ΝΟΜΟΣ 2947/9.10.2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Άρθρο 1
Θέματα Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στο άρθρο 2 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α), όπως ισχύει σήμερα, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Η περίπτωση ε` της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ` και ζ` αναριθμούνται ως περιπτώσεις ε` και στ`.

β. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε` της παραγράφου 1, όπως αναριθμείται με το νόμο αυτόν, αντικαθίσταται ως εξής:

“Στον Αγιο Κοσμά και την ευρύτερη περιοχή του, περιοχή υποδοχής του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοιας και των έργων υποστήριξής του.”

γ. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις “Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου”, προστίθενται οι λέξεις “στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου “Εθνικός”.”

δ. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, μετά από αίτηση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.”

ε. Μετά την περίπτωση ε` της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση στ` ως εξής:

“στ. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, στην περιοχή της Πλατείας Δημαρχείου Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή της Πλαζ Βουλιαγμένης. Για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5του νόμου αυτού.”

στ. Οι πινακίδες “Αθήνα – Ελευσίνα 2”, “Αθήνα – Πειραιάς 2” και “Αθήνα -Κορωπί 3” του διαγράμματος 1: 25.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίστανται με νέες πινακίδες που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στις οποίες απεικονίζονται και οι παραπάνω ρυθμίσεις.

2. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ`της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα η φράση “Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% στην περιοχή του Φαληρικού `Ορμου” αντικαθίσταται με τη φράση “Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού `Ορμου”.

β. Στο πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα, η φράση “Για την περιοχή του Φαληρικού `Ορμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,03 “αντικαθίσταται με τη φράση “Για την ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού`Ορμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05”.

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999 προστίθενται τα εξής:

“Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου.

Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923.”
Άρθρο 2
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας

1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγωνων του 2004 κα θορίζονται οι ακόλουθες περιοχές υποδοχής εγκαταστάσεων φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) (χωριά τύπου) και προσωπικού ασφαλείας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α. Οι περιοχές των καταλυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Δ` και Ε` Παιδικές Εξοχές), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Παιδικές Κατασκηνώσεις Οίκου Ναύτη), των Προσκόπων και του Δήμου Αθηναίων στον Αγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης για καθεμιά από τις προαναφερόμενες εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το συνολικό ποσοστό κάλυψης το 15%, αντίστοιχα. Οι περιοχές αυτές, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσουν ως οργανωμένα θέρετρα και χώροι αναψυχής για τις ανάγκες των οικείων φορέων.

β. `Εκταση 80 στρεμμάτων στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη στο Δήμο Αχαρνών Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης-για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου.

γ. `Εκταση στην περιοχή της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 30%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων εκπαίδευσης και ως χώρος εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ. Εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. και ιδιοκτησίας ιδιωτών στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. “Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 2.” Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο των παραπάνω εκτάσεων. “Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του ρέματος.” Η περιοχή του Ο.Ε.Κ., μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές ως χώροι αμιγούς κατοικίας.

Σημ.: όπως h περ. δ`,η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ.2β άρθρ.11 Ν.3010/2002,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.6 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

Σχετικό: παρ.2α άρθρ.11 Ν.3010/2002

ε. `Εκταση του Ο.Τ.Ε. στο Δήμο Παλλήνης Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8. Το ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 60% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Στο παραπάνω ποσοστό συνυπολογίζεται και το εσωτερικό δίκτυο οδών και πλατειών των οικοδομικών τετραγώνων. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων γενικής κατοικίας. Εφόσον ο συντελεστής δόμησης που θα πραγματοποιηθεί υπερβαίνει το 0,7, ο Ο.Τ.Ε. ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα οφείλει να καταβάλει στον οικείο Δήμο ή να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του, ποσό δραχμών ίσο προς το 10% της αντικειμενικής αξίας του πέραν του 0,7 πραγματοποιούμενου συντελεστή δόμησης. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέλεση κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην εδαφική περιφέρεια του παραπάνω Ο.Τ.Α.. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας οικοδομής.

στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής εκπαιδευτικών λειτουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ζ. Δύο εκτάσεις του Ο.Λ.Π. στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος Πειραιά και στις θέσεις Παλατάκι και Ακτή Βασιλειάδη, αντίστοιχα. Ο συντελεστής δόμησης για καθεμία από τις παραπάνω εκτάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2 και το ποσοστό κάλυψης το 50%. Στις περιοχές αυ- τές επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, μετά από έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις εγκριτικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α`), 1559/1950 (ΦΕΚ252 Α`) και του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ40Α`).

η. `Εκταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ξενοδοχείο Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού) στην περιοχή Ν. Φαλήρου του Δήμου Πειραιά. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής.

2. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των φορέων της προηγούμενης παραγράφου ή του έλκοντος εξ αυτών δικαιώματα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1 :5.000 οι παραπάνω περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και οι τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής.

β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β`, δ` και ε` της προηγούμενης παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2δ άρθρ.11 Ν.3010/2002,ΦΕΚ Α 91/25.4.2002.

Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή της πρότασης έχει τα αποτελέσματα παραίτησης των δικαιούχων από την κυριότητα, νομή και κατοχή των εκτάσεων που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι από το ρυμοτομικό σχέδιο. Κατά τα λοιπά, η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7./16.8.1923 (ΦΕΚ 228 Α). Η εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των οικείων φορέων, οι οποίοι, για το σκοπό αυτόν, προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στις εγκριτικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο αυτή.

γ. Αν η πρόταση υποβάλλεται από πρόσωπο στο οποίο δεν ανήκει η κυριότητα της έκτασης, υπογράφεται υποχρεωτικώς και από τον κύριο αυτής.

δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας είναι η συνυποβολή, μαζί με την πρόταση του οικείου φορέα, αντιγράφου συμβολαίου ή άλλης εγγράφου συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 Α.Ε., από την οποία να προκύπτει ότι ο προς ρύθμιση χώρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας εκπροσώπων Μ.Μ.Ε. ή προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή νων Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το βραδύτερο μέχρι της 30ής Απριλίου 2004. Για το σκοπό αυτόν, στη σχετική συμφωνία περιέχονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την τήρηση της προθεσμίας αυτής, ο τρόπος παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος του έργου, οι παρεχόμενες ασφάλειες και εγγυήσεις και οι τυχόν τμηματικές και συνολικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση υπερημερίας του φορέα εκτέλεσης του έργου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεmομέρεια.

ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707 Δ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που οργανώνονται οικιστικά σύμφωνα μετο άρθρο αυτό.

3.α. Οι οικοδομικές άδειες για τις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στις περιοχές της παραγράφου 1, χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίmωση β` του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν, ύστερα από αίτηση του κυρίου της έκτασης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα “και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων οικιστικών συγκροτημάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη φιλοξενία της Ολυμπιακής οικογένειας ή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των επίσημων χορηγών της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, εκτός ξενοδοχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή του φακέλου συνοδεύεται από βεβαίωση της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ως προς την καταλληλότητα της αιτούμενης θέσης για την Ολυμπιακή χρήση, τη συμβατότητα της εγκατάστασης με τις προδια γραφές της Ολυμπιακής φιλοξενίας που καθορίζονται α πό τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 για τη χρησιμοποίηση της αιτούμενης εγκατάστασης για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Σχετικό: παρ.5 άρθρ.9 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

β. Σε όλες τις περιοχές της παραγράφου 1 επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (λυομένων ή μεταφερομένων), καθώς και η εγκατάσταση βασικών δικτύων τοποθετημένων με ήπιες (αντιστρεπτές) μεθόδους κατασκευής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω κατασκευών, αντί της απαιτούμενης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις οικοδομικής άδειας, απαιτείται έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίπτωση β` του άρθρου 5 του Ν. 2730/ 1999, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. “Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής ασκούνται μέχρι 31.3.2005.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περιπτώσεως έχουν εφαρμογή και για την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και δικτύων προσωρινού χαρακτήρα σε ακίνητα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του Ν. Αττικής και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

4. `Εκταση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας -όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1: 1 000 που επισυνάπτεται -στη θέση Καλυμπάκι εντάσσεται και χωροθετείται ως περιοχή υποδομής έργων Ολυμπιακής υποδομής για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποστήριξης της Επισκευαστικής Βάσης (κτίρια – υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση υπ` αριθμ.: 8221.Τ 03/02/2004/29.4.2004 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27 Α).

Σημ.: όπως hπαρ.4 προστέθηκε με την παρ.12 άρθρ.10 Ν.3254/2004,ΦΕΚ Α 137/22.7.2004.

Σχετικό:παρ.2 και 3 άρθρου άρθρου 19 Ν.3467/2006, ΦΕΚ Α 128/21.6.2006
Άρθρο 3
Χωροθέτηση έργων ηλεκτροδότησης

1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα ακόλουθα έργα ηλεκτροδότησης στην Αττική, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1. Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως 400/150 KV Αργυρούπολης.

2. Εναέρια γραμμή 400 KV Λαυρίου -Αργυρούπολης.

3. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Αμαρουσίου και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης.

4. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Ελληνικού και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και τον Υποσταθμό Βάρης.

5. Υποσταθμός 150/20 ΚΥ Αργυρούπολης.

6. Υποσταθμός 150/20 KV στο Καλλιστήρι Ασπροπύργου και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου.

7. Υποσταθμός 150/20 KV Ολυμπιακού Χωριού.

8. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Φαληρικού Δέλτα και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και το Κέντρο Διανομής Καλλιθέας.

9. Κέντρο Διανομής 150/20 KV “Κορυδαλλού” και τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου και Υποσταθμό Ρουφ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 δ` άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

10. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Βριλησσίων και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης.

2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999. `Οπου στις διατάξεις της ανωτέρω περιπτώσεως αναφέρεται η Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η αρμό δια υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Hλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των έργων του άρθρου αυτού.

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και οικισμών προ του 1923, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, μετά από αίτηση της Δ.Ε.Η. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλαντος.
Άρθρο 4
Χωροθέτηση οδικών αξόνων στις Ολυμπιακές Πόλεις

1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 , στις τέσσερις Ολυμπιακές πόλεις (Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) χωροθετούνται τα παρακάτω οδικά έργα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ.Μ.Ε.Ο. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1) Περιφερειακός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου από Α/Κ Λαρίσης έως Αγριά και συνδέσεις Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου.

2) Πεταλοειδής οδός πόλεως Ηρακλείου και επέκταση προς τη Λεωφόρο Κνωσού.

3) Ανισόπεδος κόμβος μεταξύ των οδών Δημοκρατίας, Πεταλοειδούς και Εθνικής Αντιστάσεως και ανάπλαση Λεωφόρου Κνωσού μέχρι Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

4) Δυτική περιμετρική οδός του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου και σύνδεση με Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.).

5) Δυτική παραλιακή Λεωφόρος πόλεως Ηρακλείου.

6) Ανισόπεδος κόμβος Γιόφυρου Ηρακλείου και συνδέσεις.

7) Ανάπλαση – βελτίωση Δυτικής εισόδου πόλεως Ηρακλείου και συνδέσεις με οδικό δίκτυο..

8) Σύνδεση αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με οδό Θεσσαλονίκης – Ν.Μουδανιών.

9) Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από το Στρατόπεδο “Παύλου Μελά” Θεσσαλονίκης έως τον κόμβο εσωτερικής περιφερειακής οδού.

10) Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου από κόμβο Κ13 (Φοίνικας) έως κόμβο Αεροδρομίου και συνδετήριες οδοί Πόντου και Μαρίνου Αντύπα.

11) Περιμετρικές οδοί Εθνικού Σταδίου Πατρών (οδοί Ρίτσου και Σεφέρη).

12) Αρτηρία εισόδου Πατρών από κόμβο Κ4 της περιμετρικής οδού Πατρών έως το λιμάνι Πάτρας με κάλυψη χειμάρρου Διακονιάρη.

13) Αναβάθμιση και βελτίωση οδού, Εθνικό Στάδιο Κλάους

14) Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των παραπάνω έργων, καθώς και για τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5
`Εκδοση οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές κτιριακές εγκαταστάσεις

1. Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου, 2 του νόμου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων `Εργων “Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004″ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που συγκροτήθηκε με το υπ` αρ. 158/2000 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 139Α), όπως αυτό ισχύει, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος για έκδοση της άδειας. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανήκει επίσης η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανικούς, με ισάριθμους αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. `Εργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών μελετών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά των πράξεων της παραπάνω επιτροπής δεν χωρούν ενστάσεις.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“2.α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής νέων μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις οποίες θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας υποβάλλεται στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είτε από τον κύριο του έργου είτε από τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα,

β. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εάν εντάσσονται ή μη στην Ολυμπιακή προετοιμασία, και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους έχουν παραχωρηθεί βάσει των νόμων 2503/1997 και 2880/ 2001, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

γ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περιπτώσεως, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, μπορούν να εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση ή μη από την κατεδάφιση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών που εφαρμόζονται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, Οι απαιτούμενοι έλεγχοι ακολουθούντους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαίρετων κτιρίων. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και την τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή στους έλκοντες εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθετοι όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος.

δ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή αντίστοιχα της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού που προβλέπεται στην περίπτωση β`, επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και γενικά οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών, Η έκδοση οικοδομικών αδειών προσθηκών και επεκτάσεων και εν γένει οικοδομικών αδειών για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων και η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραφείο ή Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊσταμένων και ο τρόπος αναπλήρωσης αυτών, ο αριθμός και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού.”

3. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Πολιτισμού μπορούν να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται τα προεδρικά διατάγματα 158/2000 “Σύσταση Ε.Υ.Δ.Ε. μελέτης και κατασκευής Ολυμπιακών `Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004) (ΦΕΚ 139 Α`) και 220/2000 “Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων `Εργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (Ε,Υ.Δ.Ε./ΑΟΕΕ)” (ΦΕΚ 190 Α`), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως προς τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις “και ως προς τα λοιπά έργα και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω ειδικών υπηρεσιών, τη διάρθρωση των τμημάτων της Προϊσταμένης Αρχής και τα προσόντα των προϊσταμένων των επί μέρους τμημάτων και γραφείων, καθώς και τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού,

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.3 άρθρ.13 Ν.3878/2010,ΦΕΚ Α 161/20.9.2010.

β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων μπορεί να συνιστάται στην “Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004” Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊσταμένων του προσωπικού αυτού, ο αριθμός του προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια, Για τη στελέχωση του τμήματος αυτού επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004. Το αποσπώμενο προσωπικό λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν, 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`).

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπωμένου.

γ. Μέχρι τη σύσταση του τμήματός της περιπτώσεως β` της παρούσας παραγράφου, οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται από την υπηρεσία και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130Α`), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το παρόντα νόμο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στην “Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων `Εργων Κτιριακών”, που έχει συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα 565/1984 (ΦΕΚ 204 Α), όπως αυτό ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα 2/1997 (ΦΕΚ 1 Α`), η εποπτεία, επίβλεψη, μελέτη, έλεγχος μελέτης, δημοπράτηση και κατασκευή μόνιμων ή και προσωρινών κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και οι οποίες ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

5. Οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, επισκευή, μετασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθμών και των κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων του προαστιακού σιδηροδρόμου, που εξυπηρετεί τις διαδρομές της περιπτώσεως α` της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α`), χορηγούνται από την υπηρεσία και κατά τη διαδικασία της περιπτώσεως β` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ύστερα από αίτηση του κυρίου του έργου.
Άρθρο 6
Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α) και 220/2000 (ΦΕΚ 190 Α), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους, συντέμνονται σε τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα.”

2. α. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων και των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις που παρακωλύουν την εκτέλεση των έργων αυτών μετακινούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς χωρίς καθυστέρηση, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.

β. Σε περίπτωση παράλειψης των οφειλόμενων ενεργειών από όργανα των παραπάνω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 23 Α), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2του Ν. 2229/1994 “Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 138Α). Οι παραπάνω επιχειρήσεις και οργανισμοί ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο κύριος του έργου από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.

3. α. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου Ολυμπιακών έργων ή έργων υποδομής που εξυπηρετούν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:

ι) καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής,

ιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποινική ρήτρα, μέροςτης καrατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του λόγου ΝΣ, όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει ως διαφορά Σ-Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για έκπτωση. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις τιμών και τα ποσά για απρόβλεπτα,

ιιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες αναζητούνται αμέσως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης.

β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αναζητήσει τα παραπάνω ποσά μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της έκπτωσης.

γ. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδόχου, που επέρχονται από την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων, ανέρχονται κατ` ανώτατο όριο μέχρι καλύψεως των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών, χωρίς η τυχόν διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων εργασιών να βαρύνει αυτόν.

δ. Η άσκηση αιτήσεως θεραπείας ή προσφυγής κατά της απόφασης κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου από τα παραπάνω έργα δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης αυτής.
Άρθρο 7
Αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της Αθήνας και των άλλων Ολυμπιακών πόλεων

1. Για την αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας καθορίζονται οι ακόλουθοι οδικοί άξονες και περιοχές πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, όπως αυτές απεικονίζονται σε 32 διαγράμματα κλίμακας 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προιστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α. Οδικοί άξονες:

Πειραιώς, Αθηνών- Καβάλας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης- Καραμανλή (Αλκυονιδών), Ηλιουπόλεως -Βασ. `Ολγας – Εθν. Αντιστάσεως, Μεσογείων, Συγγρού -Καλλιρρόης- Βασ. Κωνσταντίνου, Ποσειδώνος, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου, Λ. Βάρης -Κορωπίου, Σουνίου, παραλιακή σύνδεση Πειραιά -Δραπετσώνας -Κερατσινίου -Περάματος, Μαραθώνιος διαδρομή, Ολυμπιακός δακτύλιος, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Αττική Οδός, Π. Ράλλη -Λαοδικείας – Σαλαμίνας, Θηβών, Ιερά Οδός, Γρ. Λαμπράκη, Σχιστού, Κηφισού, Αλεξάνδρας, Ακαδημίας, Πατησίων, Πανεπιστημίου, Καρόλου -Μάρνη, Κατεχάκη, καθώς και οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και τους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων.

β. Λοιποί χώροι παρεμβάσεων:

β 1. Ιστορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά.

β2. Περιοχή ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων της πόλης των Αθηνών, όπως αυτή καθορίσθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α).

β3. Σημαντικές κεντρικές πλατείες της πόλης των Αθηνών, εκτός αυτών που βρίσκονται στα Ιστορικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά και στην περιοχή ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.

β4. Παραλιακές ζώνες και ακτές.

β5. Σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια -χερσαίες ζώνες λιμένων, αεροδρόμια, σταθμοί μετρό, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί και άξονες των γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς) και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος αυτών, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

β6. Είσοδοι και πύλες πόλεων Αθήνας -Πειραιά.

β7. Η περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρχαι ολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

β8. Ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου -πάρκων και πολιτιστικών και κοινωφελών λειτουργιών.

β9. Ο περιβάλλων χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των χώρων τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

β10. Η διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα αντοχής στο Δήμο Αθηναίων, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω και απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προ`ίστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών `Εργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Αθηνάς (Δημαρχείο), πλατεία Ομονοίας, Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους, Κανάρη, Πατριάρχου Ιωακείμ, Ηροδότου, Γλύκωνος, Ξανθίππου, Ρογκάκου, Σαρανταπήχου, Παλιγγενεσίας, Δασκαλογιάννη, Κόνιαρη, Αθηναίων Εφήβων, Αναπήρων Πολέμου, Σουδίας, Γενναδίου, Βασ. Σοφίας, Αμαλίας, Διον. Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου, Ερμού, Αθηνάς.”

Σχετικό: ΥΑ υπ`Αριθ.38822 (ΦΕΚ Δ 916/15.10.04)

2. Στους παραπάνω οδικούς άξονες και λοιπούς χώρους παρεμβάσεων, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως πλατείες, άλση, χώρους πρασίνου, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, νησίδες και διαβάσεις κ.λπ.) και ιδιωτικούς χώρους (πρασιές, ακάλυπτοι χώροι οικοπέδων, στοές, δώματα, όψεις κτιρίων κλπ.) που βρίσκονται κατά μήκος των παραπάνω αξόνων και μέχρι βάθους ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιοχές παρεμβάσεων, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης και στη δόμηση, τη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και περιορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί τρόποι σήμανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συμβατικής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή μορφολογικός όρος ή περιορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθμιση της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης της Αθήνας εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με τις ίδιες αποφάσεις οριοθετούνται οι συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης.

Οι ρυθμίσεις των παραπάνω αποφάσεων πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με τις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν περιοχές στις οποίες επιτρέπεται μόνο χρήση κατοικίας, καθώς και με τους όρους και περιορισμούς των εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).

3. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις μπορεί να τάσσεται αποκλειστική προθεσμία για την απομάκρυνση των μη επιτρεπόμενων χρήσεων από τα κτίρια και τους λοιπούς χώρους που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, μετά την πάροδο της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων υπ` αρ. 44242/2361/17.4.1989 “Σφράγιση ακινήτων σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης” (ΦΕΚ 380 Β).

`Οπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής αναφέρονται οι κατά τόπο αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος άρθρου νοούνται είτε οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας είτε οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής είτε οι αρμόδιες για την εκτέλεση των έργων του άρθρου αυτού υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων..

4. α. Με αποφάσεις των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιων για τη σφράγιση αρχών, που εκδίδονται κατόπιν αυτοψίας εντεταλμένων υπαλλήλων και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κυρίους, νομείς ή κατόχους των ακινήτων, μπορεί να επιβάλλεται προσθέτως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, η απομάκρυνση από τους ακάλυπτους χώρους και τα προκήπια των οικοπέδων, καθώς και από τους κοινόχρηστους χώρους, οποιουδήποτε προσωρινού ή μόνιμου στοιχείου και αντικειμένου εξυπηρετεί τις κατά τα ανωτέρω μη επιτρεπόμενες χρήσεις ή αποτελεί προ.ίόν αυτών ή του οποίου η διατήρηση αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ή προσβάλλει γενικότερα το περιβάλλον και την αισθητική εικόνα της πόλης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν χωρούν ενστάσεις.

β. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων εντός της κατά τα ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, τα προαναφερόμενα στοιχεία και αντικείμενα αφαιρούνται και απομακρύνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, από τις υπηρεσίες του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, ο οποίος ενεργεί με τη συνδρομή των οικείων αστυνομικών αρχών και εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των λιμενικών αρχών από τις υπηρεσίες του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμού Λιμένος ή Λιμενικού Ταμείου), οι οποίες ενεργούν με τη συνδρομή της λιμενικής αρχής. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, τις σχετικές υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, οι οποίες ενεργούν επίσης με τη συνδρομή των οικείων αστυνομικών αρχών.

γ. Ζημίες οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας βλάβης των παραπάνω υλικών και αντικειμένων κατά την αφαίρεση, απομάκρυνση, φύλαξη ή απόδοση αυτών δεν αποκαθίστανται

δ. Η δαπάνη για την αφαίρεση και απομάκρυνση των παραπάνω υλικών και αντικειμένων βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία απομακρύνονται, καταλογίζεται δε εις βάρος αυτών μετά από ακρόασή τους και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδών.

5. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 μπορεί να τροποποιείται ή να εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο στις παραπάνω περιοχές με σκοπό τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων “και κοινωφελών χώρων (όπως κτίρια πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων”. Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 10 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν. `Οπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων και έργων του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β` της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999.`Οπου στις διατάξεις της ανωτέρω περιmώσεως αναφέρεται η Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.3044/2002,ΦΕΚ 197 Α 27.8.2002

6.α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τα έργα του παρόντος άρθρου.

β. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για τις εργασίες αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των κτιρίων, οι οποίες εκτελούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στις περιοχές της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 4/19.8.1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423 Δ), όπως τροποποιήθηκε με το από 2.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118 Δ).

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την έγκριση πολεοδομικών, μορφολογικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στις ευρύτερες περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και της χερσαίας ζώνης των λιμένων Πειραιά, Ηγουμενίτσας, Ελευσίνας, Κατάκολου, Λαυρίου, Ραφήνας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου, είτε και σε άλλα λιμάνια που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της φιλοξενίας της Ολυμπιακής Οικογένειας και των επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και έργων διάβασης πεζών (υπόγειων ή υπέργειων), έργων χώρων στάθμευσης οχημάτων (υπόγειοι χώροι, υπέργεια κτίρια), εφόσον δεν δημιουργούνται οποιασδήποτε μορφής προβλήματα στις δραστηριότητες και λειτουργίες των λιμένων, έργων πάσης φύσεως ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και οδικής πρόσβασης αυτών. Εφαρμόζονται επίσης και, για την έγκριση πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών και μορφολογικών παρεμβάσεων στις ακόλουθες περιοχές των πολεοδομικών συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου: ..

-Σημαντικές κεντρικές πλατείες.

-Παραλιακές ζώνες και ακτές και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

-Σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια -χερσαίες ζώνες λιμένων, αεροδρόμια, σταθμούς μετρό, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άξονες των γραμμών των τραίνων) και στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο αυτών, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

-Εισόδους και πύλες των ανωτέρω πόλεων.

-Στην περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

-Σε ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου -πάρκων και πολιτιστικών και κοινωφελών λειτουργιών.

-Στον περιβάλλοντα χώρο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των χώρων τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
Άρθρο 8
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός χρήσεως γης στην περιοχή του Σταδίου Καραϊσκάκη.

1.α) Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φαλήρου (Πειραιώς) στο χώρο του σταδίου γ. Καραϊσκάκη με τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οποίου το αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Τροποποιείται το περίγραμμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταδίου όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.46 Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α 76/28.3.2003.

Σχετικό: παρ.5α άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

2. Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Σταδίου Καραϊσκάκη, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) ανώτατο ύψος κτιρίου: 27 μέτρα,

β) ανώτατο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίου: 2,70 μέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου της περιπτώσεως α`),

γ) ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 35 μέτρα,

δ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης μεταλλικών στεγάστρων: 40 μέτρα,

ε) ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,9,

στ) ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%.

3. Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των κυρίως αθλητικών χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέτηση των ακόλουθων συμπληρωματικών λειτουργιών: Καταστημάτων αθλητικών ειδών, αιθουσών πολλαπλών αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και μικτών καταστημάτων τροφίμων. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το εδ.β΄ της παρ.1 άρθρ.46 Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α 76/28.3.2003 και με την παρ.5 β`άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

Το ωράριο λειτουργίας των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χρήσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο καθορίζεται ελεύθερα χωρίς χρονικούς περιορισμούς και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 β`άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

4. α. Η περίπτωση β` της παραγράφου Γ της υπ` αρ. 14969/472/1.2.1988 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΦΕΚ 198 Δ`/4.3.1988) καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις γ` και δ` αναριθμούνται ως β` και γ` αντίστοιχα. Το διάγραμμα, που συνοδεύει την απόφαση αυτή, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, στο οποίο απεικονίζεται και η ανωτέρω ρύθμιση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Η περίπτωση (Ι) του εδαφίου δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

(Ι). Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΒΙΟΠΑ, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, οργανισμούς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικά σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων.

5. Η οικοδομική άδεια για το στάδιο αυτό χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

6. Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου Καραϊσκάκη θα παραχωρηθούν, άνευ ανταλλάγματος, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε., για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Άρθρο 9
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)

Ρύθμιση θεμάτων εργοταξιακών λατομείων εκτός Ν. Αττικής

Α. 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων “Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος” (Ε.Υ.Ε.Π.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Σχετικό:.ΠΔ 165/2003 “Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος”

2. Αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Π. είναι:

α. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών.

β. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

γ. Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες.

δ. Η εισήγηση για τον καθορισμό προτύπων και μεθόδων μέτρησης πάΘης φύσεως εκπομπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές πηγές.

ε. Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π..

στ. Η ανάληψη και η υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της.

ζ. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου, με την παρ. 11 του παρόντος, Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, που καθορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α`).

3. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση, ενασχόληση και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος.

4. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του παρόντος και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και στη συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Ε.Π.. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.

Σχετικό: το άρθρο 38 Ν.3710/2008, ΦΕΚ Α 216/23.10.2008

Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου η οποία επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Υστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Αντίγραφο της ίδιας πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις.

5. Σε περίπτωση που με την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγείται την επιβολή προστίμου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ως εξής:

α. στον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο ανέρχεται έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές

β. στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιμο κυμαίνεται από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές

γ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, εφόσον το πρόστιμο υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50..000.000) δραχμές.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρου 31 Ν.4014/2011,ΦΕΚ Α 209/21.9.2011,η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται από το άρθρο 21 του νόμου αυτού (4ο14/2011),το οποίο έχει ως εξής:

5. (Αρθρο 21 Ν.4014/2011)

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς των υπηρεσιών ή / και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα με το ύψος των προστίμων:

α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

β) Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον το ύψος του προστίμου κυμαίνεται μεταξύ διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον το ύψος του προστίμου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή / και περιβαλλοντικών συνθηκών”.

6. Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

7. Κατά των πράξεων επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο.

Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παρ.2 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2011 Σύμφωνα δε με την παρ.3 του αυτού άρθρου και νόμου: “3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις.

#####

8. α. Η Ε.Υ.Ε.Π. συγκροτείται σε τομείς που έχουν έδρα στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας.

β. Της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής προίσταται Γενικός Επιθεωρητής, μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα με πενταετή θητεία.

γ. Των τομέων της Ε.Υ.Ε.Π. προίστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πενταετή θητεία, υπό την εποπτεία και τις εντολές του Γενικού Επιθεωρητή.

δ. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και του Τομεάρχη Επιθεωρητή θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

ε. Ο χρόνος της θητείας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων Τμήματος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60/31.3.2011.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται:

α. η διοικητική και οργανωτική δομή της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής, η έδρα, τα διοικητικά όρια ευθύνης κάθε τομέα και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους και

β. οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής, κατά κατηγορία και ειδικότητα.

10. α. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. γίνεται κατά τη διαδικασία του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσεως.

Για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, και το οποίο συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η απόσπαση διαρκεί μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση, και αναδρομικής ισχύος, των ίδιων Υπουργών. Με τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απόσπασης εννέα ετών οι υπάλληλοι επανέρχονται στην υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο Ν.3831/2010 (ΦΕΚ Α 34/25.2.2010)

Το προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί με, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, να αναθέτει με διαπραγμάτευση σε ιδιώτες το έργο τεχνικού ή νομικού συμβούλου.

β. Το προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Οικονομικών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύει σήμερα.

γ. Για τη νομική υποστήριξη του έργου της Ε.Υ.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μπορεί να προσλαμβάνονται δικηγόροι, ανάλογων προσόντων και εμπειρίας προς το αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π., με σχέση εμμίσθου εντολής.

δ. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου, επιπλέον δε καταβάλλεται και η ειδική πρόσθετη αμοιβή της παραγράφου 12β του άρθρου 22 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α`).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έβδομο Ν.3621/2007, ΦΕΚ Α 279/20.12.2007.

11. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α`), καταργείται και οι προβλεπόμενες αρμοδιότητές του ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του παρόντος άρθρου.

Β.1. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α`), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

“4. α. Ειδικά, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττικής, είτε δημοσίων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθορίζονται επίσης και οι λοιποί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα λατομική νομοθεσία (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993 και εκάστοτε ισχύει). Οι ανωτέρω όροι τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:

ι. είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς,

ιι. είτε του έργου εθνικής σημασίας, αυτού καθ` εαυτού, και εξειδικεύονται στις τεχνικές τους λεπτομέρειες με την έγκριση από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, πριν από την πραγματοποίηση της εξόρυξης Ειδικής Περιβαλλοντικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται προδιαγραφές για τη σύνταξη της παραπάνω ειδικής μελέτης και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

β. Η ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση:

ι. άδειας εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί προηγουμένως το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί του χώρου εξόρυξης,

ιι. έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις υπό την προϋπόθεση ότι την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων συνυπογράφει ο Υπουργός Γεωργίας.

γ. Προκειμένου για δημόσιους χώρους εξόρυξης, η εκμίσθωσή τους γίνεται απευθείας, στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τους όρους, μέτρα, περιορισμούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε του έργου αυτού καθ` εαυτού είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς.

Για τα ανωτέρω λατομεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993.

δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζονται και για την εκμετάλλευση των χώρων εξόρυξης, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των εξορυσσόμενων προϊόντων ή και την παραγωγή έτοιμου – σκυροδέματος ή και ασφαλτομίγματος.

ε. Στη περίπτωση των λατομείων της παρούσας παραγράφου απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών, πέραν αυτών που είναι ανάγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

στ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993, προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Κατ` εξαίρεση, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττικής είτε δημόσιων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 10 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής.”
Άρθρο 10
Ρύθμιση θεμάτων χώρων στάθμευσης και άλλες διατάξεις.

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`) προστίθενται τα εξής:

“Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ρυθμίσεις προωθούνται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και αφορούν κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που δεν ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, είναι δυνατή η προώθηση έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος χωρίς την προαναφερθείσα γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α. ο σχετικός φάκελος.”

2. Το υπάρχον εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 αριθμείται ως περίπτωση α` και προστίθενται μετά από αυτήν περιπτώσεις β` έως και δ`, που έχουν ειδικότερα ως εξής:

“β. Ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης τα προαναφερόμενα ειδικά έργα και οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι λοιπές χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μελετώνται και να κατασκευάζονται και από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, εφόσον εκτελούνται κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Κτιριακών Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, μπορεί κατά περίπτωση να ανατίθεται σε Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας η μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, που εκτελούνται σε χώρους που δεν τους ανήκουν κατά κυριότητα, μετά από συναίνεση του κυρίου του χώρου, και να ρυθμίζονται ειδικότερα και θέματα ασκήσεως καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για συγκεκριμένα ειδικά έργα που εκτελούνται σε χώρους που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

δ. Στις παραπάνω περιπτώσεις β` και γ`, η κίνηση της διαδικασίας καθορισμού των χώρων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων και η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών γίνεται με πρωτοβουλία και μέριμνα του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.”

3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 προστίθενται τα εξής:

“Ειδικά στις περιπτώσεις που η μελέτη και κατασκευή των ανωτέρω έργων γίνεται από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι η προηγούμενη προέγκριση του χώρου στάθμευσης (άδεια ίδρυσης σταθμού), η οποία χορηγείται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 312/1994 (ΦΕΚ 165 Α`). Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.”

4. Στο τέλος της περιπτώσεως η` της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α`), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2819/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τις επενδύσεις των δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων της περιπτώσεως μ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις οποίες πραγματοποιούν, είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω συμβάσεων προσωρινής παραχώρησης της χρήσης των οικοπέδων τους και εκμετάλλευσης του σταθμού αυτοκινήτων, που έχουν ήδη υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν.”

5. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν. 2831/2000, προστίθενται τα εξής:

“Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, εκτός του μέγιστου ύψους των κτιρίων, καθορίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν ισχύει ο περιορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής.”

6. Στο οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς Ι. Τσιμισκή, Δαγκλή και Ν. Γερμανού και το οποίο απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

α. Ελάχιστες αποστάσεις υπέργειων κτιρίων από το υπάρχον διατηρητέο κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.: 50 μ., με εξαίρεση τις αναγκαίες κατασκευές για υπαίθριες αθλοπαιδιές (αντισφαίριση, μίνι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα κ.λπ.) και τις εισόδους των υπόγειων χώρων στάθμευσης.

β. Μέγιστο ύψος κτιρίων: 18.00 μ.

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 51%.

δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,15.

ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθ` όλη την έκταση του οικοπέδου, χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του από 3.8.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749 Δ`) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κτιριοδομικού κανονισμού (υπ` αρ. 3046/304/30.1.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ΦΕΚ 59 Δ`/ 3.2.1989).

στ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 1577/1985), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

7. α. Στην υπ` αρ. 29 ΠΛΚ/25129/1585/4.7.1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης “Εγκριση διαγράμματος εφαρμογής και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης” (ΦΕΚ 772 Δ`/22.7.1996), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

-Καταργούνται οι θέσεις των δύο κτιρίων που είχαν ορισθεί στο χώρο ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Ποσειδωνίου και επιβάλλονται προκήπια.

-Καθορίζεται υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

β. Το διάγραμμα εφαρμογής σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`) προστίθενται τα εξής:

“με την επιφύλαξη εφαρμογής της σε περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 11 του νόμου αυτού.”

β. Στο τέλος της περιπτώσεως β` του άρθρου 3 του από 23.9/7.11.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 606 Δ`) προστίθενται τα εξής:

“Ειδικά, στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης είναι Οικοδομικός Συνεταιρισμός, το παραπάνω εκχωρούμενο στον Ο.Τ.Α. ποσοστό ωφελείας ορίζεται από 20% έως 80%.”

9. α. Οι περιπτώσεις 3, 4, 6, 7 και 8 της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α`), όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:

“3. Συνδέσεις Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Ε.Ο. Σταυρού – Λαυρίου και με βόρεια παράκαμψη Μαρκόπουλου προς Πόρτο Ράφτη.”

4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Ε.Ο. Σταυρού – Λαυρίου και με Λ. Βάρης – Κορωπίου.

6. Κυκλοφοριακά έργα περί το Ο.Α.Κ.Α. και οδός Λαυρίου – Αγ. Γεωργίου από Σπ. Λούη έως Καποδιστρίου.

7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό, καθώς και σύνδεσή της με οδό Ορφέως.

8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων:

-Νίκαιας (Αρση Βαρών)

-Ανω Λιοσίων – θέση Τσουκλίδι (Σπίτι Βαρέων Αθλημάτων)

-Γηπέδου Ολυμπιακού (Ρέντης).”

β. Το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000, που συνοδεύει το άρθρο αυτό, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της “Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α.)” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

10. α. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι πάσης φύσεως οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, προσθήκη, επέκταση, μετασκευή, επισκευή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρόντος εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.”

β. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του Ν. 2730/1999, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000, μετά τη λέξη “νοείται”, διαγράφεται η λέξη “και”.

γ. Τα υπάρχοντα εδάφια του άρθρου 9 του Ν. 2833/2000 αριθμούνται ως παράγραφος 1 και μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:

“2. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α, όπως αυτός απεικονίζεται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC – International Broadcasting Center).”

11. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ακίνητο στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την ανέγερση των πιο πάνω αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

-ανώτατο ύψος κτιρίου: 12 μέτρα

-ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,2

-κάλυψη: 30%

12.α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγ. Λαμπράκη, Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται τμήμα χώρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε l Η Θ Α, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 11 μέτρα. β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και Γρ. Λαμπράκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με στοιχεία “Κ/Λ/Μ`Ι/, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του αθοριζόμενου περιγράμματος, ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα.

“γ. Εντός του παραπάνω χώρου καταργείται πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το πολιτιστικό κέντρο, μεταφέρεται ο πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που συνδέει την οδό Αδαμίδου με την οδό Κλεάνθους νοτιότερα προς το γήπεδο ΠΑΟΚ, καθορίζεται θέση και διάταξη κτιρίων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, α όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης:

συντελεστής δόμησης: 1

ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα από τη στάθμη του εδάφους.

Τροποποιείται ο χώρος ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού και καθορίζεται νέος με στοιχεία η, θ, ι, κ, η καθορίζοντας με κόκκινη γραμμή το διάγραμμα κάλυψης του κτιρίου με τους παρακάτω όρους δόμησης:

ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8,5 μ.

Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ του χώρου ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού, του νότιου πεζόδρομου και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο πράσινο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 α΄άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

δ. Ανακαλείται η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 41481/117/1980 (ΦΕΚ 248 Δ`/8.5.1991), για την οποία και συντάχθηκε η υπ` αριθμ. 6482/22.7.1993 Πράξη Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τα ακίνητα τα κείμενα στη θέση” Αλάνα” της Άνω Τούμπας, στα τμήματα των ιδιοκτησιών, για τα οποία δεν έγινε εμπρόθεσμη καταβολή της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης. Δεν ανακαλείται η απαλλοτρίωση για τα τμήματα με τα στοιχεία: α) 2324252623 μ.τ. 204, β) 232636374123 μ.τ. 674, γ) 1314151613 μ.τ. 209, δ) 8910118 μ.τ. 96, ε) 56785 μ.τ. 8, στ) 34563 μ.τ. 81, ζ) 11341 μ.τ. 19, η) 14192014 μ.τ. 2 της παραπάνω πράξης τακτοποίησης για τα οποία παρακατατέθηκε η αποζημίωση.

ε. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για το Ολυμπιακό έργο ανοικτού κολυμβητηρίου προπονητηρίου γραφείων χώρου υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο και τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποχαρακτηριζόμενου του κοινόχρηστου χώρου και χαρακτηριζόμενου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων στην τοποθεσία “Αλάνα” της Άνω Τούμπας στην κτηματική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκτασης συνολικού εμβαδού τ.μ. 15119, που διαιρείται σε δύο τμήματα το Β.Δ. τμήμα εμβαδού τ.μ. 8946 και το Ν.Α. τμήμα εμβαδού τ.μ. 6173. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για τα ιδανικά ποσοστά συγκυριότητας που δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία είναι στο πρώτο τμήμα 546,667δ και το δεύτερο τμήμα 230,20 δ ή όσα και εάν είναι Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκταση του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται στο από 25 lουνίου 2002 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα υπό στοιχεία εΒ ΕΖΣογβαδπρζ ε θεωρήθηκε από τον Προ`ϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων `Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απαλλοτριούμενη έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι αναγραφόμενοι ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες στα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία.

στ. Η δαπάνη της παραπάνω απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2002 με αριθμό 2002 ΕΠ10800011. ζ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 30/3024/2.8.2002 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

η. Για την κήρυξη της παρούσας απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του Ν. 2882/2001 “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” (ΦΕΚ 17 Α).

θ. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 των άρθρων 6, 7, 8, 9,10 και 13του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδία ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στην απαλλοτρίωση της παρούσας παραγράφου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Σχετικό: Με την παρ.14 εδάφ.β΄και γ΄άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

γ. Για την έκδοση των πάσης φύσεως οικοδομικών αδειών των έργων και εργασιών που αναφέρονται και ρυθμίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001″.

13. α. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθορίζονται οι ακόλουθες θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται σε δύο διαγράμματα υπό κλίμακα 1:20.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημέρίδα της Κυβερνήσεως:

Α. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας:

1. Νοσοκομείο Αρεταίειο (Αθήνα, Βασ. Σοφίας)

2. Μιχαλακοπούλου – Διοχάρους (Αθήνα, Χίλτον)

3. Πλατεία Μεσολογγίου (Αθήνα, Παγκράτι)

4. Πλατεία Α` Νεκροταφείου (Οδός Αναπαύσεως)

5. Πλατεία Κουντουριώτη (Θησέως – Καλλιρρόης, Κουκάκι)

6. Πάρκο Αργεντινής Δημοκρατίας (Αθήνα, Παναθήναια)

7. Πλατεία Ελενας Βενιζέλου (Αθήνα)

8. Πεδίο Αρεως – Βαλτινών (Αθήνα, Γκύζη)

9. Οδός Βελβενδούς (Αθήνα, Κυψέλη)

10. Πλατεία Ωρολογίου – Πλατεία Θεμιστοκλέους (Πειραιάς)

11. Φίλωνος – Καραολή Δημητρίου (Πειραιάς)

12. Πλατεία Κανάρη (Πειραιάς)

13. Πλατεία Τερψιθέας (Πειραιάς)

14. Πλατεία Αλεξάνδρας (Πειραιάς)

15. Πλατεία Καλαβρύτων (Πειραιάς)

16. Οδός Επιδαύρου (Πειραιάς)

17. Γυμναστική Ακαδημία (Δάφνη)

18. Πλατεία Ελευθερίας (Δάφνη)

19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Ηλιούπολη)

20. Πλατεία Κύπρου (Καλλιθέα)

21. Οδός Δημητρακοπούλου (Καλλιθέα)

22. Π. Τσαλδάρη, Γραμμές Τραίνου (Καλλιθέα)

23. Πλατεία Δημοκρατίας (Περιστέρι)

24. Κουντουριώτη – Ωρωπού – Ψαρρών (Περιστέρι)

25. Κουντουριώτη – Τεπελενίου – Αγίας Παρασκευής (Περιστέρι)

26. Νοσοκομείο Δ. Αττικής (Χαϊδάρι)

27. Πλατεία Φαναριωτών (Νίκαια)

28. Πλατεία Παγκοσμίου Ειρήνης (Κορυδαλλός)

29. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Κορυδαλλός)

30. Πλατεία Αγ. Παρασκευής (Αγ. Παρασκευή)

31. Οδός Δ. Βασιλείου (Νέο Ψυχικό)

32. Πλατεία Αγ. Νικολάου, Κέντρο Χαλανδρίου

33. Πλατεία Πλατάνου (Κηφισιά)

34. Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Αθηνών

35. Νοσοκομείο Σωτηρία

Β. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης:

1. Πάρκο “Κρήτης” (Δήμος Θεσσαλονίκης)

2. Γρηγ. Λαμπράκη – Κλεάνθους – Παπαηλιάκη (Δήμος Θεσσαλονίκης)

3. Πλατεία Αριστοτέλους (Δήμος Θεσσαλονίκης)

4. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Θεσσαλονίκης)

5. Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο (Δήμος Θεσσαλονίκης)

6. Μεγάλου Αλεξάνδρου – Κακαβού – Αθ. Σουλιώτη – 28ης Οκτωβρίου (Δήμος Θεσσαλονίκης)

7. Λαγκαδά – Αγ. Πάντων (Δήμος Θεσσαλονίκης)

8. Ε. Αλεξίου – Βότση (Δήμος Μενεμένης)

9. Οικόπεδο Φιλίππου (Δήμος Αμπελοκήπων)

10. Πλατεία Δημοκρατίας (Δήμος Αμπελοκήπων)

11. Πάρκο Τερψιθέας (Δήμος Σταυρούπολης)

12. Πάρκο Δημαρχείου (Δήμος Πολίχνης)

13. Ιμβρου – Σεφέρη (Δήμος Νεάπολης)

14. Ιασωνίδου και Βενιζέλου (Δήμος Νεάπολης)

15. Σαράφη – Μιχαήλ – Ούλωφ Πάλμε (Δήμος Συκεών)

16. Ρ. Φεραίου – Κορυτσάς – Ναυπάκτου (Δήμος Συκεών)

17. Αθ. Διάκου – Πόντου (Δήμος Συκεών)

18. Λαμπράκη – Λουντέμη – Γουναρίδη (Δήμος Συκεών)

19. Παπαναστασίου – Παρασκευά – Βελδεμίρη (Δήμος Συκεών)

20. Ελπίδας και Ακρίτα (Δήμος Συκεών)

21. Κέντρο Τριανδρίας (Δήμος Τριανδρίας)

22. Αύλειος χώρος Δημαρχείου – Πλατεία (Δήμος Καλαμαριάς)

23. Μουρούζηδων – Σαμαρά (Δήμος Καλαμαριάς)

24. Παλιό Δημοτικό Σχολείο (Δήμος Πανοράματος)

25. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Κορδελιού)

26. 26ης Οκτωβρίου – Ομήρου – Αθηνάς (Δήμος Θερμαϊκού)

27. Κιλελέρ – Κανάρη – 25ης Μαρτίου (Δήμος Θερμαϊκού)

Γ.1. Λαγκαδά – Αγ. Δημητρίου

2. Περιοχή Στρεμπενιώτη κάτω από χώρο κερκίδων Δημοτικού Γηπέδου)

3. Αγιος Ελευθέριος (Δήμου Σταυρούπολης)

4. Δημοτικά σχολεία επί της οδού Δαβάκη (Δήμος Σταυρούπολης)

5. Πλατεία Ελευθερίας – Ανω Ηλιούπολη (Δήμος Σταυρούπολης)

6. Ο.Τ. μεταξύ Δελμούζου – Χριστοπούλου – Φιλίππου και Αγίας Σοφίας (Δήμος Θεσσαλονίκης)

Οι θέσεις αυτές απεικονίζονται σε πέντε (5) διαγράμματα κλίμακας 1:500 και ένα (1) διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκαν από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων δεν απαιτείται η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992. Οπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αναφέρεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισμός θέσεων της προηγούμενης περιπτώσεως.

14. Στην έκταση Α Β Δ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Α, επιφάνειας 8.033τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Αγιοι Ταξιάρχες – Παρακράτημα”, διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καλυβίων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρο Υγείας), με τους ακόλουθους όρους δόμησης:

α. Συντελεστής δόμησης: 0,4

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11.00 μ. (συμπεριλαμβανομένης τυχόν στέγης)

15.α. Τροποποιείται το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς στα Ο.Τ. 1 και 2 και τη μεταξύ αυτών Ανώνυμη οδό, δημιουργώντας νέο Οικοδομικό Τετράγωνο Α Β Γ Δ Α με α.α. 1.α. που περιβάλλεται από δρόμο πλάτους 6μ. σε συνέχεια της Ανωνύμου οδού ανάμεσα στα Ο.Τ.1 και 2, όπως φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Ο χώρος του ανωτέρω Ο.Τ. 1α χαρακτηρίζεται ως “Χώρος για ανέγερση Κολυμβητηρίου”.

γ. Οι όροι δόμησης στο Ο.Τ. 1α, τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τον χαρακτηριζόμενο ως ανωτέρω χώρο για την ανέγερση Κολυμβητηρίου, καθορίζονται ως εξής:

-Αρτιότητα γηπέδου: 4.000 μέτρα.

-Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα.

-Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,8.

-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη γηπέδου: 70%.

-Θέση κτιρίων: Τα κτίσματα και οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου τοποθετούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ, ελεύθερα μέσα στον ως άνω χαρακτηρισμένο χώρο Α Β Γ Δ Α του Ο.Τ. 1α και σε ελάχιστη απόσταση πέντε μέτρων από τα όριά του στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΔΑ προς τις οποίες ορίζεται προκήπιο αντίστοιχου πλάτους. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι του Ν. 1577/15.12.1985.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α` της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2741/1999, μετά τη φράση “ή του Ελληνικού Δημοσίου” προστίθεται η φράση “ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας”.

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

“Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για τις ανάγκες της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.”

3.α. Στο τέλος της περιπτώσεως β` της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

“Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά το άρθρο 6 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο ορισμός της δικάσιμης και η κλήτευση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον υπερβαίνουν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι τους διακόσιους (200), γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο (2) ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη δικάσιμη. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμη και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων κατά τα υπάρχοντα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα ή τα στοιχεία της κτηματογράφησης (εάν έχει συνταχθεί). Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.”

β. Στο τέλος του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2730/1999 προστίθεται περίπτωση γ` με το εξής περιεχόμενο:

“γ. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων του “Πατήματος Δήμογλη” Δήμου Αχαρνών Αττικής, το Δικαστήριο συνεκτιμά κατά την ελεύθερη κρίση του και δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.”

4. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/ 1999 μετά τις λέξεις “για την εκτέλεση ή επίσπευση έργου” προστίθενται οι λέξεις “ή τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος”.

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Σε περίπτωση άρνησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να παραχωρήσουν προσωρινά, χωρίς αποζημίωση, ακίνητά τους για την εκτέλεση έργου ή εγκατάστασης ή για την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, για την απόκτηση της κατοχής των ακινήτων από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή το φορέα εκτέλεσης του έργου, εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.”

5. Στην αρχή του άρθρου 13 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, ενώ το υπάρχον εδάφιο αριθμείται ως παράγραφος 6, ως εξής:

“1. Επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή Ολυμπιακού έργου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και των Υπουργών που εποπτεύουν τα εμπλεκόμενα νομικά πρόσωπα. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σημειούται αρχικά και μεταγράφεται μετά τη συντέλεση στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα του Ολυμπιακού έργου, πριν από τον προσδιορισμό ή την παρακατάθεση της δικαστικά προσδιορισμένης αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης γίνεται με δαπανη του νέου φορέα και η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτού.

3. Ακίνητα για τα οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ φορέα Ολυμπιακού έργου, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, μεταβιβάζονται ατελώς στο νέο φορέα, με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο νέος φορέας υποχρεούται στην επιστροφή προς τον αρχικό φορέα της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή παρακατατέθηκε από τον αρχικό φορέα για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

4. Ειδικώς, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, που κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), δυνάμει της 101073/1094/0010/7.2.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 64 Δ`/9.2.2000), θεωρείται εγκύρως συντελεσθείσα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την εκ μέρους του καταβολή της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την 1214/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και για τις εκτάσεις που αφορά η καταβολή αυτή. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Ο νέος φορέας στις παραπάνω περιπτώσεις υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δικαιούμενος να παρεμβαίνει κυρίως σε κάθε στάδιο δίκης που διεξάγεται για τη συγκεκριμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Η μεταβίβαση με ελεύθερες συμβάσεις ακινήτων, αμέσως ή εμμέσως προοριζομένων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους φορείς εκτέλεσης αυτών, απαλλάσσεται κάθε φόρου ή τέλους ή εισφοράς για τη μεταβίβαση, η αμοιβή δε των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων περιορίζεται στο μισό των ελάχιστων νόμιμων προβλεπόμενων ορίων.”

6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 του Ν. 2730/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου, για τα έργα διαμόρφωσης του Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου (Δήμου Νέας Ιωνίας) του Νομού Μαγνησίας και για τα έργα διάνοιξης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του Σταδίου Παναχαϊκής Πατρών και ανάπλασης των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κοινόχρηστων χώρων που απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Εργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α`) προστίθεται νέα περίπτωση έως εξής:

“ε) οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλλοτριώσεων για τα έργα που εξυπηρετούν τη τέλεση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004 και οι σε αυτές παραπέμπουσες διατάξεις”.

8. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 μετά τη φράση “ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του δημόσιου τομέα” προστίθεται η φράση “ή Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο”.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στον ΟΣΕ κατά χρήση οι εκτάσεις, στις οποίες θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη διαδρομή Ελευσίνα – ΣΚΑ – Αεροδρόμιο Σπάτων.
Άρθρο 12
Θέματα ανακλήσεων παραχωρήσεων και μισθωτικών συμβάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης των Ολυμπιακών έργων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“2.α. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, οι κατέχοντες τα ακίνητα με οποιαδήποτε έννομη σχέση υποχρεούνται στήν παράδοση της κατοχής τους στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή στους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, εντός προθεσμίας τασσομένης εγγράφως από την οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, όχι μικρότερης των δύο (2) μηνών, που μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση τους, μια μόνο φορά κατά ένα (1) μήνα.

β. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. ή οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης των έργων παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα ακίνητα με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων ή οι τυχόν ανάδοχοι παραχώρησης αυτών υποχρεούνται να παραδώσουν στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τα εκτελούμενα έργα και εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές, εγκαίρως για τη διεξαγωγή των δοκιμαστικών και κυρίως αγωνιστικών εκδηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πάντοτε δε πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις οικείες συμβάσεις, πράξεις ή μνημόνια, προθεσμίας.”
Άρθρο 13
Θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

1. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α`), μετά τις λέξεις “Ολυμπιακά αθλήματα” προστίθεται η φράση “και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις”.

2. Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

“8. Κατ` εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημίσεων επί των καλυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης της περιοχής της ίδιας παραγράφου και των στοιχείων της, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

Το δικαίωμα της ανάρτησης ανήκει στην “Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.” και μπορεί να παραχωρείται σε τρίτους. Το αντάλλαγμα που επιτυγχάνεται κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί η “Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.” και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυΨη της δαπάνης του προγράμματος αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων της περιοχής της παραγράφου 1. Η ανάρτηση διαρκεί όσο και οι εργασίες ανακαίνισης επί των όψεων των κτιρίων και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

9. Υπαίθρια διαφήμιση συνιστά, πέραν των γενικώς οριζομένων κατά τις κείμενες διατάξεις, και η προβολή, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων στις εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα. Επιτρέπονται οι επαγγελματικές επιγραφές οι οποίες τοποθετούνται στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προθήκες και τις θύρες των ισογείων καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δηλώνουν την επωνυμία και το αντικείμενο της εντός του κτιρίου ή τμήματος αυτού ασκούμενης δραστηριότητας ή την ιδιότητα των ενοίκων και η δευτεροβάθμια Ε.Π.Α.Ε. εγκρίνει τη μορφή τους, τις διαστάσεις, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, το χρωματισμό, τη θέση, τον τρόπο στερέωσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές επιγραφές τοποθετούνται σε κτίρια, οικοδομήματα ή στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μορφή των επιγραφών, οι διαστάσεις τους, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, ο χρωματισμός, η θέση, ο τρόπος στερέωσής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

10. Προσφυγή παραβάτη ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο τμήμα της πόλεως των Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα προεδρικά διατάγματα της 21.9./13.10.1979 (ΦΕΚ 567 Δ`) και της 26.5. /16.6.1989 (ΦΕΚ 411 Δ`) και δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος. κδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων στο τμήμα αυτό, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) ημερών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”
Άρθρο 14
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

1. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μέχρι το στοιχείο α` της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται, αφ` ης στιγμής ίσχυσε, ως εξής:

“1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 1110245/11400/Α0010/3.12.1999, με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο “ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα Γουλανδρή” δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 1740 και το συνεχόμενο προς αυτό τμήμα του δημόσιου κτήματος Α.Β.Κ. 2543, συνολικού εμβαδού 12.055 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ιδρυμα τούτο όλον ακίνητο:”.

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

“2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το πιο πάνω παραχωρηθέν ενιαίο ακίνητο.”

2.α. Επιτρέπεται η κατασκευή επεκτάσεων του κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) στο χώρο που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:

i) Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο κτήριο Β και υπέργειων και υπογείων ορόφων κύριας χρήσης και απαλλάσσονται από τις απαιτούμενες κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις θέσεις στάθμευσης, στο σύνολο του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 8.000 τ.μ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 εδάφ.β` άρθρου 51 Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012.

ίί) επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων καιη ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων με κατάλληλες επεμβάσεις για αντισεισμική προστασία,

Σχετικό: παρ.5 εδάφ.α΄ και στ` άρθρου 51 Ν.4042/2012, ΦΕΚ Α 24/13.2.2012

β. Για την επέκταση και ολοκλήρωση του κτιριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, καθορίζονται ειδικοί όροι και περιο ρισμοί δόμησης, ως εξής:

ί) Επιτρέπεται η κατασκευή ενισχύσεων των φερόντων στοιχείων εντός ζώνης πλάτους 0,35 μ. εκτός οικοδομικής γραμμής, με σκοπό τη στατική ενίσχυση του φέροντα οργανισμου των υφισταμενων κτιριων για αντισεισμικη προστασία του κτιρίου, καθώς και επέμβαση στις όψεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

ίί) Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης καθ` ύψος τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο Κτίριο Β (επί της οδού Μιχαλακοπούλου), επιφάνειας όσης και το υφιστάμενο κτίριο στις εξωτερικές του διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών υποστυλωμάτων και των μελλοντικών ενισχύσεών τους, ύψους επιπλέον 7,50 μ. υπεράνω του διαμορφωμένου σήμερα μέγιστου ύψους του δεύτερου ορόφου, μετρούμενου στο άνω μέρος του στηθαίου.

ίίί) Στον υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Γ -Δ-Ε-Α οικοδομήσιμο χώρο Εθνικής Πινακοθήκης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει τον παρόντα νόμο επιτρέπεται η κατασκευή:

1. έως τριών υπόγειων χώρων κύριας χρήσης, ύψους έως 7 μ. εκάστου, οι οποίοι θα λειτουργούν με φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό, με παράλληλη πρόβλεψη για τοποθέτηση χώματος ικανού βάθους για φύτευση χαμηλού και υψηλού πρασίνου κατά περιοχές,

2. υπέργειων κατασκευών σε περιορισμένη έκταση για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων υπόγειων, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το απόλυτο υψόμετρο 105 μ.,

3 «Ζώνης ανελκυστήρων και ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής για την εξυπηρέτηση των κτηρίων Α και Γ, διαστάσεων 20,00 Χ 28,12 μ. ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Α εντός του περιγράμματος Ζ-Η-Θ-Ι-Ζ.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 εδάφ.γ` άρθρου 51 Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012.

4. «Ζώνης ανελκυστήρων, ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής και ραμπών για την εξυπηρέτηση του κτηρίου Β, εντός του ορίου ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 10,00 Χ 106,00 μ. και ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Β ύστερα από την προσθήκη του Γ ορόφου εντός του περιγράμματος Κ-Λ-Ν-Μ-Κ.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 εδάφ.δ` άρθρου 51 Ν.4042/2012, ΦΕΚ Α 24/13.2.2012.

5. ανοικτής κλίμακας διαφυγής για την εξυπηρέτηση του Κτιρίου Β, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) και ύψους όσο το ύψος του Κτιρίου Β, ύστερα από την προσθήκη του τρίτου ορόφου.

γ. διατάξεις του Π.Δ. της 01/07/1981 (ΦΕΚ 387 Δ`/ 16.7.1981), που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο και δεν είναι αντίθετες με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε άλλη διάταξη, αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο χώρο.
Άρθρο 15
Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ζαππείου Μεγάρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π .Δ. 391/1996 IΙ` Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων” (ΦΕΚ 264 Α), να ορίσει ως φορέα εκτέλεσης των έργων: α) αποκατάσταση, ανάδειξη και εξοπλισμός του Ζαππείου Μεγάρου, εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και β) υπόγειος χώρος στάθμευσης Ζαππείου Κήπου, το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι και τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως φορέας εκτελέσεως των έργων αυτών, θα εφαρμόζει όλες τις κείμενες γι` αυτό διατάξεις, μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ46 Α) και του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127 Α).
Άρθρο 16
Θέματα Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και άλλες διατάξεις

1.α. Ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επιτρέπεται η παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε., με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής – χρησιμοποίησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων, με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. και το τέλος ταξινόμησης. Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων τα εν λόγω οχήματα πρέπει να επανεξαχθούν ή να λάβουν άλλο προβλεπόμενο τελωνειακό προορισμό.

Επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα που μετά τη χρησιμοποίησή τους από την Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 θα επιστρέψουν στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης της χορηγού εταιρίας, από όπου είχαν προσωρινά εξέλθει, μπορεί να τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή τέλους ταξινόμησης που θα υπολογίζεται, αντίστοιχα, με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α`), εφόσον κατά το χρόνο που παραδίδονται για χρήση στην Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69 Ε.Κ. και 91/542 Ε.Ο.Κ. φάση Β` ή 96/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερων, και η θέση αυτών σε ανάλωση γίνει μέχρι 30.6.2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 Ν.2992/2002,ΦΕΚ Α 54/20.3.2002.

β. Επιτρέπεται, για τα παραπάνω οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η προσωρινή έκδοση ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας με τα σήματα των Ολυμπιακών Αγώνων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α. Ε., χωρίς να καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας. Οι πινακίδες αυτές θα επιστραφούν, μετά το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή μπορούν να πωληθούν ως συλλεκτικά ή ως αναμνηστικά αντικείμενα. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Επιτρέπεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων ως πετρελαίοκινήτων, κατ` εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που τάσσονται με κοινή απόφαση των γπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Στο άρθρο 3 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ84Α), προστίθενται παράγραφοι 10 και 11, που έχουν ως εξής:

“10. Οι αξιώσεις για παράλειψη, άρση της προσβολής ή αποζημίωσης του άρθρου 19 του Ν. 146/1914 “Περί αθε ίτου ανταγωνισμού”, που αφορούν στην προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρ- θρου, παραγράφονται μετά διετία, αφότου ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υποχρέου, σε κάθε δε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τηline συντέλεση της πράξης, οι δε σχετικές αγωγές που αφορούν την άσκηση αυτοτελώς των παραπάνω αξιώσεων ή και την ένωσή τους με διαφορές από το Ν. 2239/1994 περί σημάτων εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ονεξαρτήτως ποσού, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι αγωγές εκδικάζονται εντός δύο (2) μηνών, η δε προθεσμία κλήτευσης του αντιδίκου με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός μηνός. Η απόφαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε τρείς (3) μήνες από τη συζήτηση και είναι προσωρινά εκτελεστή, η δε εκτέλεσή της δεν αναστέλλεται Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που αναφέρονται σε αξιώσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή τους, η δε απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από της συζητήσεως. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός δεκαημέρου.

11. Της ειδικής προστασίας των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων του παρόντος άρθρου απολάβει και το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων, το απόφθεγμα των Παραολυμπιακών Αγώνων “Νους, Σώμα, Πνεύμα” (“Mind, Body, Spiril”) και οι όροι: “Παραολυμπιακός, -η, -ο”, “Παραολυμπιάδα”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες -Αθήνα 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004”, “Παραολυμπιακοί Αγώνες -Ελλάδα”, και κάθε άλλος συναφής, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, καθώς και τα εμβλήματα, σήματα και οι μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την άσκηση των πάσης φύσεως αξιώσεων από την προσβολή των Ολυμπιακών αυτών Συμβόλων και Σημάτων, καθώς και για την παραγραφή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.”

3. Η περίπτωση ε` της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2του Ν. 2819/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

“ε. `Οποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπεται στην περίmωση β`της παραγράφου αυτής χρησιμοποιεί καθ` οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ήline απεικόνισή τους σε προϊόντα, ή διάθεση ή εμπορία ή κατοχή για διάθεση ή εμπορία των προίόντων αυτών, ασχέτως του χρόνου αποκτήσεώς τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά, διατάσσεται δε η κατάσχεση και δήμευση των προίόντων, ασχέτως της καταδίκης ή μη του κατηγορουμένου.”

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών μπορεί να επιβάλλονται εισφορές υπέρ της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε. επί σειράς ανα μνηστικών γραμματοσήμων, που εκδίδονται από τα ΕΛ. ΤΑ. με τη συγκατάθεση της οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε. και απεικονίζουν τα Ολυμπιακά Σύμβολα κάι Σήματα του άρθρου 3 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2819/2000, καθώς και να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσής τους στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε..

5. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2730/1999 και κάθε φορά ισχύει, ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό εισηγητή αυξάνεται από δύο σε οκτώ και ο αριθμός των πτυχιούχων υπαλλήλων αυτού αυξάνεται από δύο σε οκτώ κατά ανώτατο όριο, για την επικούρηση του έργου της Επιτροπής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2833/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Κάθε είδους σύμβαση, με την οποία προκαλούνται έξοδα ή δαπάνες για την Εταιρεία ποσού μεγαλύτερου των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12 του -Παρόντος. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.”

7. Για την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α. Ε. μπορεί να συνάmει συμβάσεις με όλους τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, ιδίως με τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας και τις εταιρείες τουριστικών λεωφορείων, στην Αττική και τους νομούς, στους οποίους διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις και άλλες δράσεις Ολυμπιακού χαρακτήρα.

8. Στο άρθρο 2του Ν. 2598/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:

“23. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004 Α.Ε. δικαιούται το έτος 2004 να προβαίνει σε τμηματική χορήγηση της ετήσιας άδειας του προσωπικού της, καθώς και σε χορήγηση αυτής μόνο μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Για το προσωπικό της Οργανωτικής Επιτροπής .Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε. επιτρέπεται συμφωνία συμψηφισμού των πάσης φύσεως εργασιακών αξιώσεων με το επιπλέον των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών καταβαλλόμενο ποσό.”

9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού προτείνονται νέα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων και περιοχών.
Άρθρο 17
Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

1. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σαράντα (40) θέσεις και στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Α.Σ. Ε. Π..

2. Επιτρέπεται, επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004 Α.Ε. υπό την τακτική του σύνθεση, μετά από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, η πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού.

3. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” (Ο.Π.Α.Π.), μπορεί να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του γπουργείου Πολιτισμού μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της. Η απόσπαση αυτή γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει το φορέα υποδοχής του. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής παρατείνεται έως τις 31.12.2006 για τις ανάγκες των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων του έτους 2006 στο πλαίσιο της τέλεσης στη χώρα μας του 10ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Στίβου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.3320/2005, ΦΕΚ Α 48/23.2.2005 και με το άρθρο 32 Ν.3448/2006,ΦΕΚ Α 57/15.3.2006.

Σχετικό: παρ.13 άρθρου 18 Ν.3708/2008,ΦΕΚ Α 210

Σχετικό: το άρθρο 35 Ν.3756/2009,ΦΕΚ Α 53/31.3.2009

Σχετικό: το άρθρο 11 Ν.3878/2010,ΦΕΚ Α 161/20.9.2010

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μπορεί να συνιστώνται θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και διοικητικού, τεχνικού κα βοηθητικού προσωπικού, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενά τους νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για την υποστήριξη των αναγκών της Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης, η στάθμιση των κριτηρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το πρακτικό των Επιτροπών Αξιολόγησης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π..

5. Οι διατάξεις του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄, όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται και στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 63 επ. του Ν. 2725/1999. Ειδικός εκκαθαριστής αθλητικής ανώνυμης εταιρείας διορίζεται το αντίστοιχο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 και 64 του Ν. 2725/1999. Με την κίνηση της διαδικασίας για τη θέση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας σε εκκαθάριση, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των αθλητικών ζητημάτων και ιδίως τη συμμετοχή των ομάδων και των αθλητών στις εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο αμέσως μετά τη θέση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας σε εκκαθάριση, διαθέτει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό το δικαίωμα σύστασης νέας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της συμμετοχής στις αντίστοιχες αθλητικές διοργανώσεις.

Ως προς τη διάθεση και του δικαιώματος αυτού ισχύουν αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 46Α του Ν. 1892/1990, όπως αυτός ισχύει Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίκών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης του σχετικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Από το πλειστηρίασμα ικανοποιείται ως πρώτος προνομιούχος πιστωτής το Ελληνικό Δημόσιο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και στα όργανα διοίκησης της νέας Εταιρείας δεν έχουν όσοι κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 10% στην υπό εκκαθάριση εταιρεία. Ο κατάλογος των προσώπων που αποκλείονται καταρτίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών. Η κίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει μέχρι τις 31. 12.200 1. Η κίνηση της διαδικασίας αυτής αρκεί ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντίστοιχων ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις.

Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αξιώσεων κατά της εταιρείας. Η συμφωνία του Δημοσίου ως πιστωτή παρέχεται απευθείας από το νόμο αυτόν. Με τις υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εισάγονται αποκλίσεις από το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτός ισχύει, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 άρθρ.77 Ν.3077/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002

Σχετικό:απόφ. υπ΄αριθ.40 (ΦΕΚ Β΄ 281/7-3-2002)”Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 17 Ν. 2947/2001″.

Σχετικό: παρ.20 άρθρ.19 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173

6. Διατελέσαντες πρωταθλητές διεθνών διοργανώσεων, επί των οποίων εφαρμόστηκε το άρθρο 52 του Ν.1481/1984, μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της περίπτωσής τους από τα αρμόδια όργανα εντός δύο (2) μηνών από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

7. Δίδεται παράταση 6 μηνών στα Αθλητικά Σωματεία για τον πλήρη εναρμονισμό των καταστατικών τους σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999.
Άρθρο 18
Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999

1. Στο τέλος της περιπτώσεως α` της παραγράφου 1 του άρθρου 8του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Αι προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.).”

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ειδικότερα, για να χορηγηθεί η Ειδική Αθλητική αναγνώριση σε Σωματείο Α.ΜΕ.Α., πρέπει αυτό να έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α.ΜΕ.Α. την τελευταία διετία και ο συνολικός αριθμός των αθλητών του να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15).”

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία με την ονομασία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όλες οι κατηγορίες αναπηριών εκπροσωπούνται με ένα μέλος τουλάχιστον κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα δε υπόλοιπα μέληline εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.”

4. Στο άρθρο 29 παράγραφος 4του Ν. 2725/1999, μετά από τη φράση “από τη δημοσίευση του νόμου αυτού” προστίθεται το εδάφιο ως εξής: “Ειδικά για την κατηγορία Α.ΜΕ.Α. Κωφών που καλύπτει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.), αναγνωρίζεται μία αθλητική Ομοσπονδίά Κωφών, με έδρα την Αθήνα που θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχει ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών και η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας στην C.Ι,S.S.. Αθλητές Α.ΜΕ.Α. Κωφοί συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.).”

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“9. Α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ονομασία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” (Ε.Π.Ε.). Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέχουν δέκα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, εκπροσωπώντας ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P,C.), καθώς και:

-ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.),

-ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

-τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,

-τέσσερις προσωπικότητες κύρους, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει, μεταξύ των μελών της, επταμελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία υποχρεωτικά εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.).

Οι σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

α) Η Ε.Π.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Παρα ολυμπιακή Επιτροπή.

β) Εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό Α.ΜΕ.Α..

γ) Εντοπίζει τις ελλείψεις και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού ή κάθε αρμόδιο φορέα, την πορεία των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών αθλητικών χώρων, ώστε να εξα σφαλιστεί η προσπελασιμότητα των κινητικά αναπήρων και των τυφλών αθλητών.

δ) Φροντίζει για την προβολή των αθλητικών εκδηλώσε ων και τιρωταθλημάτων Α.ΜΕ.Α., με κάθε πρόσφορο μέσο.

ε) Φροντίζει για την καλή προετοιμασία των εθνικών ομάδων, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

στ) Γνωμοδοτεί για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.ΜΕ.Α. και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών.

ζ) Γνωμοδοτεί για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων Α.ΜΕ.Α..

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τη λειτουργία, τη διαχείριση, τους πόρους, τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, τον τρόπο κάλυψης των θέσεων, τη διάρθρωση τω υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση και κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Π.Ε..

Για τη στελέχωση της Ε.Π.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοιν απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακούline συμβουλίου.

Β. Η Επιτροπή με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, που συστήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”, που ιδρύεται με το εδάφιο Α`της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί ΚΘΙ οι αρμοδιότητες του εδαφίου Α` της παρούσας παραγράφου ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”. Η ως άνω επιτροπή μεριμνά για την απρόσκοπτη ίδρυση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή αυτή καταργείται με την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής του εδαφίου Α` της παρούσας παραγράφου.”

6.α.«Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α».) και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου». Το νομικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Στους σκοπούς της ΕΘΝ.Ο.Α. περιλαμβάνονται ιδίως: α) η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια, β) η καλλιέργεια και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η διάδοση, ιδίως στον κόσμο της νεολαίας, των αρχών του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του Fair PIay, δ) η συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων του doping και της βίας στο χώρο του αθλητισμού, ιδίως μέσα από πρωτοβουλίες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των νέων γενεών, ε) η προώθηση της ιδέας του αθλητισμού ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, στ) η συμβολή στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού εθελοντισμού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 Ν.4115/2013, ΦΕΚ Α 24/30.1.2013.

β. `Οργανο διοίκησης της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΝΟ.Α. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διορίζονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από προσωπικότητες κύρους με προσφορά στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Επτά (7) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι μέλη της Ε.Ο.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την ΕΘΝ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της ΕΘΝ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση της ΕΘΝ.Ο.Α..

Μεταξύ άλλων στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής, μορφωτικής και επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΘΝ.Ο.Α., η συνομολόγηση, η υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της ΕΘΝ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των Οργάνων διοίκησης τη ΕΘΝ.Ο.Α.. Υ.

Οι πόροι της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι:

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Επιχορήγηση της Ε.Ο.Ε..

ΙΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαίκή `Ενωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς.

lν. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

V. `Εσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.

Vl. `Εσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

Vll. `Εσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Vlll. `Εσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

δ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΘΝ.Ο.Α. ενεργείται από τρία μέλη της Ε.Ο.Ε., που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε.. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα, ενώ η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, που αναριθμείται σε παράγραφο 2, αντικαθίσταται ως εξής:

“2.α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)” με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η Δ.Ο.Α. εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε., τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους.

β. Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν `οι αρχαίοι`Ελληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.

γ. `Οργανα διοίκησης της Δ. Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο “Εφορεία” και ο πρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους. Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος τουline Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικούline Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Δ.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του πρρκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001 -2005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2004.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ.. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωσ απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου. .

-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στόν Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α. .στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ. Ο .Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησηςline της Δ.Ο.Α..

δ. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαική `Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.

lV. `Εσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.

V. `Εσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.

Vl. `Εσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.

Vll. `Εσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Vlll. `Εσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

ε. Με απόφαση του γπουργού Πολιτισμού, με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλου της Δ.Ο .Α., ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α.. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

στ. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο,Α. αρχίζει την 1η lανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.

Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ο.Α..

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Δ.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.

Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού.

Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Ο.Α..

Σχετικό: ΠΔ 302/2003 “Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας” ΦΕΚ Α 257/5.11.2003.

η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ηΔ.Ο.Α. υποβάλλει στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., μετά την έγκριση του προγράμματος της Δ.Ο.Α., παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα.

Η “Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία”, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.ιδ. που συνιστάται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Δ.Ο.Α., όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

8. α.Η άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων και αγώνων χορηγείται από τον προίστάμενο του κατά τόπο Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε.. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε..”
Άρθρο 19

1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α) μετά τις λέξεις “Υπουργείο Πολιτισμού” προστίθεται η φράση “και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς”.

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 μετά τις λέξεις “Υπουργείο Πολιτισμού” προστίθεται η φράση “και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών `Εργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)”.

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1997 “Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ223 Α)” (ΦΕΚline 166 Α), μετά τη λέξη ανακαινίσεων προστίθεται η φράση “καθώς και των έργων του άρθρου 1 του Π.Δ. 99/1992”.

3. Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών των αρχαιολογικών έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 99/1992 “Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων” (ΦΕΚ46Α), μπορεί να προβλέπεται ποσοστό απρόβλεπτων δαπανών μέχρι το διπλάσιο από το εκάστοτε ισχύον, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

4. Για όσες τεχνικές μελέτες του Υπουργείου Πολιτισμού ανατίθενται σε συνεργαζόμενα γραφεία, το αντικείμενο των οποίων είναι αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης, ως διευθύνουσαline υπηρεσία θεωρείται η αρμόδια διεύθυνση και ως προίστάμενη αρχή ο Γενικός Διευθυντής Αναστηλώσεως Μουσείων και Τεχνικών `Εργων.

Σχετικό: ΚΥΑ υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/82566(ΦΕΚ Β 1930/19.9.2008) άρθρο 3

5. Σε οικόπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, καθώς και σε γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η προστατευτική κατασκευή για την προστασία διατηρητέων αρχαίων, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης της περιοχής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

6. α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Ειδικά ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

(α) συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού, Προεπιλογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παραλαβής,

(β) έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης και του συστή ματος προσφοράς,

(γ) απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

(δ) έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων,

(ε) έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής “Προίσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι ο Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών `Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού.”

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 263/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

1, Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) τον Γενικό Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών `Εργων, αναπληρούμενο από Μηχανικό του Υπουργείου Πολιτισμού με Α` βαθμό,

γ) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης `Εργων Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης και Επίβλεψης `Εργων Μουσείων,

δ) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προίστάμενο του κάθε φορά αρμόδιου Τμήματος Μελετών Μουσείων της ίδιας Διεύθυνσης,

ε) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, -αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος `Εργων Αρχαίων Μνημείων,

στ) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προίστάμενο του Τμήματος `Εργων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,

ζ) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεοτέρων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προίστάμενο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεως έργων της ίδιας Διεύθυνσης,

η) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ή τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, αναπληρομενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τόυς,

θ) τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης κτιρίων του Τ.Α.Π.Α., αναπληρούμενο από τον Προ`ίστάμενο του Τμήματος Μελετών της ίδιας Διεύθυνσης,

ι) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ,Ε,Ε.,

ια) έναν Τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α`, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων `Εργων. Στην πιο πάνω σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου συμμετέχει και εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων,σε περίπτωση επιλογής συστήματος προσφοράς, που περιλαμβάνει προεπιλογή ή μελέτη και κατασκευή, για την απαιτούμενη χορήγηση της αιτιολογημένης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις,

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π,Δ, 263/1987 τροποποιείται ως εξής:

“Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβοuλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού αναπληρούμενος από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

7, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να αναπροσαρμόζεται η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, του Μουσείου Ελληνικής Λαίκής Τέχνης και του Τ.Α.Π,Α, για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου. Η κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται και στο προσωπικό ασφαλείας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που υπηρετεί στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

8.α. Ο καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και της αμοιβής των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 8του άρθρου 7του Ν, 2557/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

β, Η προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων,

9, Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται σε υφιστάμενους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις:

ΠΕ 2 Αρχαιολόγων:600 θέσεις

ΠΕ 3 Αρχιτεκτόνων:280 θέσεις

ΠΕ 4 Πολιτικών Μηχανικών:100 θέσεις

ΠΕ 6 Τοπογράφων:80 θέσεις

ΠΕ 5 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων:20 θέσεις

ΠΕ 1Ο Μουσειακών Γλυmών:1Ο θέσεις

ΠΕ 7 Καλλιτεχνών Συντηρητών

και Μουσειακών Ζωγράφων:20 θέσεις

ΠΕ 1 Διοικητικού:200 θέσεις

ΠΕ 12 Φυσικών -Γεωλόγων

-Βιολόγων- Γεωπόνων:10 θέσεις

ΠΕ 8 Χημικών Μουσείων:10 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής:50 θέσεις

ΠΕ 11 Λαογράφοι -Ανθρωπολόγοι:20 θέσεις

ΠΕ Συντηρητών `Εργων Τέχνης:100 θέσεις

ΠΕ Ιστορικών Τέχνης:20 θέσεις

ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων:1Ο θέσεις

ΤΕ 1 Διοικητικού:100 θέσεις

ΤΕ 3 Λογιστών:130 θέσεις

ΤΕ Τεχνqλόγων Μηχανολόγων:50 θέσεις

ΤΕ Συντηρητών:450 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολ.:20 Θέσεις

ΔΕ 22 Φύλαξης -Πληροφόρησης:290 θέσεις

ΔΕ 23 Νυκτοφυλάκων:100 θέσεις

ΔΕ 5 Σχεδιαστών:180 θέσεις

ΔΕ 20 Εργατοτεχνιτών:300 θέσεις

ΔΕ Τεχνητών Συντήρησης:40 θέσεις

ΤΕ `Εργων Υποδομής ή Δομικών `Εργων:100 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής:100 θέσεις

Ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ ορίζεται το 450 έτος της ηλικίας.

10. Οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

α. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή με τη διαδικασία των άρθρων 82 και 87 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α) των υπαλλήλων των Κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων, ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ5 Μηχανο- λόγων και ΠΕ12 Φυσικών -Γεωλόγων -Βιολόγων -Γεωπόνων, ειδικότητας Γεωλόγου ή Βιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, απαιτείται δεκαπενταετής υπηρεσία στον Α` βαθμό ή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και άσκηση καθηκόντων Προίσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας για μία τριετία.

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 30.4.2006.

β. Στην πρώτη εφαρμογή του Ν. 2683/1999, από τους υπαλλήλους των ανωτέρω κλάδων κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, πέραν των υπαγομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ανωτέρω νόμου και όσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού είχαν δεκαεννέα (19) χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα έξι (6) χρόνια στον Α` βαθμό. Οι υπάλληλοι των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δύνανται να κριθούν για προαγωγή στον ανωτέρω βαθμό και κατά την κατάρτιση πινάκων προακτέων, σύμφωνα με την περίπτωση α` της παρούσας παραγράφου.

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε` της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και Παλαιανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο.”

12. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ θρου 13του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180Α), όπως αυτός ισχύ ει μετά την προσθήκη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, προστίθεται η φράση: “καθώς επίσης και στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μουσειολόγων”.

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2433/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

“2;. Η χορήγηση της κατ` έτος δίμηνης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του άρθρου 10του Ν.Δ.1521/1942 (ΦΕΚ 182Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη βιβλιογραφική τους ενημέρωση και την επιστημονική επεξεργασία θεμάτων του κλάδου τους, γίνεται με έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιστημονικής τους απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό και ο τόπος που αυτή θα πραγματοποιηθεί Η άδεια αυτή δεν θα χορηγείται εάν η έκθεση των αποτελεσμάτων της χορηγηθείσας κατά το προηγούμενο έτο άδειας δεν κριθεί επιστημονικά επαρκής από τριμελή επ στημονική επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον το αντικείμενe της επιστημονικής τους απασχόλησης απαιτεί εκτό έδρας μετακινήσεις, παρέχεται πλήρης ημερήσια αποζ μίωση εκτός έδρας, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης, πουline καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Τ.Α.Π.Α..”

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ειδικό βαθμολόγιο των κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού και καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το βαθμολόγιο αυτό.

14. α. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320 Α), όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες “Προίστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων” και “Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων”. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, κατατάσσονται οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σεl θέσεις του κλάδου αυτού σε μία από τις δύο ειδικότητες. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν οι υπάλληλοι κατά το διαγωνισμό προσλήψεώς τους στον κλάδο, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι της κατατάξεώς τους στην ειδ.ικότητα, οι επιδόσεις, οι εμπειρίες και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.. Ο αριθμός των υπαλλήλων που διορίζονται εφεξής από κάθε ειδικότητα καθορίζεται με την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου. Αλλαγή ειδικότητας αρχαιολόγου επιτρέπεται μόνο μία φορά και μέχρι και του βαθμού Α` ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.

β. Στη Διεύθυνση Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και στα τμήματα αυτής, στις Εφορείες Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην Εφορεία Σπηλαιολογίας -Παλαιοανθρωπολογίας, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τις Συλλογές του, στο Επιγραφικό Μουσείο, καθώς και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα (π.δ.81/2000, ΦΕΚ 66 Α), οι θέσεις των προίσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠE2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Προίστορικών- Κλασικών Αρχαιοτήτων.

γ. Στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τα τμήματά της, στις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και τις Συλλογέςτου, καθώς και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και στα τμήματά του α`, β` και δ` (Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/50304/26.10.1999, ΦΕΚ 2018 Β) οι θέσεις των προίσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων με ειδικότητα Βυζαντινών- Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

δ. Σε όλες τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 88/2000 (ΦΕΚ 73 Α), προιστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων, οι προ.ίστάμενοι προέρχονται και από τις δύο ειδικότητες του κλάδου. .

ε. Στον Κλάδο ΠΕ2 Αρχαιολόγων συντάσσεται ενιαίος πίνακας προακτέων, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος και εν συνεχεία πίνακας προακτέων κατά ειδικότητα, στον οποίο οι υπάλληλοι κάθε ειδικότητας κατατάσσονται τηρουμένης της σειράς που έχουν στον ενιαίο πίνακα. Για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένου της παραπάνω περίπτωσης δ` της παρούσας παραγράφου ισχύει ο ενιαίος πίνακας, ενώ για τις περιmπτσεις β` και γ` της παρούσας παραγράφου ο πίνακας προακτέων της αντίστοιχης ειδικότητας.

15. Η περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 426/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

“α. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων στην οποία υπάγονται: α) η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, β) η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, γ) η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων, δ) η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ε) το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, στ) η Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και οι Γραμματείς των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, ζ) οι Περιφερειακές και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στις οποίες προϊσταται αρχαιολόγος.

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων συντονίζει και εποτεύει το έργο όλων των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία στα θέματα που έχουν σχέση με την αποκάλυψη, φύλαξη και προστασία των αρχαίων, την έκθεση αυτών στα Μουσεία, τη συντήρηση, καταγραφή, μηχανογράφηση, ταξινόμηση, ανάδειξη, μελέτη και δημοσίευσή τους, καθώς και τη διοικητική μέριμνα εφαρμογής των κειμένων διατάξεων.

16. Ο αριθμός των κατ` έτος επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών για τους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετούν στις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και στις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Εργων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθορίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

17. Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων προσωποπαγείς θέσεις στους κλάδους ΔΕ20 Εργατοτεχνιτών και ΔΕ12 τεχνιτών εκμαγείων, προκειμένου να μεταταγούν σε αυτές οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση της, κατ` εφαρμογή του Ν. 2738/1999 από 29.12. 2000 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 587 Β`), μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ6 και ΥΕ4 Εργατοτεχνιτών του Υπουργείου Πολιτισμού και ΥΕ5 και ΥΕ6 Εργατοτεχνιτών του Τ.Α.Π.Α.. Για τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, η δε μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι κατά τα ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

18. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καταργήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης ε` της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 επανασυνιστάται με το παρόν και τίθεται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή, η οποία μπορεί να τροποποιείται με όμοια απόφαση, ορίζεται ο σκοπός, η διοίκηση και λειτουργία του παραπάνω Ταμείου, οι πόροι αυτού και η διανομή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπ` αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΔIΟIΚ/Β/5596/10.2.2000 (ΦΕΚ 150 Β`/16.2.2000) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού παύει να ισχύει από την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.

19. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού τηρείται κατάλογος, όπου μπορούν να εγγράφονται εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν, επικουρικά με το μόνιμο προσωπικό, καθήκοντα σχετικά με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα καθήκοντα των εθελοντών και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

20. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, μπορεί να προβλεφθεί η μεταφορά υπηρεσιακών μονάδων και κάθε είδους προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) στο Υπουργείο Πολιτισμού και να ρυθμισθούν όλα τα σχετικά θέματα και ιδίως αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που μεταφέρεται.

21.α. Στο τέλος της περίπτωσης β` της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α`).

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής μπορεί να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2318/1995.

22. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό και άμισθο. Τα πέντε μέλη του συμβουλίου επιλέγονται υποχρεωτικά μεταξύ προσώπων που υποδεικνύει ο σύλλογος “Οι φίλοι της Μουσικής Θεσσαλονίκης”, εφόσον αυτός έχει τουλάχιστον τριακόσια (300) μέλη και συνεισφέρει στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τουλάχιστον το 1/10 των δαπανών. Η υπόδειξη γίνεται μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών που τάσσεται σε σχετικό έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού. Μετά την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας αυτής ο διορισμός όλων των μελών του συμβουλίου γίνεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής, παρατείνεται δε μέχρι διορισμού νέου διοικητικού Συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία. Η συμπλήρωση θέσης που κενώνεται γίνεται κατά την ίδια διαδικασία και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου.

23. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, καθορίζεται η νομική μορφή της Σχολής Μαρμαρογλυπτικής “Γιαννούλης Χαλεπάς” που φέρει την επωνυμία “Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου”, που λειτουργεί στην Πάνορμο της νήσου Τήνου και ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισόδου των σπουδαστών, την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

24. Το Μουσείο Κινηματογράφου, το Μουσείο Φωτογραφίας και η Οπερα Δωματίου, που λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης”, “Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης” και “Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος” αντίστοιχα, μπορούν να έχουν αυτοτελείς προϋπολογισμούς και να λαμβάνουν απευθείας επιχορηγήσεις από κάθε είδους φορείς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

25. Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης (ν.π.δ.δ.) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Οπου κατά τις κοινές διατάξεις αναφέρεται ο εποπτεύων ή ο αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού. Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου προτείνονται από τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης.

26.α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ` της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 μετά τη φράση “από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου” προστίθεται η φράση “ή εργασίας”.

β “Οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α΄) και του κατά εξουσιοδότηση του Π.Δ. 99/1992, όπως ισχύουν εκάστοτε, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών `Εργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α΄), εκτός των άρθρων 3 και 10 παράγραφος 3 του Π.Δ. 99/1992. `Οπου στο Π.Δ. 99/1992 όπως ισχύει εκάστοτε: Α) αναφέρονται “υπηρεσίες” ή “διευθύνσεις” του Υπουργείου Πολιτισμού νοούνται τα όργανα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του Π.Δ. 99/1992, Β) προβλέπονται χρηματικά όρια δαπανών για υπηρεσίες, προμήθειες, μελέτες και εκτέλεση έργων και εργασιών, ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. Για τα έργα που εκτελούνται από το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ως “Προϊσταμένη Αρχή” νοείται το Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ενώ ως “Διευθύνουσα Υπηρεσία” νοείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 2121/1991 (ΦΕΚ 36 Α΄), η Επιστημονική Επιτροπή του `Εργου, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6του άρθρου 30 του Ν. 2190/1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ` ύλη αρμόδιων Διευθυνουσών Υπηρεσιών του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. αναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7α άρθρ.80 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Σχετικό: το άρθρο 55 παρ.2 Ν.3498/2006, ΦΕΚ Α 230/24.10.2006

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2021/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Καθήκοντα εισηγητή στο Δ.Σ. έχει ο Διευθυντής του Ταμείου.

27.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α`) αντικαθίσταται ο αριθμός “880” με τον αριθμό “1390”. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο:

“Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`) ισχύουν και για το προσωπικό των ανωτέρω έργων, το οποίο μπορεί να προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι το τέλος του έργου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα ή δραστηριότητες ή προγράμματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.”

β. Στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής:

“6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, από τότε που ίσχυσαν, και για το προσωπικό εκπόνησης των μελετών των σχετικών έργων, καθώς και για το προσωπικό που απασχολείται στην προετοιμασία και επίβλεψη των έργων τα οποία εκτελούνται, κατ` ανάθεση, από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώνεται μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ισχύουν και για τα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων, καθώς και για τα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α`).

8. Ως προς τη διαδικασία των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους 6 και 7 του παρόντος προσλήψεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 99/1992.”

28. Οι οργανικές θέσεις εισηγητών – δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά πέντε (5) και ανέρχονται σε σαράντα πέντε (45).

29.α. Στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`) υπάγονται, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ίδιου νόμου.

β. Η επιλογή των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της παραπάνω Επιτροπής, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

γ. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί προ της ισχύος του παρόντος, με την υπ` αριθμ. 52/5.10.2000 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 221 Α`), για την προμήθεια συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών, είναι αρμόδια από συστάσεώς της και για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των συστημάτων αυτών, κρινομένων και των υπηρεσιών αυτών σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας.

δ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως προς τις εν λόγω συμβάσεις ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

30. Τα μέλη της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας Ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν στις θέσεις που προβλέπονται για την κατηγορία Ι μετακινουμένων του άρθρου 4 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`).

31. με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιο που θα συντάξει η Επιτροπή θα υποβληθεί για κύρωση κατά το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέσα σε ένα εξάμηνο από τη συγκρότησή της. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής και να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία και στη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής. Για τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών, μελών της Επιτροπής, τηρείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 1756/1988, όπως ισχύει, διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

32. Στο τέλος της περίπτωσης β` της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Οι παραπάνω μηχανικοί διατηρούν όλα τα βαθμολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματα, και συνεχίζουν εφόσον επιθυμούν, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στον ίδιο κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας.”

33.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με αυτεπιστασία, ανατίθενται:

α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου,

β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο, εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.”

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 99/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δαπάνης κάθε είδους προμήθειας κατά εκτελούμενο έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου.”

Σημ.: όπως η παράγραφος 33 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ την 30ή Απριλίου 2016 δυνάμει των άρθρων 199 παρ.1Α και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160),όπως το δεύτερο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.

34. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στο δεύτερο εδάφιο μετά τη λέξη “αποθηκών” προστίθεται η φράση “εργαστηρίων διασκευής και συντήρησης θεατρικού εξοπλισμού”.

β. Η υποπερίπτωση α.α. αντικαθίσταται ως εξής: “Συνολική δομημένη επιφάνεια 4.800 τ.μ.”.

γ. Η υποπερίπτωση β.α. αντικαθίσταται ως εξής: “Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια του συνόλου των κτιρίων 1.500 τ.μ.”.

δ. η υποπερίπτωση β.β. αντικαθίσταται ως εξής: “Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7.50 μ.)”.

35. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Ειδικός Λογαριασμός μέσω του οποίου δύναται να χρηματοδοτούνται προγράμματα και έργα του επιχειρησιακού προγράμματος “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”, τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. ή θα εγκριθούν στο μέλλον στα πλαίσια άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων και εκτελούνται ή θα εκτελεστούν από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών ορίζονται κάθε φορά τα προγράμματα, τα έργα και οι λοιπές δραστηριότητες, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του ειδικού Λογαριασμού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο σκοπός και οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού, τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών, τα όργανα και ο τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής των έργων, προγραμμάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων, η πληρωμή των λειτουργικών εξόδων προμήθειας των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού.
Άρθρο 20

1. Στο άρθρο 44 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α`) προστίθεται 16η παράγραφος που έχει ως εξής:

“16. Για το άθλημα του ποδοσφαίρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 11 του παρόντος άρθρου, τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία ποδοσφαίρου ρυθμίζονται από τον κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του από τη Γ.Γ.Α.. Ο κανονισμός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών, ιδίως δε οφείλει να προβλέπει ότι:

α) Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής Κ.Ε.Δ., η οποία έχει διετή θητεία και συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και του Κυπέλλου Ελλάδας. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.).

β) Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές υψηλού κύρους που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και μπορούν να παυθούν μόνο από τη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.

γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την Ε.Π.Ο. και την Ο.Δ.Π.Ε. για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας ποδοσφαίρου.

δ) Προκειμένου για το εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και για τα περιφερειακά πρωταθλήματα, μπορούν να συγκροτούνται, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό διαιτησίας, τριμελή όργανα διαιτησίας με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές της Κ.Ε.Δ.. Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι πάντοτε μονομελή ή τριμελή και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους. Το έργο και τις εργασίες των τριμελών τοπικών οργάνων διαιτησίας παρακολουθεί και υποβοηθάει χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται από τον οικείο σύνδεσμο διαιτητών.”

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ισχύς του κανονισμού διαιτησίας αρχίζει από την έγκρισή του με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού κατά το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999 μετά την ψήφισή του από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Π.Ο., διαρκεί δε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004. Τυχόν τροποποίησή του μπορεί να γίνει μόνο από τη γενική συνέλευση της Ε.Π.Ο., και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της συνέλευσης. Η πρώτη θητεία της Κ.Ε.Δ. είναι τριετής.

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 25 Ιουλίου 2001.

4. Στο άρθρο 119 του Ν. 2725/1999 προστίθενται 8η και 9η παράγραφοι που έχουν ως εξής:

“8. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

9. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής δικαιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτοδίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Ε.Π.Ο., αθλητικών ενώσεων ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού της Ε.Π.Ο., ενώ δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεών της ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παρ. 4 του άρθρου 123 κατά τις ίδιες ανωτέρω διατάξεις.”

5. Στο άρθρο 120 του Ν. 2725/1999 προστίθεται 3η παράγραφος που έχει ως εξής:

“3. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ενώ και οι πράξεις ή αποφάσεις τους δεν χρειάζονται επικύρωση από το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου ή της Ε.Π.Ο. ούτε μπορούν να ελεγχθούν, ανασταλούν ή ακυρωθούν για οποιονδήποτε λόγο από τα όργανα αυτά.”

6. Η παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Ειδικά για το ποδόσφαιρο συνιστάται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) Επιτροπή Εφέσεων. Αυτή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν (1) δικαστή του Αρείου Πάγου ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής δικαιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτων που προτείνουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος εφετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφέσεων διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Για τον ορισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. και στο άρθρο 124, πλην από την περίπτωση δ`.”

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 η φράση “Από την αγωνιστική περίοδο 2001 – 2002” αντικαθίσταται από τη φράση “Από την αγωνιστική περίοδο 2004 – 2005”.

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 2725/1999 η φράση “Για τις αγωνιστικές περιόδους 1999 – 2000 και 2000 – 2001” αντικαθίσταται με τη φράση “Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 – 2002, 2002 – 2003 και 2003 – 2004”.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 – 2002, 2002 – 2003 και 2003 – 2004 σε κάθε Τ.Α.Κ. της Α2 έθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια τακτική επιχορήγηση τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.”

10. Η παρ. 15 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“15. Τα τμήματα αμειβόμενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με τις διατάξεις του Ν. 1958/1991, οφείλουν να μετατραπούν σε Α.Α.Ε. μέσα σε προθεσμία που λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2004 – 2005. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αποφασίζει αν τα ανωτέρω πρωταθλήματα θα διεξάγονται αποκλειστκά με ομάδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά με ομάδες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 – 2002, 2002 – 2003 και 2003 – 2004 στα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως ακολούθως:

α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών,

β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται με το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών.

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το Τ.A.Π. μετάσχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση.”

11. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Μαζικού Αθλητισμού (Ο.Μ.Α.)”, που συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2725/1999, καταργείται. Η περίπτωση ζ` της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“ζ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αρμόδιο για θέματα μαζικού Αθλητισμού”.

12. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.”
Άρθρο 21

1. Η διάταξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 1644/1986 αντικαθίσταται ως εξής: “α) Οι κήποι του Θησείου και της Παλαιάς Βουλής”. Η βάσει της αντικαθιστάμενης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διάταξης παραχώρηση του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προς το Δήμο Αθηναίων ανακαλείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, ο χώρος του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Ηρακλείου, 28ης Οκτωβρίου και Τοσίτσα και το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:250 που συντάχθηκε το έτος 1996, αποδίδεται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και προβολή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του διατηρητέου μνημείου (ν. 1469/1950) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιοτήτων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε αυτό. Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β` της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής οιουδήποτε κατέχει ή χρησιμοποιεί το χώρο ή τμήμα τούτου στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Τρίτοι που έχουν τυχόν συμβατικά δικαιώματα χρήσης του παραπάνω χώρου μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με μισθώματα έξι (6) μηνών, η οποία θα βαρύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα καλυφθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.).

Επιτρέπεται η εν υπογείω επέκταση του κτηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου εκτός του υπό τα στοιχεία Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ – Ν – Ξ – Α περιγράμματος του υπάρχοντος κτηρίου του Μουσείου, όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο πινακίδας χάρτου της περιοχής κλίμακας 1:1.000. Η εν υπογείω επέκταση ορίζεται με τα στοιχεία Α – Ο – Π – Ρ – Σ – Τ – Ξ – Ν – Μ – Λ – Κ – Ι – Θ – Η – Ζ – Ε – Δ – Γ – Β – Λ. 5. Με τις ανωτέρω επεκτάσεις δε θα θιγεί το υφιστάμενο υψηλό πράσινο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνει κατά κάποιον τρόπο που να διατηρεί τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του διατηρητέου κτηρίου και του περιβάλλοντός του.

2. Εγκρίνεται η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου του Γυμναστικού Συλλόγου “Ο ΗΡΑΚΛΗΣ” στην περιοχή “Χορτατζήδες” του δήμου Θεσσαλονίκης, με την προϋπόθεση εκπόνησης συνολικής μελέτης για το χώρο με τους παρακάτω όρους και περιορι σμούς δόμησης: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%. Συντελεστή δόμησης 0,4. Συντελεστή όγκου 3. Μέγιστο ύψος κτιρίων 12 μέτρα. Επιπλέον ύψος για ειδικά κτίρια ενάμισι μέτρο και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης κυκλοφοριακών προσπελάσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ο συγκεκριμένος χώρος του αθλητικού κέντρου φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και το οποίο αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Σε περιοχή στη θέση του Ναυτικού Οχυρού στο Δήμο Βριλησσίων χωροθετείται η ανέγερση δημοτικού χώρου στάθμευσης και δημοτικού θερινού κινηματογράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Εθνικής Αμυνας και Πολιτισμού οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 η παραπάνω περιοχή τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων “καθώς και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης 1Ο της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

4. Τροποποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Περδίκα, Ομήρου, Παπάφη και ανωνύμου πεζοδρόμου όπου το διατηρητέο Βιομηχανικό Συγκρότημα ΥΦΑΝΕΤ και καταργείται χώρος νηπιαγωγείου, χώρος για παιδική χαρά, χώρος δημοτικού σχολείου, χώρος πρασίνου, δρόμοι και πεζόδρομοι και καθορίζεται χώρος Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το τμήμα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΑ και χώρος εκπαίδευσης για το τμήμα ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΧΦΥΤΣΗ, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50.0 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι δόμησης θα εγκρίθούν με την υποβολή της αντίστοιχης κτιριακής μελέτης και μετά την οριοθέτηση του ρέματος.

5. Μέσα στα εγκεκριμένα σχέδια των πόλεων, όπου πρόκειται να διεξαχθούν αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που καθορίζουν χρήσεις γης ή απαγορεύουν τη συνένωση οικοπέδων ή επέκταση ξενοδοχείων, που υφίστανται νόμιμα, σε όμορα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Η άδεια οικοδομής (καθώς και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας) χορηγείται εφόσον:

α. το ξενοδοχείο και η επέκτασή του πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας και έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου του ξενοδοχείου και της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνων -Α θήνα 2004 Α.Ε.,

β. διατυπώσει σύμφωνη γνώμη το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.). Το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. μπορεί να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στη μορφή του κτιρίου, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, και να καθορίζει τον, κατά την κρίση του, αναγκαίο, μετά την έναρξη της λειτουργίας επεκτάσεως, αριθμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων πέραν από το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 22
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ