ΝΟΜΟΣ 2919/2001 Φ.Ε.Κ. 128 Α/25.6.2001

Σύνδεση ερευνάς και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1514/1985

Οι διατάξεις υπό στοιχεία στ` και ζ` του άρθρου 2 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

“στ) Ερευνητικός φορέας θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είτε από τους ίδιους ή και τους εργαζόμενους σε αυτούς είτε από τρίτους.

ζ) Τεχνολογικός φορέας θεωρείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών, προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλες). Ενας φορέας μπορεί να είναι ταυτόχρονα ερευνητικός και τεχνολογικός.

Οι διατάξεις του Ν. 1514/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν, και όλες οι διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα έρευνας και τεχνολογίας, εφαρμόζονται στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και σε όσους άλλους φορείς από ειδικές διατάξεις αυτό προβλέπεται.

Η ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θεωρείται τεχνολογικός φορέας, διατηρώντας το νομικό της καθεστώς της δημόσιας υπηρεσίας.”

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.)”. Εφεξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ερευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.), νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Ως μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όλα τα μέλη των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του Ε.Σ.Ε.Τ., καθώς και επιπλέον έως δέκα (10) μέλη από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο.

Τα μέλη του Ε.Σ.Ε. Τ. κατανέμονται σε επιτροπές:

α) επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής,

β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση των παραπάνω επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και θέματα απαρτίας και λειτουργίας τους. Γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Τ. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Η συμμετοχή στα έργα της Γραμματείας δεν αποτελεί δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.”

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης συγκροτεί τον εθνικό κατάλογο κριτών ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ. Ως κριτές εγγράφονται αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α` και Β` βαθμίδας. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ` βαθμίδας, καθηγητές Τ.Ε.Ι., καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε ερευνητικές δραστηριότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφόμενων για συμμετοχή στον κατάλογο κριτών είτε υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόμενους είτε προτείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία γίνεται περιγραφή της ειδικότητας του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Ο πιο πάνω κατάλογος κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον “Εθνικό Πίνακα Κριτών”.

Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας προκειμένου να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να έχουν βαθμό ανώτερο ή ίσο του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.”

Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985 καταργούνται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 και 7 ως παράγραφοι 3 και 4.

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4, όπως αναριθμήθηκε, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. ΟΙ Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.”

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Βιομηχανικές επιχειρήσεις και άλλες παραγωγικές μονάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε φύσεως και μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητα καθεμιάς των διοικητικών περιφερειών του Κράτους, μπορούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της οικείας Περιφέρειας ή και του Υπουργείου Ανάπτυξης, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση (επιχορήγηση ή συνδρομή) αυτών από προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α`) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. Οπου στο διάταγμα αναφέρεται η Γ.Γ.Ε.Τ. και ο Γενικός Γραμματέας αυτής, νοείται για την ανάλογη εφαρμογή η οικεία Περιφέρεια και ο Γενικός Γραμματέας αυτής αντίστοιχα.”

6. Το άρθρο 8 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 8

Ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα

1. Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της Γ.Γ.Ε.Τ. διακρίνονται σε Ερευνητικά Κέντρα και σε αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα.

2. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν αντικείμενο που αναφέρεται σε περισσότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά συναπαρτίζονται από ινστιτούτα με αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών από ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς αναγκών και την επίλυση προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

3. Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα μετά από μια περίοδο πιλοτικής ανάπτυξης, που προσδιορίζεται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα, αξιολογούνται και με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται είτε η ένταξή τους σε Ερευνητικό Κέντρο ή η μετατροπή τους σε Ερευνητικό Κέντρο με διεύρυνση των αντικειμένων τους είτε η κατάργησή τους. Για τα ήδη λειτουργούντα με τίτλο Ανεξάρτητα. Ερευνητικά Ινστιτούτα η περίοδος αυτή είναι διετής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται “Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα” και “Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα” νοούνται τα πιο πάνω “Ερευνητικά Κέντρα” και “Αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα” αντίστοιχα.

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορεί να δημιουργούν ειδικές βοηθητικές μονάδες τεχνικής υποστήριξης με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου ή του διευθυντή τους αντίστοιχα.”

7. Οι παράγραφοι 1 και 6 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου αυτού και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.”

“6. Ο Διευθυντής του Κέντρου πρέπει:

α. Να έχει την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί, κατ` εξαίρεση, ο Διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας.

β. Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του Κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

γ. Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α` ερευνητή.

δ. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων που διορίζεται κατ` εφαρμογή ειδικού νόμου.

ε. Να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημέρα που προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης, το 62ο έτος της ηλικίας του.”

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται, Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), για κάθε τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής που καλύπτει δραστηριότητες ενός ή περισσότερων ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Κάθε Τ.Ε.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα ως έξι μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, στο αντικείμενο του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών των Τ.Ε.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με όμοια απόφαση.

Τα Τ.Ε.Σ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθούν τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των ινστιτούτων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης τους και υποβάλλουν σχετική γνώμη στον Υπουργό Ανάπτυξης.

β. Αποτιμούν το ερευνητικό έργο των ινστιτούτων αυτών, σε συσχετισμό με την επιστημονική και τεχνολογική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ. Καταρτίζουν, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, για κάθε ινστιτούτο κατάλογο επιστημόνων για την αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου και τον υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ερευνητές διεθνούς κύρους, κατά προτίμηση από το εξωτερικό, και ανώτερα στελέχη του παραγωγικού χώρου.

δ. Γνωμοδοτούν για την κατάρτιση ανά ινστιτούτο από το Δ.Σ. του Κέντρου ή του Διευθυντή του αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καταλόγου επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης ερευνητών του άρθρου 16 παράγραφος 3 του ν. 1514/1985.

ε. Γνωμοδοτούν σε κάθε ερώτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή των διοικήοεων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

στ. Μέχρις εκδόσεως της ως άνω υπουργικής απόφασης τα Ε.Σ. και Ε.Σ.Ι. συνεχίζουν να λειτουργούν, η δε θητεία των μελών τους παρατείνεται αναδρομικά κατά περίπτωση.”

9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“13. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 1514/1985 εξακολουθεί να υφίσταται.

Η παράγραφος 4, η τελευταία πρόταση της παραγράφου 12, οι διατάξεις α`, β` και ε` της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 επαναφέρονται σε ισχύ ως είχαν προ της δημοσίευσης του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α`) καταργουμένου του άρθρου 32 αυτού.”

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., τα Ερευνητικά Κέντρα μπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που εξυπηρετεί ομάδα οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.”

11. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 1514/1985 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α. Στην παράγραφο 2, μετά την περίπτωση γ` προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:

“δ) την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή την αξιοποίησή τους από όργανα λήψης αποφάσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα”, και η τελευταία πρώην δ` περίπτωση αναριθμείται σε ε`.

β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ., ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με ανεγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών του Ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου. Αν η γνώμη των ερευνητών δεν διατυπωθεί στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτή. Ο Υπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισμού διευθυντή Ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε Κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικά ο πρώτος του πίνακα.”

12. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

“2. Ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες: Α`, Β`, Γ και Δ`.

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

– Για τη βαθμίδα Δ` απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.

– Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρμόδιου γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

– Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές.

– Για την Α` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναmύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στη διάδοση και οικονομική εκμετάλλευση της νέας γνώσης, μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α`, Β`, Γ, Δ). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α` για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, μπορεί να αρχίζει έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.”

13. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής: Α` βαθμίδα “Διευθυντής Ερευνών”, Β` Βαθμίδα “Κύριος Ερευνητής”, Γ` Βαθμίδα “Εντεταλμένος Ερευνητής” και Δ` Βαθμίδα “Δόκιμος Ερευνητής”.

14.α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1β εδάφιο δεύτερο του άρθρου 19 του ν. 1514/1985 καταργούνται

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5.

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 1514/1985 προστίθεται περίπτωση η` ως εξής:

“η) Χρηματοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτών.”

16. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 1514/1985 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να συνάπτουν δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.”

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, Ανάπτυξης και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., είναι δυνατόν:”.

18. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στο τέλος της περίπτωσης δ` του ν. 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Στην περίπτωση αυτή, ως επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α` του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), μπορεί να ορίζεται ερευνητής βαθμίδας Α`, Β` ή Γ` του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, ο οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α` και β` του αυτού άρθρου.”
Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 23 του ν. 1514/1985 προστίθεται νέο άρθρο 23 Α, ως εξής:

“Αρθρο 23 Α

Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Τα ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συγκροτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων για τα αμέσως επόμενα έτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από πέντε (5) έτη χωρίς να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω μη παροχής επαρκών πληροφοριών από τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή και παρ` όλο ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες, αναστέλλεται μέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, η χρηματοδότηση των ινστιτούτων από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Τα κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι Ν.Π.Ι.Δ. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.”
Άρθρο 3
Αποδοχές διευθυντών και ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Σχετικό:το άρθρο 55 περ.5 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297

1. Η περίπτωση η` της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997, όπως είχε αντικατασταθεί από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ` με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου 17. Πέρα των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων. Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι..”

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο Ι, ως εξής:

“ι. Αμοιβή αποδοτικότητας που καθορίζεται ετησίως με κυμαινόμενο συντελεστή ως 120% επί του συνόλου των αποδοχών και υπολογίζεται για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα, εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού και στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι ερευνητές και οι Ε.Λ.Ε. ή από εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι κατηγορίες των εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής αποδοτικότητας αποφασίζονται από τη διοίκηση του αρμόδιου φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε..”

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.
Άρθρο 4
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., των εταιρειών του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 1514/1985, και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 με προσωπικό, είτε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος ή έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α`) και το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α`), όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παρ. 2 του ν. 2261/1994. Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και οι εισροές από πηγές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.3147/2003

Σχετικό: παρ. 6 άρθρ.18 Ν.3404/2005

2. Η παράγραφσς 3 περίπτωση α` του άρθρου 20 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“α. Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.”

Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών κατ` εφαρμογή των σχετικών για τους ερευνητές διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα.
Άρθρο 5
Θέματα των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων (Ε.Τ.Π.) και της Α.Ε. “Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)”

1. Αντικαθίσταται το εδάφιο γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 ως εξής:

“γ. i) Τα Ε.Τ.Π έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Ε.Τ.Π. συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

ii) Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Α.Ε. μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο και κάθε φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα.

iii) Το Ε.Τ.Π. μπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Ε.Τ.Π.. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα μερίδια των μετόχων ορίζονται με το καταστατικό του Ε.Τ.Π..”

2. Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 25 του ν.4386/2017.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθόσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές.

4. Η χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η μορφή της χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ως θερμοκοιτίδα νοείται το νομικό πρόσωπο που παρέχει, σε συγκεκριμένους χώρους, υπηρεσίες υποστήριξης προς επενδυτές και επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τεχνολογικων καινοτομιών και την εκμετάλλευσή τους από επιχειρηματικά σχήματα. Είναι δυνατόν ένα Ε.Τ.Π. να διαχειρίζεται μια ή περισσότερες θερμοκοιτίδες, οπότε δικαιούχος της χρηματοδότησης μπορεί να οριστεί το Ε.Τ.Π..

5. Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από εδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ την 30ή Απριλίου 2016 με τα άρθρα 199 παρ.1Α περ.32 και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160),όπως το δεύτερο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 93 Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.

Σχετικό:άρθρα 21 παρ. 5 υποπαρ. Ι, 27 και 51 παρ. 1 ν. 4281/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 94 ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014).
Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Τ.

1. Στη Γ.Γ.Ε.Τ. συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα είναι: διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, πείρα στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και άριστη γνώση της αγγλικής και μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία μπορεί να ζητούνται και ειδικά προσόντα.

2. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να προίσταται υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ε.Τ., εφόσον οι μονάδες αυτές στελεχώνονται κυρίως με ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή με προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατ` εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1514/1985.
Άρθρο 7
Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων

1. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς: Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Επιστήμης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION), στη Διεθνή Αστρονομική Ενωση, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στο πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισμών.

2. Η Γ.Γ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας, δύναταινα επιχορηγεί κατ` έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόμενα από αυτήν ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α., για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού αναγκαίου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ` έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. η εκτέλεση ερευνητικών, τεχνολογικών προγραμμάτων ή έργων και μελετών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να εκτελούν έργα, μελέτες και προγράμματα για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των έργων, μελετών και των προγραμμάτων αυτών καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που προορίζονται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες.”

5. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Άρθρο 8
Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) τόσο στο βιομηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Κέντρο:

α. αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τ.Π.E, σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

β. προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες της βιομηχανίας και των μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων,

γ. αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας,

δ. προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε, και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών,

ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με Τ.Π.Ε. με δημιουργία υποδομών, υλικού ή λογισμικού, περιεχομένου πληροφορίας κ.λπ.,

στ. λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις την Κοινωνία της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ` ύλην αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Οργανα διοίκησης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

ζ. διαχειρίζεται προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`), όπως ισχύει”.

Σημ.: όπως η περ. ζ` προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α 105/2006)

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.9 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006

2. Για την εκτέλεση της αποστολής το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί να συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες ή να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών, που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)” θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 23 ν. 3190/2003,αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006.
Άρθρο 9
Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25του ν. 1514/1985, τεχνολογικός φορέας ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας”, και έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

2. Σκοπός του Μουσείου είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και η διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού.

Αρμοδιότητες του Μουσείου για την επίτευξη του σκοπού του αποτελούν:

α. η επίδειξη των σύγχρονων επιτευγμάτων της τεχνολογίας,

β. η δημιουργία περιβάλλοντος εκμάθησης και πειραματισμού της νεολαίας σε νέες τεχνολογίες,

γ. η ανάπτυξη και διάδοση πνεύματος καινοτομίας,

δ. ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και διεξαγωγή έρευνας και μελετών σχετικά με τη διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού και την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών και των τεχνολογιών του μέλλοντος από την ελληνική κοινωνία,

ε. η σύνδεση της επιστήμης και τεχνολογίας με την παραγωγική δραστηριότητα, μέσω ειδικών εκδηλώσεων του Μουσείου, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Πόροι του Μουσείου είναι:

α. επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης,

β. έσοδα από εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας και μελετών,

γ. έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,

δ. έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις (όπως αντικείμενα, ενθύμια, βιβλία),

ε. δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων,

στ. έσοδα από χορηγίες.

4. Οργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία προς εκτέλεση του σκοπού του Μουσείου, προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών.
Άρθρο 10
Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας

1. α. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία “Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.” (“Κ.Ε.Σ.Υ.Τ. Α.Ε.”). Η εταιρεία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

β. Σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: (α) χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες και νέους επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων, (β) παρέχει διοικητική υποστήριξη, υποδομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στην οργάνωση των νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτόν, (γ) συνεργάζεται με εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς για την από κοινού επένδυση σε νέες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, (δ) συμμετέχει με κεφάλαιο σε χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν συναφή με την εταιρεία σκοπό.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων.

δ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας.

ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος που θα καλυφθεί το ποσό της αύξησης, μπορεί δε να ορισθεί ότι η ανάληψη και καταβολή του γίνεται από το Δημόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες – μέλη της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

στ. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, και τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσής τους. Στις γενικές συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας. Με το καταστατικό αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούντο σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

θ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, με εξειδίκευση και πείρα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και πρόσωπα καταξιωμένα στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο. Εργο του Ειδικού Συμβουλίου είναι η χάραξη των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ειδικού Συμβουλίου.

ι. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ο περιοδικός έλεγχος των επί μέρους τοποθετήσεων της εταιρίας.

ια. Η εταιρεία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταστατικού της.

ιβ. Το προσωπικό της εταιρείας προσλαμβάνεται όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η απόσπαση στην εταιρεία προσωπικού του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

2. Ιδρύεται εταιρεία χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)”, στην οποία περιέρχονται οι μετοχές που το Δημόσιο έχει στις παρακάτω εταιρίες: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.), Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και Ινών (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.), Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.), ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε., Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοίας (ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.) και Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος (Κ.ΕΛ.ΕΝ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καταρτίζεται το καταστατικό με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

3. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) ενοποιούνται και εντάσσονται στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985.

4. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) θεωρείται ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια των διατάξεων των παραγράφων στ` και ζ` του άρθρου 2 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α`), όπως αυτές αντικαθίστανται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, διατηρώντας το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 12, 13, 15, και 16 του άρθρου 1, ως και των άρθρων 2, 3 και 4 του νόμου αυτού, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ.. Κάθε αντίθετη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1349/1983 (ΦΕΚ 52 Α`) του Π.δ. 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α`), του π.δ. 91/1998 (ΦΕΚ 84 Α`) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/26208/0022/13.5.1999 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΦΕΚ 1040 Β`), καταργείται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

β) Η επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23Α του ν. 1514/1985, όπως αυτό προστίθεται με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού, ορίζονται ειδικά για το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. , με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.

Σχετικό: ΥΑ Δ16γ/597/9/497/Γ /2011 (ΦΕΚ Β΄ 2780/02/12/2011)
Άρθρο 11

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας και από κοινού στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., η Εκτέλεση έργων και μελετών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, πλην εκείνων της Ε.Ε.. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

2. α) Οι διατάξεις του π.δ. 17/2001 (ΦΕΚ 14Α`/31.1.2001) εφαρμόζονται αναλόγως και στα επιχειρηματικά σχέδια και τη γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους δικαιούχους του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 17/2001 περιλαμβάνονται και Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτέρω, ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το άρθρο 6 του ν. 1733/1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ και στους δημόσιους λειτουργούς.

β) `Οπου αναφέρονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα “επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα” περιλαμβάνονται και οι εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Η συμμετοχή ερευνητών, μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δημόσιου τομέα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητά τους που έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον γίνεται χρήση των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από το εν λόγω προσωπικό για τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση εκμετάλλευσης και τον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. “Η συμμετοχή μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Πανεπιστημίων και T.E.I, στις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης, αντιστοίχως. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους του προσωπικού αυτού με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης ανάλογης θέσης στα όργανα διοίκησης της επιχείρησης.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν.3440/2006 (ΦΕΚ Α΄38/27.2.06).

δ) Οι διοικήσεις των ερευνητικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών φορέων διευκολύνουν την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις δημιουργούμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φορέων που διοικούν.

ε) Η Γ.Γ.Ε.Τ., προκειμένου να διευκολύνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μπορεί να συμβάλλεται με εμπειρογνώμονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους οργανισμούς ειδικευμένους στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους.

στ) Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του με τρίτους, προμηθευτές, πελάτες, ανταγωνιστές κ.λπ., να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται

ζ) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του προσωπικού αυτού στους ανωτέρω φορείς και στην επιχείρηση έντασης της γνώσης.
ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 12
Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.1 Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014.

1. Συνιστάται Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Σκοπός του ΕΦΑΕΤ είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνο λογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Αμυνας.

Ο ΕΦΑΕΤ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οι οποί οι πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων Αμυντικής Ερευνας και Τεχνολογίας.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (Α 35) καταργείται.
Άρθρο 13
Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής `Ερευνας και Τεχνολογίας

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής `Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Α.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Τα μέλη του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και αποτελούνται από:

α. Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

β. Τρεις καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και τεχνολΟΥία και με ιδιαίτερη έμφαση στις `Ενοπλες Δυνάμεις.

γ «Τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΦΑΕΤ».

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014.

δ. Τέσσερις Αξιωματικούς, εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α..

ε. `Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας `Ερευνας και Τεχνολογίας, τον οποίο προτείνει ο Υπουργός Ανάπτυξης.

στ. `Εναν εκπρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας, τον οποίο προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.

ζ. Τρία διακεκριμένα στελέχη προερχόμενα από τον χώρο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ή των ελληνικών Κέντρων αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, τα οποία επιλέγει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας.

2.«Το ΕΣΑΕΤ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, δια της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ιδίως:».

α. Τη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.

β. Τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.

γ. Τα μείζονα Προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.

δ. Τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών Προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Ερευνητικών Κέντρων.

ε. Τη συνεργασία με Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς και την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και υπηρεσίες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014.

3. Η περαιτέρω διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α. Ε. Τ. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 14
Στελέχωση και λειτουργία του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ.2 Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας το Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Ερευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται στον ΕΦΑΕΤ. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή της απόφασης αυτής, τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΕΤ και καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και χρηματοδότηση του, τις οργανικές του θέσεις και τη στελέχωση τους, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Αλλες διατάξεις
Άρθρο 15
Βιομηχανικές Περιοχές

1. α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) μπορεί να εισφέρει τον κλάδο των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη προς τούτο, από μόνη την ίδια, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2(η) του Καταστατικού της, ανώνυμη εταιρεία, ως προς την οποία δεν εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2386/1996. Κατά τα λοιπά, για την απόσπαση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993, εφόσον δεν τροποποιούνται με διατάξεις του παρόντος.

β. Με την εισφορά του κλάδου αυτού στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. σχετικά με τις ΒΙ.ΠΕ.. `Οπου στην οικεία νομοθεσία, τις κατ` εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και τους κανονισμούς λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. γίνεται αναφορά στην Ε.Τ.Β.Α., η αναφορά αυτή νοείται από τη σύσταση της εταιρείας του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου, ότι γίνεται στην εταιρεία αυτήν.

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν αποκτούν τα πιο πάνω δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, αυτοί που αποκαθίστανται κατά τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, η εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των ΒΙ.ΠΕ. από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε..”

δ. Η χρηματοδότηση συμπληρωματικών έργων στις ήδη οριοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α) μπορεί να καλύπτεται στο σύνολό της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εφόσον φορέας υλοποίησης των έργων είναι η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. ή η εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Βιομηχανικών Περιοχών από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε..

Σημ.: όπως η παρ.1 δ καταργήθηκε με την παρ.4 άρθρ.20 Ν.3190/2003, ΦΕΚ Α 249/30.10.2003.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. μπορούν να διατίθενται στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου υπάλληλοι της Ε.Τ.Β.Α. Α. Ε., που παρείχαν την εργασία τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου των ΒI.ΠΕ.. Η διάθεση των υπαλλήλων αυτών θα γίνεται με σύμβαση μεταξύ της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και της εταιρείας για ορισμένο χρόνο και θα λήγει σε κάθε περίπτωση την 30η ημέρα από την επόμενη ημέρα, κατά την οποία η συμμετοχή της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. στο κεφάλαιο της εταιρείας θα καταστεί μικρότερη του 50%. Κατά το διάστημα της διαθέσεώς τους από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. στην εταιρεία, οι διατιθέμενοι υπάλληλοι διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους (μισθολογικά, βαθμολογικά κ.λπ.), έναντι της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και της εταιρείας, για όσο διάστημα η Ε.Τ.Β.Α. συμμετέχει στο κεφάλαιό της κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον.

3. Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. μπορεί να σχηματίζει ειδικό αποθεματικό με τη χρήση μέρους ή του συνόλου των κονδυλίων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται από το Π.Δ.Ε. ή άλλες πηγές για τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού για: α) ενδεχόμενη απαξίωση στοιχείων του ενεργητικού της, β) ενδεχόμενη ζημία από τη λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. και γ) δαπάνες έργων υποδομής, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στην αξία των οικοπέδων των ΒΙ.ΠΕ.. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και προς την εταιρεία της παραγράφου 1 του παρόντος, σε ό,τι αφορά στις ΒΙ.ΠΕ..
Άρθρο 16
Διάθεση μετοχών στο προσωπικό Α.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 409/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρίες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων.”

2. Η παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση γ’ της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 2741/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ’ αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.”

3. Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/1987, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 91, κάθε μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, το σύνολο των υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει. με βάση τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, τα όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:

α. Σύνολο ισολογισμού 1.250.000.000 δραχμές, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ,

β. καθαρός κύκλος εργασιών 2.500.000.000 δραχμές,

γ. μέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 250 άτομα.

Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτής της διάταξης.”

4. Τα αριθμητικά όρια της περίπτωσης α’ “σύνολο ισολογισμού” και της περίπτωσης β’ “καθαρός κύκλος εργασιών” της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζονται σε 1.500.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

5. Τα αριθμητικά όρια της περίπτωσης α’ “σύνολο ισολογισμού” και της περίπτωσης β’ “καθαρός κύκλος εργασιών” της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζονται σε 3.700.000 ευρώ και 7.400.000 ευρώ αντίστοιχα.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2000.

7. Οι διατάξεις των παραγράφου 4 και 5 ισχύουν για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 17

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Με την ίδια απόφαση κατανέμεται μέρος από το ίδιο ποσοστό και στους Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, με βάση τη συναλλαγματική εισροή του συνόλου των μελών ενός εκάστου τούτων κατά την τελευταία τριετία.”
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά καταλύματα των παραγράφων 1 (Α και Β) και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`) που έχουν λάβει το ειδικό σήμα Ε.Ο.Τ. βάσει του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτού: α) 547/1.4.94 (ΦΕΚ 268 Β`) του Υπουργού Τουρισμού και β) 530268/5.4.94 (ΦΕΚ 268 Β`) του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., οφείλουν, κατά την επανυποβολή των δικαιολογητικών για τη διατήρηση του ειδικού σήματος Ε. Ο. Τ., να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ.:

α) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Β` του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 82 Α`). Εφόσον ληφθούν όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που ορίζονται στη μελέτη χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.

β) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, από δύο διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου και

γ) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφισταμενων εγκαταστασεων διαθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την παρ. Ζ του προεδρικού διατάγματος της 20.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ`).

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ, στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α`).

3. Η παράγραφος δ` της περίπτωσης Γ` του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538 Δ`), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικαταστασή του με το από 20.1.1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61 Δ`), αντικαθίσταται ως εξής:

“δ1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα επιφάνειας μέχρι πενήντα (50) στρέμματα ορίζεται σε δεκάμισι (10,50) μέτρα με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των επτάμισι (7,5) μέτρων δεν θα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου.

δ2. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των διακοσίων (200) μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε επτάμισι (7,5) μέτρα.

δ3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα άνω των πενήντα (50) στρεμμάτων μπορεί να είναι μέχρι δεκατρισήμισι (13,50) μέτρα, χωρίς αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των δεκάμισι (10,50) μέτρων δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου και ότι οι αποστάσεις αυτών από τα όρια του γηπέδου θα είναι τουλάχιστον:

– για κτίρια, ύψους άνω των επτάμισι (7,5) μέτρων και μέχρι δεκάμισι (10,50) μέτρα σε δεκαπέντε (15) μέτρα,

– για κτίρια, ύψους άνω των δεκάμισι (10,50) μέτρων και μέχρι δεκατρισήμισι (13,50) μέτρα σε είκοσι (20) μέτρα.

Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω:

– μέσα στη ζώνη των διακοσίων (200) μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου δ2 του παρόντος.

Μέσα στη ζώνη πέραν των διακοσίων (200) μέτρων και μέχρι τα πεντακόσια (500) μέτρα από τον αιγιαλό η αύξηση του ύψους των κτιρίων άνω των δεκάμισι(10,50) μέτρων και μέχρι δεκατρισήμισι (13,50) μέτρα επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού ΣΧΟΠ.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος όπως το φυσικό τοπίο, η παρεμπόδιση ή μη της θέας, η φυσιογνωμία και ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της περιοχής, η μορφολογία του εδάφους.

δ4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις (αύξηση μεγίστου ύψους) δεν ισχύουν στις προστατευόμενες βάσει ειδικών διαταγμάτων περιοχές και οικισμούς της χώρας.

δ5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ δύο (2) μέτρα.

Μεγαλύτερο ύψος μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), για λόγους προσαρμογής προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτισμάτων της περιοχής).

Στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίσεις εδάφους άνω του 15 % επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στη φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1577/1985.

Τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:

Υπνοδωμάτια: 2,40 μέτρα ή 2.50 μέτρα για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.

Λουτρά: 2,20 μέτρα.

Χώροι Υποδοχής: 2,70 μέτρα ή 3,00 μέτρα για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.

Μαγειρεία και λοιποί χώροι εργασίας: 2,70 μέτρα.”

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.41 Ν.3105/2003,ΦΕΚ α 29
Άρθρο 19

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2831/2000, προστίθεται νέο εδάφιο η` ως εξής:

“η. Υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου καυσίμου, μέχρι την οριστική στάθμη του εδάφους, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 16 και 17 παρ. 1 του Γ.Ο.Κ. (ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 2831/2000) και οι απαραίτητες για την ασφάλεια και λειτουργία αυτών συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 26.”

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 1577/1985 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως κατωτέρω, η δε πρώην παράγραφος 4 αριθμείται ως 5:

“4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς κατασκευής των εγκαταστάσεων των δικτύων διανομής υγραερίου στα κτίρια, πλην των κτιρίων με χρήση βιομηχανίας – βιοτεχνίας.

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι αρμοδιότητες και ευθύνες των υπευθύνων εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και συντήρησής τους, καθώς και το είδος των κυρώσεων και τα όργανα επιβολής τους.”
Άρθρο 20
Παράταση μισθώσεων ξενοδοχείων

1. Συμβάσεις μίσθωσης ξενοδοχείων που λήγουν πριν από την 31.12.2005 παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατ` εξαίρεση των κειμένων σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ή θα συμφωνηθεί, πριν από τη λήξη της μισθώσεως μεταξύ της Ο.Ε.Ο.Α. – Αθήνα 2004 Α.Ε. και των μισθωτών τους, ότι τα ξενοδοχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία της Ολυμπιακής Οικογένειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2004 στην Αθήνα. Η παράταση αυτή περιλαμβάνει και τις μισθώσεις, οι οποίες έχουν καταγγελθεί για λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, αλλά δεν έχουν εκδικαστεί και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

2. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 4% επί του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης μισθώσεως.

3. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31. 12.2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.

Σχετικό:αρθρ΄40 ν.3066/2002,ΦΕΚ Α 252
Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής εκπαίδευσης

1. Η παρ. 7του άρθρου 11 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“7.α. Στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή.

β. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάmυξης ύστερα από επιλΟΥή μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα εκπαίδευσης και διοίκησης και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η θητεία του ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται

γ. Σε περίπτωση τοποθέτησης με απόσπαση στην παραπάνω θέση προσώπου που είναι ήδη δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 119 Α), κατά το χρόνο της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, η θέση του στην επετηρίδα και πάντα τα προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση του και το βαθμό του δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ΟΡΥανική του θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η μισθοδοσία του βαρύνει τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

δ. Ο Γενικός Διευθυντής προίσταται των υπηρεσιών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, έχει τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του ν.1892/1990 και τις ειδικότερες αρμοδιότητες που προβλέπονται, για τον Γενικό Διευθυντή, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Σ.Τ.Ε..

ε. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταΡΥείται η θέση του Διευθυντή – Προϊστάμενου των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης που είχε συσταθεί με την αριθ. 1566/1983 (ΦΕΚ 256 Α) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

στ. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.”

2. Στο άρθρο 11 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

“8.α. Το άρθρο 1 του ν. 4032/1960 αντικαθίσταται ως εξής: “Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με τριετή θητεία από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και ο Γενικός Διευθυντής των Σ.Τ.Ε..””

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 άρθρ.48 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διοριστεί στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 άρθρ.48 Ν.3105/2003, ΦΕΚ Α 29/10.2.2003.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) εδαφ. ββ και παρ. 2 (β) του άρθρου 2 , του άρθρου 3, του άρθρου 5 παρ. 12 (γ) και γ3, και της παρ. 13, του νόμου περί “διάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής”, ισχύουν και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Άρθρο 22
`Ελεγχος λειτουργίας καζίνο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Επίσης η ανωτέρω υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας επιτρέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης που μετακινούνται εκτός έδρας για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας στις επιχειρήσεις καζίνο. Η προβλεπόμενη από το προηγούμενο εδάφιο για την περίπτωση αυτή απόφαση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.”

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

4. α) Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τον έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων, τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τα υλικά και τα μηχανήματα διεξαγωγής των παιγνίων και τη διαδικασία προμήθειάς τους, καθώς και την τήρηση των όρων χορήγησης της άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όρια του διοικητικού ελέγχου.

Με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού είναι δυνατή η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του συστήματος ελέγχου σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που έχουν διεθνή εμπειρία σε ανάλογες εργασίες υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης στον έλεγχο καζίνο.

β) Ο οικονομικός έλεγχος, εκτός εκείνου της εφαρμογής των όρων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του οικονομικού ελέγχου, καθώς και οι λεπτομέρειες κάθε απαιτούμενης συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.

γ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια υπουργικών αποφάσεων ισχύουν οι κανονισμοί ελέγχου που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται”
Άρθρο 23
Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

1. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

“1.α. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α) και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα ή εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα και οι λοιπές σχετικές κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον τομέα τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

β. Η σχετική προκήρυξη μπορεί να γίνεται χωριστά για κάθε αντικείμενο ανάθεσης. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) τα νομικά πρόσωπα των ενδιάμεσων φορέων μπορεί να είναι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα δε προσόντα τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.”

2. Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο δ` της παρ. 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Ε.Ο. Τ. για την αξιοποίηση των αναφερόμενων στο εδάφιο αυτό περιοχών στο εξής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.”
Άρθρο 24

1. Το άρθρο 6 του ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 6

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος υπάΥονται από 1ης Ιανουαρίου 1977 στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για όλους τους κλάδους ασφαλίσεώς του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει

2. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη εργασία, σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, από τριπλότυπο νόμιμα θεωρημένο, αντίγραφο δε αυτών να υποβάλλουν στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Σε περίπτωση μη υποβολής στις Σ.Τ.Ε. των δελτίων παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου εντός της οριζόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ι.Κ.Α. για καθυστέρηση καταβολής εισφορών.

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον ασφαλισμένο (ξεναγό) παρακρατούνται στο σύνολό τους από τα τουριστικά γραφεία, τις λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. προς τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ξεναγοί και αποδίδονται προς τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Προκειμένου περί ξεναγών που παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές και εν γένει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου αποδίδονται στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με ευθύνη των ξεναγών.

4. Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αποδίδουν στο Ι.Κ.Α. εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου τις καταβληθείσες σε αυτές εισφορές των προηγούμενων παραγράφων, ως και αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενα από αναλυτική κατάσταση στην οποία φαίνεται το σύνολο των αμοιβών και των επ` αυτών εισφορών για κάθε ξεναγό και επιπλέον κατάσταση στην οποία καταχωρούνται οι εργοδότες και ξεναγοί, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις ασφαλιστικές εισφορές που τους βαρύνουν.

Ως εργοδότες έναντι του Ι.Κ.Α. θεωρούνται στην περίπτωση του εδαφίου α` της παραγράφου 3 τα τουριστικά γραφεία και οι λοιπές επιχειρήσεις, στη δε περίπτωση του εδαφίου β` της ίδιας παραγράφου, οι ίδιοι οι ξεναγοί

5. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α) έχουν εφαρμογή και για τους ξεναγούς που αποφοίτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.”

2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2837/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. α) Για την ίδρυση των εταιριών που προβλέπονται στην παρ. 5 εδ. ια`του άρθρου 13του ν. 2636/1998, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2837/2000, μοναδικός μέτοχος μπορεί να είναι η Ανώνυμη Εταιρία “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα”. Η λειτουργία των εταιριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι μετοχές των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα” μπορούν να μεταβιβάζονται, ανταλλάσσονται, μισθώνονται ή να παραχωρούνται για ορισμένο χρόνο έναντι ανταλλάγματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα”.

β) Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα” ιδρύονται οι θυγατρικές εταιρείες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων Καζίνο Κέρκυρας και Ξενοδοχείο – Καζίνο Πάρνηθας.”

3. Στο άρθρο 2 του ν. 2206/1994 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

“13. α) Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 άδειες Καζίνο στη θέση Μοντ Παρνές στην Πάρνηθα και στην Κέρκυρα χορηγούνται στην Α.Ε. “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα”. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται και τα θέματα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.

Πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης η Α. Ε, “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα” θα καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 για τα Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας αντίστοιχα. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποδίδονται στον Ε.Ο.Τ..

β) Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας διατίθενται στον Ε.Ο,Τ. σε ποσοστό 70% του συνολικού ποσού αποκλειστικά για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού και σε ποσοστό 30% ως επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., του Ελληνικού Φεστιβάλ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης, που κατανέμεται μεταξύ αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Ειδικά για τις χρήσεις των ετών 2000 – 2001 στα ανωτέρω ποσά συμψηφίζονται τυχόν καταβολές που έγιναν υπέρ Ε.Ο.Τ. κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2636/1998, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000.

4. Οργανα Διοίκησης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

1. α. Στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) συστήνεται θέση Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. διορίζεται με απόφαση του εποmεύοντος Υπουργού. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται

β. Η κατοχή της θέσης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ,.

γ. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. είναι ο ανώτερος προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού και έχει όλες τις αρμοδιότητες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.

δ. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Αι. `Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Πρόεδρος Ε.Ο.Τ., Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Τ. και Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ. στο εξής νοείται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ.

ε. Η αποζημίωση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το Γραφείο του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α`) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 37 παρ.5 β Ν.3756/2009

5. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

“4.α) Απαγορεύεται η πρόσληψη στις επιχειρήσεις καζίνο της χώρας όσων έχουν υπηρετήσει στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως διοικητικό προσωπικό ή ως μέλη του ελεγκτικού μηχανισμού των Καζίνο του αυτού ή άλλου Υπουργείου ή έχουν διατελέσει μέλη της Επιτροπής Καζίνο. Η απαγόρευση ισχύει επί πέντε (5) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο διακοπή της σχέσεώς τους με τις υπηρεσίες αυτές.

Οι παραβάτες των ως άνω διατάξεων υπόκεινται στις ποινές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.”

6. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

“24. ΟΙ χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους εξομοιώνονται με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1Α του άρθρου,1Α του νόμου αυτού, όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4377/1929 και με τους ίδιους όρους και διαδικασία που ισχύει προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το αυτό ισχύει και όσον αφορά στη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού, που ευρίσκεται στο θαλάσσιο μέτωπο των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του α. ν.1540/1938 (ΦΕΚ 488 Α`).”

7. Ρύθμιση χρεών προς Ε.Ο.Τ. και Ε.Τ.Α. Α.Ε..

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για εξόφληση των οφειλών προς τον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και την Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 2741/1999, του άρθρου 9 παρ. 16 του ν. 2837/2000 και της υπ` αριθμ. Τ/1300/31.3.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462 Β) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

8. Η προθεσμία των τριών μηνών της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 για την υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) καταργείται

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.41 Ν.3105/2003,ΦΕΚ α 29
Άρθρο 25
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ασφάλισης

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ο επόπτης εκκαθάρισης προβαίνει σε σφράγιση και εν συνεχεία αποσφράγιση των κεντρικών γραφείων και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.”

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν,δ. 400/1970 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως, οι δε παράγραφοι 7 αναριθμούνται σε 9 και 10:

“7. Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης ή της θέσης αυτής σε κοινή εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης, το Επικουρικό Κεφάλαιο διοικεί και διαθέτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος σε τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. Τα εκ των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων ακίνητα εκποιούνται από το Επικουρικό Κεφάλαιο με πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται με υποβολή κλειστών και σφραγισμένων έγγραφων προσφορών και με τιμή εκκίνησης αυτήν που θα ορίσει η Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η οποία προκειμένου για ακίνητα σε περιοχές, στις οποίες ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διακήρυξη διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού και ενδεικτικά ο τρόπος κατάθεσης των προσφορών, η διαδικασία αποσφράγισής τους, η αξιολόγηση αυτών, τα κριτήρια επιλογής του τελικού πλειοδότη, η δημοσίευση της διακήρυξης και η διαδικασία διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού σε περίπτωση που ο πρώτος δεν τελεσφορήσει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τίτλοι, ομόλογα και λοιπά παρόμοια και άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία ή στην τρέχουσα ή συνήθη αξία τους στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Καταθέσεις σε τράπεζες περιέρχονται στην άμεση διάθεση και διαχείριση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

8. Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει στα όργανα εκκαθάρισης το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογική συμμετοχή του στην ικανοποίηση των προνομιακών απαιτήσεων των εργαζομένων και στα έξοδα εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά το λόγο της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κλάδου αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων προς το σύνολο της ασφαλιστικής τοποθέτησης της εταιρείας σε όλους τους κλάδους που ασκούσε. Το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την καταβολή του κατά τα άνω ποσού, την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος και την επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων επιστρέφεται στον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο.”

3. Στο άρθρο 19 του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α) μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

“6. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήμου.”

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ, 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 10 εδ. α`του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α) καταργείται
Άρθρο 26

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ειδικά για θέματα διαχείρισης της περιουσίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., πέραν της αναφερόμενης περιουσίας στο άρθρο 1 της σύμβασης, που κυρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999, η εποπτεία θα ασκείται και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.”

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά θα συνιστούν “Ειδικό Κεφάλαιο” το οποίο θα καταχωρείται και θα τηρείται σε ιδιαίτερο Λογαριασμό του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η δε εκμετάλλευσή του θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. κατόπιν εισήγησης ειδικού επενδυτικού συμβούλου, με έγκριση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατ` έτος απόδοση του “Ειδικού Κεφαλαίου” διατίθεται προς αναπλήρωση των απωλειών του Κεφαλαίου λόγω πληθωρισμού, το δε υπόλοιπό της, κατά το 80% θα αποτελεί πόρο του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. κατά την παράγραφο 6 του παρόντος νόμου και κατά το 20% έσοδο του Οργανισμού, το οποίο είτε θα προστίθεται στο “Ειδικό Κεφάλαιο” είτε όπως θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠ- Δ.Ε.Η. με έγκριση των ως άνω Υπουργών.”

3. Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“7. ΤΟ προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-δ.ε.η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. αποσπάται αυτοδίκαια στον ΟΑΠ- Δ.Ε.Η., χωρίς χρονικό περιορισμό. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π.-Δ.Ε.Η.) και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τον οργανισμό, για όσο χρόνο οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η., ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια. Για όσο χρόνο υπηρετούν στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. οι κατά τα ανωτέρω αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν πληρούνται ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Ο.Α.Π. Δ.Ε.Η. μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 άρθρ.32 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004.

`Εως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η..

Οι απασχολούμενοι κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.) μέ ελεύθερη επαγγελματική σχέση (σύμβαση παροχής ιατρικών φροντίδων) ιατροί, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με συνεκτίμηση των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών και της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Ο ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η πρόταση για έγκριση απασχόλησης, η κατανομή κατά τόπο και ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η αποζημίωση των ιατρών αυτών ορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις αυτές, γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο αριθμός των ιατρών των τριών προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν εξήντα (160).”

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

“Με ίδιες αποφάσεις εκδίδεται ο Κανονισμός Ασφάλισης Προσωπικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, Κανονισμό Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΦΕΚ 718 Β`/18.8.1966) και ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού ορίζεται σε 1.018 θέσεις.

Οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού διορίζεται στη θέση αυτή και με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή, με σχέση δημοσίου δικαίου για θητεία τριών ετών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης κατέχει το βαθμό του Γενικού Διευθυντή όσο διαρκεί η θητεία του.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από δημόσια προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία δημοσιεύεται σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η.. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα αναγκαία προσόντα, οι αποδοχές και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση. Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., να γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα και να έχει διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον για τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσόντων προτιμάται ο υποψήφιος από τον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. ή τη Δ.Ε.Η.. Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όταν αποχωρήσει από τη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, επανέρχεται αυτοδικαίως και με το βαθμό που κατείχε στην προηγούμενη θέση του. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχει ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσει από την υπηρεσία του και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του κλάδου του που θα κενωθεί Η υπηρεσία του στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλιζόταν πριν το διορισμό του στη νέα θέση.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού προισταται των υπηρεσιών, είναι ο ιεραρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων που υπηρετούν στον ΟΑΠ- Δ.Ε.Η. και διευθύνει τις εργασίες του στα πλαίσια των κανονισμών του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ..

Κατά την πλήρωση της ανωτέρω θέσης για πρώτη φορά, στη θέση αυτή διορίζεται ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., για τριετή θητεία, η οποία λογίζεται ότι αρχίζει με την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η..

Μέχρι του διορισμού του στη θέση αυτή, ο ανωτέρω ασκεί καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4491/1966.

5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Η Δ.Ε.Η. θα εξακολουθήσει να καλύπτει τις κοινωνικές παροχές που έχουν συμφωνηθεί με ΕΣΣΕ και ιδίως των ετών 1983, 1984, 1985, 1990, μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (Α.Σ.Ο.Π.) και της Επιχείρησης, περιλαμβανομένης και της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δ.Ε.Η..”
Άρθρο 27
Κωδικοποίηση νομοθεσίας έρευνας και τεχνολογίας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιείται η ισχύουσα νομοθεσία για την έρευνα και την τεχνολογία, σε ενιαίο κείμενο.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αλλαγή της σειράς των άρθρων, ο ορισμός υποτίτλων σε κάθε άρθρο, η διαίρεση της ύλης σε τμήματα και κεφάλαια, καθώς και η συντακτική βελτίωση χωρίς μεταβολή ή αλλοίωση της έννοιας του κειμένου.
Άρθρο 28
Θέματα ιδιωτικοποιήσεων

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Αι, όπως ισχύει, ήτοι “Οι διαφορές εκ της συμβάσεως των συμβαλλομένων υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων”, καταργείται

2. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) προστίθενται περιπτώσεις η` και θ` οι οποίες έχουν ως εξής:

“η. Πώληση μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ήδη εισηγμένης στο Χ.Α.Α., δια της εκδόσεως κινητών αξιών ανταλλάξιμων με τις πωλούμενες ως άνω μετοχές (ανταλλάξιμες κινητές αξίες) και διάθεσης αυτών των αξιών στην Ελλάδα ή και την αλλοδαπή. Εκδότης αυτών των αξιών δύναται να είναι το Δημόσιο ή ο εκάστοτε πωλητής – φορέας, στου οποίου την κυριότητα ανήκουν οι πωλούμενες μετοχές, ή ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα έχουν προηγουμένως πωληθεί αυτές οι μετοχές από το Δημόσιο ή τον εκάστοτε πωλητή – φορέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν κατά το χρόνο λήξης τους οι ανωτέρω κινητές αξίες δεν έχουν ανταλλαγεί με τις ήδη πωληθείσες μετοχές, αυτές μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα επαναμεταβιβάζονται στο Δημόσιο ή στον εκάστοτε φορέα – πωλητή ή και σε νομικά πρόσωπα που αυτοί δύνανται να υποδεικνύουν προς τον εκδότη των εν λόγω κινητών αξιών.

θ. Πώληση μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ήδη εισηγμένης στο Χ.Α.Α., σε πιστωτικά ή και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλης μορφής χρηματοοικονομικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προς το σκοπό της περαιτέρω διάθεσης των μετοχών αυτών από τους ανωτέρω αρχικούς αγοραστές προς τρίτους μετά από προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου ή του εκάστοτε φορέα – πωλητή. Το Δημόσιο ή ο εκάστοτε φορέας – πωλητής μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα καταβάλλει στους ανωτέρω αρχικούς αγοραστές τόκο ή άλλης μορφής χρηματικό αντάλλαγμα για τη διακράτηση των εν λόγω μετοχών μέχρι την περαιτέρω διάθεσή τους, σε περίπτωση δε που αυτή η διάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός της προσυμφωνημένης προθεσμίας, να επαναγοράζει (είτε το ίδιο ή το τυχόν υποδεικνυόμενο από το Δημόσιο ή τον εκάστοτε φορέα – πωλητή νομικό πρόσωπο) τις αρχικώς πωληθείσες μετοχές.”

3. Στο άρθρο 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) προστίθεται παράγραφος 2, στη θέση της ήδη καταργηθείσας, με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α), παραγράφου 2, η οποία έχει ως εξής:

“2. Με τις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των περιπτώσεων η` και θ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συνομολογούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, εάνοι πωλούμενες μετοχές ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή από το αρμόδιο όργανο αυτού εάν οι πωλούμενες μετοχές ανήκουν στην κυριότητα άλλου πωλητή – φορέα, καθορίζονται 0.1 ειδικότεροι όροι των αντίστοιχων συναλλαγών. Ενδεικτικά, με τις συμβάσεις αυτές θα καθορίζονται το είδος, οι όροι έκδοσης και διάθεσης των κινητών αξιών της περίπτωσης η` και αντίστοιχα οι όροι και η διαδικασία μεταβίβασης και επαναμεταβίβασης των αναφερόμενων, στις ανωτέρω περιπτώσεις η` και θ`, μετοχών, προσδιοριζομένου σε κάθε περίπτωση του τρόπου και μεθόδου προσδιορισμού και καταβολής του σχετικού οικονομικού ανταλλάγματος, το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημοσίου ή του εκάστοτε φορέα- πωλητή μέχρι το χρόνο λήξης των σχετικών κινητών αξιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις η` και θ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση ή αναμεταβίβαση των μετοχών κατά τις περιπτώσεις η` και θ` διενεργούνται με χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε τυχόν νομοθετικής ή κανονιστικής αντίθετης διάταξης. Η ανταλλαγή των κινητών αξιών της περίπτωσης η` με μετοχές πραγματοποιείται κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εκδότη αυτών των κινητών αξιών. Επί των ανταλλάξιμων κινητών αξιών της περίπτωσης η`, εάν αυτές εκδίδονται από το Δημόσιο ή από άλλο πωλητή – φορέα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 περί μετοχοποιήσεων τίτλων.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.”

4. Στο τέλος της περιπτώσεως β` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

“Οι διατάξεις των δύο παραπάνω εδαφίων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών .”
Άρθρο 29
Ισχύος του νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ