ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 10/03/2000 με την Παρ.1 Άρθρο 157 ΝΟΜΟΣ 2812/2000

Νόμος 294 ΦΕΚ Α΄82/10.4.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Νομοθεσίας περί Δικαστικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Ο διορισμός και αναδιορισμός, η προαγωγή, η μετάθεσις και η απόσπασις, η θέσις εις διαθεσιμότητα ή αργίαν και η απόλυσις ή αποδοχή της παραιτήσεως πάντων των δικαστικών υπαλλήλων γίνονται, τηρουμένης του νομίμου διαδικασίας, δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2
Ο τύπος του όρκου των δικαστικών υπαλλήλων είναι ο εκάστοτε υπό του Νόμου οριζόμενος δι` άπαντας τους δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρον 3
Κλάδοι και βαθμοί
Σημ.: όπως το άρθρο 3 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210).

Άρθρον 4
Αποδοχαί
Ο βασικός μισθός των δικαστικών υπαλλήλων των κατεχόντων τους κατά το προηγούμενονάρθρον βαθμούς ορίζεται από 1η Μαϊου 1976 ως ακολούθως:
α) Γραμματεύς Συμβουλίου Επικρατείας, γραμματεύς Αρείου Πάγου και γραμματεύς παρά τω ΓενικώΕπιτρόπω της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης δραχ.
β) Γραμματεύς εφετών Α` τάξεως δραχ. 13.850
γ) Γραμματεύς εφετών Β` τάξεως δραχ. 8.560
δ) Γραμματεύς πρωτοδικών Α` τάξεως και ερμηνεύς Α` τάξεως δραχ. 7.690
ε) Γραμματεύς πρωτοδικών Β` τάξεως και ερμηνεύς Β` τάξεως δραχ. 6.620
στ) Δικαστικός γραμματεύς Α` τάξεως, ερμηνεύς Γ` τάξεως και επιμελητής δικαστηρίων Α` τάξεως δραχ. 7.690
ζ) Δικαστικός γραμματεύς Β` τάξεως, ερμηνεύς Δ` τάξεως και επιμελητής δικαστηρίων Β` τάξεως δραχ. 6.620
η) Δικαστικός υπογραμματεύς Α` τάξεως, ερμηνεύς Ε` τάξεως και επιμελητής δικαστηρίων Γ` τάξεως δραχ. 5.960
θ) Δικαστικός υπογραμματεύς Β` τάξεως, ερμηνεύς ΣΤ` τάξεως και επιμελητής δικαστηρίων Δ` τάξεως δραχ. 5.300
ι) Γραφεύς και επιμελητής δικαστηρίων ε` τάξεως δραχ. 4.650
ια) Επιμελητής δικαστηρίων ΣΤ` τάξεως δραχ. 4.180. Εκτός των βασικών τούτων μισθών οι δικαστικοί υπάλληλοι δικαιούνται και των γενικών προσαυξήσεων και επιδομάτων των χορηγουμένων εις τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρον 5
Αριθμός θέσεων.

1.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210).

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

3. Αι εν εκάστωβαθμώκεναί θέσεις λογίζονται κεναί εις τον ειδαγωγικόνβαθμόν.

4. Η ισχύς του άρθρου 2 παρ. 3 β` και δ` του Ν.Δ. 190/73 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 5, του ιδίου Ν.Δ. δεν θίγεται δια του παρόντος.

Άρθρον 6
Κατανομή θέσεων.
Σημ.: όπως το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 7
Εισαγωγικός βαθμός, προσόντα και τρόπος διορισμού.

1. Εισαγωγικός βαθμός των εν άρθρω 4 παρ. 2 στοιχ. α` υπαλλήλων είναι ο βαθμός των εν άρθρω των υπό στοιχ. β` ο του ερμηνέως ΣΤ` τάξεως και των υπό στοιχείον γ` ο του επιμελητού δικαστηρίων ΣΤ` τάξεως. Διά τους πτυχιούχους εισαγωγικός βαθμός (δεύτερος εισαγωγικός βαθμός) είναι ο του δικαστικού γραμματέως Β` τάξεως.

2. Ως τυπικόν προσόν διορισμού εις θέσινγραφέως ορίζεται το απολυτήριον μέσης εκπαιδεύσεως ή ισότιμον τούτου. Ως τυπικον προσόν διορισμού εις τον βαθμόν του γραμματέως Β` τάξεως, ορίζεται το πτυχίον Νομικής Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών των ημεδαπών Πανεπιστημίων ή το πτυχίον της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών ή της Ανωτ. Βιομηχανικής Σχολής ή ισοτίμων αλλοδαπών ανωτάτων σχολών, “πτυχίο επιστήμης των υπολογιστών ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ηλεκτρονικού μηχανικού ή μηχανικού Η/Υ ή πληροφορικής ή φυσικού ή μαθηματικού τμήματος ή φιλολογίας ελληνικής ή ξένης ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμου αλλοδαπού”. Οπου εν τω παρόντι γίνεται μνεία περί πτυχιούχων ως τοιούτοι νοούνται οι έχοντες εν εκ των ανωτέρω πτυχίων. Ως τυπικόν προσόν διορισμού εις θέσιν επιμελητού δικαστηρίων ΣΤ` τάξεως ορίζεται το ενδεικτικόν αποφοιτήσεως εκ της Γ` τουλάχιστον τάξεως σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως δημοσίας ή ιδιωτικής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1968/1991 (Α` 150).

3. Αι εκάστοτε κενούμεναι εκ των ενιαίων θέσεων επί βαθμοίς δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως έως γραφέως πληρούνται δια διορισμού, εις έκαστον των εισαγωγικών βαθμών, κατόπιν διαγωνισμού διενεργουμένου κατά τα εν άρθρω 11 του παρόντος, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 επ. του άρθρου 9. Η πλήρωσις των θέσεων τούτων κατά την διάρκειαν της ισχύος των πινάκων επιτυχόντων γίνεται κατά τ ο 1/3 εις τον δεύτερνεισαγωγικόνβαθμόν και κατά 2/3 εις τον πρώτον εισαγωγικόνβαθμόν, αρχής γινομένης εκ του δευτέρου εισαγωγικού βαθμού.

4. Οι κενές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων πληρούνται με διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από τριμελή επιτροπή επιλογής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό με βαθμό Προέδρου Πρωτοδικών ή Εφέτου και δύο ανώτερους υπαλλήλους τής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βαθμούς 3ο-2ο, ως μέλη.
Πρόεδρος της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται με την ίδια απόφαση ο δικαστικός λειτουργός, ύστερα από πρόταση του προισταμένου του Εφετείου Αθηνών ή του προισταμένου των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου ΑΘηνών αντίστοιχα. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με βαθμό τουλάχιστον 6ο.
Προκειμένου για την πλήρωση κενών θέσεων επιμελητών δικαστηρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του προισταμένου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή του προισταμένου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή του προισταμένου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Εφέτης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Προκειμένης της πληρώσεως των κενών θέσεων δημοσιεύεται προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δικαστική υπηρεσία στην οποία είναι οι κενές θέσεις.
Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε οριζόμενη προθεσμία να υποβάλουν σχετική αίτηση με δικαιολογητικά είτε στη Γραμματεία του οικείου Πρωτοδικείου είτε στην αρμόδια διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 1419/1984 (ΦΕΚ Α 28).

Άρθρον 8
Ενταξις και μετάταξις.

1. Δικαστικοί υπογραμματείς Α` και Β` τάξεως αποκτώντες πτυχίον εντάσσονται, τη αιτήσει των, και μετ` απόφασιν του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου εις τον δεύτερον εισαγωγικόνβαθμόν (δικαστικού γραμματέως Β` τάξεως) εφ` όσον έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσίαν δικαστικού υπαλλήλου.

2. Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων που υπηρετούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας δύνανται, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή πραγματική υπηρεσία ως δακτυλογράφοι σε δικαστική υπηρεσία και ηλικία τριάντα (30) ετών, να μετατάσσονται με αίτησή τους, και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου, σε κενές θέσεις γραμματέων δικαστηρίων της ίδιας κατηγορίας. Ο αριθμός των μετατασσομένων. Δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων δακτυλογράφων κατά την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους, προτιμωμένων των εχόντων το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας δακτυλογράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.2331/1995 (Α 173).

3. Επιμεληταί δικαστηρίων ΣΤ` τάξεως δύνανται υπό τας εν τη προηγουμένη παραγράφω προϋποθέσεις να μετατάσσωνται εις τον βαθμόν του γραφέως, εφ` όσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν δικαστικού υπαλλήλου. Οι ούτω μετατασσόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των ήδη υπηρετούντων εις τον ον μετατάσσονται βαθμόν.

4. Ο αριθμός των κατά τας παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετατασσομένων επιμελητών δικαστηρίων δεν δύναται αν υπερβή το εν πέμπτον (1/5) του συνόλου των εκάστοτε πληρουμένων θέσεων.

5. Οι ούτως εντασσόμενοι και μετατασσόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των ήδη υπηρετούντων εις τους βαθμούς εις ους μετατάσσονται.

6. Παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης τηρείται πίναξ εις ον αναγράφονται οι αιτούμενοι μετάταξιν κατά σειράν προκύπτουσαν εκ του χρόνου κτήσεως του απολυτηρίου μέσης εκπαιδεύσεως ή ανωτάτης σχολής και επί συγχρόνου κτήσεως τούτου, εκ του βαθμού του απολυτηρίου. Αι μετατάξεις ενεργούνται κατά την εν τω πινάκι τούτω σειράν.

Άρθρον 9
Ασκησις καθηκόντων προϊσταμένου
Σημ.: όπως το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 10
Διαγωνισμός.

1. Ο διαγωνισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3 ενεργείται χωριστά κατά κατηγορίες υπαλλήλων ως ακολούθως:
α) στο Συμβούλιο Επικρατείας για τον κλάδο των υπαλλήλων του,
β) στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Κράτους και των εισαγγελιών και
γ) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων του Κράτους. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για μια θέση σε συγκεκριμένο πρωτοδικείο”.

2. Για το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε περίπτωση που αποφασιστεί διενέργεια διαγωνισμού, αυτός ενεργείται χωριστά για κάθε κατηγορία (ΠΕ και ΔΕ) υπαλλήλων του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 8 του Ν. 1653/1986 (Α 173).

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88), ενώ η παρ.3 που είχε προστεθεί με το άρθρο 8 παρ.8 του Ν.1653/1986, αναριθμήθηκε σε  2.

Άρθρον 11
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88)

1. Προκειμένου περί υπαλλήλων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται:
α) έκθεση ιδεών,
β) στοιχεία Αστικού Δικαίου,
γ) Οργανισμός Δικαστηρίων,
δ) Κώδικας Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων και
ε) στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου καθώς και Διοικητικής Δικονομίας για τους υποψηφίου του κλάδου των υπαλλήλων του Συμβουλίου Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή στ) στοιχεία Ποινκού Δικαίου, Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας για τους υποψηφίους του κλάδου των υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

2. Προκειμένου περί αποφοίτων λυκείου ή ισότιμων σχολών στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται: α) `Εκθεση ιδεών, β) Οργανισμός δικαστηρίων και γ) Κώδικας Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων.

3. Για τους υποψηφίους των ανωτέρω κλάδων η γνώση γραφομηχανής και στενογραφίας ή τυχογραφία αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Άρθρον 12

1. Περί των επιτυχόντων εις τους διαγωνισμούς καταρτίζονται πίνακες επιτυχίας, δημοσιευόμενοι μερίμνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισχύοντες επί διετίαν από της δημοσιεύσεώς των.

2. Εκ των πινάκων τούτων πληρούνται υποχρεωτικώς, κατά την εν αυτοίς σειράν και υπό την επιφύλαξιν των εν παραγράφω 2 επ. του άρθρου 9 οριζομένων αι εκάστοτε κενούμεναι θέσεις εν τη περιφερεία εκάστου πρωτοδικείου.

3. Εξαντληθέντος ή μη καταρτισθέντος παρά τινιπρωτοδικείωπίνακος υποψηφίων του πρώτου ή του δευτέρου εισαγωγικού βαθμού, καλούνται προς διορισμόν οι επιτυχόντες εκ του ετέρου πίνακος. Εξαντληθέντος και τούτου καλούνται οι υποψήφιοι του αντιστοίχου εισαγωγικού βαθμού κατά την σειράν την προκύπτουσαν εκ της συγχωνεύσεως πάντων των πινάκων των πρωτοδικείων του αυτού εφετείου.

Άρθρον 13
Κώλυμα εντοπιότητος.

1. Δικαστικοί υπάλλληλοι υπηρετούντες εις ειρηνοδικεία των οποίων η περιφέρεια συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει μετά του Νομού εις την περιφέρειαν του οποίου εγεννήθησαν ούτοι ή η σύζυγός των ή είναι μονίμως εγκατεστημένοι αυτοί ή η οικογένεια αυτών, δεν δύναται, ν` αναπληρώσουν τον απόντα ή κωλυόμενονειρηνοδίκην εις τα δικαστικά του καθήκοντα.

2. Ο υπάλληλος ο εμπίπτων εις την ανωτέρω διάταξιν οφείλει να υποβάλη αμελλητί δήλωσιν περί τούτου εις τον αρμόδιον εισαγγελέα. Η μη υποβολή της δηλώσεως ή η υποβολή ταύτης ανακριβούς ως και η παρά την ύπαρξιν του κωλύματος αναπλήρωσις του Ειρηνοδίκου συνιστά σοβαρόν πειθαρχικόν αδίκημα.

Άρθρον 14
Αδεια κυήσεως και αναρρωτικαί
Σημ.: όπως το άρθρο 14 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 15
Δικαστικά (υπηρεσιακά) Συμβούλια.

1. Δια την κρίσιν των θεμάτων, περί ων προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 92, του Συντάγματος, λειτουργούν τα κάτωθι δικαστικά (υπηρεσιακά) συμβούλια:
α) Τριμελές παρ` εκάστωΕφετείω.
β) Τριμελες παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας και παρά τω Αρείω Πάγω.
γ) Πενταμελές παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας και παρά τω Αρείω Πάγω.

2. Τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον συμβούλια αποφασίζουν περί της προαγωγής, μεταθέσεως, τοποθετήσεως, μετατάξεως, αποσπάσεως, των δικαστικών υπαλλήλων. Ωσαύτως αποφασίζουν και εις πάσαν άλλην υπό του νόμου οριζομένηνπερίπτωσιν.

3. Τα δικαστικά (υπηρεσιακά) συμβούλια είναι άμα και πειθαρχικά συμβούλια.

4. Αι αποφάσεις των δικαστικών συμβουλίων αι αφορώσαι εις υπαλλήλους της Γραμματείας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των παρ` αυτοίς εισαγγελιών, λαμβάνονται μετά γνώμην του εισαγγελέως του δικαστηρίου, παρ` ω λειτουργεί το δικαστικόνσυμβούλιον, δυναμένου να υποβάληέγγραφονπρότασιν ή να παρίσταται και αναπτύσση προφορικώς ταύτην.

Άρθρον 16

1. Τα τριμελή δικαστικά συμβούλια παρ` εκάστωεφετείω συντίθενται εκ του προέδρου του εφετείου ως προέδρου και δύο εφετών, ως μελών, οριζομένων δι` αποφάσεως του προέδρου του εφετείου. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται μέχρι δύο αναπληρωματικά μέλη, εν ελλείψη δε επαρκούς αριθμού εφετών ορίζεται αναπληρωματικόν μέλος ο πρόεδρος του παρά τη αυτή έδρα πρωτοδικείου.

2.Τα τριμελή δικαστικά συμβούλια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον `Αρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο συγκροτούνται από το νεότερο αντιπρόεδρο ως πρόεδρο και δύο συμβούλους ή αρεοπαγίτες. Αν ο νεότερος αντιπρόεδρος κωλύεται, τον υποκαθιστά ο αμέσως αρχαιότερός του αντιπρόεδρος και όταν κωλύεται και αυτός το αρχαιότερο μέλος του τριμελούς. Τα λοιπά δύο τακτικά μέλη του δικαστικού συμβουλίου με ισάριθμα αναπληρωματικά ορίζονται κατά τον Ιούνιο κάθε έτους με πράξη του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση μεταξύ των συμβούλων ή των αρεοπαγιτών αντιστοίχως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 1738/1987 (Α 200).

3. Τα πενταμελή δικαστικά συμβούλια παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας και τω ΑρείωΠάγω συντίθενται εκ του Προέδρου των Δικαστηρίων τούτων, ως προέδρου και τεσσάρων μελών οριζομένων μετ` ισαρίθμων αναπληρωτών δια κληρώσεως εκ των παρ` αυτοίς υπηρετούντων αντιπροέδρων και συμβούλων της Επικρατείας ή αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και αρεοπαγιτών αντιστίχως.

4. Η απόφασις ή η κλήρωσις περί συγκροτήσεως των ως άνω συμβουλίων γίνεται κατά μήνα Ιούνιον εκάστου έτους, η θητεία δε τούτων άρχεται την 1ην Ιουλίου και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους. Οι πρόεδροι των τριμελών δικαστικών συμβουλίων παρ` εκάστωεφετείω και των πενταμελών και τριμελών συμβουλίων παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας και τω ΑρείωΠάγωαναπληρούνται υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

5. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του δικαστηρίου, παρ` ω το συμβούλιον, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του κατά μήνα Ιούνιον εκάστου έτους, δια πράξεως του προέδρου του δικαστηρίου.

6. Εις περίπτωσιν προαγωγής, μεταθέσεως ή αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους ή του γραμματέως δικαστικού συμβουλίου, διαρκούντος του έτους της θητείας του, ορίζονται, κατά τα ανωτέρω, άλλοι εις αντικατάστασιν τούτων, δια το υπόλοιπον της θητείας του Συμβουλίου.

Άρθρον 17

1. α) Εις την αρμοδιότητα των τριμελών δικαστικών συμβουλίων, παρ` εκάστωφορολογικώεφετείω, υπάγονται οι μέχρι και του βαθμού δικ. γραμματέως α` τάξεως υπάλληλοι της γραμματείας τούτου ως και των εις την περιφέρειαν αυτού φορολογικών πρωτοδικείων. Δεν υπάγονται εις την αρμοδιότητα των συμβουλίων τούτων τα θέματα μεταθέσεως ή αποσπάσεως των ως άνω υπαλλήλων από της περιφερείας ενός φορολογικού εφετείου εις την περιφέρειαν άλλου, προαγωγής από του βαθμού δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Β` τάξεως, ως και τοποθετήσεως ή μετατάξεως. Εις την αρμοδιότητα του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου παρά τω φορολογικώεφετείω Αθηνών υπάγονται, κατά τας άνω διακρίσεις και οι υπάλληλοι της Γραμματείας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης.
β) Οι υπάλληλοι της γραμματείας οι υπηρετούντες εις περιφερείας φορολογικών εφετείων, εις τα οποία δεν λειτουργεί δικαστικόνσυμβούλιον, υπάγονται εις την αρμοδιότητα του δικαστικού συμβουλίου του πλησιεστέρου εφετείου, οριζομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Εις την αρμοδιότητα του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου παρα τω Συμβουλίω Επικρατείας υπάγονται:
β) Οι από του βαθμού γραμματέως πρωτοδικείου Β` τάξεως και άνω υπάλληλοι της Γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης.
γ) Οι λοιποί υπάλληλοι της γραμματείας των φορολογικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης ως προς τα θέματα μεταθέσεως ή αποσπάσεως αυτών από της περιφερείας ενός φορολογικού εφετείου εις την περιφέρειαν άλλου, προαγωγής από του βαθμού του δικαστικού γραμματέως α` τάξεως εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Β` τάξεως και τοποθετήσεως αυτών, ως και μετατάξεως αυτών.
δ) Το Συμβούλιον τούτο έιναιαρμόδιον ν` αποφασίζη επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής υπαλλήλου κατ` αποφάσεων των τριμελών παρά τοις φορολογικοίςεφετείοις δικαστικών συμβουλίων, ως και εις δεύτερον βαθμόν επί πάσης άλλης υπό του νόμου οριζομένης περιπτώσεως:

3. Το πενταμελές δικαστικόνσυμβούλιον παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας είναι αρμόδιον ν` αποφασίζη εις δεύτερον βαθμόν επί δαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής υπαλλήλου κατ` αποφάσεως του τριμελούς παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας δικαστικού Συμβουλίου, ως και τα επί πάσης άλλης υπό του νόμου οριζομένης περιπτώσεως.

4. Αι αποφάσεις των εις τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δικαστικών συμβουλίων, αι αφορώσαι εις υπαλλήλους του κλάδου της φορολογικής δικαιοσύνης, λαμβάνονται μετά γνώμην του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης, δυναμένου να υποβάληέγγραφονπρότασιν ή να παρίσταται και αναπτύσση προφορικώς ταύτην.

5. Εις την αρμοδιότητα των τριμελών δικαστικών συμβουλίων παρ` εκάστωεφετείω υπάγονται οι μέχρι και του βαθμού δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως υπάλληλοι της γραμματέας αυτού, της παρ` αυτώ εισαγγελίας και των εις την περιφέρειαναυτού πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Δεν υπάγονται εις την αρμοδιότητα των συμβουλίων τούτων τα θέματα μεταθέσεως ή αποσπάσεως των ως άνω υπαλλήλων από τη περιφερείας ενός εφετείου εις την περιφέρειαν άλλου ή εις την γραμματείαν του Αρείου Πάγου και της παρ` αυτώ Εισαγγελίας, προαγωγής από του βαθμού δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών β` τάξεως, ως και τοποθετήσεως ή μετατάξεως.

#####
6. Εις την αρμοδιότητα του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου παρά τω Αρείω υπάγονται:
α) Απαντες οι υπάλληλοι της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και της παρ` αυτώ Εισαγγελίας.
β) Οι από του βαθμού Γραμματέως Πρωτοδικών Β` τάξεως και άνω υπάλληλοι γραμματείας των λοιπών πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών.
γ) Οι λοιποί υπάλληλοι της γραμματείας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, ως προς τα θέματα μεταθέσεως και αποσπάσεως αυτών από της περιφερείας ενός εφετείου εις την περιφέρειαν άλλου ή εις την γραμματείαν του Αρείου Πάγου και της παρ` αυτώ Εισαγγελίας, προαγωγής τούτων από του βαθμού Δικαστικού Γραμματέως Α` τάξεως εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρωτοδικών Β` τάξεως ως και μετατάξεως αυτών.
δ) Το Συμβούλιον τούτο είναι αρμόδιον ν` αποφασίζη επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής υπαλλήλου κατ` αποφάσεων των τριμελών παρά τοις εφετείοις δικαστικών συμβουλίων, ως και εις δεύτερον βαθμόν επί πάσης άλλης υπό του νόμου οριζομένης περιπτώσεως.

7. Το πενταμελές δικαστικόνσυμβούλιον παρά τω ΑρείωΠάγω είναι αρμόδιον ν` αποφασίζη εις δεύτερον βαθμόν επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής υπαλλήλου κατ` αποφάσεως του τριμελούς παρά τω ΑρείωΠάγω δικαστικού Συμβουλίου ως και επί πάσης άλλης υπό του νόμου οριζομένης περιπτώσεως.

Άρθρον 18

1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνών προς απόφασιν πρωτοβαθμίου δικαστικού συμβουλίου, δύναται εντός προθεσμίας 15 ημερών από της ημέρας περιελεύσεως εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης της αποφάσεως, να παραπέμψη το ερώτημα εις το αρμόδιον δια την εις δεύτερον βαθμόν κρίσιν Συμβούλιον.

2. Ο δικαστικός υπάλληλος, που παραλείφθηκε να προαχθεί ή που μετατέθηκε χωρίς αίτησή του ή αποσπάστηκε, δικαιούται εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως του συμβουλίου να προσφύγει στο αρμόδιο για την κρίση του σε δεύτερο βαθμό συμβούλιο. Η κοινοποίηση γίνεται με επιμέλεια του γραμματέα του συμβουλίου εντός προθεσμίας πέντε ημερών από της εκδόσεως της αποφάσεως, η δε προσφυγή του ενδιαφερομένου κατατίθεται στο γραμματέα του συμβουλίου, που υποχρεούται να την υποβάλλει αμέσως δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο αρμόδιο συμβούλιο. Δικαίωμα επίσης προσφυγής έχει και ο δικαστικός υπάλληλος, που, ενώ είχε τα προσόντα, δεν επελέγη σε θέση προϊσταμένου διευθύνσεως ή τμήματος. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από της τοιχοκολλήσεως της αποφάσεως που γίνεται με επιμέλεια του γραμματέα στα γραφεία του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση. Για την τοιχοκόλληση που γίνεται εντός πέντε ημερών από της εκδόσεως της αποφάσεως συντάσσεται έκθεση. Η προσφυγή κατατίθεται στον προϊστάμενο του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο προσφεύγων και διαβιβάζεται αμέσως δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 1968/1991 (Α` 150).

3. Η εκτέλεσις των αποφάσεων των πρωτοβαθμίων δικαστικών συμβουλίων, καθ` ων ησκήθη διαφωνία κατά τας προηγουμένας παραγράφους αναστέλλεται μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου συμβουλίου. Αι αποφάσεις των πρωτοβαθμίων δικαστικών συμβουλίων, καθ` ων δεν ησκήθη διαφωνία κατά το πορηγουμένονάρθρον, ως και αι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστικών συμβουλίων είναι υποχρεωτικαί διά τον Υπουργόν.

Άρθρον 19
Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Μετατάξεις.

1. Η τοποθέτησις των διοριζομένων δικαστικών υπαλλήλων γίνεται δια της περί διορισμού αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Δι` αποφάσεως του Υπουργού διενεργείται και η μετάθεσις των δικαστικών υπαλλήλων, μετά προηγουμένηνσύμφωνονητιολογημένηνγνώμην του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου.

3. Η μετάθεσις των δικαστικών υπαλλήλων επιτρέπεται μόνον:
α) Εξ ανάγκης της υπηρεσίας ή λόγω δημιουργίας συνθηκών, αίτινες καθιστούν δυσχερή την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του μεταθετέου.
β) Επί τη αιτήσει του υπαλλήλου.
γ) Τη αμοιβαία αιτήσει των μετατιθεμένων.
δ) Οσάκις συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι υγείας του ιδίου του υπαλλήλου ή μέλους της οικογενείας του.

4. Αι μεταθέσεις, πλην επειγούσης υπηρεσιακής ανάγκης ή επειγόντων λόγων υγείας, εκτελούνται κατά τας δικαστικάςδιακοπάς.

5. Αι κεναί θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των γραμματειών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας αυτού των εφετείων και των εισαγγελιών αυτών, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας επί της φορολογικής δικαιοσύνης και των φορολογικών εφετείων, πληρούνται μόνον δια μεταθέσεως ή δια προαγωγής.

6. Αι κεναί θέσεις επιμελητών δικαστηρίων Α` τάξεως πληρούνται δια μεταθέσεως μόνον εφ` όσον δεν υπάρχει περίπτωσις πληρώσεως αυτών δια προαγωγής εκ των υπηρετούντων εις την περιφέρειαν του αυτού εφετείου.

Άρθρον 20

1. Επιτρέπεται η απόσπασις δικαστικών υπαλλήλων εάν παρίσταται ανάγκη υπηρεσιακής ενισχύσεως του παρά τινιδικαστηρίω ή Εισαγγελία υπηρετούντος προσωπικού, από του ενός δικαστηρίου ή εισαγγελίας εις έτερον δικαστήριον ή εισαγγελίαν.

2. Δια την τοιαύτην απόσπασιν απαιτείται σύμφωνος ητιολογημένη γνώμη του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου. εάν η απόσπασιςπραγματοποιήται από πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου ή εισαγγελίας εις φορολογικόνδικαστήριον και τανάπαλιν, απαιτείται τοιαύτη γνωμοδότησις των παρά τοις οικείοιςεφετείοις υπηρεσιακών συμβουλίων.

3. Η διάρκεια της αποσπάσεως δεν δύναται να υπερβή τους εξ μήνας, επιτρεπομένης της παρατάσεως ταύτης μόνον επί εξ μήνας, κατόπιν συμφώνου γνώμης του κατά την προηγουμένηνπαράγραφον Δικαστικού Συμβουλίου.

4. Νέα απόσπασις του αυτού δικαστικού υπαλλήλου, προ της παρελεύσεως τριετίας από της πρώτης δεν επιτρέπεται, ανεξαρτήτως του βαθμού τον οποίον έφερεν ο αποσπασθείς το πρώτον.

5. Ληξάσης ή ανακληθείσης της αποσπάσεως ο αποσπασθείς επανέχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς εις την οργανικήνθέσιν του, μη απαιτουμένης διοικητικής πράξεως.

6. Δικαστικοί υπάλληλοι παντός κλάδου και βαθμού, δύνανται, εφ` όσον υφίσταται σοβαρά υπηρεσιακή ανάγκη, να αποσπώνται παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως και παρά τοις ειδικοίς παρ` εφέταιςανακριταίς, δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά προηγουμένηνσύμφωνονητιολογημένηνγνώμην του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην δεν έχουν εφαρμογήν οι περιορισμοί των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 21
Επιτρέπεται η μετάταξις υπαλλήλων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών εκ του Κλάδου της Φορολογικής Δικαιοσύνης και του Κλάδου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών εις κενάς θέσεις επί βαθμοίς Γραμματέως Εφετών Α` ή Β` τάξεως του Κλάδου των υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ` όσον, δι` αποφάσεως του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου παρά τω Συμβουλίω Επικρατείας, κριθή, ότι οι παρ` αυτώ υπηρετούντες υπάλληλοι δεν κέκτηνται τα προς κατάληψιν των θέσεων τούτων δια προαγωγής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η μετάταξις ενεργείται τη αιτήσει του υπαλλήλου και μετ` απόφασιν του αυτού δικαστικού συμβουλίου.

Άρθρον 22
Προαγωγαί
Σημ.: όπως το άρθρο 22 καταργήθηκε διά του άρθρου 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 23
Σημ.: όπως το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 24
Σημ.: όπως το άρθρο 24 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 25
Σημ.: όπως το άρθρο 25 καταργήθηκε διά του άρθρου 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 26
Σημ.: όπως το άρθρο 26 καταργήθηκε διά του άρθρου 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 27
Σημ.: όπως το άρθρο 25 καταργήθηκε διά του άρθρου 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 28
Σημ.: όπως το άρθρο 25 καταργήθηκε διά του άρθρου 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 29

1.διαβιβαζομένου εις το οικείονδικαστικόνσυμβούλιον υποχρεωτικώς εντός μηνός, αφ` ης εκκενώθη η προς πλήρωσινθέσις ή επί ενιαίων θέσεων αφ` ης ο υπάλληλος συνεπλήρωσε τον προς προαγωγήναπαιτούμενονχρόνον υπηρεσίας.

2.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 29 του Ν. (3) 1586/1986 (Α 37).

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 29 του Ν. (3) 1586/1986 (Α 37).

4. Εάν το δικαστικόνσυμβούλιονκαταρτίση, συμφώνως προς την προηγουμένηνπαράγραφον, πίνακα μη προακτέων, ο γραμματεύς του συμβουλίου κοινοποιεί, εντός πενθημέρου από της καταρτίσεως, τούτον μετά του σχετικού πρακτικού, εις τους εν αυτώ περιληφθέντας υπαλλήλους, οίτινες δικαιούνται όπως, εντός προθεσμίας δέκα ημερών ασκήσουν προσφυγήν κατά της παραλείψεως των, κατά τα εν άρθρω 19 του παρόντος οριζόμενα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το εις δεύτερον βαθμόναρμόδιονΣυμβούλιον εντός προθσμίας ενός μηνός από της περιελεύσεως αυτώ της προσφυγής.

5. Η κατά την προηγουμένηνπαράγραφον προθεσμία ασκήσεως προσφυγής ως και η άσκησις αυτής δεν αναστέλλουν την ενέργειαν των προαγωγών βάσει του πίνακος προακτέων, εν περιπτώσει όπως αποδοχής της προσφυγής υπό του δευτεροβαθμίου συμβουλίου η σχετική απόφασις τούτου θεωρείται συγχρόνος προς την εξαφανισθείσαναπόφασιν του πρωτοβαθμίου συμβουλίου και ο υπάλληλος προάγεται αναδρομικώς, αποκαθιστάμενος εις την σειράν της αρχαιότητός του.

6. Υπάλληλοι περιληφθέντες εις τους πίνακας προακτέων, καθ` ων εκκρεμεί κατά τον χρόνον της προαγωγής των ποινική ή πειθαρχική κατηγορία δύνανται να παραλειφθούν των παραγωγών, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου. Εκδικασθείσης τελεσιδίκως της κατηγορίας εάν μεν η απόφασις είναι αθωωτική, ο υπάλληλος προάγεται αναδρομικώς εφ` ης έδει να προαχθή, εάν δε είναι καταδικαστική το αρμόδιονΣυμβούλιον κρίνει εκ νέου αν ο υπάλληλος δέον να προαχθή και εν καταφατική περιπτώσει αν η προαγωγή του θα έχηαναδρομικήν δύναμιν. Εν περιπτώσει αναδρομικής προαγωγής μετά καταδικαστικήναπόφασιν αύτη γίνεται άνευ δικαιώματος αναδρομικής απολήψεως αποδοχών.

Άρθρον 30

1.Σημ.: όπως η παράγραφος 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

2. Η προαγωγή κοινοποιείται αμελλητί μερίμνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δι` επιδόσεως του περί αυτής εγγράφου εις τον προαχθέντα, επιμέλεια του αρμοδίου εισαγγελέως προκειμένου περί υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και του προέδρου του αρμοδίου δικαστηρίου, προκειμένου περί των υπαλλήλων των λοιπών δικαστηρίων.

Άρθρον 31
Σημ.: όπως το άρθρο 31 καταργήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 1586/1986 (Α 37).

Άρθρον 32
Σημ.: όπως το άρθρο 31 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210)

Άρθρον 33
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι Α` και Β` κατηγορίας (κατά την μέχρι τούδε διάκρισιν) διατηρούν άνευ άλλης διατυπώσεως τας παρ` αυτών κατεχομένας θέσεις λαμβάνοντες την νέον ονομασίαν του βαθμού των, ως έπεται:
α) Οι επί βαθμώ 2ω τον βαθμόν του γραμματέως εφετών Α` τάξεως.
β) Οι επί βαθμώ 3ω τον βαθμόν του γραμματέως εφετών Β` τάξεως.
γ) Οι επί βαθμώ 4ω τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Α` τάξεως ή επί ερμηνέων τον βαθμόν του ερμηνέως Α` τάξεως.
δ) Οι επί βαθμώ 5ω τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Β` τάξεως ή επί ερμηνέων τον βαθμόν του ερμηνέως Β` τάξεως.
ε) Οι επί βαθμώ 6ω τον βαθμόν του δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως ή επί ερμηνέων του ερμηνέως Γ` τάξεως, ή επί δικαστικών κλητήρων του επιμελητού δικαστηρίων Α` τάξεως.
στ) Οι επί βαθμώ 7ω τον βαθμόν του δικαστικού γραμματέως Β` τάξεως ή επί ερμηνέων του ερμηνέως Δ` τάξεως ή επί δικαστικών κλητήρων του επιμελητού δικαστηρίων Β` τάξεως.
ζ) Οι επί βαθμώ 8ω τον βαθμόν του δικαστικού υπογραμματέως Α` τάξεως ή ερμηνέων του ερμηνέως Ε` τάξεως ή επί επί δικαστικών κλητήρων του επιμελητού δικαστηρίων Γ` τάξεως.
η) Οι επί βαθμώ 9ω τον βαθμόν του δικαστικού υπογραμματέως Β` τάξεως η επί ερμηνέων του ερμηνέως ΣΤ` τάξεως ή επί δικαστικών κλητήρων του επιμελητού δικαστηρίου Δ`τάξεως.
θ) Οι επί βαθμώ 10ω τον βαθμόν του δικαστικού γραφέως ή επι δικαστικών κλητήρων του επιμελητού δικαστηρίων Ε` τάξεως.
ι) Οι επί βαθμώ 11ω και επί βαθμώ 12ω κλητήρες τον βαθμόν του επιμελητού δικαστηρίων ΣΤ` τάξεως.

2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι επί βαθμώ δικαστικού γραφέως και δικαστικού υπογραμματέως Α` και Β` τάξεως ή δικαστικού κλητήρος οιουδήποτε βαθμού πτυχιούχοι, εντάσσονται εις τον δεύτερον εισαγωγικόνβαθμόν (δικ. γραμματέως Β` τάξεως) της ενάρξεως των λογιζομένης αφ` ης συνεπλήρωσαν τριετή υπηρεσίαν εφ` όσον υπέβαλον το πτυχίον προ της συμπληρώσεως της τριετίας, άλλως αφ` ης, μετά την συμπλήρωσιν της τριετίας υπέβαλον το πτυχίον.

3. Δικαστικοί υπάλληλοι κατέχοντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τους βαθμούς δικαστικού γραμματέως Α` ή Β` τάξεως, πτυχιούχοι, εντάσσονται μέχρι και του βαθμού του δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως, βάσει του διανυθέντος από της υποβολής του πτυχίου των χρόνου, θεωρούμενοι ως εισελθόντες εις τον δεύτερον εισαγωγικόνβαθμόν, από της υποβολής του πτυχίου τούτου. Ο πλεονάζων χρόνος θεωρείται διανυθείς εις τον εις ον ενταχθήσονταιβαθμόν. Οι ούτως εντασσόμενοι έπονται από απόψεως αρχαιότητος των ήδη υπηρετούντων ομοιοβάθμων των.

4. Εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος αι αρμόδιαιυπηρεσίαι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δέον να καταρτίσουν τους νέους πίνακας αρχαιότητος πάντων των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.

5. Απαντες οι εντασσόμενοι διατηρούν τας πάσης φύσεως αποδοχάς, ας ελάμβανον κατά τας ισχυούσας διατάξεις, εφ` όσον αύται είναι μεγαλύτεραι εκείνων, ων δικαιούνται βάσει της καθοριζομένης νέας κλίμακος.

Άρθρον 34
Επί μίαν πενταετίαν από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος:
Α. Δια την πλήρωσιν των επί βαθμώ γραμματέως εφετών β` τάξεως θέσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, εκ των γραμματέων πρωτοδικών Α` τάξεως προτιμώνται κατά σειράν:
α) Οι πτυχιούχοι και οι ανήκοντες εις την Α` Κατηγορίαν μη πτυχιούχοι έχοντες τριάκοντα τουλάχιστον ετών συνολικήνυπηρεσίαν, τηρουμνων των εν άρθρω 24 παρ. 3 αναλογιών (1/3 και 2/3).
β) Οι μη πτυχιούχοι έχοντες τριάκοντα τριών ετών συνολικήνυπηρεσίαν, εξ ης πενταετή εις τον κατεχόμενον και τον προηγουμενονβαθμόν”.
Β. Γραμματείς Εφετών Β` τάξεως όλων των κλάδων δύνανται να προάγωνται εις τον βαθμόν του γραμματέως εφετών Α` τάξεως εφ` όσον έχουν τριάκοντα τριών ετών συνολικήνυπηρεσίαν εξ ης υπερτετραετή εις τον κατεχόμενον και τον προηγούμενον βαθμούς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210).
Γ. Δια την πλήρωσιν των επί βαθμώ γραμματέως πρωτοδικών Β` τάξεως κενών θέσεων, όλων των κλάδων, προτιμώνται οι έχοντες δωδεκαετή δημοσίανυπηρεσίαν και υποβάλοντες το πτυχίον των από τετραετίας.
Δ. Γραμματείς Πρωτοδικώ Β` τάξεως έχοντες είκοσιν ενός ετών συνολικήνδημοσίανυπηρεσίαν, εξ ης οκταετή εις τον βαθμόν του δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως και του γραμματέως πρωτοδικών Β` τάξεως, προκειμένου δε περί πτυχιούχων οι έχοντες δεκαπενταετή συνολικήνυπηρεσίαν ή δεκαετή επί πτυχίω εξ ης εξαετή εις τον βαθμόν του γραμματέως Πρωτοδικών Β` τάξεως και του δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως, δύνανται να προάγωνται εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Α` τάξεως, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας εις τον κατεχόμενονβαθμόν. Ούτοι δεν δύνανται να κριθούν προ προαγωγήν εις τον βαθμόν του γραμματέως Εφετών Β` τάξεως πρίν ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως δια τον βαθμόν τούτον και οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος αρχαιότεροί των.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 6 του Ν.613/1977 (ΦΕΚ Α 166).
Ε. Υπάλληλοι του Συμβουλίου Επικρατείας επί βαθμώ γραμματέως πρωτοδικών Ε` τάξεως, έχοντες είκοσιν ενός ετών συνολικήνυπηρεσίαν δικαστικού υπαλλήλου εξ ης ενδεκαετή εις τους δύο προηγουμένους και τον κατεχόμενον βαθμούς, δύνανται να προάγωνται εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Α` τάξεως, ο δε υπέρ την 11ετίαν διανυθείς χρόνος υπηρεσίας εις τους ως άνω βαθμούς λογίζεται διανυθείς εις τον βαθμόν του γραμματέως πρωτοδικών Α` τάξεως
ΣΤ. Εις τας υπό στοιχ. Α` έως Ε` περιπτώσεις συνεκτιμώνται και τα ουσιαστικά προσόντα.
Σημ.: όπως η παρ. Ζ` του άρθρου 34 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210).

Η`. Αι διατάξεις της παραγράφου Α` εφαρμόζονται και επί των υπαλλήλων των φορολογικών δικαστηρίων των εχόντων κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος τριάκοντα τριών ετών συνολικήνυπηρεσίαν.
Σημ.: όπως η παρ. Α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 325/1976, ΦΕΚ Α 125, και η παρ. Η προσετέθη δια του άρθρ. 24 παρ. 2 του ιδίου νόμου.

Άρθρον 35

1.Σημ.: όπως η παρ. 1 του άρθρου 35 καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 965/1979 (ΦΕΚ Α` 210).

2. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες πτυχιούχοι των θεωρητικών σχολών των ημεδαπών πανεπιστημίων ή ισοτίμων αλλοδαπών σχολών, ως και των παιδαγωγικών ακαδημιών ανήκοντες εις την Α` ή Β` Κατηγορίαν, εξομοιούνται κατά πάντα προς τους πτυχιούχους περί ων το άρθρον 7 παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρον 36
Δικαστικοί κλητήρες και υπάλληλοι αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης διορισθέντες ή μεταταγέντες εν τω εισαγωγικώβαθμώ του κλάδου των υπαλλήλων, προ της ισχύος του παρόντος και κατόπιν επιτυχίας εις διαγωνισμόν, θεωρούνται από του τοιούτου διορισμού των ή μετατάξεως, ως μεταταγέντες εις θέσιν υπαλλήλου, υπό τον ον εκέκτηντοβαθμόν και εντάσσονται μετά σύμφωνονγνώμην του οικείου δικαστικού συμβουλίου, επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων, εις ανάλογον, προς τον χρόνον της συνολικής εις τους δύο κλάδους πραγματικής αυτών υπηρεσίας, βαθμόν και εν πάση περιπτώσει ουχί ανώτερον του δικαστικού γραμματέως Α` τάξεως. Οι ούτω εντασσόμενοι δεν δύνανται να κριθούν προς προαγωγήν εις τον βαθμόν του γραμματέως προωτοδικών Β` τάξεως, πριν αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως δια τον βαθμόν τούτον οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ανώτεροι ή αρχαιότεροί των.

Άρθρον 37
Οι εκ των επιτυχόντων εις τους διαγωνισμούς δικαστικών γραφέων από 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 παραλειφθέντες και μη διορισθέντες λόγω αποδεδειγμένης αντιθέσεώς των προς το βίαιον καθεστώς της επταετίας, διαπιστουμένης υπό του οικείου δικαστικού συμβουλίου, διορίζονται παρά τοις παρ` οιςεπέτυχονδικαστηρίοις, κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί ορίου ηλικίας.

Άρθρον 38
Εντός δύο μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ενεργείται η κατά το άρθρον 7 κατανομή των θέσεων των υπαλλήλων. Η κατανομή αύτη θα ισχύση μέχρι του μηνός Σεπτεμβρίου του μεθεπομένου έτους.

Άρθρον 39
Η ισχύς των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφισταμένων πινάκων επιτυχίας υποψηφίων δικαστικών γραφέων παρατείνεται μέχρι της 31η Δεκεμβρίου 1977. Μέχρι του χρόνου τούτου, εφ` όσον εξηντλήθη ο πίναξ επιτυχόντων πτυχιούχων, δύνανται να διορίζωνται εις τον δεύτερον εισαγωγικόνβαθμόν οι εκ του πίνακος των επιτυχόντων εις τον διαγωνισμόν δια τον πρώτον εισαγωγικόνβαθμόν κεκτημένοι πτυχίον, κατά την σειράν της επιτυχίας των και κατ` αναλογίαν 1/2 εκ των πτυχιούχων και 1/2 εκ των μη πτυχιούχων.

Άρθρον 40
Το άρθρον 65 του Β.Δ. 5/1961 ως τούτο συνεπληρώθη δια του υπ` αριθ. 496/1962 Β.Δ. τροποποιείται ως ακολούθως:
“Α`. Κατηγορία – Κλάδος οδοντριάτρων.
1. Ο Κλάδος οδοντιάτρων περιλαμβάνει τρεις θέσεις οδοντιάτρων επί βαθμοίς 7ω έως 4ω και κατατάσσονται ως κάτωθι:
α) Μία θέσις επί βαθμώ 4ω.
β) Δύο θέσεις επί βαθμοίς 7ω έως 5ω.
Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες οδοντίατροι εντάσσονται εις τον 7ον, 6ον, 5ον και 4ον βαθμόν, εφ` όσον προσελήφθησαν ως οδοντίατροι και έχουν συμπεπληρωμένονχρόνον υπηρεσίας οδοντιάτρου τριών, εξ εννέα, δώδεκα ετών αντιστοίχως. Ο πλεονάζων μετά τον ως άνω υπολογισμόν δια την ένταξιν χρόνος λογίζεται εν τω εις ον ή ένταξιςβαθμώ”.

Άρθρον 41
Εις τας κενάς θέσεις Ιατροδικαστών Δ` τάξεως, δύνανται να διορίζωνται κατόπιν γνωμοδοτήσεως του παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ιατροί ειδικότητος παθολόγου, έχοντες υπερδεκαετήάσκησιν των καθηκόντων των παρά δημοσία υπηρεσία και υπηρετήσαντες παρά τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία επί χρόνον μείζονα της πενταετίας, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. α` του Ν. 885/1971 “περί τροποποιήσεως των περί Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών διατάξεων κλπ.”, όσον αφορά την ηλικίαν διορισμού των Ιατροδικαστών.

Άρθρον 42
Η προθεσμία περί ης το άρθρον 8 παρ. 3 του ν. 52/1975 “περί τροποποιήσεως και αναστολής της ισχύος διατάξεων του Ν.Δ. 1230/1972 “περί εμπορικών μισθώσεων”, η αφορώσα εις τας μισθώσεις καταστημάτων, εις τας οποίας μισθωταί είναι ανάπηροι ή τραυματίαι πολέμου, η λήγουσα την 31ην Μαρτίου 1976, παρατείνεται από της λήξεως της μέχρι 31 Αυγούστου 1976.

Άρθρον 43
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 908/1971 “περί Μονίμου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής παρά τω Υπουργείω Δικαιοσύνης” καταργείται.

Άρθρον 44
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Το Ν.Δ. 1026/1971.
2. Τα άρθρα 8, 14, 16 έως 20, 23, 24 παρ. 2, 25, 37, 50 παρ. 2, 54 έως 61, 63 έως 66, 68 έως 71, 73 έως 76, 78 έως 82, 86, 115 παρ. 2 περίοδος 2, 116 και 167 του Ν.Δ. 1025/1971.
3. Το άρθρον 62 του Ν.Δ. 170/1973.
4. Το άρθρον 1 του Ν.Δ. 90/1974. 5. Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 165/1974. 6. Πάσα άλλη διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος ή αναγόμενη εις θέματα υπό τούτου ρυθμιζόμενα.

Άρθρον 45
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ