπτει τέτοιες ρυθμίσεις για λογαριασμό της Ελλάδας.

4. Ειδικές συναντήσεις θα γίνονται μεταξύ των σημείων επαφής που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, τόσο συχνά όσο είναι αναγκαίο, για να εξετάζουν την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας.

5. Στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του δυνάμει αυτής της Συμφωνίας, κάθε Συμβαλλόμενος θα καταβάλει τα δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 5

Διοικητική εφαρμογή

Η Ελλάδα συμφωνεί να παρέχει διοικητική συνδρομή στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, ειδικότερα όσον αφορά την είσοδο και έξοδο προσώπων και την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών σχετικών με έργα που συμφωνούνται από τους Συμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής τους από τέλη τα οποία συνήθως επιβάλλονται στις εισαγωγές και εξαγωγές.

ΑΡΘΡΟ 6

Ευθύνη

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις εφαρμογής, οι οποίοι αναφέρονται στο Αρθρο 2.1 ανωτέρω, κάθε Συμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία στα πρόσωπα ή σε περιουσία του, την οποία υφίσταται στην επιδίωξη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από αυτήν τη Συμφωνία, εκτός από τις πεpιπτώσεις εκ προθέσεως ζημίας ή βαρείας αμέλειας εκ μέρους του άλλου Συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 7

Προνόμια και ασυλίες

1. Η Υπηρεσία θα έχει, στην Ελληνική Επικράτεια, νομική προσωπικότητα. Ειδικότερα θα έχει την ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι μέρος σε νομικές διαδικασίες.

2. Η Υπηρεσία θα έχει ασυλία από δικαιοδοσία και εκτέλεση με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) όπου η Υπηρεσία θα έχει παραιτηθεί ρητά αυτής της ασυλίας σε μία συγκεκριμένη περίπτωση,

β) εν σχέσει με μία αστική αγωγή από ένα τρίτο μέρος για ζημία προκύπτουσα από ένα ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από ένα όχημα που ανήκει στην Υπηρεσία ή που λειτουργεί για λογαριασμό αυτής ή εν σχέσει με ένα αδίκημα οδικής κυκλοφορίας στο οποίο εμπλέκεται ένα τέτοιο όχημα,

γ) εν σχέσει με μια επιβολή μιας διαιτητικής απόφασης που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 κατωτέρω.

3. Εντός του αντικειμένου των επίσημων δραστηριοτήτων της, η Υπηρεσία, η περιουσία της και το εισόδημό της θα απαλλόσσονται από όλους τους άμεσους φόρους στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσεται επΙσης από έμμεσους φόρους όταν γίνονται ή χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία αγορές ή υπηρεσίες σημαντικής αξίας, που είναι αυστηρώς αναγκαίες για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας εντός του πλαισίου αυτής της συμφωνίας συνεργασίας.

4. Αγαθό εισαγόμενα ή εξαγόμενα από την Υπηρεσία και αυστηρώς αναγκαία για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων της θα απαλλόσσονται από όλους τους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς και φόρους και από όλες τις εισαγωγικές ή εξαγωγικές απαγορεύσεις και περιορισμούς. Οποιαδήποτε τέτοια εισαγόμενα ή εξαγόμενα αγαθά δεν μπορούν να πωλούνται, να δανείζονται ή να μεταβιβάζονται με ή χωρίς πληρωμή στην επικράτεια της Ελλόδας παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Υπηρεσία θα καθορίζουν τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για την εξαγωγή ή εισαγωγή περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται εν σχέσει με τη συνεργασία τους.

5. Η Υπηρεσία θα συνεργάζεται με τις Ελληνικές Αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα αγαθά που εισάγονται ή εξάγονται από την Υπηρεσία χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δραστηριότητές της που αναλαμβάνονται εντός του πλαισίου της παρούσας ΣυμφωνΙας.

6. Η Υπηρεσία μπορεί να λαμβόνει και να κατέχει στην Ελλόδα οποιοδήποτε είδος κεφαλαίων, νομισμάτων, μετρητών ή αξιογρόφων. Μπορεί να διαθέτει αυτά ελευθέρως στην Ελλάδα για οποιονδήποτε επίσημο σκοπό της Υπηρεσίας και να τηρεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα.

ΑΡΘΡΟ 8

Επίλυση διαφορών

1. Διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας κατ` αρχήν θα επιλύονται με αμοιβαίες διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων. Εάν ένα ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε μέσω διαβουλεύσεων έχει ακόμη ανόγκη επιλύσεως, αυτό το ζήτημα θα υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των Συμβαλλομένων, σε ένα διαιτητικό δικαστήριο αποτελούμενο από έναν διαιτητή προταθέντα από κάθε Συμβαλλόμενο και έναν Πρόεδρο διοριζόμενο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων ή, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική και δεσμευτική για αμφότερους τους Συμβαλλομένους.

2. Ρυθμίσεις εφαρμογής όπως αναφέρεται στο άρθρο

2.1 αυτής της Συμφωνίας θα περιέχουν τις δικές τους διατάξεις επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις διαδικασίες και τους τρόπους για διαιτησία.

ΑΡΘΡΟ 9

Εναρξη ισχύος -Διάρκεια -Ανανέωση -Τροποποίηση

1. Αυτή η ΣυμφωνΙα, για την Ελλάδα, θα υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με την έννομη τάξη της Ελλάδας και θα αρχίσει να ισχύει όμα τη κοινοποιήσει από την Ελλάδα αυτής της έγκρισης.

2. Οι διατόξεις των κρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 αυτής της Συμφωνίας θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία υπογραφής από αμφότερους τους Συμβαλλομένους.

3. Αυτή η Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε ετών.

4, Μετό ταύτα, η παρούσα Συμφωνία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία. Με εξαίρεση τη διόρκεια των δύο πρώτων ετών από την υπογραφή, η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από εκάτερο των Συμβαλλομένων με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης προ έξι μηνών. Εάν η Συμφωνία παύσει να έχει ισχύ λόγω μιας τέτοιας καταγγελίας, οι διατάξεις της, παρό ταύτα, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για την περίοδο και στην έκταση που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η εφαρμογή οποιωνδήποτε συγκεκριμένων ρυθμίσεων εφαρμογής οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 2.1 ανωτέρω και είναι ακόμη ισχυρές κατό την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει 5. Αυτή η Συμφωνία μπορεΙ να τροποποιηθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας έγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 10

Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας

`Ενα έτος το αργότερο πριν από τη λήξη ισχύος αυτής της ΣυμφωνΙας, οι Συμβαλλόμενοι θα εξετόσουν πώς μπορεί να αναπτυxθεί περαιτέρω και θα εξετάσουν ειδικότερα τη δυνατότητα να δοθεί στην Ελλάδα το καθεστώς του Συνδεδεμένου Μέλους ή του Κράτους -Μέλους της Υπηρεσίας.

`Εγινε στην Αθήνα, την 17η lανουαρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξίσου γνησίων. Η Υπηρεσία θα παρέχει μεταφράσεις στη γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Για την Ευρωπαική Για την Κυβέρνηση της Υπηρεσία Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαστήματος

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΑΝΤΟΝΙΟ RODOTAΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Γενικός Διευθυντής Υπουργός Ανάπτυξης

Ως σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Συμφωνίας, για την Ελλάδα ορίζεται η Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συνιστάται επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής της Συμφωνίας.

Η Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας αναλαμβάνει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Ελλάδας, που θα προκύπτει από τη συμμετοχή της Χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαίκής Υπηρεσίας Διαστήματος.

Τα πρωτόκολλα -πρακτικά που καταρτίζονται από τις κοινές ομάδες εργασίας του άρθρου 4 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά από την υπογραφή της ως προς τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 2 και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεών του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ