ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2933 ΦΕΚ Α` 150/10.7.2001

Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που υπογράφηκε στην Τιφλίδα στις 30 Απριλίου 1999, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Τα Ιδρυτικά Μέλη της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου – Δημοκρατία της Αλβανίας, Δημοκρατία της Αρμενίας, Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Γεωργία, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Δημοκρατία της Τουρκίας και η Ουκρανία.

Επειδή, το Αρθρο 1 του Καταστατικού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου προβλέπει ότι τα Ιδρυτικά Μέλη θα ιδρύσουν τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Επειδή, το Αρθρο 28 του Καταστατικού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου προβλέπει ότι τα Μέλη θα συνάψουν Πρόσθετο Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Επειδή το Αρθρο 28 του Καταστατικού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου προβλέπει ότι ο Ο.Σ.Ε.Π., οι Αξιωματούχοι του και οι Εκπρόσωποι των Κρατών – Μελών θα απολαμβάνουν στις επικράτειες των Κρατών – Μελών των προνομίων και ασυλιών που ορίζονται στη “Συνθήκη περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών”, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Φεβρουαρίου 1946, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του ΟΣΕΠ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑIΟ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:

α) “Χάρτης” σημαίνει το Καταστατικό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, που έγινε στη Γιάλτα στις 5 Ιουνίου 1998.

β) “ΟΣΕΠ” σημαίνει τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

γ) “Κράτη Μέλη” σημαίνει τα Κράτη που είναι μέρη στο Καταστατικό και στο παρόν Πρωτόκολλο.

δ) “Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών Μελών ΟΣΕΠ.

ε) “Εκπρόσωποι των Κρατών – Μελών” σημαίνει όλους τους αντιπροσώπους, αναπληρωτές αντιπροσώπους, συμβούλους, τεχνικούς εμπειρογνώμονες και γραμματείς των εθνικών αντιπροσωπειών, που συμμετέχουν στο έργο του ΟΣΕΠ και των οργάνων του.

στ) “PERMIS” σημαίνει τη Διαρκή Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ.

ζ) “Γενικός Γραμματέας” σημαίνει το Γενικό Γραμματέα του PERMIS.

η) “Προσωπικό PERMIS” σημαίνει το Διευθυντικό Προσωπικό, το Επαγγελματικό Προσωπικό και το Προσωπικό Υποστήριξης του PERMIS.

θ) “Περιουσία ΟΣΕΠ” σημαίνει όλη την περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται, ανήκουν και/ή επιβλέπονται από τον ΟΣΕΠ σύμφωνα με τα επίσημα καθήκοντα που εκτελεί ο ΟΣΕΠ.

ι) “Χώροι” σημαίνει τα κτίρια ή τμήματα των κτιρίων, μαζί με τη βοηθητική γη τους, που χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του ΟΣΕΠ, άσχετα με την ιδιοκτησία αυτών.

ια) “Αρχεία” σημαίνει τα μητρώα, την αλληλογραφία, τα έγγραφα, τα λογιστικό μητρώα και όλα τα οικονομικά έγγραφα, χειρόγραφα, ακίνητες και κινούμενες εικόνες και φιλμς, ηχογραφήματα, προγράμματα Η/Υ, γραπτά υλικά, βιντεοκασέτες ή δίσκοι, δίσκοι ή κασέτες που περιέχουν δεδομένα που ανήκουν ή κατέχονται από τον ΟΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Αρθρο 2

Για την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί υπό την εξουσιοδότηση του Προεδρεύοντος και/ή με τη συγκατάθεση του Συμβουλίου.

Αρθρο 3

Ο Γενικός Γραμματέας θα συνεργάζεται πάντα με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών για να διευκολύνει τη σωστή απονομή δικαιοσύνης, για να διασφαλίζει την τήρηση αστυνομικών κανονισμών και για να προλαμβάνει την εμφάνιση κατάχρησης σε σχέση με τα προνόμια, τις ασυλίες, τις απαλλαγές και τις διευκολύνσεις που απαριθμούνται στο παρόν Πρωτόκολλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αρθρο 4

Ο ΟΣΕΠ, η περιουσία του και το ενεργητικό του, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και από οποιονδήποτε κι αν κατέχεται, θα απολαμβάνουν ασυλίας από κάθε μορφή νομικής διαδικασίας εκτός αν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, το Συμβούλιο με απόφασή του έχει εξουσιοδοτήσει την παραίτηση από τη συγκεκριμένη ασυλία. Ωστόσο, εννοείται ότι καμία παραίτηση από ασυλία δεν αφορά μέτρα εκτέλεσης ή παρακράτησης περιουσίας.

Αρθρο 5

Οι χώροι του ΟΣΕΠ θα είναι απαραβίαστοι. Η περιουσία και το ενεργητικό του, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται και από οποιονδήποτε κι αν κατέχονται, θα απολαμβάνουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, δήμευση, απαλλοτρίωση ή άλλη μορφή παρέμβασης με εκτελεστική, διοικητική, δικαστική ή νομοθετική ενέργεια.

Αρθρο 6

Τα αρχεία του ΟΣΕΠ, και γενικά όλα τα έγγραφα που του ανήκουν ή που κατέχονται από αυτόν, θα είναι απαραβίαστα οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Αρθρο 7

Η σημαία και το έμβλημα του ΟΣΕΠ θα επιδεικνύονται στους χώρους του και στα μέσα μεταφοράς του όταν χρησιμοποιούνται για επίσημους σκοπούς. Οι σημαίες των Κρατών – Μελών θα επιδεικνύονται στους χώρους του ΟΣΕΠ.

Αρθρο 8

Χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ελέγχους, κανονισμούς ή μορατόρια οποιουδήποτε είδους:

α) ο ΟΣΕΠ μπορεί να διατηρεί κεφάλαια, χρυσό ή νομίσματα κάθε είδους, και να διατηρεί και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών του.

β) ο ΟΣΕΠ μπορεί να μεταφέρει ελεύθερα τα κεφάλαιά του από μια χώρα στην άλλη ή εντός οποιασδήποτε χώρας και να μετατρέπει οποιοδήποτε νόμισμα που κατέχει σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.

Αρθρο 9

Ο ΟΣΕΠ, το ενεργητικό του, το εισόδημά του και κάθε άλλη περιουσία του θα απαλλάσσεται:

α) Από κάθε άμεσο φόρο. Ωστόσο, εννοείται ότι ο ΟΣΕΠ δεν θα ζητήσει απαλλαγή από συντελεστές, φόρους ή οφειλές που αποτελούν απλώς χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

β) Από κάθε τελωνειακό δασμό και πρόσθετη οικονομική υποχρέωση, απαγόρευση και περιορισμό στις εισαγωγές και εξαγωγές σε σχέση με είδη που εισάγονται ή εξάγονται από τον ΟΣΕΠ για επίσημη χρήση του, με εξαίρεση τις χρεώσεις για αποθήκευση, εκτελωνισμό αγαθών εκτός των μερών που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν και πέραν των εργάσιμων ωρών των τελωνειακών αρχών.

Εννοείται ότι τα είδη που εισάγονται σύμφωνα με την απαλλαγή αυτή δεν θα πωληθούν στη χώρα στην οποία εισάγονται, παρά μόνο υπό συνθήκες που θα συμφωνηθούν με το ενδιαφερόμενο Κράτος – Μέλος.

γ) Από κάθε τελωνειακό δασμό και απαγόρευση και περιορισμό στις εισαγωγές και εξαγωγές των δημοσιεύσεών του, με εξαίρεση τις χρεώσεις για αποθήκευση, εκτελωνισμό αγαθών εκτός των μερών που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν και πέραν των εργάσιμων ωρών των τελωνειακών αρχών.

Αρθρο 10

Ενώ ο ΟΣΕΠ, κατά γενικό κανόνα, δεν θα ζητά απαλλαγή από τέλη κατανάλωσης και από φόρους επί της πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας που αποτελούν τμήμα της τιμής που θα καταβληθεί, ωστόσο όταν ο ΟΣΕΠ κάνει σημαντικές αγορές για επίσημη χρήση περιουσίας επί της οποίας χρεώθηκαν ή θα χρεωθούν το εν λόγω τέλη και φόροι, τα Κράτη – Μέλη, όταν αυτό είναι δυνατόν, θα κάνουν τους κατάλληλους διοικητικούς διακανονισμούς για την απαλλαγή ή επιστροφή του ποσού των τελών ή φόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΠ

Αρθρο 11

Ο ΟΣΕΠ θα απολαμβάνει, στην επικράτεια κάθε Κράτους – Μέλους, για την επίσημη επικοινωνία του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται από το εν λόγω Κράτος στις διπλωματικές αποστολές οποιουδήποτε άλλου Κράτους.

Δεν θα ισχύει λογοκρισία στην επίσημη αλληλογραφία και σε άλλη επίσημη επικοινωνία του ΟΣΕΠ.

Δεν θα ισχύει λογοκρισία στις δημοσιεύσεις, στις ακίνητες και κινούμενες εικόνες, φιλμς και ηχογραφήματα του ΟΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑIΟ V ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Αρθρο 12

Οι εκπρόσωποι των Κρατών – Μελών, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους και στη διάρκεια του ταξιδίου τους προς και από τον τόπο συναντήσεων του ΟΣΕΠ, θα απολαμβάνουν των εξής προνομίων και ασυλιών:

α) ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών τους αποσκευών και, όσον αφορά λέξεις που λένε ή γράφουν και όλες τις ενέργειες που κάνουν με την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι, ασυλία από νομικές ενέργειες κάθε είδους,

β) απαραβίαστο όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Η/Υ, βιντεοκασετών ή δίσκων που περιέχουν δεδομένα που είναι στην κατοχή τους,

γ) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κωδικούς και να λαμβάνουν έγγραφα ή αλληλογραφία με κούριερ ή σε σφραγισμένους σάκους,

δ) απαλλαγή όσον αφορά τους ιδίους, τις συζύγους και τους συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς από περιορισμούς μετανάστευσης, από καταχώριση αλλοδαπών ή από υποχρεώσεις εθνικής υπηρεσίας στο κράτος το οποίο επισκέπτονται ή μέσω του οποίου περνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

ε) τις ίδιες διευκολύνσεις όσον αφορά τους νομισματικούς ή συναλλαγματικούς περιορισμούς που χορηγούνται στα μέλη διπλωματικών αποστολών που έχουν παρόμοιο βαθμό,

στ) τις ίδιες ασυλίες και διευκολύνσεις σε σχέση με τις προσωπικές αποσκευές τους που χορηγούνται στα μέλη διπλωματικών αποστολών που έχουν παρόμοιο βαθμό.

Εκτός από τα προνόμια και τις ασυλίες που προοδιορίζονται άνωθι, οι εκπρόσωποι των Κρατών – Μελών που διαθέτουν διπλωματικό βαθμό θα έχουν, όσον αφορά τους ιδίους, τις συζύγους και τους συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, τα προνόμια και τις ασυλίες, τις απαλλαγές και διευκολύνσεις που χορηγούνται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων της 18ης Απριλίου 1961.

Αρθρο 13

Για να διασφαλιστεί για τους εκπροσώπους των Κρατών – Μελών η ελευθερία λόγου και η ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ασυλία από νομικές ενέργειες όσον αφορά λέξεις που λένε ή γράφουν και ενέργειες που κάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους θα συνεχίσει να χορηγείται, παρά το ότι τα εν λόγω άτομα δεν ασχολούνται πλέον με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Αρθρο 14

Τα προνόμια και οι ασυλίες χορηγούνται στους εκπροσώπους των Κρατών – Μελών, όχι για το προσωπικό όφελος των ίδιων των ατόμων, αλλά για την εξασφάλιση της ανεξάρτητης άσκησης των καθηκόντων τους σε σχέση με τον ΟΣΕΠ. Συνεπώς, ένα Κράτος – Μέλος δεν έχει μόνο το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να παραιτείται της ασυλίας του εκπροσώπου του σε περίπτωση όπου, κατά τη γνώμη του εν λόγω Κράτους – Μέλους, η ασυλία παρεμποδίζει την απονομή δικαιοσύνης και όπου μπορεί να παραιτηθεί της ασυλίας χωρίς να θίγεται ο σκοπός για τον οποίο χορηγείται η ασυλία.

Αρθρο 15

Οι διατάξεις των όρθρων 12, 13 και 14 δεν θα ισχύουν μεταξύ ενός εκπροσώπου και του Κράτους του οποίου είναι ή ήταν εκπρόσωπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΡΟΣΩΠΙKO ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρθρο 16

Τα μέλη προσωπικού PERMIS:

α. Θα έχουν ασυλία από δικαιοδοσία σε σχέση με λέξεις που λένε ή γράφουν και ενέργειες που κάνουν με την επίσημη ιδιότητά τους και εντός των ορίων της εξουσίας τους.

β. Θα απαλλάσσονται από τη φορολογία επί των μισθών και απολαβών που τους καταβάλλει ο ΟΣΕΠ.

γ. Θα έχουν ασυλία, μαζί με τις συζύγους και τους συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, από περιορισμούς μετανάστευσης και καταχώρησης αλλοδαπών.

δ. Θα έχουν τα ίδια προνόμια όσον αφορά τις συναλλαγματικές διευκολύνσεις που χορηγούνται σε αξιωματούχους διπλωματικών αποστολών που έχουν παρόμοιο βαθμό.

ε. Θα έχουν, μαζί με τις συζύγους και τους συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, τις ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνούς κρίσης που χορηγούνται σε αξιωματούχους διπλωματικών αποστολών που έχουν παρόμοιο βαθμό.

στ. Θα έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους υποδοχής, να εισάγουν ατελώς την επίπλωση και τον εξοπλισμό τους, συμπεριλαμβανομένου και ενός οχήματος, όταν αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τη θέση τους στο Κράτος υποδοχής, και το δικαίωμα εξαγωγής αυτών ατελώς όταν λήξει η υπηρεσία τους στο PERMIS. Ωστόσο, με εξαίρεση τις διατάξεις των εν λόγω νόμων και κανονισμών, τα αγαθά που απαλλάχθηκαν σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο δεν θα μεταβιβαστούν, δεν θα ενοικιαστούν μόνιμα ή προσωρινά και δεν θα πωληθούν.

Αρθρο 17

Εκτός από τις ασυλίες και τα προνόμια που προσδιορίζονται στο Αρθρο 16, ο Γενικός Γραμματέας και οι Αναπληρωτές του θα έχουν, όσον αφορά τους ίδιους, τις συζύγους και τους συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, τα προνόμια και τις ασυλίες, τις απαλλαγές και διευκολύνσεις που χορηγούνται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων της 18ης Απριλίου 1961.

Αρθρο 18

Τα μέλη προσωπικού του PERMIS που είναι πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι του Κράτους υποδοχής θα απολαμβάνουν μόνο της ασυλίας από δικαιοδοσία και του απαραβίαστου σε σχέση με επίσημες ενέργειες που γίνονται κατά την εκέλεση των καθηκόντων τους.

Αρθρο 19

Τα προνόμια και οι ασυλίες χορηγούνται στο προσωπικό προς συμφέρον του ΟΣΕΠ και όχι για προσωπικό όφελος των ατόμων.

Το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα και το καθήκον να παραιτηθεί της ασυλίας οποιουδήποτε μέλους του διευθυντικού και επαγγελματικού προσωπικού σε κάθε περίπτωση όπου, κατά τη γνώμη του, η ασυλία παρεμποδίζει τη δικαιοσύνη και όπου μπορεί να παραιτηθεί της ασυλίας χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του ΟΣΕΠ, βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Γενικός Γραμματέας θα έχει το δικαίωμα και το καθήκον να παραιτηθεί της ασυλίας οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού υποστήριξης σε κάθε περίπτωση όπου, κατά τη γνώμη του, η ασυλία παρεμποδίζει τη δικαιοσύνη και όπου μπορεί να παραιτηθεί της ασυλίας χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του ΟΣΕΠ.

Αρθρο 20

Για να διασφαλιστεί η σωστή υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας θα προσδιορίσει τα ονόματα και τις θέσεις των μελών του προσωπικού PERMIS σε κατάλογο που θα παραδοθεί στα Κράτη – Μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΔIΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Αρθρο 21

Ολες οι διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ των Κρατών – Μελών ή μεταξύ των Κρατών – Μελών και του ΟΣΕΠ σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα παραπέμπονται σε διαβουλεύσεις και, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα υποβάλλουν τη διαφωνία στο Συμβούλιο για εξέταση και πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 22

Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό για υπογραφή από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη του ΟΣΕΠ.

Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό για προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος μέρος του Καταστατικού.

Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στον Θεματοφύλακα.

Αρθρο 23

Δεν μπορούν να τεθούν επιφυλάξεις για το παρόν Πρωτόκολλο.

Αρθρο 24

Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία όταν εννέα υπογράφοντα Κράτη καταθέσουν τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής τους.

Για κάθε Κράτος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ, το παρόν Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της κατάθεσης των αντίστοιχων εγγράφων από το εν λόγω Κράτος.

Αρθρο 25

Κάθε Κράτος – Μέλος μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης θα διανέμεται στα Κράτη – Μέλη μέσω του PERMIS και θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο για εξέταση και έγκριση.

Οι τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 άνωθι, θα υπόκεινται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση των Κρατών – Μελών και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Αρθρο 24.

Αρθρο 26

Το PERMIS θα είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική γλώσσα θα κατατεθεί στον Θεματοφύλακα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ οι υπογεγραμμένοι, όντες νομίμως εξουσιοδοτημένοι σχετικά, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

Υπογράφηκε στην Τιφλίδα στις τριάντα Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας [υπογραφή]

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας [υπογραφή]

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν [υπογραφή]

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας [υπογραφή]

Για τη Γεωργία [υπογραφή]

Για την Ελληνική Δημοκρατία [υπογραφή]

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας [υπογραφή]

Για τη Ρουμανία [υπογραφή]

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία [υπογραφή]

Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας [υπογραφή]

Για την Ουκρανία [υπογραφή]

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤHΣ ΔΙKAΙΟΣΥNHΣ ΥΠΟΥPΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ