Νόμος 291 ΦΕΚ Α΄79/7.4.1976
Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971 “περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Το άρθρον 5 του Ν. 33/1975 “περί μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως” αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
Άρθρον 5.
“Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971, εξαιρέσει των διατάξεων περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, εις αντικατάστασιν ετέρων κυκλοφορούντων”.

2. Κυρούται και αποκτά πλήρη ισχύν νόμου, αφ` ης εξεδόθη, η υπ` αριθ. Ε/Φ1/28030/2321/30.9.1975 (ΦΕΚ 1090/1.10.1975 τεύχος Β`) “περί αναστολής ισχύος της υπ` αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών”, έχουσα ούτω:
“Εχοντες υπ` όψει:
1. Το Ν.Δ. 1060/1971 “περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευμάτων μεταφορών, ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 386/1974.
2. Την κατ` εξουσιοδότησιν του άρθρου 15 παρ. 1 του ως άνω Ν.Δ. 1060/1971, εκδοθείσαν υπ` αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 ημετέραναπόφασιν “περί κανονισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας συστάσεως μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών και εθνικών τοιούτων”, ανασταλείσαν δια της υπ` αριθ. Ε/Φ1/10009/756/1975 ομοίας.
3. Τας διατάξεις του άρθρου 5, εν συνδυασμώ προς τας τοιαύτας του άρθρου 7 του Ν. 33/1975 “περί μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως” δι` ων ανεστάλη επί εξάμηνον από 1 Απριλίου 1975 η ισχύς των διατάξεων του ρυθέντος Ν.Δ. 1060/1971, ως τούτο ετροποποιήθημεταγενεστέρως, εξαιρέσει των διατάξεων περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων Δ.Χ. πάσης κατηγορίας, εις αντικατάστασιν ετέρων κυκλοφορούντων.
4. Την ανάγκην αναμορφώσεως του Ν.Δ. 1060/1971 επί σκοπώ αντιμετωπίσεως των εν γένει θεμάτων της οργανώσεως των χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και
5. Οτι, μέχρι της ολοκληρώσεως της εν προκειμένω μελέτης και καταρτίσεως νέου νομοθετήματος, παρίσταται ανάγκη περαιτέρω αναστολής της ισχύος των δια του Ν. 33/1975 ανασταλεισών διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971, ως και της υπ` αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 αποφάσεως,
αποφασίζομεν:
Αναστέλλομεν την ισχύν της υπ` αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 κανονιστικής αποφάσεως ημών επί εν εξάμηνον από 1 Οκτωβρίου 1975, αφ` ης άρχεται η ισχύς της παρούσης.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ