ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2930 ΦΕΚ Α` 143/27.6.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λεττονίας (που θα αναφέρονται στο εξής ως τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του αθλητισμού και της νεολαίας,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι μια τέτοια συνεργασία θα συμβάλλει στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και τη βελτίωση των σχέσεων σε διάφορα επίπεδα,

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει να σεβαστούν τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνσκι, της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και της Χάρτας των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη της 21ης Νοεμβρίου 1990,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά και την πλατύτερη γνώση των πολιτιστικών επιτευγμάτων της κάθε χώρας.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, στη βάση αμοιβαίου συμφέροντος, ανταλλαγές και συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της λογοτεχνίας και της επιστήμης και θα εξασφαλίσουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές και κοινές δραστηριότητες μεταξύ των οργανισμών, ιδρυμάτων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς των χωρών τους να εξετάζουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Ανταλλαγή εκθέσεων και άλλων τεκμηριωμένων παρουσιάσεων πολιτιστικής και εκπαιδευτικής φύσεως.

2. Μετάφραση και δημοσίευση καλλλιτεχνικών, λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων της άλλης χώρας.

3. Παρουσίαση έργων και μουσικών συνθέσεων συνθετών της άλλης χώρας.

4. Διανομή και προβολή ταινιών μεγάλου μήκους, ταινιών τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικών ταινιών της άλλης χώρας, καθώς και προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς της κινηματογραφίας, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

5. Παραστάσεις καλλιτεχνικών ομάδων και μεμονωμένων καλλιτεχνών.

6. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, διασκέψεις, φεστιβάλ, διαγωνισμούς και άλλα πολιτιστικά γεγονότα που οργανώνονται στις δύο χώρες.

7. Ανταλλαγή ειδικών στους τομείς της αρχαιολογίας, των μουσείων, της αρχιτεκτονικής, της λαογραφίας, της μουσικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του θεάτρου και άλλων καλλιτεχνικών τομέων.

8. Αμεση συνεργασία στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ φορέων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, πανεπιστημίων και φορέων ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών.

9. Ανταλλαγή βιβλίων (περιλαμβανομένων και εγχειριδίων), περιοδικών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης.

10. Συνεργασία στην οργάνωση κοινών ερευνών, διασκέψεων και συμποσίων.

Αρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μαθητών, σπουδαστών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, φοιτητών ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών φοιτητών, δασκάλων, λεκτόρων, ερευνητών, καθηγητών, επιστημόνων, καθώς και άλλων ειδικών της εκπαίδευσης.

Αρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, υποτροφίες για πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών τους στη βάση αμοιβαίας συναινέσεως.

Αρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στο έδαφος τους.

Αρθρο 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και υλικό προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους για την αναγνώριση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων και άλλων ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα.

Αρθρο 6

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα.

Αρθρο 7

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της αρχαιολογίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους.

Αρθρο 8

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, στη βάση αμοιβαίου συμφέροντος, ανταλλαγές και συνεργασία στους τομείς των θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών και θα προσφέρουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων καθώς και των άλλων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, μελετητών, ερευνητών και ειδικών των δύο χωρών, θα ενθαρρύνουν επίσης κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

2. Για να αναπτύξουν και επεκτείνουν την επιστημονική συνεργασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, θα διευκολύνουν μεταξύ άλλων:

1. Επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαβουλεύσεις ερευνητών, επιστημόνων και άλλων ειδικών.

2. Κοινή επεξεργασία και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων αυτών.

3. Διοργάνωση κοινών μαθημάτων, διασκέψεων και συμποσίων.

4. Ανταλλαγή οπτικο-ακουστικού υλικού επιστημονικού χαρακτήρα.

5. Διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων και επιδείξεων.

6. Ανταλλαγή επιστημονικών συγγραμμάτων, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

3. Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω είναι από ελληνικής πλευράς η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και, από πλευράς Λεττονίας, το Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης.

Ενα ειδικό Πρωτόκολλο για τη ρύθμιση και την υλοποίηση των επιστημονικών ανταλλαγών και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων θα υπογράφεται κάθε τρία έτη, εκ περιτροπής στην πρωτεύουσα του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι προτάσεις που ενσωματώνονται για έγκριση στο Πρωτόκολλο αυτό θα υποβάλλονται από κοινού και θα αξιολογούνται από τις δύο πλευρές προτού αναληφθούν για υλοποίηση.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω συνεργασίας θα γίνεται από κοινού σε ισότιμη βάση από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη.

Αρθρο 9

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την ενεργό συνεργασία τους στο πλαίσιο της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλων διεθνών οργανισμών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Αρθρο 10

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ειδησεογραφικών πρακτορείων και των οργανισμών Τύπου, των δύο χωρών, καθώς και την ανταλλαγή δημοσιογράφων και ανταποκριτών Τύπου.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εκπροσώπων του ραδιο-τηλεοπτικού τομέα σε διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ, συνέδρια κ.λπ. που διοργανώνονται αντίστοιχα στην Ελλάδα και στη Λεττονία.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμβάλλουν στην επέκταση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμΦν τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας.

Αρθρο 11

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και θα επιδιώξουν τη δημιουργία άμεσων επαφών και στενής συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων αθλητικών Αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα συμφωνηθούν μεταξύ των παραπάνω Αρχών.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τις ανταλλαγές μεταξύ των νέων των δύο χωρών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των ειδικών που ασχολούνται με θέματα νεολαίας στις δύο χώρες.

Αρθρο 12

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού μεταξύ των αρμόδιων φορέων των δύο χωρών, σύμφωνα με τις αρχές της Συμβάσεως του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Αρθρο 13

Στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών που ισχύουν σε κάθε χώρα, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραχωρεί κάθε δυνατή διευκόλυνση εισόδου, παραμονής και αναχωρήσεως προσώπων του άλλου Μέρους, καθώς και σχετικές διευκολύνσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή του υλικού και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανταλλαγών που θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή.

Αρθρο 14

Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν κοινή Ελληνο-Λεττονική Επιτροπή, που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνεδριάζει ανά τριετία, εκ περιτροπής στη Ρίγα και στην Αθήνα.

Η Επιτροπή θα εξετάζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες των Προγραμμάτων συνεργασίας, καθώς και τους οικονομικούς τους όρους.

Αρθρο 15

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει γνωστοποιήσει στο άλλο ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται από την εσωτερική του νομοθεσία για τη θέση της σε ισχύ.

Σχετικό: Ανακοινωση Υπ. Εξωτερικών, ΦΕΚ Α 186/16.8.2001

Αρθρο 16

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονική περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, έξι μήνες πριν από τη λήξη κάθε τέτοιας περιόδου. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να ανακοινώνει εγγράφως στο άλλο Μέρος την πρόθεση του για λήξη μιας περιόδου ανανεώσεως, το αργότερο έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως.

Ανεξαρτήτως περιπτώσεως λήξεως, τα κοινά συμφωνηθέντα, με βάση την παρούσα Συμφωνία, προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα παραμένουν σε ισχύ, ως τη συμφωνημένη περίοδο.

Εγινε στην Αθήνα, στις 17 Μαρτίου 1999, εις διπλούν, στην ελληνική, λεττονική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟEΔPΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘPΗΣKEΥMAΤΩN ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ