ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2916 ΦΕΚ Α’114 11.6.2001

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης

1. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.20 του άρθρου 81 του Ν.4009/2011 ΦΕΚ Α 195/6-9-2011

γ) `Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής “Πανεπιστήμια”.

Σχετικό:με το άρθρο 2 παρ.1β Ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α) και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α), ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δίνουν έμφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, στην παραγωγή νέας γνώσης με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλή και ολοκληρωμένη, θεωρητική και εφαρμοσμένη, κατάρτιση του επιστημονικού, τεχνολογικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα έχουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

β) Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους:

αα) Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναmύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

ββ) Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως “εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα”, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 άρθρ.11 Ν.3404/2005, ΦΕΚ Α 260/17.7.2005.

Σημ.: όπως ηπαρ.2 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με την παρ.20 του άρθρου 81 του Ν.4009/2011 ΦΕΚ Α 195/6-9-2011

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως: “Τα Τ.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.I..”
Άρθρο 2
Προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

Το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 15

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι.

1. Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε μια από τις βαθμίδες Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.I..

2. Τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος.

3. α) Τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., αναλόγως με τη βαθμίδα και το εκπαιδευτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και βαθιά επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και έχουν δυνατότητα συνεχούς επαφής με την παραγωγική πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

β) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Καθηγητή Τ.Ε.!.., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς το οικείο εκλεκτορικό σώμα.

γ) Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των κρινομένων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα.

4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3, τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα:

Α. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.I.

α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται

Β. Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.

α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητq μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Γ. Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι.

α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. `Ενα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Δ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι.

α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων.

Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. `Ενα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

5. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3 και 4 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων, αντίστοιχα, για κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν ισχύουν προκειμένου για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δεν είναι συνήθεις οι δημοσιεύσεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Τμημάτων, καθορίζονται, για τις περιπτώσεις αυτές, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις Ε.Π. που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα και τις δημοσιεύσεις.

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.11 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.10.2005

6. α) `Οπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

γ) `Οπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

7. Οι θέσεις των μελών του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στο Τμήμα και κατανέμονται στους Τομείς με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθμίδα της θέσης. Οι κενές οργανικές θέσεις Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στο οικείο Τ.Ε.Ι. και κατανέμονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Προέδρου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από εισήγηση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..
Άρθρο 3
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ε.Π.

Το άρθρο 16 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 16

Εκλογή και πλήρωση θέσεων Ε.Π.

1. α) Για την εκλογή μελών Ε.Π. ενός Τμήματος δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο σώμα εκλεκτόρων έχουν όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση. Για τη συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων απαιτούνται τουλάχιστον επτά μέλη Ε.Π.. Η συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων, είτε πρόκειται για εκλογή σε μία θέση είτε σε συνδυασμό θέσεων, γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

β) Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης είναι λιγότερα από επτά, το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται μέχρι τον αριθμό αυτόν από μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί

Η συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων του ίδιου Τ.Ε.Ι., ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων άλλου Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες ερευνητικών κέντρων. Αν κανένα μέλος Ε.Π. του Τμήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο οικείο εκλεκτορικό σώμα, η συγκρότησή του γίνεται όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.

`Οταν γίνεται συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων με μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, αυτά είναι: αα) της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., ββ) της βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι.,

γγ) της βαθμίδας Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι..

2. α) Για να εκλεγεί ο υποψήφιος απαιτείται να έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πέντε. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν λάβει την απόλυτη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται αυτός που λαμβάνει την ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία. Αν υπάρχουν ισοψηφίες, για να προκύψουν οι δύο υποψήφιοι γίνεται επί μέρους ψηφοφορία. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί, η προκήρυξη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου αυτής, θεωρείται άγονη.

β) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, οπότε αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων. Για την εκλογή του υποψηφίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πλειοψηφία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σχηματίζεται με λιγότερους από πέντε εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν την ψήφο τους. Η απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων περιλαμβάνει οπωσδήποτε: κατάσταση των υποψηφίων με τα προσόντα τους, κατάσταση υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί, την αιτιολογία της ψήφου κάθε εκλέκτορα, τον αριθμό των ψήφων κάθε υποψηφίου και το όνομα του υποψηφίου που τυχόν εκλέγεται

γ) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ε.Π. Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να γίνεται σε συνδυασμό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δύο βαθμίδες. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθμίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα.

δ) Δεν μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του παρόντος άρθρου ούτε υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική ή εκπαιδευτική άδεια ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντών τους.

ε) Τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψηφίους. Η πράξη του Προέδρου δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο. Αν η πράξη του Προέδρου κριθεί νόμιμη ή αν παρήλθε άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας η πράξη αναπέμπεται στο Τ.Ε.Ι.. στ) Η μη συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα χωρίς σοβαρό λόγο αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.

4. Αν διοριστεί κάποιος σε θέση Ε.Π. των Τ.Ε.I. και δεν αποδέχεται το διορισμό, τότε η υπόθεση, μετά την εξάντληση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας που προβλέπεται και την ανάκληση και δημοσίευση της σχετικής πράξης διορισμού από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., επανέρχεται στο εκλεκτορικό σώμα, εψόσον υπάρχουν υποψήφιοι που είχαν λάβει μέρος στη σχετική διαδικασία εκλογής και είχαν τα νόμιμα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο διορισμός αυτός δεν έλαβε χώρα και η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη έγκριση για την πλήρωση ή την πίστωση της θέσης.

5. α) Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων σε κενή θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ .Ε.Ι., εφόσον ο μετακαλούμενος κατέχει θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου επιπέδου θέση σε ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

β) Η πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται στη Γ.Σ. του Τμήματος από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Ε.Π. του Τμήματος, πριν από τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη της κενής θέσης. Η απόφαση μετάκλησης λαμβάνεται από το σύνολο των Καθηγητών του Τμήματος με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους, οι οποίοι συνέρχονται ως εκλεκτορικό σώμα και συνεδριάζουν παρουσία των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος. Αν η απόφαση μετάκλησης είναι θετική, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία επέχει θέση διορισμού. Για τη μετάκληση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκλογή και τον διορισμό μελών Ε.Π..

γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί και ο επιστήμονας που μετακλήθηκε προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε πριν από τη μετάκληση, αν η θέση αυτή είναι κενή. Αν η θέση έχει πληρωθεί ή καταργηθεί, καταλαμβάνει ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται αυτοδικαίως με τη διαπιστωτική πράξη για την επάνοδό του.

6. Οι θέσεις μελών Ε.Π. των Τ.Ε.I. που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία προκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και χωρίς να απαιτείται έγκριση από αρμόδιο όργανο για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

7. Ο προγραμματισμός νέων θέσεων στα Τ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες του ετήσιου αυτού προγραμματισμού και της υλοποίησής του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. οι σχετικές πιστώσεις που χορηγούνται κάθε φορά από το γπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.I. στα Τμήματα και από τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των Τμημάτων στους Τομείς.

8. Η προκήρυξη των κενών θέσεων γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα. Στην προκήρυξη ορίζονται το Τμήμα, ο Τομέας, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πληρώνεται και η βαθμίδα ή, εάν η θέση ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, η ειδικότητα, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. Πριν από την προκήρυξη, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει όσα προβλέπονται, σχετικώς με τη θέση που προκηρύσσεται, στις διατάξεις του άρθρου 9παρ. 3 στοιχείο β` του παρόντος νόμου. Η απόφαση αυτή μνημονεύεται στην απόφαση για προκήρυξη της θέσης και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της προκήρυξης.

9. Η προκήρυξη υπόγράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας. Μέσα σε δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου Φ.Ε.Κ. από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οικείο Τ.Ε.Ι., η προκήρυξη δημοσιεύεται, με τη φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί. Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.

10. α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

β) Για το διορισμό ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον υπηρεσιακό φάκελό του και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενό τους ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημα ή νόμιμο κώλυμα διορισμού.

11. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

12. α) Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση του Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στην παράγραφο 9, συγκροτείται, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα. Αν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου β` της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σε σχετικές διαδικασίες αρχίζουν μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Το εκλεκτορικό σώμα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή του και ορίζει τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου. Αν δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστον τέτοια μέλη, το εκλεκτορικό σώμα συγκροτεί Εισηγητική Επιτροπή και αναθέτει σε δύο μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, σε κάθε περίπτωση του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου, τη σύνταξη, ύστερα από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων, υπομνήματος αξιολόγησης των υποψηφίων, το οποίο προσαρτάται στην έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής.

β) `Οταν προβλέπεται από ειδική διάταξη συγκρότηση πενταμελών εκλεκτορικών σωμάτων, δεν/συγκροτείται Εισηγητική Επιτροπή.

13. Η Εισηγητική Επιτροπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών από τον ορισμό της, η οποία μπορεί να παραταθεί για είκοσι ακόμη ημέρες με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος γραπτή έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται: α) πλήρης πίνακας των υποψηφίων κατ` αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά μόνο προσόντα των υποψηφίων, β) πίνακας των εκλόγιμων υποψηφίων που περιλαμβάνει ουσιαστική κρίση για το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, γ) πίνακας με κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το στοιχείο β`, ο οποίος προκύπτει από προηγούμενη σαφή αντιπαράθεση τφν τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.

Η εισηγητική έκθεση διανέμεται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και κοινοποιείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και με απόδειξη, στους υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα στο εκλεκτορικό σώμα.

14. Μετά πάροδο είκοσι ημερών και όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από τη διανομή της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων, συγκαλείται, μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα. Η συμμετοχή των μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι υποχρεωτική. Στην αρχή της συνεδρίασης το εκλεκτορικό σώμα εκλέγει, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ως Πρόεδρο, μέλος αυτού της ανώτερης βαθμίδας. Χρέη Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, από τους διατεθειμένους στο Τμήμα υπαλλήλους, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος με την πράξη σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος. Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος υπαλλήλων, ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής, ύστερα από αίτημα του Προϊσταμένου του Τμήματος.

15. α) Τις προκαταρκτικές εργασίες του εκλεκτορικού σώματος, κατά τις οποίες γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς και των τυχόν υπομνημάτων των υποψηφίων, μπορούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Στους υποψηφίους που παρίστανται και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται δικαίωμα λόγου, προκειμένου να εκθέσουν και προφορικά τις απόψεις τους.

β) Οι σπουδαστές, μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκθέτουν τις απόψεις τους μόνο ως προς τη διδακτική ικανότητα των υποψηφίων.

γ) Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος αποσύρονται σε διάσκεψη και ψηφοφορία. Το εκλεκτορικό σώμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποδέχεται ως έχουν ή τροποποιεί αιτιολογημένα τους πίνακες της ανωτέρω παραγράφου 13 στοιχεία α` και β`, που συνέταξε η Εισηγητική Επιτροπή. Αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά ή διαδικαστικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν με ψηφοφορία, ακολουθεί η ψηφοφορία των μελών επί της εκλογής.

δ) Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής, ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης σύγκλησης, η οποία μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα και πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της προηγουμένης.

ε) Οι εργασίες του εκλεκτορικού σώματος ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού, του οποίου αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η εισηγητική έκθεση.

16. Ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. Οι διοριζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανακοίνωση του διορισμού τους. Παράταση της προθεσμίας αυτής για εύλογο χρονικό διάστημα επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού.
Άρθρο 4
Λοιπά θέματα προσωπικού

Α. Το άρθρο 17 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 17

Μονιμοποίηση, εξέλιξη μελών Ε.Π.

1. Οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως μόνιμοι Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θητεία τριών ετών.

2. Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρμογών, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους τη μονιμοποίησή τους στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από το οικείο εκλεκτορικό σώμα κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16. Στο εκλεκτορικό αυτό σώμα μετέχουν όσοι κατέχουν μόνιμη θέση στην ίδια με τον αιτούντα βαθμίδα και στις ανώτερες από αυτή βαθμίδες. Αν η κρίση είναι θετική, ο αιτών μονιμοποιείται στη θέση που κατέχει Αν η κρίση είναι αρνητική ή αν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του κρινομένου. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και γενικώς κάθε μορφής έργο του αιτούντα στο Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

3. α) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, αντίστοιχα, και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή και στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γίνεται με προκήρυξη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα αντίστοιχα προσόντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως, όπως και οι λοιπές διατάξεις του ίδιου αυτού άρθρου. Η έναρξη της διαδικασίας για εξέλιξη γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, εφόσον υπάρχει κενή θέση στην ανώτερη βαθμίδα.

β) Για την εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16.

4. Αν μέλος του Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι. είναι υποψήφιο για κατάληψη, με οποιονδήποτε τρόπο, θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά την κρίση συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτήν ή τις προηγούμενες βαθμίδες.

5. Οι διατάξεις του στοιχείου ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για εξέλιξη, μονιμοποίηση ή μετάκληση. Η λήξη της θητείας των μελών Ε.Π. διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. διαπιστώνονται επίσης και όσα αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Ε.Π., όπως τα έτη υπηρεσίας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων, η χορήγηση αδειών κάθε μορφής και η χορήγηση επιδομάτων και παροχών.”

Β. Το άρθρο 18 του Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 18

Ειδικό Διδακτικό προσωπικό

1. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θητεία τριών ετών και προσφέρουν ειδικό εκπαιδευτικό έργο, που συνίσταται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι..

2. Σε κάθεΤ.Ε.Ι. συνιστάται Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα επιπέδου τμήματος Τ.Ε.Ι. και υπάγεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. ανήκουν οι οργανικές θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π.. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και ύστερα από συνεργασία με τα Τμήματα και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων και του Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τις ειδικότητές τους.

3. `Οργανα του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Συμβούλιο και ο Διευθυντής.

4. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. και εκπροσώπους σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.ΔΙ.Π.. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με αποφάσεις των σπουδαστικών συλλόγων.

5. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διευθυντή, τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π. διαφορετικής ειδικότητας το καθένα, εφόσον υπάρχουν, και έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Τ.Ε.Ι., που ορίζεται με απόφαση των σπουδαστικών συλλόγων.

6. Ο Διευθυντής εκλέγεται για τριετή θητεία και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για ετήσια θητεία. Η εκλογή τους γίνεται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών του Ε.ΔΙ.Π.. Αναπληρωτής Διευθυντής εκλέγεται από το Συμβούλιο ένα από τα τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π., που είναι μέλη του.

7. α) Για τις αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9. Λεπτομέρειες ορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι..

β) Το εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή και μελών του Συμβουλίου λειτουργεί και ως εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Την αρμοδιότητα για τη σύγκληση των εκλεκτόρων και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής έχει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. που αυτός ορίζει

8. Ο Διευθυντής του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι μέλος της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και μετέχει συμβουλευτικά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τ. Ε.Ι., όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α..

9. Για την προκήρυξη των θέσεων, τη διαδικασία εκλογής, το διορισμό, την ανάληψη καθηκόντων και τη μονιμοποίηση των μελών Ε.ΔΙ.Π: εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17. Το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι αρμόδιο για την επιλογή και απασχόληση των Ε.Ε.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 19. Για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20.

10. Για την εκλογή σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. άπαιτούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται

11. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.ΔΙ. Π. ορίζονται σε δεκαέξι και του Διευθυντή σε οκτώ.”

Γ. Το άρθρο 19 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 19

Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων, Επισκέπτες Καθηγητές

1. α) Για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

β) Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, καθώς και στην κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, καθώς και των μελών Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας ή τα μέλη Ε.ΔΙ.Π..

γ) Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. ή των μελών Ε.ΔΙ.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική.

δ) Για την προκήρυξη και την πρόσληψη ή την ανανέωση της σύμβασης αποφασίζει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος ή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κατά περίπτωση. Η προκήρυξη, στην οποία ορίζονται μεταξύ άλλων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση θέσης και η εβδομαδιαία απασχόληση, δημοσιεύεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαιου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και η σύμβαση μεταξύ του Τ.Ε.Ι. και του προσλαμβανομένου υπογράφεται πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.

2. Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα και τις δεκαπέντε ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Ε.Ε.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ώρες εβδομαδιαίως.

3. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ. που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας του.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 άρθρ.11 Ν.3404/2005, ΦΕΚ Α 260/17.10.2005

4. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι..

5. α) Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτόν ,το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.

6. Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους.

7. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, μπορεί να καλούνται συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται, και με ωριαία αντιμισθία. Οι Ειδικοί Συνεργάτες πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, σε εξαετή τουλάχιστον, μετά τη λήψη του πτυχίου, επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός ή δύο μαθημάτων εξειδίκευσης, με συνολική απασχόληση μέχρι πέντε ώρες εβδομαδιαίως. Ως προς την ωριαία αντιμισθία και τον τρόπο καταβολής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2.

8. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος, μπορούν να προσκαλούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως επισκέπτες, καθηγητές Τ. Ε.Ι., `Ελληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν προσόντα Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ανώτατο ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο ακαδημα.ίκά έτη. Για τη μηνιαία αποζημίωσή τους εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου γ` της παραγράφου 1. Προκειμένου για Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. απαιτείται προηγούμενη έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν.

9. α) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.Ι. με πιστώσεις που προέρχονται είτε από ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασμών.

β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος άρθρου μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πένrε ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη, τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απασχόλησης, τη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα και την πειθαρχική δικαιοδοσία.

11. α) Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύοή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολής ή, αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι..

β) Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα, μη προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.”

Δ. Στο άρθρο 20 του Ν. 1404/1983 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στο κεφάλαιο Α` καταργείται η παράγραφος 2 και στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται η φράση “Οι Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές” με τη φράση “Οι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές”.

2. Στο κεφάλαιο Β`:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π. ορίζονται κατά βαθμίδα ως ακολούθως:

α) Καθηγητής 10 ώρες β) Αναπληρωτής Καθηγητής 12 ώρες γ) Επίκουρος Καθηγητής 14 ώρες δ) Καθηγητής Εφαρμογών 16 ώρες .”

β) Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη “διοικητικά” και μετά τη λέξη “διάστημα” τίθεται η φράση: “Τα είδη των πρόσθετων καθηκόντων για τα οποία επιτρέπεται η μείωση του διδακτικού ωραρίου, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου, καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι..

Το διδακτικό ωράριο των μελών Ε.Π. μερικής απασχόλησης ορίζεται στο μισό του διδακτικού ωραρίου των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης.”

3. Το κεφάλαιο Δ` καταργείται και τα κεφάλαια Ε`, ΣΤ, Ζ, Η`, Θ` γίνονται Δ`, Ε`, ΣΤ, Ζ και Η`αντιστοίχως.

4. Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Δ` “Εκπαιδευτικές Αδειες”, όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

?5. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.I., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.I., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Τμήματος. Το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του, το μέλος Ε.Π. υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής άδειας στο Τμήμα νου, το οποίο και την αξιολογεί Η απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο μέλος Ε.Π. και η αξιολόγηση της έκθεσής του κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του) Τ.Ε.Ι..”

5. Το κεφάλαιο Ζ, όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε, μετονομάζεται σε “Θέματα ασφάλισης, περίθαλψης και ηλικίας αποχώρησης” και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Για θέματα υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα των πανεπιστημίων.

2. Τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξει το ακαδημα.ίκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. το πρώτο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται το όριο αυτό, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στο οικείο Τμήμα.

3. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, απονέμει τον τίτλο του “Ομότιμου καθηγητή Τ.Ε.Ι.” σε όσα μέλη της βαθμίδας καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους.”

6. Το κεφάλαιο Η` “Λοιπές υποχρεώσεις”, όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από τριάντα εργάσιμες ημέρες, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Για το παράπτωμα αυτό το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης.

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση μέσα σε τρεις μήνες από το διορισμό του να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο, όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ι., η Σχολή, το Τμήμα ή το Παράρτημα που ανήκει η θέση του.

β) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του στοιχείου α` ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.”

Ε. Στο άρθρο 21 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

“9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι..”

ΣΤ. Στο άρθρο 22 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

“7. Για όσους προιστανται των γραμματειών των Σχολών και των Τμημάτων των Τ.Ε.I. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13του Ν. 2817/2000.”

Ζ. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 2530/1997 προστίθενται τα ακόλουθα:

“Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ισχύει αναλόγως προκειμένου περί μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση.”

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προκειμένου για μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση.”

γ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2530/1997 προστίθενται τα ακόλουθα:

“Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 ισχύει αναλόγως προκειμένου περί μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση.”

Η. Το άρθρο 15 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 15

Αποδοχές μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθώς και των μελών Ε.ΔΙ.Π., καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:

α) Καθηγητής 1,50 β) Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 γ) Επίκουρος Καθηγητής 1,15 δ) Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 ε) Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δραχμές.

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

α) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α` της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

β) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β` της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

γ) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο ως ακολούθως:

αα) Καθηγητής 190.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 170.000 ” γγ) Επίκουρος Καθηγητής 130.000 ” δδ) Καθηγητής Εφαρμογών 90.000 ” εε) Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 40.000 ”

δ) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

αα) Καθηγητής 110.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000 ” γγ) Επίκουρος Καθηγητής 60.000 ” δδ) Καθηγητής Εφαρμογών 50.000 ” εε) Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 30.000 ”

ε) Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο ως ακολούθως: αα) Καθηγητής 60.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 60.000 ” γγ) Επίκουρος Καθηγητής 50.000 ” δδ) Καθηγητής Εφαρμογών 40.000 ”

στ) Ειδικό επίδομα μεταδιδακτορικής έρευνας για μέλη που κατέχουν τακτικές θέσεις, οριζόμενο ως ακολούθως:

αα) Καθηγητής 30.000 δραχμές ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 20.000 ” γγ) Επίκουρος Καθηγητής 15.000 ”

ζ) Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997.

η) Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9του Ν. 2470/1997.

θ) `Εξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα ως ακολούθως:

αα) Πρόεδρος 130.000 δραχμές ββ) Αντιπρόεδρος 110.000 ” γγ) Διευθυντής Σχολής 60.000 ” δδ) Προ`ίστάμενος Τμήματος 40.000 ”

ι) Τ α ποσά των περιπτώσεων αα) των στοιχείων γ`, δ` και ε` της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.

3. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.I..

4. Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται πλήρως.

5. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά).

6. Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9.”)

Σχετικό: το άρθρο 55 περ.4 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297

Θ. Το άρθρο 32 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 32

Πειθαρχικά θέματα

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι. ρυθμίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές και η πειθαρχική δικαιοδοσία για τα μέλη του Τ.Ε.Ι. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.I. μπορούν να παυθούν για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις διατάξεις συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου προβλέπεται Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι., νοείται ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και όπου προβλέπεται Πρύτανης, νοείται Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.”.

ι. Το άρθρο 34 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Αρθρο 34

Αλλαγή Τμήματος

1. Μέλη του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες άλλου Τμήματος του ίδιου Τ.Ε.Ι. μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόμενο Τμήμα ή Παράρτημα του Τ.Ε.Ι..

β) Σε περίπτωση κατάργησης των θέσεών τους λόγω κατάργησης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν οι Οργανικές τους θέσεις.

Οι τοποθετήσεις αυτές διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τ. Ε.Ι. και αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ίδρυση ή κατάργηση του Τμήματος ή του Παραρτήματος, κατά περίπτωση.

2. Τοποθέτηση μέλους Ε.Π. σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας σε Τμήμα άλλου Τ.Ε.Ι., λόγω κατάργησης της κατεχόμενης θέσης σε καταργούμενο Τμήμα, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου Τ.Ε.Ι., σε εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι τοποθετήσεις της περίπτωσης αυτής διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που περιλαμβάνει τρεις προτιμήσεις και γνώμη των Συμβουλίων των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι..”

Σχετικό: Ν.1404/1983 στον Ν.3404/2005,

Σχετικό: παρ.5 άρθρ.7 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.7.2005
Άρθρο 5
Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι.

1. `Οπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και της νομοθεσίας σχετικώς με τα Τ.Ε.Ι. αναφέρεται “Ομάδα Μαθημάτων” ή τα αρχικά “Ο.Μ.” νοείται εφεξής “Τομέας”, ενώ όπου αναφέρεται “μέλη Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.” ή τα αρχικά “Ε.Ε.Π.” στο εξής νοούνται τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι..

2. Το στοιχείο α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“α) Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.”

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.Σ.:

α) Εκλέγει τον Υπεύθυνο του Τομέα και τον Αναπληρωτή του.

β) Αναθέτει καθήκοντα Υπεύθυνου Εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί στον Τομέα κατά προτεραιότητα σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές ή Καθηγητές εφαρμογών του Τομέα.

γ) Κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του Ε.Π..

δ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει ως έργο, ιδίως, να συντονίζει γενικά το έργο του, να συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να εισηγείται τα θέματα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.”

4. `Οπου στο Ν. 1404/1983 αναφέρεται σε σειρά “Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής” νοείται εφεξής “Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής” και όπου “Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής Εφαρμογών” νοείται εφεξής “Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής”.

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1404/1983 προστίθενται τα ακόλουθα:

“Αν παρά το γραπτό αίτημα ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν συγκαλεί τη Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.”

β) Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διαγράφεται η φράση “από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του Ε.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο”.

6. α) Το στοιχείο ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“ε) Καταρτίζει, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν περιορίζεται σε επαναλήψεις διατάξεων του νόμου, αλλά περιλαμβάνει τα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του νόμου και ρυθμίζει ειδικότερα θέματα ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, Οργανωτικής δομής, λειτουργίας Οργάνων, παροχών σε σπουδαστές, απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων, εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα, πειθαρχικού δικαίου και δημοσίων σχέσεων και διαδικασίας ελέγχου και τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.”

β) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως:

“Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών.

Στο Συμβούλιο μετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού. `Οταν γίνεται συζήτηση επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.”

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 προστίθεται στοιχείο ζ` ως ακολούθως:

“ζ) Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει, αν και υποχρεούται, να λάβει αποφάσεις ή να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., Υια την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.”

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“6. Σε Τ.Ε.Ι. που: α) λειτουργούν περισσότερα από είκοσι Τμήματα, β) έχουν ένα ή περισσότερα Παραρτήματα, που λειτουργούν εκτός της έδρας τους ή γ) συγκεντρώνουν συνολικά αριθμό σπουδαστών πάνω από δέκα χιλιάδες, εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετέχουν και οι δύο.”

9. Οι παράγραφοι 1 και 10 στοιχείο γ` και δ` του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν μέλη των βαθμίδων αυτών, επιτρέπεται η εκλογή ως Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα Επίκουρου Καθηγητή. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και την περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.”

“10. γ) Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ούτε υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων όσοι ψήφισαν λευκό ή απείχαν, χωρίς αυτό να έχει καμία επίδραση σε θέματα απαρτίας. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του ιδρύματος.

δ) Στα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυντών Σχολών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπεύθυνων Τομέα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης των σωμάτων εκλεκτόρων το αργότερο μέχρι την ανάδειξη των υποψηφίων, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.”

10. Στο άρθρο 12 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:

“11. Σε περίπτωση μη εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα, για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται για ένα έτος, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προσωρινός Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος, κατά περίπτωση, μέλος Ε.Π. μιας των τριών πρώτων βαθμίδων και επαναλαμβάνεται μέσα στο ίδιο έτος η εκλογή για την κάλυψη του υπολοίπου χρόνου της θητείας.”

11. Το άρθρο 13 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Η εποπτεία του κράτους στα Τ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., όπως ορίζεται από το νόμο.”

12. Στο άρθρο 25 του Ν. 1404/1983:

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Περιεχόμενο σπουδών – Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα”.

β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1.α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του οικείου Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, και γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών σε περίπτωση ίδρυσης νέου Τμήματος ή αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.I. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα.

β) Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος, καθώς και τη δομή των σπουδών.

γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.I. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α`, η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα.”

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

“3. Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.”

Σχετικό: παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3164/2003

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. α) Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων.

β) Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού.

γ) Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.”
Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Σχετικό: το άρθρο 3 παρ.25 του Ν. 3027/2002

Σχετικό: παρ.5 άρθρ.7 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.7.2005

1. α) Οι θέσεις Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.I., που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που πρόκειται να διορισθούν ύστερα από εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα. Οι ενιαίες θέσεις Καθηγητών – Επίκουρων Καθηγητών που είναι κενές και δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις κατά το ήμισυ Αναπληρωτών Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ Επίκουρων Καθηγητών, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται κατά τον ίδιο τρόπο σε τακτικές θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Αν υπάρχει κλάσμα στην προηγούμενη μετατροπή, στρογγυλοποιείται υπέρ της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή. Για τη μετατροπή των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό: ΥΑ Φ18/75811/Ε5/2005 (ΦΕΚ 1106 Β΄/2005)

β) `Οσοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου α`, μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω στοιχείου στ`, να ζητήσουν μέχρι δύο φορές να κριθούν: αα) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας ή ββ) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας, εφόσον έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προσωποπαγή θέση τους. Στην τριετή προϋπηρεσία συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα που ανήκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Αυγούστου 2008. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Η κρίση σε ό, τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 που προαναφέρθηκε, γίνεται με συνεκτίμηση της προσφοράς αυτού που ζητά τη μετατροπή της θέσης του στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ενδιαφερόμενο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και το συντονισμό τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί που η θέση τους θα μετατραπεί σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κρίνονται με κλειστή διαδικασία όταν ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.

γ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες. Για θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις. Για θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις, τα εκλεκτορικά σώματα συμπληρώνονται ή συγκροτούνται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

δ) Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα Τ.Ε.Ι. και κρίνονται από εκλεκτορικό σώμα του οικείου Τμήματος, στο οποίο μετέχουν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που κατέχουν τακτική θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Εάν στο Τμήμα αυτό δεν υπηρετούν πέντε τουλάχιστον μέλη Ε.Π. ως ανωτέρω, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται, μέχρι τον αριθμό αυτόν, με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., με μέλη Ε.Π. από άλλα Τμήματα του ίδιου Τ.Ε.Ι. συγγενούς ειδικότητας, που κατέχουν τακτική θέση ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας. Εάν και πάλι δεν μπορεί να συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, αυτό συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. όμοιων προσόντων ως ανωτέρω από άλλα τμήματα Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.

ε) Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. `Οταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε τρεις μήνες από την περιέλευσή της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ) αα) Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α), δεν υπάγονται στις διατάξεις του στοιχείου β`. Οι θέσεις τους ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του οικείου Τ.Ε.Ι..

ββ) Μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς την προϋπόθεση της τετραετούς προϋπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι.. Οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις όσων ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Τ.Ε.Ι.. Οι θέσεις όσων δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ. π.. Οι κενές θέσεις Ε.Ε.Π. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για τη μετατροπή των θέσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γγ) `Οπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 αναφέρονται μέλη Ε.ΔΙ.Π., νοούνται εφεξής και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν ενταχθεί δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω στοιχείων αα` και ββ`. Οι ΚαθηΥητές αυτοί μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α..

ζ) Για τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μισθολογικές ρυθμίσεις. Για τα λοιπά θέματα, εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας. (Τα ποσά των περιπτώσεων ββ` των στοιχείων γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσαυξάνονται κατά είκοσι χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.) Τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις ανήκουν στα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ι., που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/1983.

Σχετικό: το άρθρο 55 περ.4 Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297

η) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος ή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. για όσους υπάγονται στο ανωτέρω στοιχείο στ`.

Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό: ΥΑ Φ18/129114/Ε5 (ΦΕΚ Β 2106 10.10.2008)

θ) Διαδικασίες για πρόσληψη ή εξέλιξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικείων διατάξεων. Η μονιμοποίηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., που υπάγονται στην παρούσα διάταξη, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με τον παρόντα νόμο. Αν μέχρι να συμπληρωθεί η δοκιμαστική θητεία η θέση του μέλους έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κρίση για μονιμοποίηση παρέλκει

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με την περίπτωση Ι` του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ισχύει και για τις περιπτώσεις των νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 200/1999 (ΦΕΚ 179Α) και 234/2000 (ΦΕΚ 198Α). Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημερομηνία ίδρυσης των νέων τμημάτων λογίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

ια) Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση που οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώματά τους έχουν αντικατασταθεί με καλλιτεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για τη μετατροπή της θέσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

Σχετικό:παρ.28 άρθρ.13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.

“ιβ) Για τους Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές προσωποπαγούς θέσης οι οποίοι μετέτρεψαν ή μετατρέπουν τη θέση τους σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, μεταφέρεται αυτοδικαίως η θέση τους αυτή για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή, εφόσον έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.”

Σημ.: όπως hπερ.ιβ`της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.7.2005.

Σχετικό: παρ.28 Ν.3149/2003,όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρ.7 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.7.2005.

2. α) Τα υφιστάμενα ατομικά και συλλογικά όργανα διοίκησης συνεχίζουν και ασκούντις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διενεργούν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στις βαθμίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

β) Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση ατομικού ή συλλογικού οργάνου μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου α`, η θέση πληρώνεται, για το διάστημα που απομένει, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού που κατείχε τη θέση. Αν είναι δύο οι αναπληρωτές, ορίζεται αναπληρωτής από την ανωτερη βαθμίδα, διαφορετικά ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού στο Τ.Ε.Ι.. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η θέση πληρώνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και εφόσον αυτό θεωρεί λειτουργικώς απαραίτητη την πλήρωση της. Αν υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση πληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Μέχρι 31 Αυγούστου 2008 εφαρμόζονται κατ` εξαίρεση τα ακόλουθα:

α) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., “μετά από σύμφωνη γνώμη του εκλεκτορικού σώματος” ανάδειξης οργάνων διοίκησης του οικείου Τμήματος ή Τομέα και πράξη του Προέδρου, ορίζονται σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα μέλη Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας, που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.7 Ν.3404/2005,ΦΕΚ Α 260/17.7.2005.

β) Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και των Τομέων μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.

Σχετικό: το άρθρο 6 παρ.33 του Ν. 3027/2002 ΦΕΚ 152/28.6.2002

γ) Οι πράξεις των οργάνων που ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α` και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του στοιχείου β` κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις αναπέμπει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, διαφορετικά ισχύουν ως έχουν.

4. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετέχουν μόνο μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, βαθμίδα. Στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.

5. α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 1404/1983, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έως ότου εκδικασθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν του μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσα θέματα επιστρέψουν μετά την προθεσμία αυτή για επανεκδίκαση σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2003 για τα θέματα που εκκρεμούν. Μέχρι τότε τα μέλη αυτού του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους. Θέματα σύνθεσής του, που τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1404/ 1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τα μέλη του Ε.Π. που κατέχουν τακτικές θέσεις.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 108/2010 απόφαση ΣΤΕ.

6. α) Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σΠουδων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης προγράμματος σε κάποιο Τμήμα, πενταμελής επιτροπή κατά ειδικότητα με μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνει την αναμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος αυτού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.

Σχετικό: παρ.27 άρθρ.13 Ν.3149/2003,ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.

β) Τ α επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ` της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.

γ) Ως τυπικό προσόν διορισμού, κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α), ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

7. `Οπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Π. για θέματα τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, αυτή ασκείται από το Ι. Τ .Ε., μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε.ΣΥ.Π., το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του στοιχείου β` της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2817/2000.

Σχετικό: με την παρ.26 άρθρ.13 Ν.3149/2003, ΦΕΚ Α 141/10.6.2003.

8. Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία διεξάγουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοδοτούνται επιπρόσθετα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν συμπεριλάβουν στα προγράμματα, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μεταπτυχιακών σπουδαστών, μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθορίζονται το ύψος,της επιπλέον επιχορήγησης, που συναρτάται προς τον αριθμό των μελών Ε.Π. και το κόστος του προγράμματος ανά σπουδαστή, η σχετική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.7 Ν. 3194/2003

9. α) Τα Τ.Ε.Ι. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003 καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 και τον υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση.

Σημ.: όπως η παρ.9α ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 4 παρ.1β Ν.3549/2007,ΦΕΚ Α 69/20.3.2007

β) Μέχρι την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού κάθε Τ.Ε.Ι., εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

10. Προγράμματα εξειδίκευσης του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, τα οποία εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον εγκριθούν, συνεχίζουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 28, όπως ίσχυσε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

11. Στις θέσεις του Ε.Π. του Ν. 1404/1983, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη μετατροπή τους σε προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται πενήντα θέσεις Καθηγητών Τ.Ε.Ι..

Σχετικό: υπ` αριθ. Φ. 21/39001/Ε5 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων “Κατανομή θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)” (ΦΕΚ Β΄ 517/2.5.2003), “Από τις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή που συστάθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, κατανέμουμε τρεις (3) θέσεις στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ως εξής:

1. Γενικό Τμήμα γενικών Μαθημάτων: Μία (1) θέση καθηγητή

2. Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων: Μία (1) θέση καθηγητή για το Κεντρικό Αθήνας

3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας: Μία (1) θέση καθηγητή.

Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις θέσεις που συστάθηκαν με τη μεταφορά των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΕΛΕΤΕ και των ΤΕΙ στην ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με τις παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν. 3027/2002”.

Σχετικό: με την υπ΄ αριθμόν Φ.1/64021/Ε5/20-6-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 829/2-7-2002)

12. Η Ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου Η` του άρθρου 4 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2002.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) 1) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του Ν. 1404/1983.

2) Το στοιχείο α` της παραγράφου 22 του άρθρου 71 του Ν.1566/1985.

3) Το στοιχείο γ` της παραγράφου 3 και η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997.

4) Η παράγραφος 26 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998.

5) Οι παράγραφοι 6 και 12 του άρθρου 11, το στοιχείο β` της παραγράφου 5 του άρθρου 14 και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν. 2817/2000.

β) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 8

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

“Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, ως Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α).”
Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Α. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 63 του Ν. 2413/1996 (“Με απόφαση του Ν. 2083/1992”) αντικαθίσταται ως εξής:.

“Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας `Ερευνας και Τεχνολογίας και της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθορίζονται τα εξής:

ί. Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Κέντρου.

ίί. Οι τρόποι επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Κέντρου.

ίίί. Η διάρθρωση του Κέντρου σε Ινστιτούτα και λοιπές επιστημονικές μονάδες.

ίν. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων διοίκησης του Κέντρου, οι ιδιότητες, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών τους, όπως επίσης και οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.

ν. Η συγκρότηση και ο τρόπος ορισμού των οργάνων επιστημονικής διεύθυνσης του Κέντρου, των ινστιτούτων και των λοιπών επιστημονικών μονάδων, όπως επίσης και οι αρμοδιότητές τους και τα σχετικά με τη λειτουργία τους.

νί. Η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου, οι αρμοδιότητές τους και η κατάταξη των θέσεων διοικητικού προσωπικού σε αυτές.

νίί. Η σύσταση θέσεων ηροσωπικού του Κέντρου και η διάρθρωσή τους σε κατηγορίες προσωπικού και σε βαθμίδες, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων, οι αρμοδιότητες των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού.

νίίί. Οι τρόποι με τους οποίους στοιχειοθετείται και υλοποιείται η διεθνής διάσταση του Κέντρου, τα σχετικά με τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του εξωτερικού, όπως επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη διοίκηση του Κέντρου.

ίχ. Οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι συνεργασίας με επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

χ. Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι όροι απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών στο Κέντρο.

χί. Ο τρόπος κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου και ο καθορισμός των θεμάτων που θα ρυθμίζονται σε αυτόν.

χίί. Οι κάθε είδους πόροι του Κέντρου και τα σχετικά με την οικονομική διαχείρισή του.

χίίί. Τα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του Κέντρου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των κανονικών οργάνων διοίκησης.”

Β.1. Το στοιχείο α`της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το στοιχείο β` της παρ. 3του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

“α) Ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 80% των μελών Δ.Ε.Π., από εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. και μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 5% των μελών Δ.Ε.Π., και από εκπροσώπους των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού, ως ενιαίας ομάδας προσωπικού, ίσους προς το 20% των μελών Δ.Ε.Π.. Οι εκπρόσωποι των Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού υποδεικνύονται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα ή από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισάριθμοι εκλέκτορες στο εκλεκτορικό σώμα από κάθε κατηγορία. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εκπροσώπηση του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος ή με αποφάσεις της Συγκλήτου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός ή στην περίπτωση που δεν ρυθμίζονται αυτές στον υπάρχοντα εσωτερικό κανονισμό.”

2. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής πρυτανικών αρχών ενός Πανεπιστημίου, επαναλαμβάνεται η εκλογή πρυτανικών αρχών για την περίοδο μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Στη νέα εκλογή δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δεν είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά την τρέχουσα θητεία των πρυτανικών αρχών. Την ευθύνη της προκήρυξης και διεξαγωγής των επαναληπτικών πρυτανικών εκλογών την έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, με τη σύνθεση με την οποία είχε προκηρύξει και διεξαγάγει τις ακυρωθείσες πρυτανικές εκλογές. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Πρυτανικού Συμβουλίου περιορίζονται στην προκήρυξη και τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών και στη διεκπεραίωση υπηρεσιακών και μόνο θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα.

Γ. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 αναστέλλεται για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Σχετικό: παρ.8 άρθρ.23 Ν.3467/2006,ΦΕΚ Α 128/21.6.2006, ορίζεται

ότι: “8. Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του ν. 2619/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄)(Σημ.: από παραδρομή έχει γραφεί 2619/2001 αντί του 2916/2001 ), την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3027/2000 (ΦΕΚ 152 Α΄) και την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), παρατείνεται για δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τη λήξη τους”.

Δ. 1. Στην παρ. 5του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) και μεταξύ των λέξεων “ημεδαπής” και “ή” του τρίτου στίχου αυτής προστίθενται οι λέξεις “ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”.

2. Στο Ν. 2817/2000: α) στο στοιχείο β` της παρ. 5 του άρθρου 3 και μεταξύ των λέξεων “Α.Ε.Ι.” και “ή” του δεύτερου στίχου αυτού, β) στο στοιχείο β`της παρ. 2 του κεφαλαίου Α` του άρθρου 4 και μεταξύ των λέξεων “ημεδαπής” και “ή” του δεύτερου στίχου αυτού και γ) στο στοιχείο β` της παρ. 4 του κεφαλαίου Α` του άρθρου 4 και μεταξύ των λέξεων “ημεδαπής” και “ή” του δεύτερου στίχου αυτού, προστίθενται οι λέξεις “ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.”
Άρθρο 10
Ισχύς

Η Ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 1 Ιουνίου του 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ