ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2936 ΦΕΚ Α’166 25.7.2001

Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες, απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση, κατατάσσoνται και υπηρετούν ως Μόνιμοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) `Ελληνες πολίτες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

2. Ως Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται και υπηρετούν και γυναίκες, σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και στα Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι γυναίκες από την Κατάταξή τους υπηρετούν για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών σε κέντρα νεοσύλλεκτων προς απόκτηση βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
Προσόντα Επαγγελματιών Οπλιτών

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

“β`. Να έχουν συμπληρώσει το 18ό έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28ό έτος κατά το έτος Κατάταξής τους στις `Ενοπλες Δυνάμεις.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α

171/23.7.2002.

γ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1 ,55μ. οι γυναίκες.

δ. Να έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και να μην είναι κατώτερες του κατόχου απολυτηρίου Γυμνασίου.

ε. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

στ. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, Ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.

ζ. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί

η. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρωσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

ι. Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για Κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

2. Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική – κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

3. Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

4. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περ. β`, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της Κατάταξής τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατό το χρόνο της Κατάταξής τους.
Άρθρο 3
Πρόσληψη

1. Η Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών γίνεται ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τον Υπουργό Εθνικής κμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεmομέρεια.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του γπουργού Εθνικής κμυνας μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών.
Άρθρο 4
Κατάταξη

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες – Ναύτες – Σμηνίτες και κατανέμονται στα `Οπλα – Σώματα και ειδικότητες του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν ή στα Κοινά Σώματα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής κμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και για τα Κοινά Σώματα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), ορίζεται ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών που κατατάσσονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες τους. “Σε κάθε περίπτωση οι συνολικές θέσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των σαράντα χιλιάδων (40.000).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 35 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.

3. Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών που απολύθηκαν ή θα απολύονται για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού δύναται να αναπληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρου 35 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008.
Άρθρο 5
Υποχρέωση παραμονής

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στις `Ενοπλες Δυνάμεις, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία.Μετά τη συμπλήρωση της “επταετούς” υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:

α. Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και

β. Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι` αυτούς Συμβούλια Κρίσεων των οικείων Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε ,με το άρθρο 8 Ν.3036/2002, ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση και γνωμάτευση σχετικά με τους Επαγγελματίες Οπλίτες και ρυθμίζονται ο τύπος των εκθέσεων ικανότητάς τους και των εισηγήσεων για παραμονή τους, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αξιολόγησής τους, ο τύπος, ο τρόπος σύνταξης, τήρησης και ο χρόνος υποβολής των ατομικών τους εγγράφων, ο τρόπος προκήρυξης των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξετάσεων δοκιμασίας, τα εξεταζόμενα σε αυτές μαθήματα, η διαδικασία και τα κριτήρια βαθμολόγησης των εξετάσεων αυτών, η ένταξη των Επαγγελματιών Οπλιτών σε επετηρίδες, η διαδικασία απονομής ειδικοτήτων, ο καθορισμός των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσης τους, οι κρίσεις τους και οι συνέπειές τους, η διοικητική τους μέριμνα, οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις τους σε μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι πάσης φύσεως άδειές τους, ο υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής τους υπηρεσίας και οι τυχόν λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες.

3. Τα θέματα που αφορούν τη στολή των Επαγγελματιών Οπλιτών, τα διακριτικά, τη χορήγηση ειδών ιματισμού και υπόδησης, τη διαμονή και τις ευκολίες διαβίωσής τους καθορίζονται με διαταγές των Αρχηγών των οικείων Γενικών Επιτελείων.
Άρθρο 5α
Ειδικές περιπτώσεις μονιμοποίησης Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν.4407/2016.

1. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχει ανασταλεί με οποιοδήποτε τρόπο η μονιμοποίησή τους για λόγους υγείας, μπορεί να μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου,
β) υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) εκδίδεται γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού, με την οποία κρίνεται, ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ουσιώδη λειτουργική διαταραχή και είναι κατάλληλοι για να παραμείνουν εν ενεργεία σε υπηρεσία ξηράς,
δ) έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας του άρθρου 5.

2. Όσοι μονιμοποιούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας ξηράς.
Άρθρο 6
Εκπαίδευση -Υπηρεσιακή τοποθέτηση

1. Με αποφάσεις των Αρχηγών των οικείων Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Επαγγελματιών Οπλιτών, με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

2. Μετά το πέρας της κατά την προηγούμενη παράγραφο εκπαίδευσης και μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρέωσης παραμονής τους, οι Επαγγελματίες Οπλίτες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τοποθετούνται σε μονάδες εκστρατείας, πολεμικά πλοία, πολεμικές μοίρες και μονάδες – υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας. Μετά τη μονιμοποίησή τους είναι δυνατόν να τους απονέμεται και δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα – εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων στους οποίους ανήκουν, η δε απονομή αυτής πραγματοποιείται ύστερα από συγκεκριμένη εκπαίδευση.

Οι γυναίκες Επαγγελματίες Οπλίτες, οι οποίες δεν έχουν μονιμοποιηθεί, έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας και επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού, μπορεί να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση και με αίτησή τους στον τόπο προτίμησής τους, άλλως σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, όπου και δύνανται να παραμένουν για δύο (2) έτη, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και το επιτρέπουν οι τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα θέματα συνυπηρέτησης των εν λόγω γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που αφορούν τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 Ν.4302/2014, ΦΕΚ Α 225/8.10.2014.

3. Μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας δέκα έως δεκαπέντε ετών και ανόλογα με τις ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνόμεων επιτρέπεται να ανατίθενται στους ΕΠ.ΟΠ. καθήκοντα διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 Ν.3036/2002, ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.
Άρθρο 7
Αρχαιότητα

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους οπλιτών, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη ή την εφεδρική στρατιωτική τους υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους εθελοντών και Μονίμων Υπαξιωματικών.

2. Η Αρχαιότητα σε κάθε όπλο ή σώμα των Επαγγελματιών Οπλιτών, σε κάθε βαθμό, καθορίζεται από τη σειρά Πρόσληψής τους, τη χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξης με την οποία τους απονέμεται ο βαθμός ή τη χρονολογία που ορίζεται στη διοικητική πράξη σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής.

3. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες των `Οπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων έχουν ξεχωριστή επετηρίδα και σειρά Αρχαιότητας.
Άρθρο 8
Βαθμοί – Προαγωγές

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

2. Οι ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός έτους από την Κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την Κατάταξή τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

3. Οι δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε ετών στο βαθμό του Δεκανέα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

4. Οι λοχίες προάγονται στο βαθμό του επιλσχία με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών στο βαθμό του λοχία.

5. Οι επιλοχίες προάγονται στο βαθμό του αρχιλοχία με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών στο βαθμό του επιλοχία.

6. Οι προαγωγές αυτές των Επαγγελματιών Οπλιτών γίνονται με απόφαση των Αρχηγών των οικείων Γενικών Επιτελείων, ύστερα από κρίση τους ως προακτέων από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης.

Σχετικό: Αποφ. Φ.010/ΑΔ.830009/Σ.1/2.1-20.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 61)
Άρθρο 9
Αποδοχές

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες εξομοιώνονται μισθολογικά από την Κατάταξή τους με τους λοχίες μη Παραγωγικών Σχολών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10.
Άρθρο 10
Μισθολογική προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 160 του νόμου 4472/2017

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες με την Κατάταξή τους λαμβάνουν μισθό λοχία μη Παραγωγικής Σχολής και στη συνέχεια ακολουθούν τις παρακάτω μισθολογικές προαγωγές, ανάλογα με τα έτη της συνολικής τους πραΥματικής υπηρεσίας και ανεξάρτητα από τη βαθμολογική τους εξέλιξη:

α. Με τη συμπλήρωση τριών (3), οκτώ (8), δεκατεσσάρων (14), δεκαοκτώ (18), είκοσι δύο (22), είκοσι πέντε (25) και είκοσι εννέα (29) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας προάγονται μισθολογικά στους βαθμούς επιλοχία, αρχιλοχία, ανθυπασπιστή, ανθυπολοχαγού, υπολοχαγού, λοχαγού και ταγματάρχη αντιστοίχως.

β. Με τη συμπλήρωση πέντε (5), έντεκα (11), δεκάξι (16), είκοσι (20), είκοσι επτά (27) και τριάντα ένα (31) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνουν τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του επιλοχία και αρχιλοχία, αρχιλοχία και ανθυπασπιστή, ανθυπασπιστή και ανθυπολοχαγού, υπολοχαγού και ανθυπολοχαγού, ταγματάρχη και λοχαγού, αντισυνταγματάρχη και ταγματάρχη, αντιστοίχως.

2. Για τον υπολογισμό των παραπάνω μισθολογικών προαγωγών δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η υπηρεσία στις `Ενοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου.
Άρθρο 11
Ασφαλιστικές Εισφορές -Συντάξεις

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες από την Κατάταξή τους στις `Ενοπλες Δυνάμεις υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη, όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Δημόσιο ως εργοδότης και οι ασφαλισμένοι υπόκεινται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

2. Οι Αποδοχές και οι κάθε είδους παροχές των Επαγγελματιών Οπλιτών υπόκεινται, πλέον των παραπάνω εισφορών και στις λοιπές κρατήσεις που προβλέπονται για τους αναφερόμενους στα προηΥούμενα άρθρα υπαξιωματικούς.

3α. Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης και ειδικά για τους παραιτούμενους, τους τιθέμενους σε απόταξη και οριστικά εξερχόμενους του στρατεύματος συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, απαιτείται πρόσθετα η προσκόμιση πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης, εφόσον:

1. Δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν είτε:

α. Την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.

β. Την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

2. Έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Για τους μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί ή εξαφανιστεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.4284/2014,ΦΕΚ Α 190/10.9.2014.

4. Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.
Άρθρο 12
Αποζημίωση

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που απολύονται από τις `Ενοπλες Δυνάμεις με την ευδόκιμη συμπλήρωση της αρχικώς αναληφθείσας δεκαετούς υποχρέωσης ή εφόσον δεν μονιμοποιηθούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και οι αυτοί που απολύονται πριν συμπληρώσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε` και στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 13, δικαιούνται εφάπαξ Αποζημίωση. Το ύψος αυτής καθορίζεται στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις αντίστοιχες μηνιαίες Αποδοχές που λαμβάνουν κατά την απόλυσή τους.

2. Την ίδια Αποζημίωση δικαιούνται και τα μέλη της οικογένειας του Επαγγελματία Οπλίτη που αποβιώνει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του κατά την τάξη που καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και μέχρι τη δεύτερη τάξη.

3. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που απολύονται από τις `Ενοπλες Δυνάμεις για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β`, γ`, δ` και ζ` της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 13 δεν δικαιούνται κανενός είδους Αποζημίωση.
Άρθρο 13
Απόλυση Επαγγελματιών Οπλιτών

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

“α`. `Οταν λήξει η αρχικώς αναληφθείσα επταετής υποχρέωσή τους και εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.1 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

β. Αν καταδικασθούν αμετακλήτως σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση για οποιοδήποτε κακούργημα ή αδίκημα εκ των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 περ. στ`.

γ. Αν στερηθούν αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα.

δ. Αν κριθούν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις στα ουσιαστικά τους προσόντα ή υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα, ύστερα από πλήρη αιτιολογημένη έκθεση του Διοικητή τους, η οποία μπορεί να υποβληθεί αφού έχει ήδη διανυθεί του λάχιστον ένα εξάμηνο της αρχικώς αναληφθείσας υποχρέωσής τους.

ε. Αν λάβουν αναρρωτική άδεια παραπάνω από δώδεκα μήνες ή νοσηλευθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα εντός μιας πενταετίας ή εφόσον εντός πενταετίας η αναρρωτική άδεια και νοσηλεία τους σωρευτικώς συμπληρώνουν το παραπάνω διάστημα των δώδεκα μηνών.

στ. Αν κριθούν για λόγους υγείας ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία στις `Ενοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών.

ζ` . `Oταν υποβάλουν αίτηση παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις `Ενοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την Κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.. Η αίτηση παραίτησης γίνεται δεκτή το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.2 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

2. Με τη συμπλήρωση πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας όλοι οι Επαγγελματίες Οπλίτες κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης με βάση τη γενική απόδοσή τους στα ουσιαστικά τους προσόντα και την πειθαρχική τους συμπεριφορά. Εφόσον παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις στα παραπάνω προσόντα ή έχουν υποπέσeι σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα κρίνονται αποστρατευτέοι, λόγω της ακαταλληλότητας για την ενάσκηση των καθηκόντων τους και απολύονται.

3. Η απόλυση των Επαγγελματιών Οπλιτών γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

4. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες όταν απολύονται από τις `Ενοπλες Δυνάμεις ακολουθούν επιστρατευτικά τη στρατολογική κλάση στην οποία ανήκουν. Βαθμοί και ειδικότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες διατηρούνται και κατά την εγγραφή τους στην εφεδρεία.

5. Ειδικώς τα θέματα της επιστρατευτικής παρακολούθησης των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών που απολύονται ρυθμίζονται με διαταγές των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

6. Οι ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατά την Κατάταξή τους δεν είχαν καταταγεί στις `Ενοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγράφου 1, υποχρεούνται να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση όσοι απολύθηκαν για το λόγο που αναφέρεται στην περίπτωση δ` της παραγράφου 1, εφόσον συμπλήρωσαν τετραετή πραγματική υπηρεσία ως ΕΠ.ΟΠ.. Οι ΕΠ.ΟΠ., που κατά την Κατάταξή τους είχαν καταταγεί μεν στις `Ενοπλες Δυνόμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων χωρίς να τις έχουν ολοκληρώσει, όταν απολύονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να εκπληρώσουν το υπόλοιπο μέρος αυτών κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, ως προς αυτούς δε εφαρμόζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απόλυσης ΕΠ.ΟΠ. οι απολυόμενοι δεν υποχρεούνται σε εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους ως ΕΠ.ΟΠ..

Σημ.: όπως ηπαρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 Ν.3036/2002,ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.
Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής περίθαλψης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και υγειονομικής εξέτασης και κρίσης της σωματικής τους ικανότητας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α) εφαρμόζονται και στους Επαγγελματίες Οπλίτες.
Άρθρο 15
Αλλες διατάξεις

1. Οι μη μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160Α) και οι εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α) καθίστανται από την Κατάταξή τους στις `Ενοπλες Δυνάμεις μέτοχοι των Μετοχικών Τα- μείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την Κατάταξή τους στις `Ενοπλες Δυνάμεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με κα ταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Ταμείων αυτών. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.

2. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α`), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. / Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την Κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται ανναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143/29.7.2004).

3. Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις `Ενοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την Κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. “Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.10 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/31.1.2002.

4. Οι ήδη υπάρχουσες και πληρωθείσες οργανικές θέσεις εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας – εθελοντών μακράς θητείας (Ε.Π.Υ.- Ε.Μ.Θ.) καθίστανται προσωποπαγείς, καταργούμενες με την καθ` οιονδήποτε τρόπο έξοδο των ήδη υπηρετούντων από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. Επίσης καταργούνται οι ήδη προβλεπόμενες και μη πληρωθείσες οργανικές θέσεις Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ..
Άρθρο 16

Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του Ν .Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, που προκαλείται από φυσικά ή άλλα γεγονότα τεχνολογικά ή πολεμικά και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.”
Άρθρο 17

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3981/1959 προστίθεται εδάφιο (ε) ως ακολούθως:

“ε. Σε περίπτωση θανάτου άγαμου μετόχου του Ταμείου σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα ταύτης, η πατρική αυτού οικογένεια – ήτοι ο πατέρας και εν ελλείψει αυ τού η μητέρα – έχει δικαίωμα για λήψη αρτίου μερίσματος του βαθμού βάσει του οποίου θα ελάμβανε μέρισμα ο θανών, εάν είχε δικαιωθεί σύνταξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας του θανόντα, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιώθηκαν ισόβιας στρατιωτικής συντάξεως.”

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο θάνατος έχει ήδη επέλθει πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς δικαίωμα όμως λήψης αναδρομικών μερισμάτων.
Άρθρο 18

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Η αναβολή Κατάταξης των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 παρατείνεται, παραμένει ισχυρή ή μειώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της απομένουσας φοίτησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. των σπουδαστών ανωτέρων σχολών, που μεταγράφονται ή εγγράφονται από την αρχή σε άλλη ανώτερη σχολή, καθώς και των σπουδαστών ή των αποφοίτων ανωτέρων σχολών, που μεταγράφονται ή εγγράφονται από την αρχή σε ανώτατη σχολή,

β. των σπουδαστών ανωτάτων σχολών, που μεταγράφονται ή εγγράφονται από την αρχή σε άλλη ανώτατη σχολή,

γ. των σπουδαστών ή των αποφοίτων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, εφόσον εγγραφούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας και

δ. των μεταπτυχιακών σπουδαστών που μετά τη χορήγηση αναβολής για τις σπουδές αυτές εγγράφονται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η κατά τα ανωτέρω παράταση, διατήρηση ως ισχυρής ή μείωση της αναβολής είναι δυνατή, εφόσον η μεταγραφή ή η εγγραφή από την αρχή πραγματοποιείται έως την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις `Ενοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω απ` αυτές.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Η αναβολή Κατάταξης για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας δεν χορηγείται ούτε παρατείνεται, εάν η διάρκεια των σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τριακοστό πρώτο (31) έτος της ηλικίας του, εφόσον πρόκειται για ιατρική ειδικότητα, το εικοστό ένατο (29) έτος, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές, το εικοστό όγδοο (28) έτος, εφόσον πρόκειται για κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και το εικοστό πέμπτο (25) έτος στις λοιπές περιπτώσεις. Κατ` εξαίρεση των παραπάνω ρυθμίσεων, η αναβολή Κατάταξης που χορηγήθηκε για κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορεί να παραμείνει ισχυρή ή να παραταθεί, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απομένουσας φοίτησης και πάντως όχι πέραν του τιθέμενου ορίου ηλικίας, εφόσον πριν την ολοκλήρωση των σπουδών πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα μεταγραφή ή εγγραφή από την αρχή για σπουδές του αυτού επιπέδου στην ίδια σχολή της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος.”

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν άοπλη θητεία ή πολιτική υπηρεσία, ίση με εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως, προσαυξημένη ως εξής:

α. Για τους υπόχρεους άοπλης θητείας:

αα. Δώδεκα (12) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη θητεία.

ββ. `Εντεκα (11) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία δώδεκα (12) μηνών.

γγ. Δέκα (10) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία έξι (6) μηνών,

δδ. Εννέα (9) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία τριών (3) μηνών.

β. Για τους υπόχρεους πολιτικής θητείας:

αα. Δεκαοκτώ (18) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν πλήρη ένοπλη θητεία.

ββ. Δεκαέξι (16) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία δώδεκα (12) μηνών.

γγ. Δεκατέσσερις (14) μήνες γία όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία έξι (6) μηνών.

δδ. Δώδεκα (12) μήνες για όσους θα εκπλήρωναν μειωμένη ένοπλη θητεία τριών (3) μηνών.

Σχετικό: παρ.2 του άρθρου 2 της ΥΑ (ΕΘΝ.ΑΜ) Φ.429.1/7/325276/2002 (Β` 71)
Άρθρο 19

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 764/1970 (ΦΕΚ 280 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Η έγκριση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας δεν απαιτείται, εφόσον η αξία της δωρεάς, πλην της δωρεάς ακινήτων, δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, το οποίο δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.”

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Για τους αποστρατευόμενους, λόγω υποβολής υποψηφιότητας σε δημοτικές, νομαρχιακές, βουλευτικές και ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, η έξοδος από το στράτευμα λογίζεται αυτοδικαίως ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής υποψηφιότητας στα αρμόδια Δικαστήρια.”

3. Στο άρθρο 7 του Ν. 788/1978 (ΦΕΚ 104Α`) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

“15. Στις οικογένειες της παραγράφου 1 δύναται να χορηγείται στο τέλος κάθε έτους χρηματική αρωγή μέχρι του ύψους δύο (2) βασικών μισθών λοχαγού για κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και για κάθε ενήλικο τέκνο, που γεννήθηκε από το 1976 και μετά, εφόσον το τελευταίο φοιτά αποδεδειγμένα σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

Οι διαδικασίες χορήγησης της χρηματικής αυτής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.”

4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α`) κράτηση δεν γίνεται στο πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Άρθρο 20

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1763/ 1988 (ΦΕΚ 57 Α`), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α`), οι λέξεις “που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους” αντικαθίστανται από τις λέξεις “που έχουν ενηλικιωθεί”.
Άρθρο 21

Στην περίπτωση (γγ) της υποπαραγράφου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 1763/1988 “Στρατολογία των Ελλήνων” (ΦΕΚ 57 Α`), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α`) προστίθεται η φράση “ή απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας”.
Άρθρο 22
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2001 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ