ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2938 ΦΕΚ Α’178 6.2.2001

Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιϊας” και της Εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων” και το διακριτικό τίτλο ΤΕΟ.Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 25/28 Νοεμβρίου 1929 “Περί Κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ 421 Α), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σήμερα, και η ανώνυμη εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”, που συστάθηκε με την υπ` αριθμ. 6252/3.4.1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 794/10.4.1985), συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο, που συνιστάται με το νόμο αυτόν και λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων” και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Για τη συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε. και τη μετατροπή τους στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., συμπληρωματικά, προς τις διατάξεις του νόμου αυτού, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 για τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών και των παραγράφων 1-2 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.

2. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. αποτελεί δημόσια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Η ως άνω εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.
Άρθρο 2

1. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.. Οι εκκρεμείς δίκες του Ταμείου Εθνικής οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε. συνεχίζονται από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

2. Κάθε πράξη και συμφωνία, σχετική με τη συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε. και τη μετατροπή τους στην ανώνυμη εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε., καθώς και η καταχώρισή της στα οικεία βιβλία των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων και υπηρεσιών, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 3

1. Η συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) μπορεί:

α. Να εισπράττει διόδια, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται το οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο “Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων” και “Κορίνθου – Τριπόλεως”, καθώς και οποιοδήποτε άλλο οδικό δίκτυο ή οδικό τμήμα της χώρας της ανατεθεί η είσπραξη διοδίων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

β. Να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες του οδικού δικτύου της περίπτωσης α` αυτής της παραγράφου, σχετικές με την οδική ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση.

Η συντήρηση σε τμήματα ή σε ολόκληρο τον άξονα του εν λόγω δικτύου θα γίνεται είτε αυτοτελώς από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. είτε αυτοτελώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Εργωντου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) είτε σε συνεργασία της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. με τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, που θα ορίζει και την πηγή χρηματοδότησης.

γ. Να βεβαιώνει παραβάσεις που αφορούν τη μη καταβολή διοδίων και να επιβάλλει πρόστιμα κατά τις διατάξεις του νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων.

δ. Να κατασκευάζει και να συντηρεί κτίρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, της ανωτέρω περίπτωσης α`, τις ανάγκες γενικά της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., καθώς και κτίρια των σταθμών διοδίων.

ε. Να χρηματοδοτεί τις παραπάνω δραστηριότητες και γενικά δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της ανωτέρω περίπτωσης α`, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ. Να αξιοποιεί και να εκμεταλλεύεται τους παρόδιους χώρους, που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 1418/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα.

ζ. Να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άλλες οδούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

η. Να μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει, συντηρεί, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται και εν γένει διαχειρίζεται παρόδιες εγκαταστάσεις και χώρους οποιασδήποτε μορφής και χρήσης, καθώς και να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες προς τους χρήστες οποιουδήποτε οδικού δικτύου η τμήματός του.

θ. Να χρηματοδοτεί, εποπτεύει, διοικεί και διαχειρίζεται τις σχετικές με τα ανωτέρω εργασίες, που πραγματοποιούνται από την ίδια ή από τρίτους και εν γένει να παρέχει προς τρίτους συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με όλα τα ανωτέρω.

ι. Να αναθέτει σε τρίτους, μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός από την ανωτέρω περίπτωση γ`.

ια. Να ερευνά, αναπτύσσει, παράγει, εμπορεύεται, χρηματοδοτεί και εκμεταλλεύεται υλικά οδοποιίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή στοιχείο του εξοπλισμού οδών ή παρόδιων εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υλικών οδοποιίας και μόνον, αυτή θα γίνεται σε συνεργασία και με τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ιβ. Να ασκεί κάθε άλλη, γενική ή ειδική, δραστηριότητα, που προβλεπόταν να ασκείται από το “Ταμείο Εθνικής οδοποιίας” ή από την εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”, εφόσον δεν είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού και είναι συμβατή με το σκοπό της.

ιγ. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ιδ. Να συνιστά θυγατρικές εταιρείες, είτε μόνη της είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ιε. Να αντιπροσωπεύει ή και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ιστ. Να συνάmει δάνεια, προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με απευθείας συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με την έκδοση ανωνύμων ομολόγων.

ιζ. Να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο, μελέτη, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσία, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ανατίθεται στην Τ.Ε.Ο Α.Ε. η πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ` έως ια` της ανωτέρω παραγράφου.

Σχετικό: ΥΑ ΚΒ/ΦΚΘΣ06.00/ΠΑ3/106074/3-6.8.2004 (ΦΕΚ Β 1213/ 6.8.2004)

Σχετικό:ΚΒ/ΦΚΑΘ16.00/ΠΑ3/106075/3-6.8.200 (ΦΕΚ Β 1213/ 6.8.2004)

3. Με το νόμο αυτόν δεν θίγονται οι ειδικές διατάξειςτης νομοθεσίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων ή άλλων οδικών αξόνων, και τη διαχείριση των διοδίων τους, ούτε οι διατάξεις για την ανάθεση κατασκευής οποιουδήποτε εθνικού οδικού άξονα ή τμήματός του, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων `Εργων ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Μετά την πάροδο του χρόνου εκμετάλλευσης των διοδίων από τις κατασκευάστριες επιχειρήσεις των ανωτέρω έργων, μπορεί, με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, να ανατίθεται η είσπραξη και διαχείριση των διοδίων στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε..
Άρθρο 4

1. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε., τηρουμένων και των διατάξεων του νόμου αυτού, μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με την εκμετάλλευση ή διαχείριση των χώρων, που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ. 4του ν. 1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι συμβάσεις και οι πράξεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής, η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ως προς τις έννομες σχέσεις που αφορούν την εκμετάλλευση ή γενικότερα τη διαχείριση των χώρων αυτών. Κάθε άλλη διάταξη νόμου που περιορίζει την άσκηση, από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., των πιο πάνω δραστηριοτήτων, καταργείται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων μπορεί να καθορίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια, μέσα στα οποία κυμαίνεται το ύψος των διοδίων. Το συγκεκριμένο ύψος των διοδίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Για τον τρόπο καταβολής των διοδίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 3905/1958, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1799/1988.

3. Η Τ.ΕΟ Α.Ε. διατηρεί όλους τους πόρους, εισφορές και εν γένει έσοδα που είχε το Τ.Ε.Ο. ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Οι προβλεπόμενες στο νόμο ανταποδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων, που εισπράττονται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, εξακολουθούν να εισπράττονται από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και αποδίδονται από αυτή στους δικαιούχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων διατίθενται πιστώσεις από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, για τις βελτιώσεις και τις διαπλατύνσεις των οδών, καθώς και για τη λήψη των μέτρων που επιβάλλεται να λαμβάνονται για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των κινουμένων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

5. Στις συμβάσεις μίσθωσης χώρων και εγκαταστάσεων σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που είχε συνάψει η εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. με τρίτους και στις οποίες υπεισήλθαν ως εκμισθωτές οι Παραχωρησιούχοι των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, με τις διατάξεις των κυρωτικών των συμβάσεων νόμων, οι μισθωτές υπέχουν υποχρέωση για τη συμμόρφωση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνονται στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης και στα συνοδευτικά αυτών συμβατικά τεύχη και αφορούν το μίσθιο».

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 138 παρ.3 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012.
Άρθρο 5

1. Στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε περιέρχονται, κατά πλήρη κυριότητα, εκτός από την περιουσία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε., οι παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου, που ανήκουν στο Δημόσιο, πλην των κοινοχρήστων χώρων και βρίσκονται και από τις δύο πλευρές των υπεραστικών τμημάτων των οδών του Οδικού δικτύου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις πρατηρίων πωλήσεως βενζίνης, υγρών καυσίμων και λιπαντικών εν γένει, σταθμών εισδοχής και επισκευής τροχοφόρων εν γένει, τηλεφωνικών θαλάμων και άλλων κέντρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, οι σταθμοί διοδίων, του οδικού δικτύου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), των οποίων η εκμετάλλευση ή διαχείριση ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, καθώς και όλα τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται, ήδη, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Τα υπάρχοντα όμως δίκτυα αγωγών ενεργειακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν θίγονται. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διατηρεί το δικαίωμα να κατασκευάζει έργα στις παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου, για την επέκταση των ήδη υπαρχόντων ενεργειακών δικτύων ή για την κάλυψη νέων σχετικών αναγκών του.

2. Ο σχεδιασμός και η εποπτεία του έργου της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου ανατίθεται σε Τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από:

α) τον Γενικό Διευθυντή της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, με τον αναπληρωτή του και

γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β` και γ` ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς το αργότερο εντός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος του νόμου αυτού.

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

Με την απόφαση αυτήν ορίζεται και Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

Στα μέλη της Επιτροπής και στον Γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση που βαρύνει την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση , της Τ.Ε.Ο Α.Ε..

3. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, που γίνεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συγκρότησή της, αναθέτει το έργο της απογραφής ή τμήματος αυτής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπονούν τις απαραίτητες μελέτες και παρέχουν τις απαραίτητες για την πραγματοποίηση του έργου συμβουλές και υπηρεσίες. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 8 εδάφιο 1 του ν. 2229/1994 εφαρμόζεται στο έργο αυτό. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ μήνες από την ανάθεσή του. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μπορεί, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, να παρατείνει την προθεσμία αυτή μέχρι ένα τα πολύ εξάμηνο, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Η συνολική δαπάνη του έργου βαρύνει την Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

Σχετικό:Με την παρ.9 άρθρ.23 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308

4. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτιμάται από ορκωτούς εκτιμητές, που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Η αξία των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων αποτελεί εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και αντίστοιχη ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιέχει περιγραφή των αποκτώμενων ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων.
Άρθρο 6

1. `Οσοι εκμεταλλεύονται ή χρησιμοποιούν ή καθ` οποιονδήποτε τρόπο αποκομίζουν έσοδα, από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ένός (1) μηνός από την έγγραφη πρόσκληση που θα τους αποστείλει η Τ.Ε.Ο. Α.Ε., να δηλώσουν εγγράφως προς αυτήν την κυκλοφοριακή τους σύνδεση, τη συγκεκριμένη θέση στην οποία αυτή ευρίσκεται, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, το χρόνο λειτουργίας της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο ζητήσει η Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

2. Αν οι ανωτέρω έχουν άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης ή σύμβαση μίσθωσης με την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., επιβάλλεται σε αυτούς το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μίσθωμα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται σε αυτούς αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης.

Το μίσθωμα και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης βεβαιώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Οι εισπράξεις αυτές μπορεί να ανατίθενται στις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 παρ. 4 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 37 Α) και διενεργούνται με βάση χρηματικούς καταλόγους, που αποστέλλονται σε αυτές από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και κατατίθενται σε πίστωση του λογαριασμού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έγγραφης δήλωσης προς την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. έχουν οι ανωτέρω και κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, μέσα στον οποίο θα δηλώνουν προς την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. τις τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στην κυκλοφοριακή τους σύνδεση ή στην ασκούμενη σε αυτήν δραστηριότητά τους.

4. `Οσοι αρνούνται ή καθυστερούν να υποβάλλουν προς την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 έγγραφη δήλωση (αρχική ή ετήσια), μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, αποκλείονται από την κυκλοφοριακή τους σύνδεση, με την εθνική οδό, η οποία διακόπτεται (κλείνει) με ενέργειες της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και με δαπάνες που καταλογίζονται στους υπόχρεους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και επιπλέον των προβλεπομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, σε όσους αυτοδύναμα και χωρίς άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. δημιουργούν, διανοίγουν, θέτουν σε λειτουργία και εκμεταλλεύονται κυκλοφοριακή σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο ή στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου επανασυνδέουν διακοπείσα ήδη κυκλοφοριακή σύνδεση. Το πρόστιμο αυτό βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.
Άρθρο 7

1. Η εταιρική οργάνωση της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ορίζεται με το καταστατικό της, που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού. Η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις διατάξεις του Κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές. Αντίγραφα των εκθέσεων που συντάσσουν οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλονται και στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και κάθε τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλονται, μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

4. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, γίνονται στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του Κ.ν. 2190/1920, που τηρείται στη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 8

1. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., κατά τη σύστασή της με το νόμο αυτόν, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και παριστάται με μία ονομαστική μετοχή, που εκδίδεται για το σκοπό αυτόν. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από τα, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου αυτού, περιουσιακά στοιχεία. Η διαπίστωση της λογιστικής θέσης και η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της εταιρείας Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε., που περιέρχονται στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόQιων `Εργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μπορεί να ρυθμίζονται, διαφορετικά απ` ό,τι στο νόμο αυτόν και να τροποποιούνται κάθε φύσεως θέματα που αφορούν τις μετοχές και τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της.

2. Η αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας διενεργείται από ελεγκτική εταιρεία, που ανήκει στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, την οποία θα ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Ως προς την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, η ελεγκτική εταιρεία θα λάβει υπόψη της τα στοιχεία ορκωτού εκτιμητή που επιλαμβάνεται του θέματος, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η αποτίμηση θα γίνει με βάση τρέχουσες αξίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από την πλέον πρόσφορη και δόκιμη μέθοδο της Λογιστικής, θα πρέπει δε να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άπαξ και το πολύ για δύο μήνες. Το αποτελέσμα της αποτίμησης θα στρογγυλοποιηθεί σε εκατομμύρια δραχμές, με μείωση του ποσού της αποτίμησης.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης της Εταιρείας, βάσει των συνταγμένων οικονομικών καταστάσεων, προς το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή οριστικοποιεί και βεβαιώνει με ειδική απόφασή του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτίμησης οικονομικές καταστάσεις. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο μετοχικό κεφάλαιο και καταχωρείται στο αρμόδιο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ολόκληρο το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Απαλλοτριώσεις παρόδιων εκτάσεων ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, που περιέρχονται στο Δημόσιο στο πλαίσιο ανάπτυξης του οδικού δικτύου, εισφέρονται από το Δημόσιο στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου της, στην οποία προβαίνει το Διοικητικό της Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Καταστατικού της. Η αξία των εισφερόμενων εκτάσεων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράΥραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

6. Οι εισφορές της προηΥούμενης παραγράφου, καθώς και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και των μελλοντικών αυξήσεων αυτού, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, πλην του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου.
Άρθρο 9

1. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. αποτελείται:

α) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

β) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.),

γ) από έξι (6) εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.” Οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και τις καταλαμβάνουν πρόσωπα κύρους που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν ακόμη εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2414 /1996, όπως κάθε φορά ισχύει,

Η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τους αρμόδιους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2414/ 1996 για την ανάκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.11 Ν.3263/2004, ΦΕΚ Α 179/28.9.2004

2. Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων τάσσεται στους εργαζομένους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. προθεσμία, όχι βραχύτερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από δύο μήνες, από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση, για τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους που θα προτείνουν. Η εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου, που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, με το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α).

3. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υποδεικνύει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή του, πρόσωπα κύρους, με γνώσεις σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου αυτή ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση και χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία ή τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε.. Επίσης, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμες και δεν επηρεάζονται από τυχόν ακύρωση της εκλογής των ανωτέρω εκπροσώπων.

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται, αυτοδίκαια, μέχρι το διορισμό, την υπόδειξη ή την εκλογή νέων μελών του. Η θητεία αυτή πάντως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του ενός έτους. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αυτή διαπιστώνει επίσης το διορισμό ή την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται ή εκλέγονται από τους φορείς και τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος αυτός και μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων περί δημοσιότητας του κ.ν. 2190/ 1920.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι:

α) οι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού,

β) οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.,

γ) τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή οι υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

Επίσης, δεν επιτρέπεται να διορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2683/1999.

7. Αν κενωθεί η θέση κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνα που εκλέγει η Γενική Συνέλευση, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκλέγεται προσωρινός αναπληρωτής, με απόφαση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ή εκλέγονται από τους εργαζομένους ή υποδεικνύονται από την Ο.Κ.Ε., παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν υφίσταται αναπληρωτής του, ο οποίος και λαμβάνει τη θέση του, αντικαθίσταται κατά τον τρόπο του ορισμού του. Μέχρι να διορισθεί αντικαταστάτης του μέλους αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς αυτό. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται, υποδεικνύεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση θανόντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος λήγει κατά τη λήξη της θητείας εκείνου που αντικατέστησε.

8. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες αυτές, καταβάλλεται για τις υπηρεσίες τους που παρέχουν στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε., αμοιβή, η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Άρθρο 10

1. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, διάρκειας τριών ετών, το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο περιγράφονται με χρονοδιάγραμμα οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με προσδιορισμό των μέσων και των ενεργειών που προορίζονται για την επίτευξή τους και με αποτίμηση του κόστους πραγματοποίησης αυτών. Καθορίζονται επίσης οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησής τους.

2. Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο, γνωστοποιώντας την απόφασή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων. Η αναθεώρηση ισχύει μετά την πάροδο ενός μήνα από τη γνωστοποίησή της στους παραπάνω Υπουργούς, εφόσον κανείς τους δεν προβάλλει αντιρρήσεις γι` αυτήν και κατατίθεται, μετά την οριστικοποίησή της, στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της. Στις περιπτώσεις αυτές τροποποιείται αναλόγως και το Συμβόλαιο Διαχείρισης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 3 του ν. 2414/1996 εφαρμόζονται αναλόγως και στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε..
Άρθρο 11

1. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. αφ` ενός και του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, αφ` ετέρου, συνάπτεται “Συμβόλαιο Διαχείρισης”, στο οποίο καθορίζονται, με λεπτομέρεια, και στα πλαίσια του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της, οι στόχοι που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Ως προς το περιεχόμενο του Συμβολαίου Διαχείρισης και τον έλεγχο τήρησής του εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 2414/1996. Η παράγραφος αυτή ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που θα προσληφθεί ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης του σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα τριών ετών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ελάχιστα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των γπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, με την οποία ορίζεται η διαδικασία της επιλογής και εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα. Με την απόφαση αυτή μπορεί επίσης να ορίζεται ότι για την κάλυψη της θέσης αυτής απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση που η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, να πληρωθεί η θέση αυτή από τους λοιπούς υποψηφίους που συμμετείχαν αρχικά κατά την προκήρυξή της. Στην περίπτωση αυτήν η θητεία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου διαρκεί μέχρι το χρόνο λήξεως της θητείας του αντικατασταθέντος.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη γενική αρμοδιότητα διοίκησης, αφού λάβει υπόψη και το περιεχόμενο του Συμβολαίου Διαχείρισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και προισταται όλων των Υπηρεσιών της.

4. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει, σε όλες τις αρμοδιότητές του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Αν υπάρχουν περισσότεροι Γε νικοί Διευθυντές, τον αναπληρωτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή ανάθεση έργων μέχρι το χρηματικό όριο που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που εκχωρείται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή. Η αναγκαιότητα πρόσληψης περισσότερων Γενικών Διευθυντών είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τροποποιώντας το Γενικό Κανονισμό. Ως Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται πρόσωπα που διαθέτουν κύρος και εμπειρία σε διευθυντική θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Καθήκοντα Γενικών Διευθυντών μπορούν επίσης να ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας και της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ή σε πρόσωπα που κατέχουν διευθυντική θέση στο Δημόσιο, που αποσπώνται για το λόγο αυτόν στην εταιρεία. Κατά την πρώτη εταιρική χρήση και μέχρι την πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ανατίθενται στον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, εφαρμοζομένων και ως προς αυτόν των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 12.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., καθορίζονται ανώτατα όρια αμοιβών και ετήσιων αποδοχών του Γενικού Διευθυντή ή των Γενικών Διευθυντών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Με όμοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μπορεί να ορίζονται ανώτατα όρια αποδοχών και εν γένει αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, που απασχολούνται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους.
Άρθρο 12

1. Το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που υπηρετεί με σχέση δημοσίου δικαίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εντάσσεται σε αντίστοιχες μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση των ανωτέρω υπαλλήλων με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το υφιστάμενο μισθολογικό καθεστώς, καθώς και την πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) όπως αντικαταστάθηκε από την διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α) και ως προς τη λύση των εργασιακών σχέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ως προς όλες τις υπηρεσιακές του μεταβολές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και για θέματα πειθαρχικών διαδικασιών, διέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., που προβλέπονται στο άρθρο 13. Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τα ισχύοντα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που ίσχυε, πριν από την με το νόμο αυτόν μετατροπή και συγχώνευση του “Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας”, στην ανώνυμη εταιρία Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Κατά τα λοιπά, για το πιο πάνω προσωπικό έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α).

2. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και στην εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διατηρείται στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. με την ίδια αντίστοιχη εργασιακή σχέση. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με πάγια αντιμισθία, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, που συνιστώνται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. Η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” ή στην εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αναγνωρίζεται ως πραγματική στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. για κάθε συνέπεια.

3. Για την κάλυψη των αναγκών πρώτης στελέχωσης, η Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μπορεί να προβεί στην πρόσληψη των παρακάτω κατηγοριών και ειδικοτήτων υπαλλήλων:

α) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μέχρι 5 άτομα, β) ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που η εξειδίκευσή του θα προσδιοριστεί με την προκήρυξη, μέχρι 5 άτομα, γ) Π.Ε. Πληροφορικής, μέχρι 8 άτομα, δ) Π.Ε. Μηχανικών, μέχρι 10 άτομα, ε) Π.Ε. Διοικητικών – Οικονομικών, μέχρι 5 άτομα, στ) Τ.Ε. Πληροφορικής, μέχρι 30 άτομα, ζ) Εργατικού – Τεχνικού (Δ.Ε.- Υ.Ε.) προσωπικού, μέχρι 30 άτομα και η) Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ, μέχρι 12 άτομα. Οι εν λόγω προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη για την πρόσληψή τους.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, να καλύπτει τις θέσεις αυτές με απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.1943/ 1991, όπως ισχύει κάθε φορά, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, και ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μπορεί επίσης, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, να προσλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, κατόπιν προκήρυξης των θέσεων αυτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να χορηγεί επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές στο προσωπικό της εταιρείας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με την επιβράβευση επιτυχούς διεκπεραίωσης έργου είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, με βάση κριτήρια που καθορίζονται από αυτό.

5. Το Προσωπικό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κεντρική υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και μονάδες της. Η κατανομή και τοποθέτησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

6. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Ερ-γων, που υπηρετούν με απόσπαση στο “Ταμείο Εθνικής οδοποιίας” εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. με το ίδιο καθεστώς, εφόσον δηλώσουν έγγραφα την πρόθερή τους αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παραμονή τους, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο και κατά ανώτατο όριο για μία διετία από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η απόφαση της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Οι αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή διάθεσης, καταβάλλονται από τον φορέα που προέρχονται. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. αποδίδει στον φορέα που προέρχονται, τις αποδοχές των παραπάνω υπαλλήλων, με βάση κατάσταση εκκαθάρισης, που θα υποβάλλεται κάθε μήνα από τον φορέα στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Για τους υπαλλήλους αυτούς ισχύουν οι διατάξεις για πρόσθετες αποδοχές, που διέπουν το προσωπικό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Ο χρόνος της απόσπασης ή της διάθεσης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος υπηρεσίας του αποσπασμένου στην οργανική του θέση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., οι ως άνω υπάλληλοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, όσο διαρκεί η απόσπαση ή η διάθεσή τους, μπορεί να υπαχθούν σε αντίστοιχες μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτούς, μετά την ένταξή τους. Οι υπάλληλοι της παραγράφου αυτής διατηρούν τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2430/ 1996 (ΦΕΚ 156 Α`) και των παραγράφων 34 έως 37 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφόσον, δεν εισπράπουν άλλο αντίστοιχο επίδομα από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

7. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή διάλυσης της Ανώνυμης Εταιρείας Τ.Ε.Ο. Α.Ε., το προσωπικό της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, που υπηρετούσε στο Ν.Π.Δ.Δ. “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” κατά το χρόνο της μετατροπής του σε Ανώνυμη Εταιρεία, μετατάσσεται με αίτησή του, και με το ίδιο καθεστώς, σε δημόσιες υπηρεσίες ή ν.π.δ.δ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά προτεραιότητα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.
Άρθρο 13

1. Τα προσόντα, η εξέλιξη, το πειθαρχικό δίκαιο και κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ρυθμίζονται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. Ο Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού μπορούν να ορίζονται κριτήρια για τις μετατάξεις και μεταθέσεις και την τοποθέτηση του υπάρχοντος προσωπικού του “Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.” σε θέσεις εργασίας στη Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Επίσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως λειτουργία της Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταρτίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής οργάνωσης και Λειτουργίας της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενοι στο νόμο αυτόν κανονισμοί, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες μέχρι σήμερα κανονισμοί και διατάξεις που αφορούν το “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και την Εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”.
Άρθρο 14

Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού, επιτρέπεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων νόμων για το “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και την ανώνυμη εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”, όπως αυτές ισχύουν, κατά το χρόνο έκδοσης του διατάγματος αυτού, διατυπωμένες στη δημοτική γλώσσα και στο μονοτονικό σύστημα. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η προσθήκη νέων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητά ή σιωπηρά καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, καθώς και η ενέργεια αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της νομοθεσίας που ισχύει για την παραπάνω κωδικοποίηση μπορεί να συσταθεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ομάδα εργασίας, στα μέλη της οποία παρέχεται αποζημίωση που βαρύνει την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε..
Άρθρο 15

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. επιτρέπεται η κήρυξη αναγκασιικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για δημόσια ωφέλεια. Οι απαλλοτριώσεις, κηρύσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, του γπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διατάξεων του Δημοσίου.

2. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Δημόσιο, για λογαριασμό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για τις παραπάνω απαλλοτριώσεις, λογίζεται ως εισφορά αυτού, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., που αυξάνεται, κατά το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, καθώς και για τις προμήθειες της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 8 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

Μέχρι την κατάρτιση κανονισμών, εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι διατάξεις που ισχύουν για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας.

4. Η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. διατηρεί όλες τις απαλλαγές και τις ατέλειες που είχε το “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικών του Δημοσίου εφαρμόζονται και στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε..

5. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων της και τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές διατάξεις, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
Άρθρο 16

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη τακτική γενική συνέλευσή της, που θα συγκληθεί μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, για μία ακόμη εταιρική χρήση, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατάρτισης των Κανονισμών `Εργων, Μελετών και Προμηθειών, του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, του Κανονισμού Εσωτερικης οργάνωσης και Λειτουργίας, του Κανονισμού Υπηρεσιών, η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και η απογραφή της περιουσίας της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., όπως προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

2. Για τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι φορείς που ορίζουν μέλη του, υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, μέσα σε είκοσι ημέρες, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων, μπορούν να ρυθμίζονται, κατά την πρώτη εταιρική χρήση της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ειδικά θέματα μεταβατικής φύσης, που αφορούντη λειτουργία της και τη μετατροπή και συγχώνευση του “Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία.

4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει θέματα διαφορετικά από ό,τι ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν, καταργείται

5. Στο άρθρο 4 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α) προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής:

“8. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντού του Ν.Π.Δ.Δ. “Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.” από υπάλληλο αυτού, επιτρέπεται η πλήρωσή της με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου ή με ανάθεση καθηκόντων σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων καθορίζονται οι αποδοχές του κατά τα ανωτέρω οριζόμενου Διευθυντή.”
Άρθρο 17
Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Αρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων” και με το διακριτικό τίτλο “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.” ή “Τ.Ε.Ο. Α.Ε.”. Σε ξενόγλωσσα κείμενα και για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπό της.

Αρθρο 2

`Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η είσπραξη των διοδίων και η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση του οδικού διευρωπαϊκού δικτύου “Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων” και “Κορίνθου – Τριπόλεως”, καθώς και οποιοδήποτε άλλο οδικό δίκτυο ή οδικό τμήμα της χώρας της ανατεθεί η είσπραξη διοδίων, με απόφαση του γπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

β. Η παροχή υπηρεσιών στους χρήστες του οδικού δικτύου της περίπτωσης α` αυτής της παραγράφου, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, πληροφόρηση, καθαριότητα, σήμανση και συντήρηση.

γ. Η βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν την μη καταβολή διοδίων και η επιβολή προστίμων κατά τις διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

δ. Η κατασκευή και συντήρηση κτιρίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου της περίπτωσης α` αυτής της παραγράφου του ίδιου άρθρου, τις ανάγκες γενικά της Εταιρείας, καθώς και τα κτίρια των σταθμών διοδίων.

ε. Η χρηματοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και γενικά δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της περίπτωσης α` της ίδιας παραγράφου αυτού του άρθρου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των παρόδιων χώρων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του ν. 1418/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την εφαρμογή του νόμου, για τη συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, και το διακριτικό τίτλο “Τ.Ε.Ο. Α.Ε.”, για δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κινούμενους στα οδικά δίκτυα.

ζ. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας και άλλων οδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

η. Η μελέτη, κατασκευή, εξοnλισμός, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση παρόδιων εγκαταστάσεων και χώρων οποιασδήποτε μορφής και χρήσης, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών προς τους χρήστες οποιουδήποτε οδικού δικτύου ή τμήματός του.

θ. Η αυτοδύναμη ή από τρίτους χρηματοδότηση, εποπτεία, διοίκηση, διαχείριση των σχετικών με τα ανωτέρω εργασιών που υλοποιούνται, καθώς και η εν γένει παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικών με όλα τα ανωτέρω.

ι. Η ανάθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους, μέρους ή του συνόλου των ανωτέρω εργασιών πλην της περιπτώσεως γ` αυτής της παραγράφου.

ια. Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υλικών οδοποιίας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού ή στοιχείου του εξοπλισμού οδών ή παρόδιων εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων,

ιβ. Η άσκηση κάθε άλλης – γενικής ή ειδικής – δραστηριότητας που προβλεπόταν να ασκείται από το “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” ή από την εταιρεία “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε.”,εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου για τη συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων”, και το διακριτικό τίτλο “Τ.Ε.Ο. Α.Ε.” και στο σκοπό της εταιρείας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ανατίθεται στη Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ` έως ια` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

β) να συστήνει θυγατρικές εταιρείες είτε μόνη της είτε με συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς ημεδαπής ή αλλοδαπής,

γ) να αντιπροσωπεύει ή και να αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

δ) να συνάπτει δάνεια προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, με απευθείας συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με την έκδοση ανωνύμων ομολόγων,

ε) να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή μελέτη ή προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή υπηρεσία και να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες.

Αρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη σύστασή της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές (καθαρή θέση), το οποίο θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε ισολογισμό, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:

α) όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, έργων και εγκαταστάσεων που ανήκουν κατά κυριότητα στο “ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ” και την ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ” και όλων των, σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Εταιρείας, περιερχόμενων στην κυριότητά της περιουσιακών στοιχείων,

β) όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των σκοπών των ως άνω νομικών προσώπων.

`Ολα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και εκχωρούνται στην Εταιρεία.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων δραχμών, που θα καταβληθεί από τα Διαθέσιμα της Εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Α.Ε”, το οποίο θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, αναλόγως, μετά την οριστικοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου για τη “Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων”, με την τήρηση των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία οριστικοποιείται και βεβαιούται το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός ούτε ως προς το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς από το Δημόσιο στην Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων από παρόδιες εκτάσεις του οδικού δικτύου της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου για τη ” Συγχώνευση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία”, σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, Τ.Ε.Ο. Α.Ε.” ή σε περίπτωση νέων απαλλοτριώσεων παρόδιων εκτάσεων εθνικών οδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για την ανάπτυξη του οδικού δικτυου.

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

7. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ή όχι εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 6

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρίσταται από μία ονομαστική μετοχή, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αρθρο 7

1. Η μοναδική αυτή μετοχή δίδει στον κύριό της, το Ελληνικό Δημόσιο, δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη.

Αρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το νόμο, την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

`Οργανα της Εταιρείας

Αρθρο 9

`Οργανα της εταιρείας είναι τα όργανα διοίκησης, η γενική συνέλευση και οι ελεγκτές.

`Οργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

– Το Διοικητικό Συμβούλιο – Ο Διευθύνων Σύμβουλος και – Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. αποτελείται:

α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

β) Από ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου για τη “συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης `Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων”.

γ) Από δύο (2), και εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2322/ 1995, από τρεις (3) εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996. Οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και τις καταλαμβάνουν πρόσωπα κύρους που έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν (1) ακόμα εκπρόσωπο.

δ) Από τα υπόλοιπα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τους εργαζομένους στην Εταιρεία, τάσσεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων εύλογη προθεσμία στους εργαζομένους της Εταιρείας, για τη διοργάνωση και διεξαγωγή της καθολικής ψηφοφορίας για την υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. που θα προτείνουν, μαζί με έναν αναπληρωτή τους, όχι βραχύτερη του ενός μηνός ούτε μεγαλύτερη των δύο μηνών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ν. 2469/1997.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία, αν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996.

5. Η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται οποτεδήποτε, από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2414/1996 για την ανάκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αρθρο 11

1. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου από τους συμβούλους τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αυτός αναπληρώνεται προσωρινά, το ταχύτερο και μέχρι τη σύγκληση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία δύναται να επικυρώσει την εκλογή του ή να εκλέξει νέο σύμβουλο, με την εκλογή άλλου συμβούλου, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3). Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη.

2. Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου από τους συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκλέγονται από τους εργαζομένους ή υποδεικνύονται από την Ο.Κ.Ε., λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής του συμβούλου αυτού, αυτός αντικαθίσταται κατά τον τρόπο του ορισμού του. Μέχρις ότου ορισθεί αντικαταστάτης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκλιπόντα ή εκπεσόντα σύμβουλο.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που διορίζεται, υποδεικνύεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση αυτού, διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

Αρθρο 12

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 του Καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει, κάθε φορά, από την εκλογή από τη γενική συνέλευση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκείνη εκλέγει κατά το καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αυτή διαπιστώνει επίσης το διορισμό ή την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ή εκλέγονται από τους φορείς και τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό και μεριμνά για την τήρηση ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εκλογής τους, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 περί δημοσιότητας. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Η θητεία των συμβούλων λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία αυτή πάντως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του ενός (1) έτους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή επαναδιορίζονται χωρίς περιορισμό.

Αρθρο 13

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ` επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 14

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η εκλογή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προισταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει αποφάσεις ασκώντας όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων: α) για την εκτέλεση των συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 δραχμών, επιτρεπομένης της αυξήσεως του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς της Εταιρείας θέσεις και γ) για να αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι και 75.000.000 δραχμών, επιτρεπόμενης της αυξήσεως του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητές του σε Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας.

Αρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της, χωρίς κανένα περιορισμό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαι ρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 17

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτήν, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Με αίτηση δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα μετο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 αναπληρωτής του υποχρεούται: (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν 2190/1920.

Αρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί, ύυιερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Αρθρο 20

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 21

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες αυτές καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην εταιρεία υπηρεσίες τους με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή οριζόμενη με τη σύμβαση του διορισμού τους ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεταιμε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/ 1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία, από κοινού ή μεμονωμένα, υποβάλλονται, με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Αρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, και γι αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Αρθρο 25

Για τη διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και για τις διατυπώσεις δημοσιότητας που πρέπει να ακολουθηθούν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”.

Αρθρο 26

Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει το Ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Εταιρεία.

Αρθρο 27

1. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Το λόγο στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.

Αρθρο 28

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Αρθρο 29

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρά γραφοι 1 και 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

Αρθρο 30

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

Αρθρο 31

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από εκείνον που προήδρευσε σε αυτήν ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Αρθρο 32

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 41 του Καταστατικού,

γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οι κονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

ζ) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

η) το διορισμό εκκαθαριστών,

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, προσωρινού συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνεται η σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 3 έως 5 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων και η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/ 1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Αρθρο 33

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Σύμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

Ελεγκτές

Αρθρο 34

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο ελεγκτές, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή τους, από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματρς Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 35

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Βιβλία – Διανομή Κερδών

Αρθρο 36

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της συστάσεως της εταιρείας έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ` αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43βτου Κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”,

γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και

δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του κ. ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή τον συνδιευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην έκθεση αυτήν αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β` του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” και τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β`του κ.ν. 2190/1920 και

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β του παραπάνω νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Αρθρο 37

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουv μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένφν συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 876/1979. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. `Υστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`

Διάλυση – Εκκαθάριση

Αρθρο 38

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ. ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 39

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Αρθρο 40

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β` της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ` έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ` έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ`

Τελικές Διατάξεις

Αρθρο 41

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία λήγει για όλα τα μέλη του με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920, απαρτίζεται από τα πρόσωπα που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, από την έκδοση της οποίας αρχίζει και η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού.

Αρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου για τη “συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής οδοποιίας” και της εταιρείας “Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία” σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων” και του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Αρθρο 43

Οι τακτικοί και έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία θα ληφθεί στην πρώτη του συνεδρίαση.
Άρθρο 18

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από 14.8.1976 ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 20.7.1976 προεδρικού διατάγματος “Περί τροποποιήσεως όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπάκτου (ν. Αιτωλοακαρνανίας)” (ΦΕΚ 235 Δ`) μέχρι 11.12.1998, εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 19

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει ύστερα από ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις τους.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ