ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2939 ΦΕΚ Α’ 179/6.8.2001

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι:
α) Η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24),
β) η κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4042/2012,
γ) ο καθορισμός στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία προκύπτουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς και η διασφάλιση ότι πολύτιμα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα διοχετεύονται ξανά στην οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία,
δ) η ανάκτηση, άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εφαρμογής των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012,
ε) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,
στ) η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ζ) η εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4496/2017

2. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού επιδιώκεται:
α) Η υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (Β΄ 2706) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (Α΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
β) η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (B΄ 2706) κοινή υπουργική απόφαση και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (A΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (A΄ 143),
γ) η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και της ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών. Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή και μόνο εφόσον έχει τηρηθεί αυστηρά η ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων,
δ) ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ε) ο σχεδιασμός και η καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών,
στ) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων,
ζ) η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με τη θέσπιση όρων που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση,
η) ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης,
θ) ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ως ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών,
ι) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς,
ια) η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών,
ιβ) η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συμμετοχή στην ευθύνη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ιγ) η καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και της συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ιδ) η καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4496/2017

3. Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού ως προς τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών εναρμονίζονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 «για τις συσκευασίες και τα απόβλητα της συσκευασίας» (EE L 365/10/31.12.1994).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4496/2017
Άρθρο 2
Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού νοούνται ως:

1.1. “Συσκευασία”: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας ή πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.

Ως “συσκευασία” νοείται μόνο:

α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.

β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του και να παραδίδεται από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στον πωλητή.

γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

1.2. Ο ορισμός της “συσκευασίας” βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

i) θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και

είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα

ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.

iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 της ΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286/02.03.2007)

2. “Συσκευασία πολλαπλής χρήσης”: Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να επαναχρησιμοποιείται. Η συσκευασία αυτή γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν πάψει να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση.

3. “Συσκευασία μίας χρήσης”: Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν χρησιμοποιηθεί.

4. «Άλλα προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την ιεράρχηση των εργασιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4042/2012 και πρωτίστως σε προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Στα άλλα προϊόντα περιλαμβάνονται ιδίως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, είδη επίπλωσης, έντυπο υλικό, ρουχισμός, στρώματα ύπνου. Στα «άλλα προϊόντα» μπορεί να περιλαμβάνονται και απόβλητα, όπως τα βιοαπόβλητα, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής χρήσης.
5. «Πρόληψη συσκευασίας»: η μείωση της ποσότητας και της ζημιογόνου για το περιβάλλον δράσης:
α) των περιεχομένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας,
β) των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και στα στάδια της εμπορίας, διανομής, χρήσης και εξάλειψης, ιδίως με την ανάπτυξη «καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών.
6. «Απόβλητα συσκευασίας»: η συσκευασία ή το υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό του αποβλήτου του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.
7. «Επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας»: η διεργασία, με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών αυτών.
8. «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων»: οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
9. «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση και, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των δράσεων αυτών, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.
10. «Οικονομικοί παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες»: οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια, οι χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έμποροι, οι διανομείς, οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι oργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
11. «Σύστημα εγγυοδοσίας»: το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας, μίας ή πολλαπλής χρήσης με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της.
12. «Πρώτη ύλη»: το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον.
13. «Πρωτογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως και το τελικό προϊόν.
14. «Δευτερογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου.
15. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.): το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του παρόντος με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και μετονομάστηκε σε Ε.Ο.ΑΝ. με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24). Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων του νόμου αυτού.
16. «Παραγωγός συσκευασιών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:
α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά,
β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
17. «Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκθέτει στην αγορά συσκευασμένα προϊόντα ή χρησιμοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σημεία πώλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό.
18. «Διακινητής άλλων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διακινεί στην αγορά προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου διακινητής άλλων προϊόντων για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
19. «Παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων»: ο παραγωγός ή ο διαχειριστής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το περιεχόμενο του όρου «παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 ή με τα προγράμματα που εκπονεί ο Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 15.
20. «Εθελοντική συμφωνία»: η επίσημη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων τομέων δραστηριότητας, η οποία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα μέρη που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους όρους της συμφωνίας προκειμένου να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος νόμου.
21. «Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)»: το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).
22. «Φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε ατομική βάση (ΑΣΕΔ).
23. «Πλαστικό υλικό»: το πολυμερές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο των σακουλών μεταφοράς.
24. «Πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι σακούλες μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
25. «Οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικροτμήματα.
26. «Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρομέτρων (μm),
27. «Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (μm) που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων,
28. «Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μικρομέτρων (μm), που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, καθώς επίσης οι πλαστικές σακούλες/ τσάντες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που καλύπτει το ανωτέρω πρότυπο και οι τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σακούλες ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων). Οι επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς υπάγονται στην έννοια της συσκευασίας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

29. «Βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της παρ. 1 (περίπτωση γ.3 και γ.4) του άρθρου 6 του ν. 2939/2001, υπόκεινται σε ανακύκλωση μέσω βιοαποδόμησης ή λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης — Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας» ή με άλλο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
30. «Σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων»: οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, όπου ασκείται λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων ή προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και ποτά.
31. «Έμπορος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους καταναλωτές, κατά την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια του εμπόρου περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη αλλά επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο).
32. «Παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω των διακινητών/διανομέων ή των εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων.
33. «Διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς μπορεί να είναι και παραγωγός κατά την έννοια της παραγράφου 32.».
Οι όροι «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή», «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση», «επεξεργασία», «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση» έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286/02.03.2007) και με την παρ.1,2 του άρθρου 2 του ν.4496/2017
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται:

α. Σε όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

β. Στα άλλα προϊόντα, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4).

2. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν ποιοτικές απαιτήσεις για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, όπως τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των συσκευασμένων προϊόντων και των άλλων προϊόντων ή απαιτήσεις για τις μεταφορές και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
Άρθρο 4
Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Κατά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, με προτεραιότητα στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών, την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012,
β) της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012,
γ) ο ρυπαίνων πληρώνει,
δ) της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών,
ε) της δημοσιότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειμένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος και η συμβολή των χρηστών και καταναλωτών στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του ν.4496/2017

Άρθρο 4α
Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ

Σημ.: όπως το άρθρο 4α προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4496/2017

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.

2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά:
α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς ΣΣΕΔ,
β) οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α΄. Οι μετοχές του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ασυμβίβαστο του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει:
α) για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ, β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ,
στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.

4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα ΣΣΕΔ από πρόσωπα που:
α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,
β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

5. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 και τα κωλύματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα ΣΣΕΔ. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Η εξαίρεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου.

6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 3 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παραγράφου 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παραγράφους 3, 4 και 5. Για τους υφιστάμενους φορείς οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ξεκινούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

8. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.

9. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ.. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ. και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.
Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών από τον Ε.Ο.ΑΝ., οι φορείς ΣΣΕΔ οφείλουν να εφαρμόζουν Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών που καταρτίζουν οι ίδιοι, ο οποίος εγκρίνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται εγκεκριμένος.

10. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση ετήσιου προγραμματισμού για το επόμενο έτος, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικός προϋπολογισμός, προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, σε εθνικό και περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο. Η έκθεση ως προς τον προγραμματισμό των εργασιών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Στην έκθεση του φορέα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ περιλαμβάνεται, για αξιολόγηση από τον Ε.Ο.ΑΝ., αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Επιτρέπεται υπέρβαση του κόστους του προγράμματος μέχρι ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμένου ποσού εφόσον αυτό αιτιολογείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που συνοδεύει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Η έκθεση, μετά την αξιολόγηση, δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.

13. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ, καθώς και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται ιδίως το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα, το κόστος αναλωσίμων, τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο έλεγχος του φορέα ΣΣΕΔ από τρίτους και η φύλαξη και ο καθαρισμός των εγκαταστάσεών του. Το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των εσόδων του φορέα ΣΣΕΔ από εισφορές, μέσα στην προηγούμενη χρήση, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στο ως άνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών, καθώς και το κόστος για ελέγχους σε τρίτους.
Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, καθώς και για φορείς ΣΣΕΔ των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι μόνο διοικητικό, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Διαρκείς υποχρεώσεις του φορέα ΣΣΕΔ, που συνιστούν διοικητικό κόστος λειτουργίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, και έχουν αναληφθεί κατά τα τρία (3) πρώτα έτη λειτουργίας του, δεν συνιστούν νόμιμη αιτία υπέρβασης του ποσοστού που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας.

14. Το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετή λειτουργία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το τέλος του έτους το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Αν το ειδικό αποθεματικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ε.Ο.ΑΝ. με απόφασή του.

15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές αποβλήτων άλλων προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ.

16. Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους ή τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με το ΣΣΕΔ που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα του ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε.

17. Οι παράγραφοι 3, 5, 9 και 13 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Άρθρο 4β
Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ

Σημ.: όπως το άρθρο 4β προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4496/2017

1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.

3. Αν το ΣΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΣΣΕΔ στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το ΑΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΑΣΕΔ που έχουν οργανώσει.

4. Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ:
α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 24Ε,

β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ,

γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.

5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν στους φορείς ΣΣΕΔ οι υπόχρεοι της παραγράφου 2, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά, διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηματικές εισφορές πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως: α) το κόστος της χωριστής συλλογής και μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, αφού αφαιρεθούν τα έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών των συνεργαζόμενων με τα ΣΣΕΔ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ή φορέων διαχείρισης αποβλήτων, β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα, γ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή, δ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων, ε) οι δαπάνες αυτοέλεγχου των ΣΣΕΔ και οι δαπάνες των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, στ) το διοικητικό κόστος. Ο προσδιορισμός του ύψους των χρηματικών εισφορών γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους και βασίζεται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων. Τα ΣΣΕΔ, κατά τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς, λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της παρούσας παραγράφου, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας κινήτρων οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.

6. Κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ πρέπει να σχεδιάζεται, να οργανώνεται και να λειτουργεί ούτως ώστε να: α) αποφεύγεται η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, β) λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη οι απαιτήσεις σε θέματα προστασίας: αα) του περιβάλλοντος και της υγείας, ββ) της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών, γγ) των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, γ) επιλέγεται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης, συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 και κατ’ εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 5 του παρόντος, δ) δημιουργούνται κίνητρα οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων, ε) προσδιορίζεται με σαφήνεια το γεωγραφικό επίπεδο και το είδος του προϊόντος που αφορά, στ) διατίθενται τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ζ) εφαρμόζεται επαρκής μηχανισμός αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ., η) τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς ή διαχειριστές που έχουν ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, αλλά και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που κάνει τη διαχείριση των αποβλήτων, το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, οι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που διαχειρίζεται, καθώς και ο αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) των επιχειρήσεων και των Ο.Τ.Α. που συνεργάζονται με το φορέα ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ.

7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.

8. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς συσκευασιών με σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν το δευτερογενές υλικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 και προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας, και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

9. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης έγκρισης του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή ανανέωσης απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε περίπτωση: α) ΑΣΕΔ: αα) πανελλαδικής κλίμακας σε 19.500 ευρώ, ββ) Αττικής σε 9.000 ευρώ, γγ) Θεσσαλονίκης σε 6.000 ευρώ, δδ) υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης σε 3.000 ευρώ και εε) των νησιών, εκτός Κρήτης σε 1.500 ευρώ, β) ΣΣΕΔ: αα) πανελλαδικής κλίμακας σε 36.000 ευρώ, ββ) Αττικής σε 18.000 ευρώ, γγ) Θεσσαλονίκης σε 12.000 ευρώ, δδ) υπολοίπων ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης, σε 4.500 ευρώ και εε) νησιών, εκτός Κρήτης, σε 1.500 ευρώ.
Στην περίπτωση που το ΣΕΔ δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας το ύψος του ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται προκύπτει αθροιστικά ανάλογα με τις ΠΕ ή τα νησιά που δραστηριοποιείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος της πανελλαδικής εμβέλειας για ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αντίστοιχα.

10. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ισχύει για έξι (6) έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, εφόσον απαιτείται. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ανακαλείται από τον Ε.Ο.ΑΝ., αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους έχει εγκριθεί. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας, μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..

11. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση.

12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016.

13. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

14. Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
Άρθρο 4γ
Εποπτεία και διαφάνεια των ΣΣΕΔ

Σημ.: όπως το άρθρο 4γ προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4496/2017

1. Κάθε φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να τηρεί και να διαθέτει, ύστερα από αίτημα υπόχρεου της παραγράφου 2 του άρθρου 4β που συμμετέχει ή συνεργάζεται με αυτόν, πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω ΣΣΕΔ, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται συνολικά στο ΣΣΕΔ, τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, καθώς και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το φορέα ΣΣΕΔ, τα σημεία και κέντρα συλλογής αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων, των οποίων η διαχείριση έλαβε χώρα με ευθύνη του εν λόγω ΣΣΕΔ.

2. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, οφείλουν δε το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή σχετικού αιτήματος να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.

3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα ΣΣΕΔ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτόν, ο αριθμός και τα μέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Το εποπτικό όργανο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης, το εποπτικό όργανο υποβάλει σχετική αναφορά στον Ε.Ο.ΑΝ.. Αν υποβληθεί αναφορά στον Ε.Ο.ΑΝ. από το εποπτικό όργανο διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Άρθρο 5
Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4.

2. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:

-Μέτρα για την ενθάρρυνση:

i) της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, εφόσον σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συσκευαζόμενου προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση είναι οικολογικά συμφέρουσα, τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή, καθώς και

ii) χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για

την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά ή /και επανεξετάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών.

iii) της ανάκτησης ενέργειας, όπου ενδείκνυται και είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών, για περιβαλλοντικούς λόγους και για λόγους κόστους – ωφέλειας. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκές περιθώριο μεταξύ

εθνικών στόχων ανακύκλωσης και εθνικών στόχων αξιοποίησης.

iv) της λήψης πρόσθετων μέτρων πρόληψης για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της. Στα μέτρα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με την συσκευασία, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και περισσότερο αποτελεσματική.

-Μέτρα για την καθιέρωση συστημάτων διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, με υποχρεωτική τη συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη ή καταναλωτή.

-Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών κατ` εφαρμογή του άρθρου 7.

-Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για ανάκτηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 10.

-Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση συστημάτων επιστροφής – συλλογής – αξιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 7.

-Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7.

-Μέτρα για την προώθηση κοινοτικών προτύπων και γενικά μέτρα για τη διαχείριση των συσκευασιών κατ` εφαρμογή του άρθρου 6.

-Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή ή άλλου τελικού χρήστη, κατ` εφαρμογή του άρθρου 19.

-Τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, κυρίως στις πρωτογενείς συσκευασίες ιατρικών βοηθημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων, στις μικρές συσκευασίες, καθώς και στις συσκευασίες πολυτελείας, όταν η Επιτροπή Ε.Κ. προβεί στον καθορισμό αυτών νων τεχνικών μέτρων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3α και 3β του άρθρου 3 της ΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286/02.03.2007)

3. Στα Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης, είναι δυνατόν να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της συσκευασίας, ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης προκειμένου να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζημιογόνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3γ του άρθρου 3 της ΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286/02.03.2007)

4. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3γ του άρθρου 3 της ΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286/02.03.2007)

Σχετικό: ΚΥΑ με αριθμ. 54461/1779/Ε.103 (ΦΕΚ Β 2500/4.10.2013)
Άρθρο 6
Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών

1. Προκειμένου οι συσκευασίες να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, που αφορούν στη σύνθεση, καθώς και στην επαναχρησιμοποιήσιμη και αξιοποιήσιμη φύση των συσκευασιών:

α. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή και τη σύνθεση συσκευασιών:

α.1. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί, ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή.

α.2. Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

α.3. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να προωθούνται στην αγορά προϊόντα με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να χρησιμοποιούνται δευτερογενή υλικά και υλικά που δεν μειώνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης.

α.4. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η παρουσία επιβλαβών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της συσκευασίας να ελαχιστοποιείται όσον αφορά την παρουσία τους σε εκπομπές, την τέφρα ή το απόπλυμα, όταν γίνεται καύση ή υγειονομική ταφή των συσκευασιών ή των καταλοίπων από διαδικασίες διαχείρισης ή των αποβλήτων συσκευασίας.

β. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση συσκευασιών πρέπει να πληρούνται συγχρόνως. Ειδικότερα:

β.1. οι φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της συσκευασίας πρέπει να επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης υπό κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

β.2. η δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας, ούτως ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό.

β.3. η τήρηση ειδικών απαιτήσεων για τις ανακτήσιμες συσκευασίες, όταν οι συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και επομένως καθίστανται απόβλητα.

β.4. η χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.

γ. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την αξιοποιήσιμη φύση συσκευασιών:

γ.1. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανακύκλωσης υλικών.

Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα εκάστοτε σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.

γ.2. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανάκτησης ενέργειας.

Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία, με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας, πρέπει να έχουν ελάχιστη κατώτατη θερμογόνο τιμή που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.

γ.3. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης.

Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.

γ.4. Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες.

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό και να μην αφήνουν επικίνδυνα κατάλοιπα.

2.1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ εφαρμόζει τα κοινοτικά πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού. Αν δεν υπάρχουν κοινοτικά πρότυπα ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να καταρτίζει εθνικά πρότυπα, τα οποία θα αναφέρονται:

-σε κριτήρια και μεθόδους για την ανάλυση του κύκλου ζωής των συσκευασιών,

-σε μεθόδους για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της ελευθέρωσής τους στο περιβάλλον από συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών,

-σε κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωμένων υλικών εμπεριεχομένων στις συσκευασίες, για κατάλληλους τύπους συσκευασιών,

-σε κριτήρια για μεθόδους ανακύκλωσης,

-σε κριτήρια για μεθόδους λιπασματοποίησης και για παραγόμενα λιπάσματα,

-σε κριτήρια για τη σήμανση συσκευασιών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010.

2.2. Το άθροισμα των τιμών συγκέντρωσης μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και εξασθενούς χρωμίου στις συσκευασίες ή στα υλικά των συσκευασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ppm κατά βάρος.

Τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν ισχύουν για συσκευασίες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μολυβδύαλο (κρύσταλλο), όπως ορίζεται στην Οδηγία 69/493/Ε.Ο.Κ..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω οριακές τιμές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις στο κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 (παρ. 3) της Οδηγίας 94/62/Ε.Κ. καθορίζονται:

α. Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν εφαρμόζονται στα ανακυκλωμένα υλικά και στα κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, τα ως άνω επίπεδα συγκέντρωσης.

β. Οι τύποι συσκευασίας που ενδεχομένως απαλλάσσονται από κάποια από τις ως άνω καθορισθείσες οριακές τιμές επιπέδων συγκέντρωσης.

3. Κάθε διαχειριστής συσκευασιών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 9).

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση ορισμένων υλικών ή να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία για ορισμένες συσκευασίες με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

5. Οσοι προβαίνουν σε προμήθεια και κατασκευή συσκευασιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 16 υποβάλλουν κάθε χρόνο στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και το σχεδιασμό εφαρμογής τους για το επόμενο έτος.

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανεξάρτητα από την έγκριση εθνικού προγράμματος (άρθρο 5) ή την ύπαρξη προτύπων (κοινοτικών – εθνικών).

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017
Άρθρο 6α
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παραγράφου 27 του άρθρου 2 και τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παραγράφου 29 του ίδιου άρθρου. Το τέλος ορίζεται από την 1 Ιανουαρίου του 2018 στα τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα επτά (7) λεπτά. Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..

Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η Φορολογική Διοίκηση.

Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση υποβάλλεται το Μάιο του 2018.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:

α) καθορίζονται: αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος τους και το πάχος του τοιχώματός τους, ββ) …., γγ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, δδ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εε) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα, στστ) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,

β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,

γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η 180036/952/ 10.8.2017 (Β΄ 2812) κοινή υπουργική απόφαση, εκτός αν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 119 ΝΟΜΟΣ 4537/2018 και ισχύει από 16/5/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται κατά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) να μεριμνούν για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων μείωσης της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς από τους καταναλωτές και να τοποθετούν στα Πράσινα Σημεία υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης πλαστικών σακουλών.
Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.4496/2017.

1. Τα ΑΣΕΔ και τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών λαμβάνουν υπόψη, εκτός απ’ όσα ορίζονται στο άρθρο 4Β, και τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων υλικών και αποβλέπουν:
α) στη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,
β) στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
γ) στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τους τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 10.

2. Τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών είναι ανοικτά στη συμμετοχή των λοιπών οικονομικών παραγόντων.

3. Η οργάνωση από τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

4. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών απαιτείται ο παραγωγός να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία:

α) αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του ΑΣΕΔ,

β) αποδεικνύεται ότι το ΑΣΕΔ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β,

γ) προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης με ειδικές προβλέψεις για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει κάθε ΑΣΕΔ προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτει ο παραγωγός που οργανώνει το ΑΣΕΔ στην εγχώρια αγορά,

δ) προκύπτει το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον προτείνεται η εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας.

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.

5. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ο φορέας ΣΣΕΔ απαιτείται: α) να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία: αα) αποδεικνύεται ότι ο φορέας ΣΣΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 15 του άρθρου 4Α, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική υποδομή και οικονομική κατάσταση για τη λειτουργία του ΣΣΕΔ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β, ββ) προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ. Η εισφορά πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή διαφανών, αντικειμενικών και ευχερώς ελέγξιμων κριτηρίων, όπως το είδος, ο όγκος και το βάρος της συσκευασίας, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, το ρυπαντικό φορτίο και το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, γγ) καθορίζονται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, το είδος των συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει το ΣΣΕΔ είναι αυτοί που προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο ΣΣΕΔ παραγωγοί στην εγχώρια αγορά, δδ) προσδιορίζεται το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, εε) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3, β) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης χωρίς διακρίσεις στο ΣΣΕΔ των ενδιαφερόμενων παραγωγών συσκευασιών και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων ένταξης των παραγωγών στο ΣΣΕΔ με περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών, γ) να διασφαλίζει την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ή με τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων αυτών.
Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση α΄ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.

6. Με την απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ συσκευασιών επιβάλλονται όροι που αφορούν ιδίως:

α) τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους,

β) την εφαρμοστέα βασική μέθοδο για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών, με την οποία επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι του ΑΣΕΔ ή του ΣΣΕΔ, καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνονται άλλοι στόχοι, οι οποίοι καταγράφονται χωριστά,
γ) τον τρόπο επιβεβαίωσης των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται,

δ) την υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά διαστήματα, των αποτελεσμάτων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν επιτευχθεί στις καθορισμένες προθεσμίες και τη γνωστοποίησή τους στον Ε.Ο.ΑΝ.,

ε) τη μη υπέρβαση του ανώτατου ύψους αποθεματικού που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 4A,

στ) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, της δράσης του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που επιδιώκει και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και

ζ) τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της σε τακτά διαστήματα.

7. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. παρέχεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο. Μετά την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης.
Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.4496/2017.

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Ειδικότερα, η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται από: α) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή β) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ.

3. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όταν πραγματοποιείται μόνο από τον οικείο ΟΤΑ, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, ο ΟΤΑ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση. Το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρει και εξειδικεύει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών με βάση και το οικείο ΤΣΔΑ και περιλαμβάνει φάκελο και στοιχεία ώστε κατ’ ελάχιστο να:

α) καθορίζεται το είδος των αποβλήτων συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και η μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης που θα ακολουθηθεί. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει ο ΟΤΑ προκύπτουν με αναγωγή στους στόχους που προβλέπονται από το άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασιών, στις ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ΟΤΑ Α΄ βαθμού,

β) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 και γ) αποδεικνύεται ότι ο ΟΤΑ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή και τη βιώσιμη λειτουργία του.
Η απόφαση έγκρισης του Ε.Ο.ΑΝ. εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης και πλήρη φάκελο, εφόσον πληρούνται οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ΟΤΑ υποχρεούται να συνεργαστεί για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών άμεσα με φορέα ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών.

4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, οι ΟΤΑ, εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ., μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, υποβάλλουν έκθεση για τον προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4Α.

5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών, ββ) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.

6. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ υπόχρεων φορέων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

7. Οι φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρμόζονται και για τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που προκύπτουν είτε από την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών είτε από την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από είκοσι (20) έως πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 4, τα ελάχιστα μέτρα που λαμβάνονται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

10. Δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που ευκαιριακά ασχολούνται με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων υλικών, των σχολείων, των προσκόπων και των οικολογικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού ενθαρρύνουν και δύνανται να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες σύνδεσης της ανακύκλωσης με δραστηριότητες ιδίως αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, όπως το οικολογικό εισιτήριο.
Άρθρο 9
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010 και με το άρθρο 9 του ν.4496/2017.

1.Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔ-ΣΑ), κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ.

2. Στην περίπτωση των νησιωτικών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρμογή της παραγράφου 1.
Άρθρο 10
Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4496/2017.

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5. Αν δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραμμα αυτό, ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4.

3. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εξαγωγέας πρέπει να αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

4. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες σε συνδυασμό με το άρθρο 19.
Άρθρο 11
Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης

1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήμανση είτε επί της ίδιας της συσκευασίας είτε στην ετικέτα. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθεκτική και μακρόβια ακόμα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., προσδιορίζεται η σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής.

Η νόμιμη χρήση της σήμανσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας μπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη φύση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες, στις οποίες βασίζεται το σύστημα αναγνώρισης περιλαμβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 (L 50).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.4496/2017.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.4496/2017.

1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο δέκατο τέταρτο Ν.4296/2014,ΦΕΚ Α 214/2.10.2014 και με το άρθρο 12 του ν.4496/2017.

2. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια, συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7
Άρθρο 13
Συστήματα πληροφορικής

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μεριμνά για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών.

2. Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν πληροφορίες κυρίως ως προς την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής των συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους) στον εθνικό χώρο.

3. Για την εναρμόνιση των χαρακτηριστικών και της παρουσίασης των διαθέσιμων δεδομένων ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. παρέχει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα διαθέσιμα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 3) της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

4. Οι διαχειριστές συσκευασιών υποχρεούνται να παρέχουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα που αφορούν τον τομέα της δραστηριότητάς τους.

Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παροχή λεπτομερών δεδομένων, έχει δικαίωμα: α) ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχόμενων δεδομένων και β) συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

5. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. αποστέλλει τα δεδομένα που του παρέχονται κατ` εφαρμογή του άρθρου αυτού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μαζί με τις εθνικές εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. δημοσιεύει κάθε δύο (2) χρόνια κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και με τους νόμιμους κατόχους των πιστοποιητικών εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 14
Υποβολή εκθέσεων

Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. υποβάλλει μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Οι εκθέσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 “Για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων κ.λ.π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Άρθρο 15
Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.4496/2017.

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία έχουν εγκριθεί με την 49/15.12.2015 (Α΄174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο με τα προγράμματα για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 εκτός εάν ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για ορισμένα προϊόντα, όπως για τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

5. Για να εκτιμηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη:

α) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται το βάρος των εισερχόμενων αποβλήτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή),

β) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, νοείται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία,

γ) προϊόντα και συστατικά προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής.
Άρθρο 16
Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των άλλων προϊόντων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.4496/2017.

1. Οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β.

2. Για τη διακίνηση στην αγορά των προϊόντων αυτών εφαρμόζονται ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και την ανακτήσιμη φύση τους. Τα πρότυπα διαχείρισης άλλων προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010 και με το άρθρο 14 του ν.4496/2017.
Άρθρο 17
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4496/2017.

1. Με κριτήρια ιδίως τις ιδιότητες, τη χρήση και την εμπορία των άλλων προϊόντων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία:

α) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους γίνεται με οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ,

β) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται να γίνεται με οργάνωση ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ,

γ) εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου παραγωγός ή διαχειριστής άλλου προϊόντος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και του όρου διακινητής άλλων προϊόντων της παραγράφου 18 του άρθρου 2 για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και

δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ ή για την με άλλο τρόπο οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε θέμα σχετικό με την εναλλακτική διαχείριση ή τη διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής σε ΣΣΕΔ, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα, οι μέθοδοι και τα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.
Άρθρο 18
Συστήματα πληροφορικής

Οι διατάξεις του άρθρου 13 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 6) εφαρμόζονται αναλογικά και για τα άλλα προϊόντα και τα απόβλητά τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού

Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, τους καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, το οποίο αφορά ιδίως στα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις μεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής, στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επιστροφή και τη συλλογή/διαλογή, στην πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων και στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.4496/2017.
Άρθρο 19α
Έλεγχοι

Σημ.: όπως το άρθρο 19α προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν.4496/2017.

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15),

β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ,

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα και

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα.τη.

2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ.

4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των ανωτέρω αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..

5. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.

6. Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.

7. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και ιδίως οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον διαπιστώσει την τέλεση παράβασης, εκδίδει απόφαση βεβαίωσης παράβασης και επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20Α. Η απόφαση του Δ.Σ. επιδίδεται στον παραβάτη
Άρθρο 20
Κυρώσεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρο 18 του ν.4496/2017.

1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων ΣΣΕΔ, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α, τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.

2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.

3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση
που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.
Άρθρο 20α
Διοικητικές Κυρώσεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρο 18 του ν.4496/2017.

1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.

2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

3. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

5. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις παραγράφους 1,2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται, πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.

6. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

7. Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) ημερολογιακά έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Στους φορείς ΑΣΕΔ μπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αφαιρέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.

8. Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντάκόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

12. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

13. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε απολογία. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του ν. 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ’ ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.

14. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ..
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 119 ΝΟΜΟΣ 4537/2018 και ισχύει από 16/5/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

15. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.
Άρθρο 21
Κίνητρα

Στους διαχειριστές που προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τους στόχους, τις απαιτήσεις και τις γενικές αρχές του παρόντος νόμου, παρέχονται Κίνητρα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων.
Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η υπ` αριθ. 31784/954/1990 υπουργική απόφαση “Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων” (ΦΕΚ 251 Β`) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διαχειριστές των συσκευασιών και οι διαχειριστές άλλων προϊόντων υποχρεούνται μέσα σε οκτώ μήνες ή δεκαοκτώ μήνες αντίστοιχα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν για έγκριση συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 και μέσα σε πέντε μήνες από τη λειτουργία κάθε συστήματος να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. για τη χορήγηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Οσες επιχειρήσεις προβαίνουν ήδη σε εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων υποχρεούνται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να το γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη έγκριση και το πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 αναφέρονται και στους Ο.Τ.Α. όταν προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

4. Εφόσον δεν έχουν καταρτισθεί τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 15, η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και η χορήγηση των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 εγκρίσεων γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 4) και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

5. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή των συσκευασιών ισχύουν για τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο προϊόν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 24
Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων” και το διακριτικό τίτλο “Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.”. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Για τις σχέσεις του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα “…… National Organisation for the Alternative Management of PacKaging and Other Waste” και ο διακριτικός τίτλος “NOAMPOW”.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 19 του ν.4496/2017

3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ., εκτός από όσα αναφέρονται στον παρόντα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, αα) ετήσια έκθεση προγραμματισμού σχετικά με την πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα αποβλήτου σύμφωνα με το ΕΣΔΑ καθώς και το σχεδιασμό του Ε.Ο.ΑΝ. για την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και ββ) ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα εξής θέματα: την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους, την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν, τις ενέργειες για την αντιμετώπιση μη ένταξης παραγωγών σε ΣΕΔ, την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η οικεία έκθεση προγραμματισμού υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος και η έκθεση απολογισμού υποβάλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

δ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε..

ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται.

στ) Συνάπτει συμφωνίες με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος.

ζ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων. η) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και

θ) βεβαιώνει τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6Α και 20Α.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του ν.4496/2017

4. Οργανα διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.).

Τα όργανα αυτά:

-εισηγούνται την πολιτική της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθώς και

-μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του νόμου αυτού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρου 7 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010 που αντικαταστάθηκε με άρθρο 46 παρ.3 Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ο αριθμός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών των οργάνων αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

-στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,

-στην οργανωτική διάρθρωση κατά τομέα δράσης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και στην κατάσταση του προσωπικού,

-στην οικονομική διαχείριση, στις προμήθειες και σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

6. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., πλην αυτού που υπηρετεί στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με απόσπαση, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο προσωπικό του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`), όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.5 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

7. Ο οργανισμός του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Με τον οργανισμό αυτό ρυθμίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

β) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του σε ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς του προσωπικού, κατά την αρχική στελέχωση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου που μεταφέρονται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η υπαλληλική σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή μεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα προέλευσης του, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. Ο Κανονισμός προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997″.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.6 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010 , ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

8. Πόροι του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. προέρχονται από:

α) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

β) Κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

γ) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και σχετικών πιστοποιητικών (άρθρα 7 και 9 του παρόντος).

δ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.

ε) Επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).

ζ) Τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 20 του παρόντος).

η) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες κ.λπ..

θ) Μέρος των εσόδων του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`) που αποδίδονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων το οποίο καλύπτει το 1/3 του λειτουργικού προϋπολογισμού και καθορίζεται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ι) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από τις εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

ια. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. πόσο ίσο με:

αα) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν το Πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες,

ββ) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν το Πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιορίζεται σε μία περιφέρεια.

Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2011″.

Οι υπό στοιχεία α` και θ` πόροι παύουν να υφίστανται μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

Οι πόροι του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή Ο.Τ.Α. για την επίτευξη των στόχων του νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.7 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

9. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

10. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 19 του ν.4496/2017

11.1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Για τον σκοπό αυτόν συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/άλλων προϊόντων υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

11.2. Για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων συνιστώνται μία θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ σε επιστημονικά πεδία συναφή προς τα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος”. Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.8 Ν.3854/2010,ΦΕΚ Α 94/23.6.2010.

Για την υποστήριξη του έργου του ως άνω Γραφείου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται από δεκαεπτά (17) μη αμειβόμενους εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης (1), Οικονομικών (1), Εθνικής Οικονομίας (1), Γεωργίας (1), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (1), Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1), Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (1), Ε.Ν.Α.Ε. (1), δύο (2) εκπροσώπους των διαχειριστών των συσκευασιών/άλλων προϊόντων κατά περίπτωση, τέσσερις (4) εκπροσώπους παραγωγών πρώτων υλών, έναν (1) εκπρόσωπο των διακινητών, έναν (1) εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων και έναν (1) εκπρόσωπο συνδέσμων των καταναλωτών. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής.

11.3. Η θητεία των μελών της επιτροπής διαρκεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η επιτροπή συγκαλείται σε τακτά διαστήματα κάθε μήνα με μέριμνα του Γραφείου της Εναλλακτικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών της. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της επιτροπής.

11.4. Η επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων:

-Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ` εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,

-εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών (άρθρο 6 παρ. 1),

-παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού,

-τη σήμανση των συσκευασιών,

-τη χορήγηση ή μη των εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κατ` εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 17,

-τη χορήγηση ή μη των Πιστοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης (άρθρο 9),

-την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20,

-τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

β) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

γ) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση.

δ) Επιβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις συσκευασίες/άλλα προϊόντα και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους κατόχους των Π.Ε.Δ..

ε) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών.

Σχετικό:ΥΑ 106155 (ΦΕΚ Β΄ 1056/14.07.2004)

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017

12. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί υφιστάμενο με τη στελέχωση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 11 με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. Η προβλεπόμενη στην ίδια ως άνω παράγραφο Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) καταργείται.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 24 του ν.4496/2017
Άρθρο 24α

Σημ.: όπως το άρθρο 24α προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Τα όργανα διοίκησης: α) εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων και β) μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, καθώς και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..
Άρθρο 24β
Διοικητικό Συμβούλιο

Σημ.: όπως το άρθρο 24β προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος (1) υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα (1) μέλος προτείνεται, πλειοψηφικά, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό.
Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, το Δ.Σ. συγκροτείται ως ακολούθως: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπόλοιπα πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ένα (1) μέλος προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., ένα (1) μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα μέλος (1) προτείνεται πλειοψηφικά από τις περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών χωρίς κάποιος φορέας, που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του Δ.Σ.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/ 2016, η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του πρώτου Δ.Σ. που ορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε περίπτωση θανάτου, αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση, του φορέα ΣΣΕΔ ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ασυμβίβαστα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του Δ.Σ. εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.

5. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρό του ή ύστερα από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται, εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ., κατά την παρουσίαση εισηγήσεων αρμοδιότητάς της. Μπορεί επίσης να προσκληθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ε.Ο.ΑΝ., όταν συζητούνται εργασιακά θέματα. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορεί, επίσης, να καλούνται και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
Άρθρο 24γ
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Σημ.: όπως το άρθρο 24γ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Το Δ.Σ. χαράζει την πολιτική του Ε.Ο.ΑΝ. και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: αα) τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, ββ) την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 16, γγ) τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών,σύμφωνα με το άρθρο 7, δδ) παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10, εε) την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, στστ) την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στο άρθρο 4Β, ζζ) τη σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 11, ηη) τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17, θθ) ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17, ιι) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία, ιαια) τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος, ιβιβ) προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς και ιγιγ) την τροποποίηση των άρθρων 24Ι έως και 24Κ.
β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 4Α και 4Β.
γ) Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ειδικού αποθεματικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α στους φορείς ΣΣΕΔ, θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ποσού της υπέρβασης.
δ) Αποφασίζει για τη μεταβίβαση στον Ε.Ο.ΑΝ. της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 4Α.
ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις σχετικές με θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20A.
η) Εντέλλεται, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.
ι) Υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του ν. 2939/2001.
ια) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.ΑΝ.
ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ε.Ο.ΑΝ.
ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ.
ιε) Ορίζει τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.
ιστ) Αποφασίζει για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε σχετικό θέμα.
ιζ) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.ΑΝ. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Ε.Ο.ΑΝ. ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο του Ε.Ο.ΑΝ.

4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 24δ
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

Σημ.: όπως το άρθρο 24δ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο, κατά τον παρόντα ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο διευθυντή.

2. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος:

α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους,

β) εισηγείται στο Δ.Σ. τον ορισμό των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ύστερα από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων,

γ) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό,

δ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός (1) μισθού, ενώ για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.,

ε) έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, υποβάλλει αναφορά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί,

στ) είναι αρμόδιος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.ΑΝ.,

ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται, η) μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης, θ) με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του,

ι) αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών και για μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. προϋπολογισμό,

ια) αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του,

ιβ) εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων, ιγ) ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τον παρόντα στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.ΑΝ.,

ιδ) ύστερα από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά τη διενέργεια ελέγχου, καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 24ε
Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ

Σημ.: όπως το άρθρο 24ε προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. είναι οι Ετήσιες Εισφορές ΣΕΔ υπέρ Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: α) Τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό ίσο με 4.000 ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ. β) Τα ΣΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με το 2% αυτών των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

2. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν τα ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους:

α) ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις,

γ) έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή οικονομικών μέτρων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, δ) ενωσιακοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ.,

ε) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές,

στ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,

ζ) οι εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ..
Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.
Άρθρο 24στ
Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής εξόδων

Για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.ΑΝ. που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Δ.Σ.. Δεν απαιτείται έγκριση για δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα προγράμματα προμηθειών, καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού και μισθώματα.

Σημ.: όπως το άρθρο 24στ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24ζ
Επιτροπή Διαβούλευσης

Σημ.: όπως το άρθρο 24ζ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Συνιστάται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο, β) ένα μέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτή προέδρου, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., στ) δύο εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία, ζ) έναν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ι) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ια) δύο εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων, ιβ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ιγ) δύο εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ιδ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων, ιε) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στον κλάδο της καθαριότητας.
Αν δεν υφίσταται επαγγελματική ένωση ή δευτεροβάθμια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού εκπροσώπου, οι φορείς συμμετέχουν εκ περιτροπής κατ’ έτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

2. Όταν συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.

3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.,
για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσματα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.

4. Τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της επιτροπής. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών.
Άρθρο 24η
Ειδικές οικονομικές διατάξεις

Σημ.: όπως το άρθρο 24η προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014.

3. Η ταμειακή διαχείριση του Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται μέσω τήρησης έντοκων τραπεζικών λογαριασμών.
Άρθρο 24θ
Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών

Για την έγκριση σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έργων και μελετών του Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, το χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

Σημ.: όπως το άρθρο 24θ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24ι
Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ.

Σημ.: όπως το άρθρο 24ι προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συνιστώνται τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής,

β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης,

γ) Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας,

δ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

2. Συνιστώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 24ια
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Σημ.: όπως το άρθρο 24ια προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:
α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού, τον οποίο εισηγείται για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα στο εποπτεύον Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Οικονομικών,
γ) μεριμνά για την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων ορίων Ε.Ο.ΑΝ. του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων από τον Ε.Ο.ΑΝ., ώστε να διενεργούνται δαπάνες μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό,
δ) υπογράφει αρμοδίως τις βεβαιώσεις επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
ε) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
στ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) παρέχει υποστήριξη για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ε.Ο.ΑΝ. βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014 με εισήγησή του στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) διενεργεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις,

η) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού,

ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,

ια) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού,

ιβ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών,

ιγ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων,

ιδ) έχει την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας, ιε) έχει την ευθύνη του προσδιορισμού, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισμού σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές,
ιστ) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισμού,
ιζ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ..

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού, β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών,
γ) Τμήμα Προμηθειών, δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και ε) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.).

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού υπάγονται:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η σύνταξη βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016,
δ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών (εκτός αυτών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προμηθειών), ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η εκκαθάριση όλων των δαπανών με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά,
ε) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4270/2014,
ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) η εισήγηση για τον καταλογισμό δημοσίων υπολόγων και αχρεωστήτως λαβόντων,
θ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα και κοινοποίηση στη Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων,
ι) η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες,
ια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Ε.Ο.ΑΝ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
ιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιδ) η παροχή οικονομικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ιε) η παρακολούθηση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,
ιστ) η συνεργασία με τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Ε.Ο.ΑΝ. για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του οργανισμού.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Πληρωμών υπάγονται:
α) η παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς τις Τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων,
β) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
δ) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων, η έκδοση των νόμιμων παραστατικών και η αποστολή τους στους δικαιούχους,
στ) η ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής για διαφορές ή αποκλίσεις μεταξύ των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων και των εισπρακτέων και η σύνταξη εισήγησης για τη διενέργεια ελέγχων,
ζ) η σύνταξη εισήγησης για την καλύτερη εκμετάλλευση των ιδίων πόρων του Ε.Ο.ΑΝ.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών υπάγονται:
α) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),
β) ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η άμεση και έγκαιρη παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού,
γ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ. και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών,
δ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και η διαβίβαση τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού για εκκαθάριση και πληρωμή,
ε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,
στ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
ζ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών για την τήρηση σχετικού αρχείου καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός διαχειριστών αναλωσίμου και μη υλικού,
θ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Ε.Ο.ΑΝ., συμπεριλαμβανομένων ιδίως της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των μισθωμάτων, των τηλεπικοινωνιακών τελών, των κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, των ταχυδρομικών τελών, της κίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, και η διαβίβασή τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
ι) η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του Ε.Ο.ΑΝ., υπηρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,
ια) η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,
ιβ) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ., παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και λύσης της μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης.

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:
α) η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού σε ό,τι αφορά θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών,
β) η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών, απολύσεων συνταξιοδότησης και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα και σε συνεργασία με αυτές,
δ) η διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής μέριμνας, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των χώρων,
ε) η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Οργανισμού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των εξερχόμενων εγγράφων,
στ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ. και η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,
ζ) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ι) ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στον Ε.Ο.ΑΝ. σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,
ια) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, οργάνωσης των υπηρεσιών και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός εκπροσώπων του Ε.Ο.ΑΝ. σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές Υπουργείων και άλλων φορέων,
ιδ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,
ιε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και ο χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων καθώς και η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

7. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:
α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις λοιπές διευθύνσεις και τμήματα,
β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Οργανισμού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Ο.ΑΝ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα,
γ) η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του Ε.Ο.ΑΝ., όπως internet και e-mail, καθώς και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,
δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Ε.Ο.AN.,
ε) η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,
στ) η μέριμνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
ζ) η μέριμνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κινητή) και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραμμών, κ.λπ..
Άρθρο 24ιβ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιβ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του παρόντος,
β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που τίθενται από τον παρόντα,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
δ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, ε) έχει την ευθύνη: αα) της σύνταξης των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των ΣΕΔ, τους οποίους εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ββ) της σύνταξης των οδηγών της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους, τους οποίους εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γγ) της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ, καθώς και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
δδ) της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ),
εε) της τήρησης άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως του μητρώου χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
στστ) της παρακολούθησης της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ αλλά και των λιμένων και λιμενικών ταμείων στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,
ζζ) της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ηη) της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής τους προς τις εποπτεύουσες αρχές,
στ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο: αα) για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών, ββ) για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους, γγ) σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,

β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων,

γ) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται: α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιμασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης,
β) η εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα ΣΕΔ ή ζητούνται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) η προετοιμασία της εισήγησης για τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων ΣΕΔ, με πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ., λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η υποχρέωση μείωσης του ειδικού αποθεματικού, η μη επίτευξη των στόχων και άλλα θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των ΣΕΔ,
δ) η σύνταξη των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,
στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,
ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης,
η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των ΣΕΔ,
θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους ποσοτικούς στόχους,
ι) η εισήγηση για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ια) η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,
ιβ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται:
α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγμένων στην εναλλακτική διαχείριση,
β) η ευθύνη για θέματα που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως μητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
δ) η παρακολούθηση της επίδοσης των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ε) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:
α) η παρακολούθηση της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, αξιοποιώντας και την πληροφορία που εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης, η παρακολούθηση της απόδοσης πράσινων σημείων, η καταγραφή και παρακολούθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
β) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή τους ΦοΔΣΑ, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,
γ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ,
δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ για τα απόβλητα συσκευασίας σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2939/ 2001,
ε) η εισήγηση της προσφορότερης δυνατής συμβιβαστικής λύσης αν διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των ΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή των ΦοΔΣΑ ή των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας,
στ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
Άρθρο 24ιγ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιγ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό ερευνητικών δράσεων και μελετών του Οργανισμού,
β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του οργανισμού σε ερευνητικές δράσεις, καθώς και για το συντονισμό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχέδιο προγραμμάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,
δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης τους οποίους εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ.,
στ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.,
ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού στους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό,
η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του E.O.AN..

2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης. β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται: α) η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού για μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού,
β) η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και η ένταξη του οργανισμού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού,
γ) ο συντονισμός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,
δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης για την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων υλικών, η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιμοποίησης ή εγγυοδοσίας,
ε) η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,
στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης,
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται:
α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Οργανισμού,
β) η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του Οργανισμού,
γ) ο συντονισμός και η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία με την καθ’ ύλη αρμόδια διεύθυνση ή το αρμόδιο τμήμα,
δ) η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, ε) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Οργανισμού,
στ) η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων του Οργανισμού,
ζ) η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.
Άρθρο 24ιδ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιδ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων,
β) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε έκτακτο ή επείγοντα έλεγχο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του έτους,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,
δ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
ε) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους,
στ) εισηγείται στον Πρόεδρο την επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται,
ζ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις μεθοδολογίες υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία,
η) προετοιμάζει αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την επίδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.

2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται: α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και ο προγραμματισμός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,
β) η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης, για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,
γ) η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της σύνταξης έκθεσης ελέγχου των αποτελεσμάτων,
δ) η προετοιμασία της μεθοδολογίας υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών,
ε) η εισήγηση στο Δ.Σ. της έκθεσης ελέγχου και η εισήγηση της επιβολής κυρώσεων.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών μετακίνησης των επιθεωρητών/ελεγκτών και των συναφών με αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης,
β) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων,
γ) η τήρηση αρχείου διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων,
δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
Άρθρο 24ιε
Νομική Υπηρεσία

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιε προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:
α) η μέριμνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του Οργανισμού με τρίτους και τους εργαζόμενους στον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και ο δικαστικός χειρισμός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συμφερόντων του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) η υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης,
γ) η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ., οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν στοιχεία,
δ) η ευθύνη για την ενημέρωση των υπηρεσιών σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ή και ενδιαφέρουν τον Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους,
στ) η επιμέλεια των συμβάσεων που συνάπτει ο Ε.Ο.ΑΝ. με τρίτα μέρη,
ζ) η συμβολή στη νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον Ε.Ο.ΑΝ. νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.

2. Στη Νομική Υπηρεσία παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Άρθρο 24στ
Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται:
α) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων για συστήματα διαχείρισης,
β) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
γ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού,
δ) η σύνταξη και περιγραφή των θέσεων εργασίας και των καθηκόντων του προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, καθώς και η εισήγηση προς έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιστ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24ιζ
Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ.. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:
α) την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις κάθε φορά αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) τη σύνταξη και την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) την πρόσκληση των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις,
δ) την τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,
ε) την επιμέλεια σύνταξης των πρακτικών, καθώς και τη μέριμνα για την υπογραφή και τη δημοσίευσή τους,
στ) την έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή αποσπασμάτων τους,
ζ) τη διαβίβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες,
η) την τήρηση των βιβλίων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων,
ι) την τήρηση του αρχείου των εισηγήσεων, των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ια) τη διοικητική υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) τη μέριμνα για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιζ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24ιη
Προσόντα διορισμού

Τα προσόντα διορισμού του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιη προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24ιθ
Οργανικές θέσεις

Σημ.: όπως το άρθρο 24ιθ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Οργανισμού, το οποίο θα απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:
Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Μηχανικών Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων και μία (1) θέση Δικηγόρου.

2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιλέγονται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παραγράφου 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατανέμονται οι θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού.
Άρθρο 24κ
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

Σημ.: όπως το άρθρο 24κ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ με ειδικότητες Διοικητικού−Οικονομικού. Στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

2. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Προϊστάμενων των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισμού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.
Άρθρο 24κα

Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.ΑΝ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Οικονομικός Κανονισμός ρυθμίζει τα σχετικά με την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αντιμετώπιση τυχών έκτακτων δαπανών, τον τρόπο και το περιεχόμενο της εισήγησης για την εκτέλεση δαπανών εκ μέρους του, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης και πληρωμής των δαπανών.

Σημ.: όπως το άρθρο 24κα προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017
Άρθρο 24κβ

Σημ.: όπως το άρθρο 24κβ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο Κανονισμός Προσωπικού ρυθμίζει τα σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτών σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράμματα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Άρθρο 24κγ

Σημ.: όπως το άρθρο 24κγ προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν.4496/2017

1. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτονται με προσλήψεις υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), είτε μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

2. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στο προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.
Άρθρο 25

Πριν από την έκδοση των αναφερόμενων στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 24 προεδρικών διαταγμάτων, υποβάλλεται υποχρεωτικά από την Ε.Π.Ε.Δ., μετά πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της, στους αναφερόμενους στις παραπάνω παραγράφους Υπουργούς, ειδική μελέτη ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..
Άρθρο 26

1.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α`), που αφορούν στο ύψος της οφειλόμενης στο απολυόμενο προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. αποζημίωσης του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 57 Α`), όπως ισχύουν, μετά τις υπογραφείσες μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την υπ` αριθμ. 6471/1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΥΔ.Α.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Ομοίως, εξακολουθεί να λειτουργεί ο λογαριασμός εφάπαξ του προσωπικού που υπάρχει στην Ε.ΥΔ.Α.Π., σύμφωνα με τις από 2.4.1990, 2.7.1991 και 25.5.1992 Ε.Σ.Σ.Ε. και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την τελ. παρ. του άρθρου 45 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, θα καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του.

Προς κάλυψη του ελλείμματος των χρήσεων μέχρι 31.12.2001, το Δημόσιο θα προκαταβάλει το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών, σε πίστωση του ποσού που θα προκύψει, απολογιστικά, στο τέλος του έτους.

2.α. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2744/1999 προστίθεται εδάφιο πέμπτο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“Οι ανωτέρω εργασίες ή τμήμα αυτών δύναται να ανατίθενται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. έναντι εύλογης αμοιβής.”

β. Οι συμβάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α`) και αναφέρονται στην εκτέλεση των εργασιών των παραγράφων 1 εδάφιο τέταρτο και έβδομο και 2 του αυτού άρθρου, έχουν αναδρομική ισχύ και ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους, ισχύουν από τις 25.10.1999.

Το τίμημα που οφείλεται προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. εκ μέρους του Δημοσίου, για τις εκτελεσθείσες σχετικές εργασίες κατά το χρονικό διάστημα από τις 25.10.1999 μέχρι την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού και αφορούν τα μη συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα είναι αυτό που προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και σε αυτό προστίθεται εύλογη αμοιβή για την Ε.ΥΔ.Α.Π., που καθορίζεται με σύμβαση που καταρτίζεται με την Ε.ΥΔ.Α.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

γ. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εξακολουθεί και μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α`) να είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων που αφορούν το υδρευτικό σύστημα του λεκανοπεδίου Αττικής και έχουν υπαχθεί στον Κανονισμό (Ε.Κ.) με αριθμό 1164/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις εγκριτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμούς Ε (1999) 2973 τελικό/15.9.1999, Ε (1999) 2978 τελικό/15.9.1999, Ε (1999) 3611 τελικό/8.11.1999 και Ε (1999) 4089 τελικό/17.12.1999 και δικαιούται να εισπράττει την επιχορήγηση του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναδρομικά, για τα ποσά που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α`) και εφεξής και εγγράφηκαν στη συλλογική απόφαση έργων (Σ.Α.Ε.) 0762. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δικαιούται επιπλέον χρηματοδότηση για την κάλυψη του ποσοστού του κόστους των επιλέξιμων δαπανών, που δεν καλύπτεται από τις σχετικές επιχορηγήσεις του Ταμείου Συνοχής και του συνόλου των μη επιλέξιμων δαπανών, αναδρομικά, για τα ποσά που έχει καταβάλει ή καταβάλλει αυτή, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α`) και εφεξής, καθώς και εύλογη αμοιβή.

“Το ποσό της επιπλέον αυτής χρηματοδότησης για το χρονικό διάστημα από 25.10.1999 μέχρι την περαίωση των πιο πάνω έργων, προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Ε.ΥΔ.Α.Π., οι οποίες ελέγxοvrαι και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις. Στο προκύπτον ποσό προστίθεται ποσοστό 6% για εύλογη αμοιβή της Ε.ΥΔ.Α.Π., επί του συνολικού κόστους των έργων.

Η προαναφερθείσα χρηματοδότηση και η πρόσθετη αμοιβή της Ε.ΥΔ.Α.Π. καταβάλλονται απευθείας από το Υπουργείο Περιβάλλοvrος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις που θα υποβάλλει η Εταιρεία.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.50 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29/10.2.2003

δ. Τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα ύδρευσης που έχουν υπαχθεί στον Κανονισμό (Ε.Κ.) με αριθμό 1164/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατασκευάζονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και παραδίδονται στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.”.

ε. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και του εδαφίου γ` της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 εφαρμόζονται και για την περίπτωση μεταβίβασης έργων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.”.
Άρθρο 27
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ