Νόμος 293 ΦΕΚ Α΄82/10.4.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί χορηγίας δημάρχων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Νόμου 91/1943 “περί κωδικοποιήσεως πασών των περί χορηγίας εις διατελέσαντας δημάρχους ισχυουσών διατάξεων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως αυτών”, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 1 του Νόμου 1770 του 1944 αντικαθίσταται από της ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικος (1.1.1951) ως ακολούθως:
“Οι από 1ης Ιανουαρίου 1925 διατελέσαντες ή εφ` εξής διατελούντες δήμαρχοι, έχοντες οκταετή πραγματικήν υπηρεσίαν δημάρχου απομακρυνόμενοι οπωσδήποτε της υπηρεσίας δικαιούνται, ισοβίως, μηνιαίας χορηγίας”.

2. Οι δυνάμει των αντικαθισταμένων διατάξεων στερηθέντες του δικαιώματος χορηγίας, συνεπεία καταδικαστικής εις βάρος των αποφάσεως δι` αδίκημα στρεφόμενον κατά της περιουσίας του δήμου και των δημοτικών αγαθεργών ιδρυμάτων, ως και τα δικαιούχα χορηγίας μέλη των οικογενειών των εκ τούτων θανόντων δικαιούνται να ασκήσωσι τούτο εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δι` υποβολής αιτήσεως εις τον κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 1 του Νόμου 91/1943 δήμον, συνοδευομένης υπό των αποδεικτικών του δικαιώματος εγγράφων, η δε πληρωμή της χορηγίας, μη έχουσα αναδρομικήν ισχύν, άρχεται απο της ημέρας της υποβολής της αιτήσεως περί απονομής της.

3. Αναγνωρίζεται χρόνος υπηρεσίας δια την θεμελίωσιν του δικαιώματος επί της χορηγίας δημάρχου και την επαύξησιν του ποσού ταύτης:
α) Ο από 21.4.1967 μέχρι 31.12.1968 χρόνος υπολοίπου θητείας των, κατά τας εκλογάς της 5ης Ιουλίου 1964 ή μεταγενεστέρως εκλεγέντων δημάρχων, των απομακρυθέντων υπό του δικτατορικού καθεστώτος μετά την 21ην Απριλίου 1967, και
β) ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων αναπληρωτού δημάρχου από 17.9.1974 μέχρι της εγκαταστάσεως των εκ των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών του έτους 1975 προελθόντων αιρετών οργάνων, υπό των αποκατασταθέντων δια του Ν.Δ. 51/1974 “περί επαναφοράς της νομιμότητος εις τους δήμους και κοινότητας, αποκαταστάσεως των αιρετών διοικήσεως τούτων και αντικαταστάσεως διατάξεων του Ν.Δ. 222/1973 “περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος” δημάρχων. Ο χρόνος ούτος αναγνωρίζεται και δια τους αποκατασταθέντας και μη δυνηθέντας αν ασκήσωσι καθήκοντα αναπληρωτού δημάρχου επί τω λόγω ότι είχενανατεθή εις αυτούς υπό της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος κατά τον κρίσιμονχρόνον της αποκαταστάσεως των άσκησις ετέρου δημοσίου λειτουργήματος ασυμβιβάστου προς το ως άνω λειτούργημα.

4. Δεν αναγνωρίζεται προς θεμελίωσιν δικαιώματος χορηγίας ή προς επαύξησιν ταύτης ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων δημάρχου, αναπληρωτού δημάρχου, δημοτικού συμβουλίου και προέδρου κοινότητος υπό μη αιρετών οργάνων δια το χρονικόν διάστημα από 21ης Απριλίου 1967 μέχρις 16ης Σεπτεμβρίου 1974 ως και ο χρόνος ασκήσεως των αυτών καθηκόντων υπό αιρετών οργάνων προελθόντων εκ των προ της 21ης Απριλίου 1967 διενεργηθεισών τελευταίων δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, δια το χρονικόν διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1969 μέχρι 16ης Σεπτεμβρίου 1974.

Άρθρον 2

1. Εις το άρθρον 1 του Νόμου 91/1943 προστίθεται παράγραφος 8, ισχύουσα αφ` ης ίσχυσεν ο νόμος ούτος, έχουσα ούτω:
“Της ανωτέρω χορηγίας δικαιούνται και οι διατελέσαντες ή εφεξής διατελούντες δήμαρχοι, έχοντες επταετή υπηρεσίαν δημάρχου και τετραετή τοιαύτην δημοτικού συμβούλου ή προέδρου κοινότητος, του ποσού της μηνιαίας βασικής χορηγίας, υπολογιζομένου εν τη περιπτώσει τούτη εις οκτώ εικοστά πέμπτα (8/25) των εκάστοτε καταβαλλομένων μηνιαίων εξόδων παραστάσεως εις τον εν ενεργείας δήμαρχον του δήμου, όστις υποχρεούται εις την καταβολήν χορηγίας”.

2. Αι κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν. 509/1968 διακοπείσαι ή μειωθείσαιχορηγίαι αποκαθίστανται, ως είχον αύται προ της διακοπής ή μειώσεώς των, από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, άνευ ετέρας διαδικασίας και άνευ δικαιώματος λήψεως των δυνάμει του άρθρου τούτου μη καταβληθέντων ποσών χορηγιών.

3. Χορηγίαι μη καταβληθείσαι κατ` εφαρμογήν του άρθρου 3 του Α.Ν. 509/1968, καταβάλλονται αναδρομικώς, έστω και εάν υπέκυψαν εις παραγραφήν.

Άρθρον 3
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Νόμου 91/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Εν πάση περιπτώσει το ποσόν της βασικής χορηγίας δεν δύναται να είναι κατώτερον των χιλίων, ουδέ ανώτερον των δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών μηνιαίως”.

Άρθρον 4

1. Το άρθρον 6 του Νόμου 91/1943, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Η χορηγία δεν καταβάλλεται εις ην περίπτωσιν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξιν ή χορηγίαν ή αποδοχάς εν γένει εκ του δημοσίου ταμείου ή ταμείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ων υπολογιζομένων κατά τα βασικά ποσά, το σύνολον υπερβαίνει τας είκοσι δύο χιλιάδας δραχμάς μηνιαίως. Εάν το βασικόν ποσόν της εκ των πηγών τούτων προσόδου είναι έλασσον των είκοσι δύο χιλιάδων δραχμών μηνιαίως, ο δικαιούχος λαμβάνει ολόκληρον την βασικήνχορηγίαν εάν αύτη συν τη εκ των πηγών τούτων προσόδω, δεν υπερβαίνη τας είκοσι δύο χιλιάδας δραχμάς, άλλως λαμβάνει μόνον την μέχρι συμπληρώσεως των είκοσι δύο χιλιάδων δραχμών διαφοράν. Κατ` εξαίρεσιν δεν λαμβάνεται υπ` όψιν δια τον κατά τ` ανωτέρω υπολογισμόν η εκ νόμικου προσώπου δημοσίου δικαίου λαμβανομένη σύνταξις εφ` όσον αύτη δεν εχορηγήθη δια παρασχεθείσαν εις τούτο έμμισθονυπηρεσίαν”.

2. Περί της μη συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου ο δικαιούχος υποβάλλει εις τον οικείον δήμον σχετικών υπευθυνονδήλωσιν κατά την πρώτηνεκτέλεσιν της περί απονομής ή αυξήσεως της χορηγίας αποφάσεως ως και κατά τον πρώτον μήνα εκάστου επομένου οικον. έτους.

Άρθρον 5

1. Η περίπτωσις β` του άρθρου 8 του Νόμου 91/1943 αντικαθίσταται από της 1ης Ιανουαρίου 1951, χρονολογία ενάρξεως ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικος, ως κάτωθι:
“β. Καταδικασθή εις βαθμόν κακουργήματος επί κλοπή, υπεξαιρέσει, απάτη, ιδιοποιήσει, πλαστογραφία, απιστία ή παραποιήσει, εφ` όσον τα αδικήματα στρέφονται κατά του Δημοσίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Νομικών Προσώνπων Δημοσίου Δικαίου. Παρεχομένης χάριτος μετ` άρσεως των συνεπειών ή επερχομένης αποκαταστάσεως το δικαίωμα ανακτάται υπό τους όρους της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου”.

2. Δια την άσκησιν του δικαιώματος χορηγίας υπό των απολεσάντων τούτο δυνάμει των αντικαθισταμένων διατάξεων εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρον 6
Αι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Α.Ν. 509/1968 καταργούνται, αφ` ης αύται ίσχυσαν.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ