Νόμος 292 ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως κοινοτικών γραμματέων μη υπαγομένων εις τας διατάξεις του Α` βιβλίου του Ν.Δ. 1140/1972.

Άρθρον 1

1. Αι οργανικαί θέσεις των κοινοτικών γραμματέων των μη υπαγομένων εις τας διατάξεις του Α` Βιβλίου του Ν.Δ. 1140/1972 περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, διαβαθμίζονται ενιαίως επί βαθμοίς 12ω έως 10ω.

2. Ειδικόντυπικόν προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόνβαθμόν 12ον ορίζεται το απολυτήριον εξαταξίου γυμνασίου ή ετέρας ισοτίμου σχολής μέσης εκπαιδεύσεως, εν ελλείψει δε υποψηφίων κεκτημένων τα ως άνω προσόντα ενδεκτικόν τουλάχιστον τρίτης τάξεως εξαταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τοιούτου, προτιμωμένων των εχόντων πλείονα τυπικά προσόντα.

Άρθρον 2

1. Ο διορισμός εις τας ανωτέρω θέσεις αποφασίζεται υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου, τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1140/1972.

2. Ουδείς διορίζεται προ της συμπληρώσεως του 21ου έτους της ηλικίας του και μετά την συμπλήρωσιν του 40ου έτους. Δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης ως ημέρα γεννήσεως λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

3. Αι περί κωλυμάτων διορισμού διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1140/1972 εφαρμόζονται και επί των κατά το παρόν άρθρον διορισμών.

4. Εάν ελλείπουν παντελώς πρόσωπα κατάλληλα δια την θέσιν του γραμματέως, επιτρέπεται προσωρινή ανάθεσις των καθηκόντων αυτού εις γραμματέα ετέρας γειτονικής κοινότητος ή άλλως εις λειτουργόν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, δι` αποφάσεως του κοινοτικού συμουλίου.

Άρθρον 3

1. Τα των δικαιολογητικών διορισμού και του χρόνου υποβολής αυτών, της δημοσιεύσεως, κοινοποιήσεως και ανακλήσεως του διορισμού, της ορκωμοσίας, της δοκιμαστικής υπηρεσίας και μονιμοποιήσεως, της τηρήσεως ατομικών φακέλων και μητρώου συντάξεως εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητος, της μεταθέσεως, των καθηκόντων, των περιορισμών και της αστικής ευθύνης, των αποδοχών, των αδειών, της νοσηλείας, των εξόδων κηδείας, των απαγορεύσεων και ασυμβιβάστων, των ωρών εργασίας και των ημερών αργίας, της αποζημιώσεως δια πρόσθετον και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίαν, των προαγωγών, της διαθεσιμότητος, της αργίας, της λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως, των ποινών και του πειθαρχικού εν γένει δικαίου, της εκπτώσεως και της εν γένει απολύσεως των περί ων το άρθρον 1 υπαλλήλων, διέπονται αναλόγως υπό των διατάξεων των εφαρμοζομένων επί του προσωπικού, του υπαγομένου εις το πρώτον βιβλίον του Ν.Δ. 1140/ 1972, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος.

2. Δια την προαγωγήν των εις τας ως άνω θέσεις διοριζομένων κοινοτικών υπαλλήλων απαιτείται πενταετής υπηρεσία εν εκάστωβαθμώ.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10, παρ.2 του Ν. 1041/1980 (Α 75).

3. Εν περιπτώσει μεταθέσεως των εν άρθρω 1 υπαλλήλων ει κοινότητα ης το προσωπικόνδιέπεται υπό των διατάξεων του Α` βιβλίου του Ν.Δ. 1140/1972 ούτοι εντάσσονται αυτοδικαίως εις τον εισαγωγικόνβαθμόν της οικείας θέσεως.

Άρθρον 4
Οι διατάξεις των άρθρων 85 έως 96 του Ν.Δ. 1140/1972 δεν έχουν εφαρμογήν επί των περί ων το άρθρον 1 υπαλλήλων.

Άρθρον 5

1. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες ως τακτικοί αδιαβάθμιστοι κοινοτικοί γραμματείς εντάσσονται εις τας περί ων το άρθρον 1 θέσεις κατά τα εν τοις επομένοιςπαραγράφοις οριζόμενα.

2. Η ένταξις ενεργείται ανεξαρτήτως ηλικίας και τυπικών προσόντων επί τη βάσει του χρόνου υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης εντός εξαμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, δι` αποφάσεως του οικείου κοινοτικού συμβουλίου εκδιδομένης μετά σύμφωνονγνωμοδότησιν του κατά το άρθρον 63 του Ν.Δ. 1140/1972 υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Η ένταξις γίνεται εις τον εισαγωγικόνβαθμόν της θέσεως ή και εις τον ανώτερον τούτου και πάντως οιχί πέραν του 11ου βαθμού, εφ` όσον ο εντασσόμενος έχει χρόνον υπηρεσίας ίσον ή ανώτερον του απαιτουμένου κατά τας εν παρ. 2 του άρθρου 3, περί προαγωγών, διατάξεις του παρόντος.

4. Δια την κατά τ` ανωτέρω ένταξιν υπολογίζεται και άπασα η καθ` οιονδήποτε τρόπον επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου προσφερθείσα προς το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως συντάξιμος προϋπηρεσία του εντασσομένου, εφ` όσον αύτη έχει διανυθή μετά των τυπικών προσόντων της θέσεως εις ην ούτος έχει διορισθή.

Άρθρον 6
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10, παρ.1 του Ν.1041/ 1980 (Α 75).

1. Εκ του προϋπολογισμού του Κράτους, διατίθεται ετησίως και από του οικονομικού έτους 1980 και εφεξής ποσόν διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων δραχμών, προς τακτικήνοικονομικήνενίσχυσιν των κοινοτήτων, ων το προσωπικόν υπάγεται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, αποκλειστικώς διά την καταβολήν των αποδοχών αυτού.

2. Το κατά την παράγραφον 1 ποσόν, εις ο συμψηφίζεται και η οικονομική ενισχυσίς του άρθρου 34 του Νομοθετικού Διατάγματος 4541/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κώδικος Καταστάσεως Δημοτικών, Κοινοτικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων” αποδίδεται κατά δωδεκατημόρια την πρώτην εκάστου μηνός και κατατίθεται εις τον κατά το άρθρον 35 του αυτού Ν.Δ. 4541/1966 λογαριασμόν.

Άρθρον 7
Εις την παράγραφον 2 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 4541/1966 προστίθενται υπό στοιχεία δ` και ε` περιπτώσεις έχουσαι ούτω:
“δ) Τα, υποχρεωτικώς εις τους προϋπολογισμούς των Κοινοτήτων, ων το προσωπικόν δεν υπάγεται εις τας διατάξεις του Α` βιβλίου του Ν.Δ. 1140/1972, δια την πληρωμήν των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων αυτών, αναγραφόμενα χρηματικά ποσά τα οποία δεν δύνανται να είναι ήσσονα των κατά το έτος 1975 εγγεγραμμένων τοιούτων. Τα ως άνω ποσά δύναται να προσαυξάνωνται κατ` έτος μέχρι δέκα τοις εκατόν, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών.
ε) Το εκάστοτε διατιθέμενον εκ του προϋπολογισμού του Κράτους χρηματικόν ποσόν προς τακτικήνοικονομικήνενίσχυσιν των κοινοτήτων ων το προσωπικόν δεν υπάγεται εις τας διατάξεις του Α` Βιβλίου του Ν. Δ/ τος 1140/1972, αποκλειστικώς δια την καταβολήν των αποδοχών των γραμματέων αυτών”.

Άρθρον 8

1. Οι υπό των διατάξεων του παρόντος διεπόμενοι γραμματείς των κοινοτήτων δεν δικαιούνται του εκ πεντακοσίων (500) δραχμών μηνιαίως προσωρινού επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 415/1970 ως και του τοιούτου του Ν. 283/1976.

2. Αι τυχόν κατά την 1.10.1975 καταβαλλόμεναι, εις τους κατά τας διατάξεις του παρόντος εντασσομένους η προαχθησομένους, υπέρτεραι του εις ον εντάσσονται ή προάγονται βαθμού αποδοχαί, διατηρούνται υπό μορφήν προσωπικού προσωρινού επιδόματος εις το οποίον συμψηφίζεται πάσα χορηγηθησομένηαύξησις οιασδήποτε μορφής.

Άρθρον 9
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κεναί και αι εκάστοτε κενούμεναι θέσεις κλητήρων κοινοτήτων, των εχουσών βάσει της επισήμου απογραφής, πληθυσμόν μέχρι 2.000, καταργούνται.

2. Οι υπηρετούντες εις τας ως άνω διαβαθμισμένας ή μη θέσεις, διατηρούνται εν τη υπηρεσία μέχρι της καθ` οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσεώ των. Οι εκ τούτων αποχωρούντες εκ της υπηρεσίας τη αιτήσει των, υποβαλλομένη εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος, μη κεκτημένοι καθ` οιονδήποτε τρόπον τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεώς των, δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης προς τας αποδοχάς δύο μηνών δι` εκάστην συμπεπληρωμένηςδιετίαν. Δια τους ανωτέρω αποχωρούντας η αποζημίωσις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των αποδοχών των πέντε μηνών ουδέ μεγαλύτερα των αποδοχών των δέκα τεσσάρων μηνών.

Άρθρον 10
Η ισχύς του παρόντος όπου δεν ορίζεται άλλως άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ