ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2914 ΦΕΚ Α`/103 23.05.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγκάντα,

ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ στο εξής “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και προς το αμοιβαίο όφελος,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και, ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντιστοίχου νομοθεσίας τους και των κανονισμών τους και λαμβανομένων υπόψη των διεθνών τους υποχρεώσεων, καθώς και των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγκάντα, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

2. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικότερα:

– στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών,

– στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των μικτών επιχειρήσεων, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Μη θιγομένης της δυνατότητας επέκτασης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς που θα κριθούν κατάλληλοι από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:

– βιομηχανία,

– ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές,

– γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας,

– κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες,

– μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών,

– τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

– τουρισμό,

– τεχνική, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ,

– άλλους τομείς υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η οικονομική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβολαίων μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική συνεργασία, ιδίως δε:

– με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις,

– με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής και οικονομικής φύσεως,

– με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων,

– με τη διευκόλυνση της διοργανώσεως πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων, κ.λπ.,

– με την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ τους και θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση επαφών μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημόνων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών. Θα ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

2. Για την ανάπτυξη και διεύρυνση της επιστημονικής συνεργασίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν και θα χρηματοδοτήσουν:

– την ανταλλαγή επιστημόνων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων,

– την υλοποίηση κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εν συνεχεία ανταλλαγή των σχετικών αποτελεσμάτων,

– τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

– την παροχή τεχνικής και επιστημονικής εμπειρίας,

– τη διοργάνωση συμποσίων και συσκέψεων,

– την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων,

– τη διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων και επιδείξεων,

– την παροχή εξοπλισμού και υλικού απαραίτητου για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων.

3. Για την υλοποίηση της συνεργασίας αρμόδιοι φορείς θα είναι, από ελληνικής πλευράς, η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και από πλευράς Ουγκάντα, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Συνιστάται Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνείται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και θα διατυπώνει, αν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες ανακοινώσεις, με τις οποίες πληροφορούν ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτόν. Παραμένει σε ισχύ για μια περίοδο πέντε (5) ετών.

2. Εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταγγείλει τη Συμφωνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται εν συνεχεία σιωπηρώς για ετήσιες διαδοχικές περιόδους. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία, κατόπιν ανακοινώσεως, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας περιόδου ισχύος της.

3. Οσον αφορά συμφωνίες και συμβόλαια που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των δύο Μερών, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για μία περαιτέρω πενταετία από την ημερομηνία αυτή.

Εγινε εις διπλούν, στην Αθήνα, την 29η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 1999, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα 22 Μαϊου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Μαϊου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ