ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡIΘ.2901 ΦΕΚ Α`76 12.4.2001

Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης, που υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ EYPΩΠΑΙKOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ANΑΣYΓKPOΤHΣΗΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Κοινοτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ηλία Πλασκοβίτη, βάσει του από 22 Ιουνίου 2000 πληρεξουσίου του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γεωργίου Παπανδρέου,

Και

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (στο εξής: Οργανισμός) εκπροσωπούμενος από τον Διευθυντή του κ. Hugues Mingarelli, βάσει της από 17 Ιανουαρίου 2000 αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 24541 1999 του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 1999 για την τροποποίηση του Κανονισμού αριθ. 1628/1996 σχετικά με τη βοήθεια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην Κροατία, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ιδίως με τη δημιουργία του Ευρωπαίκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού για την εγκατάσταση της έδρας του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις της 16ης Απριλίου 1961,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη το Πρωτόκολλο περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1 Νομική προσωπικότητα και ικανότητα

1. Ο Οργανισμός έχει διεθνή νομική προσωπικότητα.

2. Στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Οργανισμός θα διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα και την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να είναι διάδικο μέρος.

3. Θα εκπροσωπείται προς τους σκοπούς αυτούς από τον Διευθυντή του.

Αρθρο 2 Καθεστώς του Οργανισμού

1. Η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει διά του παρόντος στον Οργανισμό, στον Διευθυντή, στους Τμηματάρχες, στον Γενικό Γραμματέα και στο προσωπικό του που έχει προσληφθεί υπό την ιδιότητα των έκτακτων υπαλλήλων κατηγορίας Α και Β, καθώς και στα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους, τα δικαιώματα, προνόμια και ασυλίες που θεσπίζει η Σύμβαση της Βιέννης της 16ης Απριλίου 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις και που αναγνωρίζονται στις διαπιστευμένες στην Ελληνική Δημοκρατία διπλωματικές αποστολές, στους αρχηγούς και στα μέλη των αποστολών αυτών, καθώς και στα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους.

2. Προκεμένου ειδικότερα για τα αυτοκίνητα, συμφωνείται ρητώς ότι, επιφυλασσομένης της ανωτέρω παραγράφου 1, θα χορηγηθούν επίσης άδειες κυκλοφορίας με διπλωματικές πινακίδες σε είκοσι πέντε (25) αυτοκίνητα για τις επίσημες ανάγκες του Οργανισμού, περιλαμβανομένων των αναγκών των επιχειρησιακών του κέντρων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί αναλόγως των αναγκών του Οργανισμού.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, που εφαρμόζεται αδιακρίτως ιθαγένειας, ο Οργανωτικός Χάρτης του Οργανισμού, καθώς και οι αναφορές στο καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού, περιέχονται σε παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συμφωνίας `Εδρας. Ο κατά τα ανωτέρω Χάρτης και το καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμφωνείται ρητώς ότι η ποινική ετεροδικία, που προβλέπεται στο άρθρο 31 της Σύμβασης της Βιέννης, ισχύει μόνο για πράξεις που έγιναν κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων.

5. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας `Εδρας ο Οργανισμός υποβάλει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ονομαστικό κατάλογο των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο. Θα ενημερώνει τον κατάλογο πληροφορώντας τις εν λόγω αρχές για κάθε αποχώρηση και/ή νέο διορισμό προσώπων υπαγόμενων στην ως άνω παράγραφο 1.

Αρθρο 3 Λοιπά προνόμια και ασυλίες

1. Οι διατάξεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 15 και 16 του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις Ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται στους έκτακτους υπαλλήλους του Οργανισμού που δεν υπάγονται στο ως άνω άρθρο 2. Για τούς σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής όλες οι αναφορές του εν λόγω Πρωτοκόλλου στις Ευρωπαίκές Κοινότητες ισχύουν ως αναφορές στον Οργανισμό και όλες οι αναφορές στους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων ισχύουν ως αναφορές στο προσωπικό του Οργανισμού που υπάγεται στο παρόν άρθρο.

2. Ειδικότερα, ως προς τα αυτοκίνητα, η ατέλεια του άρθρου 12 του εν λόγω πρωτοκόλλου περιλαμβάνει την απαλλαγή από επιβαρύνσεις, Φ.Π.Α. και από κάθε άλλο φόρο ή επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τέλους ταξινόμησης.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μία φορά, και για ένα αυτοκίνητο, για κάθε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού που υπάγεται στο παρόν άρθρο. Η απαλλαγή δεν παρέχεται σε εκείνα τα μέλη του προσωπικού του Οργανι- σμού που, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, συνήθως διαμένουν στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό.

3. Με την εξαίρεση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου συμφωνείται επίσης ότι παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για τα είδη οικοσκευής που αποκτώνται από τα υπαγόμενα στο παρόν άρθρο μέλη του προσωπικού του Οργανισμού εντός δωδεκαμήνου από της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων στον Οργανισμό.

Αρθρο 4 Τοπικό προσωπικό

Ρητώς συμφωνείται ότι τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού που προσλαμβάνονται επιτοπίως, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω άρθρα 2 και 3, απολαύουν εντούτοις ετεροδικίας για πράξεις στις οποίες προέβησαν ενεργώντας υπό την επίσημη ιδιότητά τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12(α) του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 5 Δελτία ταυτότητας

Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας θα εκδώσει για τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού που υπάγονται στα ως άνω άρθρα 2 και 3, καθώς και για τα συγκατοικούντα πρόσωπα, τα απαραίτητα δελτία ταυτότητας σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική,

Αρθρο 6 Επίλυση διαφορών

`Ολες οι διαφορές που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας `Εδρας θα υποβάλλονται σε ad hoc επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ορισθούν από τα δύο Μέρη, Σε περίπτωση μη επιλύσεως της διαφοράς, αυτή θα υποβάλλεται στο Δικαστήριο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

Αρθρο 7 `Εναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει προσωρινώς από της υπογραφής της και οριστικώς μετά την ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών που απαιτούνται προς το σκοπό αυτόν στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία θα γνωστοποιήσει στον Οργανισμό την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών και η Συμφωνία θα τεθεί οριστικώς σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψεως της γνωστοποίησης αυτής από τον Οργανισμό.

`Εγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 26 lουνίου 2000, σε δύο αντίγραφα, στην αγγλική γλώσσα.

Για την Κυβέρνηση Για τον Οργανισμό της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Παpάpτnμα

Το προσωπικό του Οργανισμού διέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κανονισμός 259/68, L 56, όπως έχει τροποποιηθεί) και από τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής που θεσπίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 πρώτη παράγραφος του Κανονισμού 2454/1999,

Αποτελείται από έκτακτους και τοπικούς υπαλλήλους, υπό την έννοια των άρθρων 2(α) και 79-81, αντίστοιχα, του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι κατατάσσονται στις κατηγορίες A,B,C και D, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως άνω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Κάθε μεταβολή των ανωτέρω διατάξεων που διέπουν το προσωπικό του Οργανισμού θα αποτελεί αυτομάτως τμήμα της Συμφωνίας `Εδρας.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την υπογραφή της και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτόυς.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ