ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2903 ΦΕΚ Α’78 12.4.2001

Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών της αφ` ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ` ετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21.6.1999, μετά της Τελικής Πράξης, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – (ΑΡΘΡΑ 1-9)

ΑΡΘΡΟ Β

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 10-25)

ΑΡΘΡΟ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αρθρα 1-34)

ΑΡΘΡΟ Δ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (αρθρα 1-3)

ΑΡΘΡΟ Δ1 -ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ Δ2

ΤΜΗΜΑ Α (ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ Δ3

ΤΜΗΜΑ Α (ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ Ε

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.

ΑΡΘΡΟ ΣΤ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ Ζ –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ Ζ1α

ΤΜΗΜΑ Α – ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (γενικό σύστημα,νομικά επαγγέλματα ιατρικές και παραιατρικές δραστηριότητες)

ΑΡΘΡΟ Ζ1β – ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ (αρχιτεκτονική, εμπόριο και διαμεσολαβητες, βιομηχανια και βιοτεχνία, βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών, κινηματογραφία κ.α.)

ΑΡΘΡΟ Ζ2 ΤΜΗΜΑ Β

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Πράξεις γενικού χαρακτήρα, γενικό σύστημα, -Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Αρχιτεκτονική Χονδρικό εμπόριο, βιομηχανία και βιοτεχνία

Τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα – Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 αυτής, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 25 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ