ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2921 ΦΕΚ A`134/27.6.2001

Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την παράταση της ισχύος του Πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτελέση κοινών περιπολιών από την αστυνομία συνόρων και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για την παράταση της ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνομία Συνόρων και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 24.8.1999 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕίΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Yπουργείο Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, οι οποίες από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως “Τα Μέρη”:

Με το Αρθρο 18 του “Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνομία Συνόρων και το ελληνικό ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών”, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 1998, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ως ακολούθως:

Αρθρο 1

Η ισχύς του ανωτέρω Πρωτοκόλλου παρατείνεται για μία χρονική περίοδο διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε περαιτέρω παρατάσεις, για περιόδους διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ημερών, με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της ανταλλαγής.

Αρθρο 2

Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του και οριστικά από την ημερομηνία ανταλλαγής διακοινώσεων μέσω της διπλωματικής οδού, μεταξύ των δύο Μερών, με τις οποίες θα ενημερώσει η μία πλευρά την άλλη για την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται από την εσωτερική νομοθεσία.

`Εγινε στα Τίρανα, στις 24 Αυγούστου 1999, εις διπλούν, στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία, θα υπερισχύσει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση

Της Ελληνικής της Δημοκρατίας

Δημοκρατίας της Αλβανίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Γεώργιος Α. Παπανδρέου Paskal Μilο

Υπουργός Εξωτερικών Υπουργός Εξωτερικών

Η ισxύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την Πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΧΡ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ