ΝΟΜΟΣ 2948/2001

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

(ΦΕΚ 242 τ. Α΄/19.10.2001)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ

Άρθρο 1

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ

Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τίθενται στην κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ με ονομαστική αξία 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και κέρματα ευρώ με ονομαστική αξία 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά και 1, 2 ευρώ. Κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου 2002 παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, εξακολουθούν να κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια και κέρματα δραχμών.

Άρθρο 2

Έκδοση κερμάτων ευρώ

1. Το δικαίωμα έκδοσης μεταλλικών κερμάτων ευρώ οποιασδήποτε αξίας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), της ποσότητας των προς έκδοση κερμάτων ευρώ ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Εθνικές παραστάσεις

1. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ, επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι παραστάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Τα χαρακτηριστικά και η περιγραφή των παραστάσεων της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ, καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παράγραφος 2 του Ν.Δ. 488/1974 (ΦΕΚ 203 Α΄).

Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνεται η περιγραφή της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ και προσαρτάται παράρτημα με τις παραστάσεις της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ όλων των χωρών της ζώνης ευρώ. Το παράρτημα αυτό ενημερώνεται με τις εκάστοτε αναγγελίες αντικατάστασης.

3. Οι παραστάσεις της εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

4. Κατά την πρώτη έκδοση και κυκλοφορία, από 1.1.2002, των κερμάτων ευρώ, η εθνική όψη τους περιλαμβάνει αναγραφή της αξίας τους, απεικόνιση των δώδεκα αστέρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε κυκλική διάταξη, καθώς και παραστάσεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

– Στο κέρμα του ενός λεπτού απεικονίζεται μια τριήρης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας των κλασικών χρόνων.

– Στο κέρμα των δύο λεπτών απεικονίζεται δρόμωνας ή κορβέτα, τύπος πλοίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα (1821-1827).

– Στο κέρμα των πέντε λεπτών απεικονίζεται δεξαμενόπλοιο που συμβολίζει τη σύγχρονη Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.

– Στο κέρμα των δέκα λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή.

– Στο κέρμα των είκοσι λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια.

– Στο κέρμα των πενήντα λεπτών απεικονίζεται η μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου.

– Το κέρμα του ενός ευρώ είναι αντίγραφο όψης Αθηναϊκού τετραδράχμου του 5ου π.Χ. αιώνα με παράσταση γλαύκας, συμβόλου της Θεάς Αθηνάς.

– Το κέρμα των δύο ευρώ απεικονίζει την απαγωγή της Ευρώπης από τον Δία, μεταμορφωμένο σε ταύρο, όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό του 3ου μ.Χ. αιώνα που βρέθηκε στη Σπάρτη. Στη στεφάνη του κέρματος αυτού αναγράφεται «Ελληνική Δημοκρατία».

– Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε μετάλλια και μάρκες από μέταλλα ή σε οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο που ενδέχεται να εκληφθεί ως νόμισμα του συνόλου ή τμήματος των παραστάσεων της κοινής και εθνικής όψης των κερμάτων ευρώ.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 20.000 ευρώ,

Άρθρο 4

Παραγωγή (κοπή – τύπωση) κερμάτων ευρώ

1. Για την κοπή – τύπωση των κερμάτων ευρώ ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την κοπή και τύπωση της δραχμής.

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), προστίθεται πρόταση ως εξής: «Στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού παρίσταται εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συνιστώνται Επιτροπές παραλαβής και παράδοσης των αποσυρόμενων κερμάτων δραχμών, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργεί-ου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος απόσυρσης και καταστροφής τους. Τα κέρματα αυτά μετά την καταστροφή τους, παραδίδονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. προς εκποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις που τον διέπουν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) του Ν. 1256/ 1982 (ΦΕΚ 65 Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών αυτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή αποσυρόμενων νομισμάτων

1. Από την 1η Μαρτίου 2002 μέχρι την 1η Μαρτίου 2012 τα τραπεζογραμμάτια δραχμών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή με ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Καταστατικού της.

2. Από την 1η Μαρτίου 2002 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2004, τα κέρματα δραχμών θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά προς ανταλλαγή με ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Μετά την παραπάνω προθεσμία η αξίωση προς ανταλλαγή παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου.

3. Δεν υφίσταται υποχρέωση ανταλλαγής κερμάτων τα οποία είναι παραχαραγμένα, κίβδηλα, εμφανώς αλλοιωμένα ή ελλιποβαρή για λόγους που δεν ανάγονται στη συνήθη χρήση τους.

Άρθρο 6

Αναμνηστικά νομίσματα

1. Η έγκριση της ποσότητας των εκδιδόμενων αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος.

2. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄) προστίθεται η φράση:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης Ε.Κ».

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002, ώρα 00.00.

2.α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρματα ευρώ από 1.9.2001 και τραπεζογραμμάτια ευρώ από 1.10.2001 προς τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την πράξη υπ’ αριθμ. 45/19.12.2000 του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291 Α), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (προεφοδιασμός). Από την ημερομηνία του προεφοδιασμού τους τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μπορούν να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα προεφοδιασμού στα υποκαταστήματά τους της ημεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύματα να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήματα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έδρα τους,

β. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν νομίμως προεφοδιασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρματα και τραπεζογραμμάτια ευρώ (υποπροεφοδιασμός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Από 1.11.2001 κέρματα προς επιχειρήσεις της ημεδαπής και από 1.12. 2001 τραπεζογραμμάτια των 5 και 10 ευρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός της ζώνης του ευρώ.

– Από 17.12.2001 κέρματα προς το κοινό, υπό μορφή «συσκευασιών εξοικείωσης», το περιεχόμενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών μετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ημερομηνίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, μπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ημερομηνίας η διάθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα, κερμάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υπό τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόμενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισμό των δικαιούχων επιχειρήσεων.

– Από 1.12.2001 τραπεζογραμμάτια προς τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων με κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, μπορούν να διανέμουν τραπεζογραμμάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήματα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους.

γ. Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μεταβάλλει τις προϋποθέσεις προεφοδιασμού, καθώς και, με πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τις παρεχόμενες αξίες.

3. Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εμπρόθεσμης εξόφλησης της αξίας των κερμάτων και τραπεζογραμματίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδ.α΄ του παρόντος άρθρου προεφοδιασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει επ’ ονόματί της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρεχόμενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της.

4. Οι συμβάσεις προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άμεση ή έμμεση φορολογική επιβάρυνση.

5. Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιτρεπόμενων πράξεων, η φύλαξη των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, μέχρι τη θέση τους σε νόμιμη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ μέρους των προεφοδιαζόμενων προσώπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόμενων προσώπων συμβάσεις, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, με πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδιαζόμενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και 31.12.2001 απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προμήθεια με σκοπό την πώληση ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει συλλεκτικών κερμάτων, μεταλλίων ή μαρκών που φέρουν τις λέξεις «ευρώ”, ή «λεπτά ευρώ” ή παραστάσεις παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ ή έχουν επισήμως επιλεγεί για την κοπή στο μέλλον κερμάτων ευρώ.

7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

Άρθρο 8

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την προστασία

του νομίσματος και τη μετατροπή ποσών

1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

«Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής:

«1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή”.

3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής:

«Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ’ υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208”.

4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

«Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή”.

5. Αν κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νομικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εμπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή δικαίωμα λήψης απόφασης για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούμενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο ποινικών αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκείνου.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια ευθύνη των νομικών προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων.

6. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α) και του Ν.Δ. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α), καταργούνται από 1.1. 2002.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το εθνικό νόμισμα.

7. Το άρθρο 19 του Ν . 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρηματικά ποσά σε δραχμές, που προβλέπονται σε οποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονομικές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως ως πρόστιμα, παράβολα, χρηματικές ποινές, οποιουδήποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννομων συνεπειών, μετά τη μετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ, είναι δυνατόν, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να αναπροσαρμόζονται από 1.1.2002”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος

Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ” και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350) ευρώ”.

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ”.

3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ” η φράση «τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ” και η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ”.

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

« Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέχρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29. 350) ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ευρώ για το τμήμα των εξόδων, το πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ αφαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44. 000) ευρώ, ποσού εισοδήματος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση”.

5. Στην υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ”.

6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ”.

7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ” και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000. 000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ”.

8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300. 000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εννιακοσίων (900) ευρώ».

9. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10. 000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευρώ”.

10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250. 000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (3.650) ευρώ”.

11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ”.

12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 η φράση «εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ”.

13. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο

εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου εισοδήματος φόρου

6.163 0 0 6.163 0

2.200 5 110 8.363 110

5.000 15 750 13.363 860

10.000 30 3.000 23.363 3.860

26.670 40 10.668 50.033 14.528

Υπερβάλλον 42.5

14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ”.

15. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ”.

16. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ”.

17. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ”.

18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια σαράντα (240) ευρώ”.

19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευρώ”.

20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30)

ευρώ”.

21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ”.

22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ”.

23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)”.

24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ”.

25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ”.

26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια

αυτοκινήτου τεκμαρτή

δαπάνη

διαβίωσης

(σε ευρώ)

μέχρι 7 4.800

8 6.100

9 8.000

10 9.900

11 11.800

12 14.200

13 16.700

14 20.500

15 26.500

16 33.600

17 41.300

18 49.500

19 57.800

20 66.600

21 75.700

22 – 23 85.300

24 – 25 95.900

26 – 27 107.900

28 και άνω 112.900”

27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση “του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ” και η φράση “διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ”.

28. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση “τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ” και η φράση “διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ”.

29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

“Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

Μέχρι 8 μέτρα 10.500

πάνω από 8 και μέχρι

10 μέτρα 19.000

πάνω από 10 και μέχρι

12 μέτρα 27.800

πάνω από 12 και μέχρι

14 μέτρα 37.200

πάνω από 14 και μέχρι

16 μέτρα 47.500

πάνω από 16 και μέχρι

18 μέτρα 58.900

πάνω από 18 και μέχρι

20 μέτρα 72.100

πάνω από 20 και μέχρι

22 μέτρα 87.400

πάνω από 22 και μέχρι

24 μέτρα 105.000

πάνω από 24 και μέχρι

26 μέτρα 125.000

πάνω από 26 και μέχρι

28 μέτρα 147.900

πάνω από 28 και μέχρι

30 μέτρα 174.000

πάνω από 30 και μέχρι

32 μέτρα 203.600

πάνω από 32 μέτρα 227.700”.

30. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ”, και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90. 000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ”.

31. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα πέντε (95) ευρώ”.

32. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ”.

33. Η κλίμακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

“Επιφάνεια Ετήσια τεκμαρτής

της δεξαμενής

κολύμβησης εξωτερικής

(σε τετραγωγικά δεξαμενής

μέτρα) (σε ευρώ)

Από 25 μέχρι και 60 5.800

Πάνω από 60 μέχρι

και 120 14.600

Πάνω από 120 23.400”

34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7 .350) ευρώ”.

35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ”.

36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ”.

37 . Στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 17 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100. 000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ”.

38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000. 000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ” και η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ”.

39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

“Τιμή ζώνης ή Συντελεστής εκκίνησης για κάθετετραγωγικό μέτρο

Μέχρι 440 ευρώ 1,10

Πάνω από 440 έως 734

ευρώ 1,20

Πάνω από 734 έως 1.174

ευρώ 1,30

Πάνω από 1.174 ευρώ 1,40”.

40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ”.

41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών”, αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευρώ”.

42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200. 000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ”.

43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ( της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ”.

44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ».

45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισμών που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.

46. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ”.

47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20. 000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58. 700) ευρώ”.

48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20. 000.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58. 700) ευρώ”.

49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ”.

50. Στην υποπερίπτωση αα΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (4.228.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ».

51. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (3.523.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ”.

52. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (3.392.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ”.

53. Στην υποπερίπτωση δδ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (2.556.000) δραχμές”, αντικαθίσταται με τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ”.

54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

“Θέσεις Με οδηγό Με οδηγό τρίτο

τον ιδιοκτήτη πρόσωπο

΄Αδεια κυκλοφορίας ΄Αδεια κυκλοφορίας

Μέχρι 25 15.500 11.250 12.400 9.000

Από 26 μέχρι

και 38 17.100 13.100 13.950 10.200

Από 39 μέχρι

και 52 17.850 14.100 14.750 10.700

Από 53 και

πάνω 18.650 15.000 15.550 11.350

55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ωφέλιμο φορτίο Με οδηγό Με οδηγό τρίτο

(τόννοι) τον ιδιοκτήτη πρόσωπο

μέχρι 5 8.560 5.850

πάνω από 5 μέχρι 11 10.820 7.760

πάνω από 11μέχρι 16,5 13.260 9.380

πάνω από 16,5 15.620 10.160”.

56. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση “εβδομήντα επτά (77) ευρώ”, η φράση “είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “εξήντα οκτώ (68) ευρώ” και η φράση “είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές) αντικαθίσταται με τη φράση, ”πενήντα εννέα (59) ευρώ”.

57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

“Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδομήντα επτά (77) ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α΄ Β΄ ή Γ΄ τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δέκα οκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α΄ Β΄ ή Γ΄ τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ “.

58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6του άρθρου 33 η φράση “σε δέκα χιλιάδες (10. 000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τριάντα (30) ευρώ)”.

59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση “εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ”.

60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση “εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “διακόσια τριάντα (230) ευρώ”.

61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση “εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές)” αντικαθίσταται με τη φράση “πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ” και η φράση “εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ”.

62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση “ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “διακόσια εβδομήντα έξι (276) ευρώ” και η φράση “εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ)”.

63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση “εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τριακόσια (300) ευρώ)”.

64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση “πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ”.

65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση “ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ”.

66. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 η φράση “ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ”.

67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση “το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές)” αντικαθίσταται με τη φράση “τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ”.

68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση “τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τις εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια (117.300) ευρώ”.

69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση “τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29. 300) ευρώ”.

70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ως επαγγελματική αμοιβή λαμβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9. 700) ευρώ”.

71. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 η φράση “τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τα τριάντα (30) ευρώ”.

72. Στην υποπερίπτωση αα΄ του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση, ”πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “εκατόν πενήντα (150) ευρώ”.

73. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση “δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2. 500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση “επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ” και η φράση “πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση, “δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14. 700) ευρώ”.

74. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση “πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ”.

75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση “τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές’ αντικαθίσταται με τη φράση “τα τριακόσια (300) ευρώ”.

76. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση “οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “είκοσι τέσσερα (24) ευρώ”.

77. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση, “τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ”.

78. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση “τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ”.

79. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση “το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ”.

80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ”.

81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τα χίλια διακόσια ( 1.200) ευρώ”.

82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ”.

83. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ”.

84. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “εξακόσια (600) ευρώ”.

85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση “πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών)” αντικαθίσταται με τη φράση “χιλίων πεντακοσίων (1. 500) ευρώ” και η φράση “επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2. 250) ευρώ”.

86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση “δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ”.

87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση “τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τα είκοσι επτά (27) ευρώ”.

88. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση “του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ”.

89. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση “το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση, ”τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ” και η φράση “ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ)”.

90. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5του άρθρου 74 η φράση “εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “τριακοσίων (300) ευρώ”.

91. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση “εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “τριακοσίων (300) ευρώ”.

92. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση “εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “τριακοσίων (300) ευρώ”.

93. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 81 η φράση “διακόσιες χιλιάδες (200. 000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ”.

94. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 η φράση “έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση, “μέχρι πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ)”.

95. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 η φράση “πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “χιλίων τετρακοσίων εξήντα (1.460) ευρώ” και η φράση “ένα εκατομμύριο (1.000. 000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ”.

96. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 η φράση “διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ”.

97 . Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 η φράση “τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι (13.206) ευρώ”.

Άρθρο 10

Συναφείς διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος

Οι διατάξεις του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ)”.

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “εννιακόσιες χιλιάδες (900. 000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (2.645) ευρώ”.

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ”.

4. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ)”.

5. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

“αα) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό χίλια επτακόσια εξήντα πέντε (1.765) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και ποσό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44. 025) ευρώ”.

6. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ”.

7. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση “ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ευρώ)”.

8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση “διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ)”.

9. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση “εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ”.

10. Ο πίνακας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ποσό φόρου σε ευρώ

΄Ετη κυκλοφορίας αυτοκινήτου στην Ελλάδα

ΘΕΣΕΙΣ μέχρι πάνω από 6 πάνω από 13 πάνω από

και 6 και μέχρι και μέχρι 20 έτη

έτη 13 έτη 20 έτη

Μέχρι 25 352 484 322 205

Από 26 μέχρι και 38 410 968 645 440

Από 39 μέχρι και 52 528 1.643 1.232 616

Από 53 και πάνω 586 1.907 1.467 821

11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση “τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ”.

12. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση “στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “στα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ”.

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 η φράση “ενός εκατομμυρίου (1. 000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ”.

14. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2004”.

Άρθρο 11

Άλλες διατάξεις συναφείς με τη φορολογία εισοδήματος

1. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 4, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση “πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών) αντικαθίσταται με τη φράση “εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ”.

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 η φράση “δύο εκατομμύρια (2.000. 000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση, ”πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (5.870) ευρώ”.

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση “πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146. 735) ευρώ”.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής.

4. Οι υφιστάμενες κατά την 1 η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), υποχρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την αξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ 113 Α΄) η φράση “τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών” αντικαθίσταται με τη φράση “οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ”.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε Φορολογικός Φόρος ΣΥΝΟΛΟ

κόρους συντελεστής κλιμακίου Χωρη- φόρου

ολικής κλιμακίου (σε ευρώ) τικό- (σε

χωριτικό- σε ευρώ τητας ευρώ)

τητας κατά κόρο σε κόρους GROSS)

20 0,60 12 20 12

30 0,70 21 50 33

50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον).

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμών” αντικαθίσταται με τη λέξη “ευρώ”.

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις “δραχμάς” αντικαθίσταται με τη λέξη “ευρώ”.

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις “δραχμάς” και “δραχμών” αντικαθίστανται με τη λέξη “ευρώ”.

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 27/1975 η λέξη “δραχμάς” αντικαθίσταται με τη λέξη “ευρώ”.

11. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 η λέξη “δραχμές” αντικαθίσταται με τη λέξη “ευρώ”.

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α΄) η λέξη “δραχμών” αντικαθίσταται με τη λέξη “ευρώ”.

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 29/1975 οι λέξεις “δραχμάς” και “δραχμών” αντικαθίστανται με τη λέξη “ευρώ”.

14. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α΄) η φράση “διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές” αντικαθίσταται με τη φράση “εξακόσια (600) ευρώ”.

Άρθρο12

Ρυθμίσεις στη φορολογία

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 118/ 1973 (ΦΕΚ 202 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν μπορούν να είναι ανώτερα των πέντε (5) ευρώ κατά περίπτωση και βαρύνουν αυτόν που μεταβιβάζει ή εκχωρεί”.

2. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 22 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Τα έξοδα κηδείας του κληρονομούμενου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, για έξοδα κηδείας εκπίπτει ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

3. Το άρθρο 27 του ν.δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Άρθρο 27

Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου

Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιούχοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονομούμενου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγαμες αδελφές του, εκπίπτει από τη μερίδα καθενός από αυτούς και δεν υποβάλλεται σε φόρο, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1. 500) ευρώ αν ο κληρονομούμενος, που βρισκόταν κάτω από τις σημαίες του Ελληνικού Κράτους, απεβίωσε κατά τη διάρκεια του διεξαγόμενου από αυτό πολέμου ή μέσα σε ένα έτος συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών, τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εχθροπραξιών ή σε αιχμαλωσία ή απεβίωσε μέσα σε ένα έτος από την απελευθέρωσή του συνεπεία κακουχιών στην αιχμαλωσία.

Τα ανωτέρω περιστατικά αποδεικνύονται με πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση στρατιωτικής ή αστυνομικής αρχής”.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ. 118/ 1973, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομούμενου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων, γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος

κλιμακίου κλιμακίου γητέα που

(%) περιουσία αναλογεί

20.000 – – 20.000 –

33.000 5 1.650 53.000 1.650

159.000 15 23.850 212.000 25.500

Υπερβάλλον 25

Αν οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

α) μέχρι και 35.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 60% και β) από 35.001 έως και 138.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 30%.

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή η αιτία θανάτου (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α. Κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος

κλιμακίου κλιμακίου γητέα που

(%) περιουσία αναλογεί

15.000 – – 15.000 –

38.000 5 3.800 53.000 3.800

159.000 20 31.800 212.000 35.600

Υπερβάλλον 35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς – νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό – πεθερά).

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος

κλιμακίου κλιμακίου γητέα που

(%) περιουσία αναλογεί

6.200 – – 6.200 –

46.800 20 9.360 53.000 9.360

159.000 35 55.650 212.000 65.010

Υπερβάλλον 50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομούμενου ή εξωτικό.

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος

κλιμακίου κλιμακίου γητέα που

%) περιουσία αναλογεί

3.600 – – 3.600 –

49.400 35 17.290 53.000 17.290

159.000 50 79.500 212.000 96.790

Υπερβάλλον 60

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/ 1995 (ΦΕΚ 63 Α΄). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος».

“Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%”.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ομολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγοράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων τους, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)”.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος ακινήτου , μετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών , που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του Ν. 1249/ 1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει, από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης αξία της επιπλέον έκτασης. Δεν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά μεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά, και της πραγματικής που προκύπτει μετά από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του ν.δ. 118/ 1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“2. Δεν εκδίδεται πράξη εάν η δήλωση κρίθηκε ειλικρινής ή το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ κατά κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία”.

9. Στο άρθρο 81 του ν.δ.118/1973 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

“4. Δεν ενεργείται βεβαίωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του φόρου της αιτία θανάτου κτήσης, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ”.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που βεβαιώνεται:

α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν .

β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν”.

11. Η παράγραφος 5του άρθρου 107 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηματικών ποσών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κατά δικαιούχο, χωρίς την προσκόμιση του κατά τα άνω πιστοποιητικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που καταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενημερώσει σχετικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά τα άρθρα 66 και 87 δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α΄), μέχρι την περίπτωση α΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2873/ 2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της , και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαί