ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2908 ΦΕΚ Α`89 2.5.2001

Κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή`Ενωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο, που καταρτίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή `Ενωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή `Ενωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σχετικά με την προσθήκη του αριθμού καταχώρισης των μέσων μεταφοράς στη Σύμβαση

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος Πρωτοκόλλου, Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ενωσης της 12ης Μαρτίου 1999,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Σύμβαση που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή `Ενωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (1), εφεξής αποκαλοΦύμενη “Σύμβαση”,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Αρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

” – τη μεταβίβαση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη της περιουσίας ή των προσόδων που προέρχονται ή αποκτώνται αμέσως ή εμμέσως ή χρησιμοποιούνται στη διεθνή παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ή στις παραβιάσεις:

i) κάθε νομοθετικής, κανονιστικής και διοικητικής διάταξης Κράτους – Μέλους, για την εφαρμογή της οποίας είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αρμόδια η τελωνειακή αρχή Κράτους – Μέλους και η οποία αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, περιορισμούς ή ελέγχους, ιδίως βάσει των άρθρων 36 και 223 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τους μη εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή

ii) του συνόλου των κοινοτικών διατάξεων και των συναφών κανόνων εφαρμογής οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και την παραμονή εμπορευμάτων κατά τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Κρατών – Μελών και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ Κρατών – Μελών, εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στο κοινοτικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή εμπορεύματα που υπόκεινται σε επιπρόσθετους ελέγχους ή έρευνες προκειμένου να αποκτήσουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα, ή

iii) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται για τα εμπορευματα τα οποία προκύπτουν απο τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ή

ίν) του συνόλου των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τους εναρμονισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, επί των εισαγωγών, παράλληλα με τις εθνικές διατάξεις περί της εφαρμογής τους.”

Αρθρο 2

Οι κατηγορίες δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 4 της Σύμβασης συμπληρώνονται με την ακόλουθη κατηγορία:

“ίχ) ο αριθμός καταχώρισης των μέσων μεταφοράς.”

Αρθρο 3

1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στην αποδοχή των Κρατών – Μελών, σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς τους κανόνες.

2. Τα Κράτη – Μέλη κοινοποιούν στο θεματοφύλακα την πλήρωση των οικείων συνταγματικών κανόνων τους για την αποδοχή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

3. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκ μέρους του Κράτους – Μέλους, το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, της ημερομηνίας κατά την οποία το Συμβούλιο θα εκδώσει την πράξη για την κατάρτιση του παρόντος Πρωτοκόλλου και το οποίο διεκπεραιώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτήν. Πάντως, τίθεται σε ισχύ το ενωρίτερο συγχρόνως με τη Σύμβαση.

Αρθρο 4

1. Στο παρόν Πρωτόκολλο δύναται να προσχωρήσει οιοδήποτε Κράτος καθίσταται μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.

2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στο θεματοφύλακα.

3. Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου στη γλώσσα του προσχωρούντος Κράτους, καταρτιζόμενο μερίμνη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, είναι αυθεντικό.

4. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ έναντι προσχωρούντος Κράτους ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, εάν δεν έχει ήδη τεθεί σε ισχύ κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα ημερών.

Αρθρο 5

Οιοδήποτε Κράτος καθίσταται Μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και προσχωρεί στη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 25 της Σύμβασης αυτής, αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Αρθρο 6

1. Τροποποιήσεις στον παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να προτείνει οιοδήποτε Κράτος – Μέλος, εφόσον είναι υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος. Οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση αποστέλλεται στο Θεματοφύλακα, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο.

2. Οι τροποποιήσεις θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο συνιστά στα Κράτη – Μέλη να τις αποδεχθούν σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς τους κανόνες.

3. Οι τροποποιήσεις, που θεσπίζονται με αυτόν τον τρόπο, τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 3.

Αρθρο 7

1. Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.

2. Ο Θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις κοινοποιήσεις, πράξεις ή γνωστοποιήσεις που αφορούν το παρόν Πρωτόκολλο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Το Βασίλειο της Ισπανίας δηλώνει την πρόθεσή του να συμπεριλάβει στοιχεία στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών, αφού εξετάσει, σε κάθε περίπτωση τις αρχές της νομικής ασφάλειας και του τεκμηρίου της αθωότητας, ιδιαίτερα όταν τα προς υπαγωγή δεδομένα αφορούν φορολογικά θέματα.

2. Η Δανία δηλώνει ότι, καθόσον την αφορά, το άρθρο 1 εφαρμόζεται μόνο στα κύρια εγκλήματα δυνάμει των οποίων ή καθ` οιαδήποτε στιγμή αποδοχή κλοπιμαίων είναι κολάσιμη, σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 191α του δανικού ποινικού κώδικα περί αποδοχής κλαπέντων ναρκωτικών σε συνδυασμό με λαθρεμπόριο ιδιαιτέρως σοβαρού χαρακτήρα.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 παρ. 3 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ OIKONOMIKΩN Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Απριλίου 2001 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ