ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2905 ΦΕΚ Α`80 12.4.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία, που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι στις 16 Νοεμβρίου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΓΙΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κένυας,

ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ στο εξής “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τους, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και προς το αμοιβαίο όφελος,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των μακροπρόθεσμων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών σε διάφορα επίπεδα και ιδίως, στο επίπεδο των οικονομικών παραγόντων τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αντίστοιχης νομοθεσίας τους και λαμβανομένων υπόψη των διεθνών τους υποχρεώσεων, καθώς και των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαίκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κένυας, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θα θεωρηθούν αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους,

Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή `Ενωση.

2. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει ειδικότερα:

– στην ενίσχυση και διεύρυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών,

– στο άνοιγμα νέων αγορών,

– στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, των μικτών επιχειρήσεων, των συμφωνιών παροχής δικαιωμάτων χρήσεως και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:

– βιομηχανία,

– ναυπηγικές κατασκευές και ναυπηγοεπισκευές,

– γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής βιομηχανίας,

– κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες,

– μεταφορές,

– τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

– τουρισμό,

– επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα του μάνατζμεντ,

– άλλους τομείς υπηρεσιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να εντοπίσουν τους τομείς προτεραιότητας στη συνεργασία τους, καθώς επίσης και νέους τομείς οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας,

ΑΡΘΡΟ 3

1. Η οικονομική συνεργασία, που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί, ιδίως, επί τη βάσει συμφωνιών και συμβολαίων μεταξύ ελληνικών και κενυατικών επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικονομική συνεργασία, ιδίως δε:

– με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις,

– με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών εμπορικής και οικονομικής φύσεως,

– με τη διευκόλυνση ανταλλαγών και επαφών μεταξύ των οικονομικών τους παραγόντων,

– με τη διευκόλυνση της διοργάνωσης πανηγύρεων, εκθέσεων, συμποσίων κ.λπ.,

– με την οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών ή επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με τη νομοθεσία τους,

2. Η συνεργασία αυτή μπορεί να έχει τη μορφή, μεταξύ άλλων:

– επεξεργασίας κοινών ερευνητικών προγραμμάτων,

– οργανώσεως επισκέψεων και μορφωτικών ταξιδιών για ειδικευμένες αντιπροσωπείες,

– οργανώσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

– παροχής και ανταλλαγής τεχνικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας,

– συγκλήσεως συμποσίων και συναντήσεων,

ΑΡΘΡΟ 5

1. Συνιστάται, δια της παρούσας Συμφωνίας, Μικτή Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.

2, Η Μικτή Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνέρχεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνείται από κοινού, δια της διπλωματικής οδού.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα προβαίνει σε επισκόπηση της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας και θα διατυπώνει, αν απαιτείται, συστάσεις για την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν έγγραφες ανακοινώσεις με τις οποίες πληροφορούν ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους για το σκοπό αυτόν.

2. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο ενός (1) έτους και παρατείνεται εν συνεχεία αυτόματα για ίσες χρονικές περιόδους, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Συμφωνία, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της τρέχουσας περιόδου ισχύος της.

3. `Οσον αφορά συμφωνίες και συμβόλαια που συνήφθησαν μεταξύ οικονομικών παραγόντων των δύο Μερών, βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα προηγούμενα άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για μία περαιτέρω περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία λήξεως.

Σχετικό: Φ.0544/22/ΑΣ 653/Μ.4914, ΦΕΚ Α 209/21.9.2001,η παρούσα τέθηκε σε ισχύ την 12 Απριλίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε διαφορά σχετική με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται δια της διπλωματικής οδού.

`Εγινε εις διπλούν, στο Ναϊρόμπι, τη 16η Νοεμβρίου 1998, στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 1 αυτης.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ