ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2931 ΦΕΚ Α’144/27.6.2001

Kύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ισπανίας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας της Αυστριακής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας Συμβαλλόμενων Μερών της Συμφωνίας και της Σύμβασης Σένγκεν – και της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την κατάργηση ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα μετά των δηλώσεων των Μερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας. Συμβαλλόμενων Μερών της Συμφωνίας και της Σύμβασης Σένγκεν – και της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα μετά των δηλώσεων των Μερών, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Πqρτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας – Συμβαλλόμενων Μερών της Συμφωνίας και της Σύμβασης Σένγκεν – και της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα

Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Αυστριακή Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, η Φινλανδική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Σουηδίας; η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας, εφεξής καλούμενα “τα Μέρη”:

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής `Ενωσης Βenelux, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985, εφεξής καλούμενη ” η Συμφωνία Σένγκεν”, και τη Σύμβαση εφαρμογής της εν λόγω Συμφωνίας η οποία υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, εφεξής καλούμενη “η Σύμβαση Σένγκεν”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τα Πρωτόκολλα και τις Συμφωνίες προσχώρησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, και του Βασιλείου της Δανίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, οι οποίες υπεγράφησαν στις 27 Νοεμβρίου 1990, 25 Ιουνίου 1991,6 Νοεμβρίου 1992,28 Απριλίου 1995 και 19 Δεκεμβρίου 1996 αντίστοιχα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ

στο Πρωτόκολλο της 22ας Μαιου 1954 περί απαλλαγής των υπηκόων της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας από την υποχρέωση να διαθέτουν διαβατήριο ή άδεια παραμονής όταν κατοικούν σε βόρεια και σκανδιναβική χώρα διαφορετική από τη δική τους και στη Σύμβαση που υπεγράφη στην Κοπεγχάγη στις 12 Ιουλίου 1957 από `τη Δανία, τή Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία για τον έλεγχο των διαβατηρίων, εφεξής καλούμενα “η Ενωση βορείων και σκανδιναβικών κρατών για τους ελέγχους διαβατηρίων

στη Συμφωνία για τον Ευρωπαίκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) της 2ας Μαίου 1992 και εκτιμώντας ότι τα Μέρη αυτής είναι αποφασισμένα, μεταξύ άλλων, να υλοποιήσουν κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο σύνολο του Ε.Ο.Χ.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

τη συνημμένη στη Συμφωνία για τον Ε,Ο,Χ, δήλωση των Κυβερνήσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαίκής Κοινότητας και των Κρατών της Ευρωπαίκής Ζώνης ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) – η οποία εγκρίθηκε στο Πόρτο κατά τη σύνοδο της 2ας Μαϊου 1992 – για τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαίκής Κοινότητας και τα κράτη της ΕΖΕΣ, με την επιφύλαξη πρακτικών λεπτομερειών που καθορίζονται στα κατάλληλα fora, συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ελέγχων που ασκούνται στους υπηκόους τους και τα μέλη της οικογένειας τους, στα σύνορα μεταξύ των εδαφών τους.

ότι η Συμφωνία Σένyκεν, η Σύμβαση Σένγκεν και η `Ενωση βορείων και σκανδιναβικών κρατών για τους ελέγχους διαβατηρίων προβλέπουν την μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών κατάργηση των ελέγχων προσώπων στα κοινά σύνορα.

ότι το Βασίλειο της Δανίας, η Φινλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας – κράτη – μέλη της ΕΕ – έχουν υπογράψει τα πρωτόκολλα προσχώρησης στη Συμφωνία Σένγκεν και τις Συμφωνίες προσχώρησης στη Σύμβαση Σένyκεν στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι στο Λουξεμβούργο-

ότι τα Μέρη της Σύμβασης Σένyκεν οφείλουν να είναι μέλη των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων, ότι ενόσω η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας δεν είναι μέλη των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων δεν μπορούν να προσχωρήσουν στη Σύμβαση Σένyκεν.

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλλουν στην κατάργηση των ελέγχων για την κυκλοφορία των προσώπων στα κοινά σύνορα των Μερών και εκτιμώντας ότι η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει τα αναγκαία αντισταθμιστικά μέτρα- ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι σκόπιμη η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των Μερών.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

ότι η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα- ότι τα εμπορεύματα καλύπτονται από τη Συμφωνία για τον ΕΟΧ- ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στη ρύθμιση των ελέγχων χειραποσκευών πρέπει να αναζητηθούν στο περιθώριο της παρούσας Συμφωνίας- ότι η επέκταση στην Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας ορισμένων διατάξεων της Ευρωπαίκής Κοινότητας ή διατάξεων που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαίκής `Ενωσης και οι οποίες υποκαθιστούν διατάξεις της Σύμβασης Σένyκεν μπορεί να ενέχει την ανάγκη σύναψης διακανονισμών μεταξύ της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαίκής Κοινότητας ή των κρατών – μελών της Ευρωπαίκής `Ενωσης- ότι θα πρέπει να προβλεφθούν, ενδεχομένως, μεταβατικά μέτρα` ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακολουθα:

Αρθρο 1

Η Συμφωνία Σένγκεν, η Σύμβαση Σένγκεν,

συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Πράξεως, των Πρωτοκόλλων και των κοινών δηλώσεων που επισυνάπτονται στη Σύμβαση Σένγκεν, οι αποφάσεις που έλαβε και οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή ή εξ ονόματος της, δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης Σένγκεν, καθώς και οι Συμφωνίες που έχουν συναφθεί σε σχέση με τη Σύμβαση Σένγκεν, εφαρμόζονται από όλα τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτήν. Στο παράρτημα περιλαμβάνεται κατάλογος των εν ισχύι διατάξεων κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας,

Αρθρο 2

1. Η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας συμμετέχουν σε όλες τις συνόδους της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις συνεδριάσεις της Κοινής Αρχής Ελέγχου, της Κεντρικής Ομάδας καθώς και όλων των λοιπών ομάδων εργασίας οι οποίες έχουν συγκροτηθεί εν όψει της προετοιμασίας των αποφάσεων ή άλλων εργασιών,

2. Η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, αλλά δεν λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφορίες,

3. Τα κράτη – μέρη στη Σύμβαση Σένγκεν προβαίνουν σε ανταλλαγή απόψεων με την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με θέματα που συζητούνται στα όργανα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία,

Αρθρο 3

1, Η lσλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία αν αποδέχονται:

α. τις αποφάσεις που έλαβε και τις δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή ή εξ ονόματος της,

β, τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου για τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή διαπίστωσε ότι καθιστούν μη εφαρμόσιμες κάποιες διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν δυνάμει του άρθρου 134,

Υ. τις διατάξεις που υιοθέτησαν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης για τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποκαθιστούν διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν δυνάμει του άρθρου 142. 1,

δ. τις τροποποιήσεις της Σύμβασης Σένγκεν κατά τα άρθρα 141 ή 142.2,

ε. τις συμφωνίες που ενδεχομένως συναφθούν μεταξύ του συνόλου των κρατών – μερών στη Σύμβαση Σένγκεν και τρίτων κρατών,

οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας.

Οι διαπιστώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1,β, και 1, Υ, αποτελούν αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής υπό την έννοια του άρθρου 132.2 της Σύμβασης Σένγκεν. Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει μεταξύ των διατάξεων που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 1..β και

1. εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διακανονισμών μεταξύ της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή,των κρατών – μελών της Ευρωπαίκής `Ενωσης. Σε περίπτωση που ο στόχος της ταυτόχρονης έναρξης ισχύος των διακανονισμών αυτών και των ως άνω υποκατάστατων διατάξεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, η Εκτελεστική Επιτροπή εκδίδει τις τυχόν αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της.

2. Η αποδοχή από την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 διατάξεων δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει γνώση της εν λόγω αποδοχής και την καταχωρεί στα πρακτικά της συνόδου της,

3. Εάν η ημερήσια διάταξη συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής προβλέπει την έγκριση απόφασης βάσει της παραγράφου 1 επί της οποίας, από τις συζητήσεις στις ομάδες εργασίας, κατόπιν δε στην Κεντρική ομάδα, αναμένεται ότι η Ισλανδική Δημοκρατία και/ή το Βασίλειο της Νορβηγίας δεν θα είναι σε θέση να συμφωνήσουν, οι δύο εν λόγω χώρες θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν τις θέσεις τους στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει τη σχετική απόφαση μόνον αφού θα έχει εξετάσει ρητώς τη θέση της Ισλανδικής Δημοκρατίας και/ή του Βασιλείου της Νορβηγίας,

Αρθρο 4

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν εμποδίζουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της `Ενωσης βορείων και σκανδιναβικών κρατών για τους ελέγχους διαβατηρίων, στο βαθμό που η συνεργασία αυτή δεν αντίκειται ούτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 5

Η παρούσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις νήσους Svalbard (Spitzberg) ,

Αρθρο 6

Το άρθρο 2 παράγραφος 4 και ο τίτλος της Σύμβασης Σένγκεν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 7

1, Η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας ανακοινώνουν κατά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας:

– το όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 40,4 της Σύμβασης Σένγκεν.

– την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40,5 της Σύμβασης Σένγκεν

– το Υπουργείο που αναφέρεται στο άρθρο 65.2 της Σύμβασης Σένγκεν.

2, Κατά την ίδια χρονική στιγμή, το Βασίλειο της Νορβηγίας ανακοινώνει:

– τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 41.7 της Σύμβασης Σένγκεν,

– επίσης τα όργανα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται υπό τις ανάλογες διμερείς συμφωνίες κατά το άρθρο 41 παράγραφος 10 της Σύμβασης Σένγκεν, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες τους για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, το εμπόριο όπλων και εκρηκτικών και την παράνομη μεταφορά τοξικών και βλαβερών αποβλήτων.

3. Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 2 απευθύνονται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, θεματοφύλακα της παρούσας Συμφωνίας, η οποία ενημερώνει σχετικά τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη. Το ίδιο ισχύει για τροποποιήσεις οι οποίες επέρχονται σε ό,τι αφορά τον ορισμό των, οργάνων, αρχών και υπουργείων που άναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2.

Αρθρο 8

Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τα έγγραφα επικυρώσεως, έγκρισης ή αποδοχής κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία ανακοινώνει την κατάθεση σε όλα τα Μέρη,

Αρθρο 9

1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας εξαρτάται από:

α. την κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής από όλα τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία.

β. την έναρξη ισχύος των συμφωνιών προσχωρήσεως του Βασιλείου της Δανίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση Σένγκεν.

γ. την έναρξη ισχύος των ειδικών συμφωνιών με την Ευρωπαίκή Κοινότητα οι οποίες απαιτούνται δυνάμει αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υιοθέτηση από την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας των διατάξεων της Κοινότητας οι οποίες έχουν καταστήσει μη εφαρμόσιμες διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 134.

δ. την έναρξη ισχύος των ειδικών συμφωνιών με τα κράτη – μέλη της Ευρωπαίκής `Ενωσης οι οποίες απαιτούνται δυνάμει αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υιοθέτηση από την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας των διατάξεων της `Ενωσης οι οποίες υποκατέστησαν διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 142 παράγραφος 1.

ε. την έναρξη ισχύος ειδικών συμφωνιών με τα τρίτα κράτη οι οποίες απαιτούνται δυνάμει αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υιοθέτηση από την Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας διατάξεων των διακανονισμών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών – μερών στη Σύμβαση Σένγκεν και των τρίτων κρατών κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας,

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την έναρξη ισχύος και θα ενημερώσει σχετικά την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως θεματοφύλακα. Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής με την επιφύλαξη ότι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία β`, γ`, δ` και ε` της ανωτέρω παραγράφου 1 έχουν εκπληρωθεί. Η Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου θα ενημερώσει όλα τα Μέρη για την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος.

3. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ των κρατών για τα οποία έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σένγκεν και της Ισλανδικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας όταν θα πληρούνται σε όλα αυτά τα κράτη οι προαπαιτούμενοι όροι για την εφαρμογή της Σύμβασης Σένγκεν και όταν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελούν πραγματικότητα.

Αρθρο 10

1. Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας μεταξύ της Ισλανδικής Δημοκρατίας και/ή του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ` ενός, και των λοιπών Μερών στην παρούσα Συμφωνία αφ` ετέρου, η τελευταία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας εκ μέρους των κρατών – μερών στη Σύμβαση Σένyκεν ενεργούντων ως σύνολο, και από την Ισλανδική Δημοκρατία και/ή το Βασίλειο της Νορβηγίας ενεργώντας η καθεμία για λογαριασμό της,

2. Αν η Ισλανδική Δημοκρατία και/ή το Βασίλειο της Νορβηγίας δεν αποδεχθούν μία απόφαση κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1, τούτο ισοδυναμεί μέ καταγγελία και η Προεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνει την απόφαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών στην Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα Μέρη. Η Ισλανδική Δημοκρατία και/ή το Βασίλειο της Νορβηγίας παύουν να είναι Μέρη στην παρούσα Συμφωνία έξι μήνες μετά την εν λόγω ανακοίνωση.

3. Η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται όταν η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβηγίας ή όταν τα Μέρη στη Σύμβαση Σένγκεν παύσουν να είναι μέρη αυτής,

4. Οι συνέπειες της καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των λοιπών Μερών και του καταγγέλλοντας Μέρους. Ελλείψει συμφωνίας, η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της. Εις πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς το σκοπό αυτόν υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία,

`Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι, σε ένα μόνο αντίτυπο στη γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισλανδική, ισπανική, ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, τα δε δώδεκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθενται στο αρχείο της Κυβερνήσεως του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, που διαβιβάζει επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο στο καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, (υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση τουυ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Αυστριακής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση της Ισλανδικής Δημοκρατίας,

(υπογραφή)

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας,

(υπογραφή)

Δήλωση των Μερών στη Σύμβαση Σένyκεν

Μετά από καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας ή σε περίπτωση που αυτή λήξει κατ` εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 της εν λόγω Συμφωνίας, οι έλεγχοι προ σώπων στα σύνορα με το οικείο κράτος ή κράτη θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Σένyκεν.

Δήλωση της Ισλανδικής Δημοκοατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

1. Οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Ευρωπαίκής Σύμβασης περί καταστολής της τρομοκρατίας δεν εφαρμόζονται στον τομέα της έκδοσης μεταξύ των υπογραφόντων την παρούσα Συμφωνία κρατών.

2. Η Ισλανδική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Νορβη γίας δηλώνουν ότι δεν θα επικαλούνται σε σχέση με τα λοιπά κράτη – μέλη Σένyκεν που εξασφαλίζουν ίση μετα χείριση τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν στα πλαίσια του άρθρου 6, παράγραφος 1 , της Ευρωπαίκής Σύμβασης περί εκδόσεως ως λόγο άρνησης της εκδόσεως κατοίκων μη βορείων και σκανδιναβικών κρατών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του` Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜIΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ