ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2951 ΦΕΚ Α`247/22.10.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. στον τομέα της γεωργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από εδώ και στο εξής αναφερόμενες ως Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενισχύσουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, σύμφωνα με το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας την 1η Ιουλίου 1993.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία στον τομέα της πρόληcης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών θα συμβάλλει στην ευημερία και την ασφάλεια και των δυο κρατών.

ΣΥΝΕIΔΗΤΟΠΟIΩΝΤΑΣ τον κίνδυνο των εκτάκτων αναγκών και για τις δύο χώρες.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η ανταλλαγή τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ από την αλληλεξάρτηση των περιβαλλοντολογικών συστημάτων και των δύο χωρών, που απαιτεί μια συμφωνημένη πολιτική στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και του περιβαλλοντολογικού ελέγχου.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ μια πιθανότητα ύπαρξης εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να κατασταλούν από μέσα και πόρους του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών και από τα δύο κράτη που θα αποβλέπουν στην πρόληψη και την καταστολή εκτάκτων αναγκών.

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών στον τομέα της πρόληψης και καταστολής εκτάκτων αναγκών.

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Αρθρο 1

Ορισμοί

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι σε αυτήν τη Συμφωνία θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες: “Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος” σημαίνει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που ζητά από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να αποστείλει ομάδες για παροχή βοήθειας, εξοπλισμό και υλικά υποστήριξης. “Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος” σημαίνει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που ανταποκρίνεται στην αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να αποστείλει ομάδες για παροχή βοήθειας, εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης. “Αρμόδια Αρχή” σημαίνει μία αρχή καθορισμένη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για το συντονισμό των ενεργειών των σχετικών με την υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας. “Ομάδα Παροχής Βοήθειας” σημαίνει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων από το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος, που συμπεριλαμβάνει στρατιωτικό προσωπικό, επιφορτισμένο με παροχή βοήθειας και εφοδιασμένο με όλα τα αναγκαία μέσα. “Κατάσταση Εκτακτης ανάγκης” σημαίνει μια κατάσταση σε μία συγκεκριμένη περιοχή που προκλήθηκε από ατύχημα, επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο, καταστροφή, φυσική ή άλλου είδους, η οποία μπορεί να έχει προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες, βλάβη στη δημόσια υγεία ή το φυσικό περιβάλλον, σημαντικές υλικές ζημιές και αναστάτωση των συνθηκών της ανθρώπινης δραστηριότητας. “Πρόληψη έκτακτης ανάγκης” σημαίνει μία σειρά μέτρων που λαμβάνονται εκ των προτέρων και αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν μέγιστη ελάττωση του κινδύνου έκτακτης ανάγκης, την προστασία της υγείας του πληθυσμού, την ελάττωση των ζημιών του φυσικού περιβάλλοντος και των υλικών απωλειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. “Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη” σημαίνει διάσωση σε έκτακτη ανάγκη και άλλες επείγουσες εργασίες που διεξάγονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αποσκοπούν στη διάσωση ανθρωπίνων ζωών και την προστασία της υγείας των ανθρώπων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον και των υλικών ζημιών, καθώς επίσης τον εντοπισμό της ζώνης έκτακτης ανάγκης και την καταστολή των επικίνδυνων παραγόντων που ενυπάρχουν σε μια τέτοια κάτάσταση έκτακτης ανάγκης. “Ζώνη έκτακτης ανάγκης” σημαίνει μια περιοχή στην οποία έχει προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. “Εργασίες επείγουσας διάσωσης” σημαίνει τις ενέργει ες που αποσκοπούν στη διάσωση ανθρώπων, υλικών και πολιτιστικών αξιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε μια ζώνη έκτακτης ανάγκης, τον εντοπισμό της κατάστασης επείγουσας ανάγκης και την εξουδετέρωση ή την καταστολή στο κατά το δυνατόν ελάχιστο επίπεδο των επικίνδυνων παραγόντων που ενυπάρχουν σε αυτή. “Εξοπλισμός” σημαίνει τα υλικά, τα τεχνικά και μεταφορικά μέσα, τον εξοπλισμό της ομάδας που παρέχει βοήθεια και την προσωπική εξάρτηση των μελών της. “Υλικά υποστήριξης” σημαίνει τα υλικά που προορίζονται για διανομή στον πληθυσμό που υποφέρει σε μια έκτακτη ανάγκη.

Αρθρο 2

Αρμόδιοι Φορείς

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διορίσουν τους ακόλουθους αρμόδιους φορείς (όργανα): Για την Ελληνική Δημοκρατία – το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για την Ρωσική Ομοσπονδία – το Υπουργείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Πολιτική Αμυνα. Εκτακτες ανάγκες και την Εξάλειψη των Συνεπειών των Φυσικών Καταστροφών. Σε περίπτωση διορισμού ενός άλλου αρμόδιου Οργάνου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα το γνωστοποιήσουν αναλόγως το ένα στο άλλο, γραπτώς, δια μέσου της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 3

Τρόποι Συνεργασίας

Η Συνεργασία σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει:

-τη ρύθμιση και διεξαγωγή του ελέγχου των επικίνδυνων τεχνολογικών και περιβαλλοντολογικών διαδικασιών, καθώς επίσης και των φυσικών φαινομένων,

-την πρόβλεψη των εκτακτων αναγκών και εκτίμηση των συνεπειών τους,

-την οργάνωση της εκπαίδευσης του πληθυσμού ώστε να ενεργεί σε έκτακτες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες,

-την αλληλεπίδραση μεταξύ των κατάλληλων κρατικών δομών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,

-την εκτίμηση ενός κινδύνου για το περιβάλλον και τον πληθυσμό που οφείλεται σε πιθανές ρυπάνσεις που προκαλούνται από βιομηχανικά ατυχήματα, καταστροφές ή φυσικές θεομηνίες,

-την από κοινού σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή Προγραμμάτων έρευνας, την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών δημοσιεύσεων και των αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας,

-την ανταλλαγή πληροφοριών, περιοδικών, μεθοδολογικών ή οποιωνδήποτε άλλων δημοσιεύσεων, υλικών video και φωτογραφιών, καθώς επίσης και τεχνολογιών, -την οργάνωση κοινών διασκέψεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων, καθώς επίσης και ασκήσεις και εκπαιδευτικές συναντήσεις,

-την προετοιμασία από κοινού δημοσιεύσεων και εκθέσεων,

-την εκπαίδευση των ειδικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του άλλου ως Συμβαλλόμενου Μέρους, την ανταλλαγή εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων,

-την αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμόδιων οργάνων και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών,

-την αμοιβαία βοήθεια στην παροχή τεχνικών διευκολύνσεων και εξοπλισμού, τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταστολή έκτακτης ανάγκης,

-την αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση καταστολής έκτακτης ανάγκης,

-τις οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταστολή έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές μπορεί να συμφωνηθούν από τους αρμόδιους φορείς των Συμβαλλόμενων Μερών.

Αρθρο 4

Συνεργασία μεταξύ των Οργανισμών και των Ιδρυμάτων

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν, όπως αυτό είναι πρόσφορο, να προωθούν τη Συνεργασία μεταξύ των κρατικών Οργάνων, των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων, των νομικών και φυσικών προσώπων που ενεργούν στον τομέα πρόληψης και καταστολής έκτακτης ανάγκης.

Αρθρο 5

Κοινή Επιτροπή

Για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας τα αρμόδια όργανα και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα εγκαθιδρύσουν μια Κοινή Επιτροπή για συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και καταστολής έκτακτης ανάγκης και θα αποφασίσουν τη σύνθεση της, τις λειτουργίες και τη διαδικασία εργασίας.

Αρθρο 6

Οροι αποδοχής των αντιπροσώπων

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που δέχεται τους εκπροσώπους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι οποίοι έρχονται για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες τις προβλεπόμενες από αυτήν τη Συμφωνία, αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με βοήθεια σε καταστολή για έκτακτη ανάγκη, θα καλύψει όλα τα έξοδα της διαμονής και μετακίνησης τους εντός της εθνικής του επικράτειας, εκτός εάν είναι διαφορετικά συμφωνημένο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Δαπάνες μεταφοράς από και προς την επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που δέχεται τους εκπροσώπους, θα καλύπτονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος.

Αρθρο 7

Εξασφάλιση βοήθειας

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα είναι όργανα εξουσιοδοτημνα να ζητήσουν βοήθεια για καταστολή έκτακτης ανάγκης. Η βοήθεια θα παρασχεθεί κατόπιν αίτησης, με την οποία το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει πληροφορίες για τη φύση της έκτακτης ανάγκης και θα αναφέρει τον τύπο και τον όγκο της απαιτούμενης βοήθειας. Το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξετάζει το αίτημα για βοήθεια στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και θα πληροφορεί το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για τη δυνατότητα, τον όγκο και τους όρους της παροχής της. Το αρμόδιο όργανο του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα εποπτεύει τις δραστηριότητες των ομάδων παροχής βοήθειας δια μέσου των επικεφαλής τους.

Αρθρο 8

Είδη βοήθειας

Η βοήθεια καταστολής έκτακτης ανάγκης θα προσφέρεται μέσω της αποστολής ομάδων για παροχή βοήθειας, υλικών υποστήριξης ή με όποιον άλλο τρόπο ζητηθεί. Οι ομάδες εξασφάλισης βοήθειας θα διεξάγουν τις δραστηριότητες διάσωσης σε μια ζώνη έκτακτης ανάγκης. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα πληροφορεί τους επικεφαλής των ομάδων παροχής βοήθειας για την κατάσταση στη ζώνη έκτακτης ανάγκης και τους συγκεκριμένους τομείς εργασίας και, όταν είναι αναγκαίο, θα παρέχει σε αυτές τις ομάδες διερμηνείς, μέσα επικοινωνίας, καθώς επίσης θα εξασφαλίζει ασφάλεια, δωρεάν ιατρική περίθαλψη και θα συντονίζει τις δραστηριότητές τους. Ο εξοπλισμός των ομάδων παροχής βοήθειας θα πρέπει να είναι επαρκής για τις αυτόνομες ενέργειές τους στη ζώνη έκτακτης ανάγκης επί 72 ώρες. Με την εξάντληση των εφοδίων, το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στις ομάδες αυτές τα απαιτούμενα μέσα για να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Αρθρο 9

Διαδικασίες διάβασης των συνόρων για τις ομάδες παροχής βοήθειας και καθεστώς διαμονής τους στην επικράτεια του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους

Τα Μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας θα διασχίζουν τα κρατικά σύνορα του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους δια μέσου των σημείων ελέγχου των συνόρων που είναι ανοικτά για τη διεθνή επικοινωνία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαβατήρια. Μπορούν να παραμείνουν στην εδαφική επικράτεια του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς βίζες και άδειες διαμονής. Ο επικεφαλής της ομάδας θα πρέπει να έχει τον κατάλογο των μελών της ομάδας του και ένα σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, το οποίο θα επιβεβαιώνει τη δικαιοδοσία του. Η διαδικασία διάβασης των συνόρων και η παραμονή στο έδαφος του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους για τις ομάδες έρευνας που είναι εφοδιασμένες με σκυλιά θα καθορισθεί σύμφωνα με τους κρατικούς κανονισμούς καραντίνας του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, τα μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας θα υποχρεούνται να σέβονται την νομοθεσία αυτού του κράτους. Συγχρόνως θα υπόκεινται στην κρατική δικαιοδοσία του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους που αφορά την εργατική νομοθεσία και τα συναφή θέματα. Στην περίπτωση που αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν στρατιωτικό προσωπικό, οι δραστηριότητές τους θα υπόκεινται στη νομοθεσία του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους που ρυθμίζει το καθεστώς του στρατιωτικού προσωπικού. Η μεταφορά των ομάδων παροχής βοήθειας και του εξοπλισμού τους και των υλικών υποστήριξης θα γίνεται με τη χρήση οδικής, σιδηροδρομικής, θαλάσσιας ή εναέριας συγκοινωνίας. Η σειρά χρήσης των παραπάνω αναφερόμενων μέσων μεταφοράς θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλόμενων Μερών, μετά από Συμφωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

Αρθρο 10

Εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης για παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τα εφόδια και τα υλικά υποστήριξης που εισάγονται και εξάγονται από την εδαφική επικράτεια του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους για παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα εξαιρούνται από δασμούς τελωνείου, έξοδα και φόρους. Ο εξοπλισμός και τα υλικά υποστήριξης θα εκτελωνίζονται χρησιμοποιώντας απλοποιημένη διαδικασία και κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, υποδεικνύοντας τη σύνθεση των ομάδων παροχής βοήθειας, τις καταστάσεις εισαγόμενου και εξαγόμενου εξοπλισμού και των υλικών υποστήριξης. Οι ομάδες παροχής βοήθειας θα απαγορεύεται να μεταφέρουν οποιαδήποτε άλλα προϊόντα εκτός του εξοπλισμού τους και των υλικών υποστήριξης. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας παροχής βοήθειας, ο εξοπλισμός που εισήχθη στην επικράτεια του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα πρέπει να εξαχθεί από αυτό. Αν, λόγω ειδικών συνθηκών, η εξαγωγή του εξοπλισμού είναι αδύνατη, μπορεί να δοθεί δωρεάν ως βοήθεια σε αρμόδια όργανα του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, με όρους που θα συμφωνηθούν. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να ενημερωθούν το αρμόδιο όργανο και οι τελωνειακές αρχές του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, υποδεικνύοντας τον τύπο, την ποσότητα και την τοποθεσία τον εξοπλισμού που θα παραδοθεί. Σε περίπτωση ανάγκης επείγουσας ιατρικής βοήθειας, η απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκων που εμπεριέχουν ναρκωτικές ουσίες μπορεί να εισαχθεί στην εδαφική επικράτεια του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επικεφαλής της ομάδας παροχής βοήθειας θα πρέπει να παρουσιάσει στα τελωνειακά όργανα του αιτούντος και του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους μία δήλωση για τα φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, υποδεικνύοντας την ποσότητά τους και την ονοματολογία τους. Τα εξειδικευμένα φάρμακα δεν θα υπόκεινται σε παράδοση στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και θα χρησιμο ποιούνται μονάχα από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, υπό τον έλεγχο των εκπροσώπων αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα μη χρησιμοποιημένα φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες θα εξαχθούν υπό τον τελωνειακό έλεγχο του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ονοματολογία τους και την ποσότητά τους. Για τα χρησιμοποιημένα φάρμακα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, οι Τελωνειακές Αρχές του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα πρέπει να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό χρήσης τους, υπογεγραμμένο από τον επικεφαλής και το γιατρό της ομάδας παροχής βοήθειας και πιστοποιημένο από έναν εκπρόσωπο του αρμόδιου οργάνου του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

Αρθρο 11

Χρήση αεροσκάφους

Το αρμόδιο όργανο του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα πληροφορεί το αρμόδιο όργανο του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους για την απόφαση χρήσης αεροσκάφους για παροχή βοήθειας, δηλώνοντας τον τύπο τους, τα χαρακτηριστικά τους, την πορεία τους, τον αριθμό των μελών του πληρώματος, τον τύπο του φορτίου, το χρόνο και την τοποθεσία προσγείωσης και απογείωσης. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα εγκρίνει τις πτήσεις στο καθορισμένο σημείο στην εδαφική του επικράτεια. Οι πτήσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλονται από τον οργανισμό της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Αρθρο 12

Αποζημίωση των δαπανών

Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα αποζημιώσει το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος για τις δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας εκτός εάν είναι διαφορετικά συμφωνημένο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ακυρώσει την αίτησή του για παροχή βοήθειας αλλά, σε αυτήν την περίπτωση το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για τις δαπάνες του. Η αποζημίωση για τις δαπάνες θα πραγματοποιείται αμέσως μόλις ληφθεί αίτηση του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέλη. Το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα ασφαλίσει τα μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας. Τα έξοδα ασφάλισης θα συμπεριληφθούν στις συνολικές δαπάνες για την παροχή βοήθειας. Το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα απαλλαγεί από δαπάνες για πτήση, προσγείωση, στάθμευση στον αεροδιάδρομο, απογείωση, καθώς επίσης για ράδιο – ναυτιλιακές υπηρεσίες. Τα θέματα που σχετίζονται με την αποζημίωση για τα καύσιμα και τη συντήρηση του αεροσκάφους του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Αρθρο 13

Αποζημίωση ζημιών

Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τραυματισμούς ή το θάνατο των μελών των ομάδων παροχής βοήθειας, εάν αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων των σχετικών με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Εάν ένα μέλος της ομάδας του παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εντός του εδάφους του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, προκαλέσει ζημιά σε ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, η ζημιά αυτή θα αποζημιωθεί από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τις νόμιμες ρυθμίσεις που λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ζημίας προξενουμένης από τους πολίτες της που παρέχουν βοήθεια. Η ζημιά που προξενείται από μέλος της ομάδας εσκεμμένα ή που οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, θα αποζημιωθεί από το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος.

Αρθρο 14

Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που αποκτούνται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών, θα δημοσιεύονται και θα χρησιμοποιούνται με βάση τη διαδικασία ρουτίνας και τις ρυθμίσεις καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εκτός εάν είναι διαφορετικά συμφωνημένο, γραπτώς, από τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλόμενων Μερών. Αρθρο 15

Διευθέτηση των διαφωνιών

Ολες οι διαφωνίες, όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Αρθρο 16

Τελικές ρυθμίσεις

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση, εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών, των σχετικών εσωτερικών διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για θέση της σε ισχύ.

Σχετικό: Ανακ. Υπ.Εξωτ.Φ 0544/9/ΑΣ 586/Μ.5115/2002 ΦΕΚ Α 209/10.9.2002 Η παρούσα Συμφωνία θα συναφθεί για μια αόριστη χρονική περίοδο. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία θα λήξει σε έξι μήνες μετά την η μερομηνία από την οποία ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβει μία ειδοποίηση για την απόφαση λήξης της. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν σύμφωνα με την Συμφωνία και που δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Εγινε στην Αθήνα την 21η Φεβρουαρίου 2000 σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ρωσικής Δημοκρατίας Ομοσπονδίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ