ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 25/07/2017 με το Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4482/2017 !

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2898, ΦΕΚ Α’ 71/10-4-2001

Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

1. Συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από:

α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ..

β.`Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών.

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.

δ. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ε.Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Κ.Μ..

στ.Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

ζ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα με την κατά την ισχύ του παρόντος νόμου συγκρότηση του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 102 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013

2. Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Σ.Θ.:

(α) Συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ. ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος, με τον αναπληρωτή του, εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`).

(β) Δύνανται να καλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως του υπεραστικού ΚΤΕΛ και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Καλείται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη μεταβολή της περιοχής εξυπηρέτησης από τον Ο.Α.Σ.Θ..

3. Το Σ.Α.Σ.Θ. εκλέγει ως Αντιπρόεδρό του έναν από τους εκπροσώπους της παραγράφου 1 περιπτώσεις β` και γ`.

4. Η θητεία του Σ.Α.Σ.Θ. είναι τριετής.

5. Το Σ.Α.Σ.Θ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα έξι τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

6. Το Σ.Α.Σ.Θ.:

α. Αποφασίζει:

αα. Για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

ββ. Για τη λήψη μέτρων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών και της αστικής συγκοινωνίας εν γένει στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

γγ. Σχετικά με το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (στέγαστρα, σταθμοί μετεπιβίβασης κ.λπ.).

δδ. Για τον καθορισμό νέων γραμμών, την κατάργηση των λειτουργουσών, καθώς και αλλαγές στις διαδρομές, στις συχνότητες δρομολογίων, στις αφετηρίες και τα τέρματα, στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ..

εε. Την ανάθεση αστικής συγκοινωνίας στους Ο.Τ.Α. Α` βαθμίδας που βρίσκονται στην αστική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης που παρέχει τις υπηρεσίες του ο Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2.

β. Ελέγχει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ο.Α,Σ.Θ. που πηγάζουν από τη σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 8. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων αυτών του επιβάλλει πρόστιμο από 100.000 έως 1.000.000 δρχ., αναλόγως της σοβαρότητας αυτών. Το πρόστιμο εισάγεται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 11.

γ. Γνωμοδοτεί για τη μεταβολή της περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

δ. Υποχρεούται να συντάξει μέσα στο έτος 2001 μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ύστερα από γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και εφαρμόζεται από 1.1.2002.

ε. Εγκρίνει το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (X.Υ.K.), που καταρτίζει ο Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8.

στ. Εισηγείται αιτιολογημένα την αλλαγή των συντελεστών προσωπικού του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α` του άρθρου τέταρτου της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. του άρθρου 8.

7. Το Σ.Α.Σ.Θ. επιλαμβάνεται των πιο πάνω θεμάτων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από παραπομπή:

α. Των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Μακεδονίας – Θράκης.

β. Του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

γ. Του Δ.Σ. της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης ή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

δ. Του Ο.Α.Σ.Θ..

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Σ.Α.Σ.Θ., που καταβάλλεται από τον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 11.

9. Το Σ.Α.Σ.Θ. συνεδριάζει και λειτουργεί στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

10. Με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ. ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. “Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης του Συμβουλίου, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και σε άλλα συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται από μέλη του. Με τον Κανονισμό μπορεί να μεταβάλλεται ο οριζόμενος στην προηγούμενη παράγραφο τόπος έδρας, συνεδρίασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

11. Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Ο.Α.Σ.Θ., στον οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άμεσα, την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταβολή κάθε δόσης αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου εβδόμου του άρθρου 8, ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%ο) επί της κάθε δόσης που λαμβάνει ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθμιστική καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ευρώ, καθώς και να υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές της χρηματοδότησης του Σ.Α.Σ.Θ. μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο Ο.Α.Σ.Θ., μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού μπορεί να ανατεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρου 102 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013

12. Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπονεί μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σχετικό:Η παράγραφος 12 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ την 30ή Απριλίου 2016 με τα άρθρα 199 παρ.1Α περ.33 και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160)που τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανάθεση στο Σ.Α.Σ.Θ. και άλλων αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και των οποίων η άσκηση συνάπτεται με το επιτελούμενο από το Συμβούλιο έργο ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.

14. Κατά των αποφάσεων του Σ.Α.Σ.Θ. ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ακύρωση ή την τροποποίησή τους.

Σημ.: όπως αναριθμήθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.3185/2003,ΦΕΚ Α 229/26.9.2003.
Άρθρο 2
Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας από Ο.Τ.Α.

1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, που βρίσκονται στην περιοχή όπου ο Ο.Α.Σ.Θ. εκτελεί αστική συγκοινωνία, μπορούν να εκτελούν συγκοινωνιακό έργο με αστικά λεωφορεία, μέσα στα όριά τους, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους όμορους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, για την ανάπτυξη τροφοδοτικών γραμμών προς το βασικό δίκτυο του Ο.Α.Σ.Θ. ή για την εκτέλεση συγκοινωνίας εντός των δημοτικών διαμερισμάτων και τη σύνδεση αυτών με το κέντρο των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας και άλλα υπερτοπικά κέντρα.

2. Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού γίνεται με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., ύστερα από συγκοινωνιακή μελέτη και αίτηση των ενδιαφερόμενων Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας. Το Σ.Α.Σ.Θ., αν συμφωνεί με την αίτηση, υποβάλει έγγραφο ερώτημα προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για το αν προτίθεται να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός. Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. απαντήσει αρνητικά ή δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία αυτή, το Σ.Α.Σ.Θ. αναθέτει το έργο στους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α.. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν υλοποιεί το έργο που του ανατίθεται με την ως άνω διαδικασία.

3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση στους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου:

(α) Σε γραμμές που συνδέουν, απευθείας ή με σύστημα τοπικών τροφοδοτικών και γραμμών κορμού, τους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

(β) Σε άξονες που συνδέουν τα κέντρα των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, αν το συγκοινωνιακό έργο στους άξονες αυτούς παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Θ..
Άρθρο 3
Αποζημίωση του ν. 2112/1920

Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2001, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους την αποζημίωση του ν. 2112/1920, όπως ισχύει, με ανώτατο όριο καταβαλλόμενης αποζημίωσης πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε εκκρεμείς αγωγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε απαιτήσεις αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης μέχρι και την 31.12.2000.
Άρθρο 4
Συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση του αριθμού των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ.

1. Αν μετά την ισχύ της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 αποφασισθεί αύξηση του αριθμού των διατιθέμενων, κατά την ισχύ του παρόντος νόμου, λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και δεν οφείλεται σε μεταβολή της περιοχής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, οι μετοχές που αντιστοιχούν στις θέσεις των επιπλέον λεωφορείων, δηλαδή μία μετοχή ανά 170 θέσεις, διατίθενται σε συνεταιρισμό των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ., που θα συσταθεί σύμφωνα με το ν. 1667/1986 και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον οι εργαζόμενοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό.

Το δικαίωμα ασκείται από το συνεταιρισμό εντός τριμήνου από την ανακοίνωση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. και την κοινοποίηση αυτής στο αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων.

Σε περίπτωση άρνησης άσκησης του δικαιώματος ή παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η αύξηση του αριθμού των λεωφορείων πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Θ..

2. Στο συνεταιρισμό αυτόν μετέχουν οι εργαζόμενοι, που δεν είναι μέτοχοι του Ο.Α.Σ.Θ. και συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Ο.Α.Σ.Θ., εκτός του Γενικού Διευθυντή. Η λύση της σχέσης εργασίας με τον Ο.Α.Σ.Θ. συνεπάγεται την έξοδο του εργαζομένου από το συνεταιρισμό. Ως προς την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 1667/1986.

3. Τα μέλη του συνεταιρισμού που θα συσταθεί δεν υποχρεούνται σε δεύτερη ασφάλιση, εφόσον είναι ήδη ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

4. Ο αριθμός των διατιθέμενων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να αυξάνεται ανά τριετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από μελέτη και εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ..

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:

α. Η προσδοκόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, των εσόδων και της αντισταθμιστικής καταβολής.

β. Το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του εισφερόμενου στον Ο.Α.Σ.Θ. κεφαλαίου για την προμήθεια των νέων λεωφορείων, στα οποία αντιστοιχούν οι μετοχές που χορηγούνται στο συνεταιρισμό.

Το εισφερόμενο κεφάλαιο, κατά την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2002, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών ανά ακεραία μετοχή (που διατίθεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) και καταβάλλεται ως εξής:

α. Ποσό επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών ανά διατιθέμενη ακεραία μετοχή, με την απόκτηση των μετοχών από το συνεταιρισμό, και

β. Ποσό έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών κατά διαχειριστική χρήση και για τρεις συνεχείς χρήσεις, από την επόμενη χρήση αυτής της εισόδου του συνεταιρισμού. Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από το αναλογούν ανά μετοχή μέρισμα στις χρήσεις αυτές.

Αν η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού γίνεται μετά την 1.1.2003, τότε το συνολικό εισφερόμενο κεφάλαιο, καθώς και τα επί μέρους ποσά καταβολής αυτού, προσαυξάνονται κατά τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή των ετών από την 1.1.2003 έως και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό της άσκησης του δικαιώματος αυτού.

γ. Κάθε άλλο αναγκαίο, για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου, θέμα.

5. Οι αποσβέσεις των λεωφορείων, που αποκτώνται κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου, γίνονται σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8.

6. Αν τα λεωφορεία που αποκτώνται, κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου, αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% τουλάχιστον έναντι των κυκλοφορούντων κατά την ισχύ του παρόντος νόμου, από την αμέσως επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., ένα μέλος αυτού ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του συνεταιρισμού.
Άρθρο 5
Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμης του Ο.Α.Σ.Θ. και του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης, μπορεί να μεταβάλλεται η περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται:

α. Τα όρια των προς εξυπηρέτηση νέων περιοχών.

β. Οι γραμμές, οι διαδρομές και τα δρομολόγια εξυπηρέτησης των νέων περιοχών.

γ. Ο απαραίτητος αριθμός λεωφορείων και ο τύπος τους.

δ. Οι ειδικότητες και ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 και του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού του ΚΤΕΛ και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ..

ε. Η αναμενόμενη επιβατική κίνηση και το προσήκον κόμιστρο, όπως προσδιορίζεται στην οικονομική συμφωνία του άρθρου 8.

στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλιομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963 /2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).

ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.3446/2006,ΦΕΚ Α 49/10.3.2006.

2. Η εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ., που προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται ύστερα από εκπόνηση συγκοινωνιακής και τεχνικοοικονομικής μελέτης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σύστασή του και εφεξής μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών (3) ετών από την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης μεταβολής της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ..

3. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του αστικού συγκοινωνιακού έργου στις νέες περιοχές ανατίθεται στον Ο.Α.Σ.Θ. με συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, η οποία θα διέπεται από τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 και υπογράφεται αφ` ενός από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου, και αφ` ετέρου από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ.. Η συμπληρωματική οικονομική συμφωνία λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8.

4. Οι νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο έργο αυτό διατίθενται στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία ή σε συνεταιρισμό που θα συσταθεί από τους μετόχους του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986 και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, αν το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης δεν μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. Στην περίπτωση σύστασης συνεταιρισμού η διακοπή της σχέσης μετόχου με το ΚΤΕΛ, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την έξοδό του από το συνεταιρισμό.

5. Το πιο πάνω δικαίωμα ασκείται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό) εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση άρνησης άσκησης του δικαιώματος ή παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η αύξηση πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Θ..

6. Το εισφερόμενο κεφάλαιο, κατά την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2002, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25000.000) δραχμών, ανά ακεραία μετοχή (που διατίθεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 4) και καταβάλλεται ως εξής:

α. ποσό επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών ανά διατιθέμενη ακεραία μετοχή, με την απόκτηση των μετοχών από το ΚΤΕΛ ή το συνεταιρισμό, και

β. Ποσό έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών κατά διαχειριστική χρήση και για τρεις συνεχείς χρήσεις, από την επόμενη χρήση αυτής της εισόδου του ΚΤΕΛ ή του συνεταιρισμού. Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από το αναλογούν ανά μετοχή μέρισμα στις χρήσεις αυτές.

Αν η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού γίνεται μετά την 1.1.2003, τότε το συνολικό εισφερόμενο κεφάλαιο, καθώς και τα επί μέρους ποσά καταβολής αυτού, προσαυξάνονται κατά τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή των ετών από την 1.1.2003 έως και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό της άσκησης του δικαιώματος αυτού.

7. Η διαφορά μεταξύ του ως άνω εισφερόμενου κεφαλαίου και του ανά μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου, όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκον της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης, της αύξησης του αριθμού των μετοχών, χρήσης, δια του αριθμού των υπαρχόντων, προ της αύξησης, μετοχών, καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τον αριθμό των πενήντα (50).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το ποσό, ο χρόνος καταβολής που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη από την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρήσης, οι δόσεις καταβολής αυτών, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 4, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. είναι εννεαμελές, η θητεία του είναι τριετής και αποτελείται από:

α. τον Πρόεδρο,

β. τον Αντιπρόεδρο,

γ. πέντε εκπροσώπους των μετόχων,

δ. έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης,

ε. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που εκλέγεται από τους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Θ., που δεν είναι μέτοχοι αυτού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 2414/1996.

2. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 30.6.2001.

3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. πρέπει:

α) Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β) Να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους.

γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

δ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ε) Να μην έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα, σύμφωνα με το ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά, ή με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και να μην έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, ψευδορκίας και ψευδούς βεβαίωσης.

Αν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. παύσει να πληροί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και η θέση του καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα πέντε μέλη του Δ.Σ. εκπρόσωποι των μετόχων, οι ελεγκτές μέτοχοι, που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3721/1957, καθώς και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ.. Οι εκλογές διενεργούνται με την ευθύνη δικαστικού αντιπροσώπου, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α`).

5. Για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ελεγκτών μετόχων τίθεται στα ψηφοδέλτια ένας σταυρός προτίμησης, ενώ για την εκλογή των λοιπών πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθενται έως τρεις σταυροί προτίμησης. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή των οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι κατά σειρά σχετικώς πλειοψηφήσαντες.
Άρθρο 7
Σύναψη σύμβασης ανάθεσης, εκτέλεσης και εκμετάλλευσης αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να συναφθεί σύμβαση ανάθεσης, εκτέλεσης και εκμετάλλευσης αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (“Οικονομική Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ.”), το περιεχόμενο της οποίας ακολουθεί στο επόμενο άρθρο. Για τη σύναψη της σύμβασης αποφασίζει εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ. η Γενική Συνέλευση αυτού. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης το μεν Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο δε Ο.Α.Σ.Θ. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η σύμβαση έχει ισχύ νόμου και διαρκεί από 1.1.2001 και μέχρι 31.12.2009. Η σύμβαση καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο και απαλλάσσεται παντός τέλους, φόρου ή οποιουδήποτε άλλου βάρους υπέρ του Δημοσίου ή άλλου προσώπου. Η σύμβαση κατατίθεται, ατελώς, σε συμβολαιογράφο. Για το φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α`).
Άρθρο 8
Οικονομική Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ.

Σχετικό: 17 Ν.3897/2010,ΦΕΚ Α 208/10.12.2012

Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου δια των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), που συστάθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α`), όπως ισχύει, νομίμως εκπροσωπουμένου δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, υπογράφεται σύμβαση ανάθεσης, εκτέλεσης και εκμετάλλευσης αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που έχει ισχύ νόμου, από 1ης Ιανουαρίου 2001 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2009, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Αρθρο πρώτο

Προσωπικό – Εργασιακές Σχέσεις

1. Ολο το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συνδέεται με αυτόν, που έχει προσληφθεί από αυτόν μέχρι 31.12.1999 και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Ο.Α.Σ.Θ. κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας σύμβασης, διατηρεί έναντι του Ο.Α.Σ.Θ. τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την εργασιακή σύμβαση και τους κανονισμούς.

2. Από την 1.1.2001 καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ορισμού Γενικού Διευθυντή στον Ο.Α.Σ.Θ.. Από της ημερομηνίας αυτής το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα:

(α) Να προσλαμβάνει και να αντικαθιστά Γενικό Διευθυντή. Μέχρι την πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ο Γενικός Διευθυντής που ορίστηκε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

(β) Να προσλαμβάνει και να αντικαθιστά κατά την απόλυτη κρίση του ως Διευθυντές, πρόσωπα που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό. Οι κατά την υπογραφή της παρούσας οικονομικής συμφωνίας απασχολούμενοι Διευθυντές, αν αντικατασταθούν, διατηρούν την εξαρτημένη σχέση εργασίας τους με τον Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι τη συνταξιοδότησή τους ή την αποχώρησή τους από αυτόν.

3. Οι ισχύοντες, κατά την υπογραφή της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, κανονισμοί που έχουν εγκριθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 12 του ν.δ. 3721/1957, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970, εξακολουθούν να ισχύουν με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τροποποιούνται εφεξής σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις.

Αρθρο δεύτερο

Κινητή και ακίνητη περιουσία

Κτίρια, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, μηχανήματα, εργαλεία, υλικά, εξαρτήματα, συσκευές, σταθμοί αυτοκινήτων, συνεργεία, λεφφορεία, άλλα μεταφορικά μέσα και γενικά κάθε κινητό ή ακίνητο, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, περιέρχονται, αυτοδίκαια, την 1η Ιανουαρίου 2010 στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, εφόσον η αξία αυτών θα έχει αποσβεστεί. Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί την 31.12.2009, κατά την υποχρεωτική περιέλευση αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στον Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία.

Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή βάρους που τυχόν προκύψει από τη μεταβίβαση κατά τη λήξη της σύμβασης. Ειδικά για το φόρο προστιθέμενης αξίας έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α`).

Αρθρο τρίτο

Εργο

1. Στον Ο.Α.Σ.Θ. ανατίθεται:

α. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως περιγράφεται στον παρόντα νόμο.

β. Η προμήθεια και εκμετάλλευση του απαιτούμενου τροχαίου υλικού και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη συντήρηση και επισκευή αυτού.

γ. Η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου.

δ. Η είσπραξη και ο έλεγχος είσπραξης του κομίστρου και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

ε. Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται.

στ. Η οργάνωση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης.

2. Επίσης ο Ο.Α.Σ.Θ.:

α. Προτείνει προς το Σ.Α.Σ.Θ. τον καθορισμό νέων γραμμών, την κατάργηση λειτουργουσών, αλλαγές επί των διαδρομών, της συχνότητας δρομολογίων, των αφετηριών και των τερμάτων και των σταθμών μετεπιβίβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

β. Προτείνει προς το Σ.Α.Σ.Θ τον τύπο και τη μορφή των στεγάστρων που τοποθετούνται στις στάσεις των αστικών συγκοινωνιών. Στον Ο.Α.Σ.Θ. διατίθεται δωρεάν επαρκής επιφάνεια επί των στεγάστρων για την ανάρτηση, με δική του ευθύνη, έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού που αφορά τη λειτουργία του.

γ. Ενημερώνει εγγράφως και αποστέλλει στο Σ.Α.Σ.Θ οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την εκτελεσθείσα από αυτόν αστική συγκοινωνία κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Σ.Α.Σ.Θ..

3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει την εκτέλεση ετησίως, κατ` ελάχιστο, του συγκοινωνιακού έργου, που εκτελεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία (34.144.983) οχηματοχιλιόμετρα, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:

α. Οι διαδρομές, που κατ` ελάχιστον οφείλει να εκτελεί ο Ο.Α.Σ.Θ., είναι αυτές που εκτελεί κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι αποτυπωμένες στο Χάρτη, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με σημειωμένες επ` αυτού τη διαδρομή, την αφετηρία και το τέρμα κάθε γραμμής.

β. Η συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων στις λεωφορειακές γραμμές παραμένει, κατ` ελάχιστο, η ίδια με τη διενεργούμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπως είναι καταγεγραμμένη στο ειδικό παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Για την εκτέλεση της ανατεθείσας στον Ο.Α.Σ.Θ. αστικής συγκοινωνίας, αυτός πρέπει να διαθέτει 488 λεωφορεία, εκ των οποίων 285 διαξονικά (κανονικά) και 203 αρθρωτά. Εξ αυτών υποχρεούται να δρομολογεί, κατ` ελάχιστο, τα 430 στις ώρες της πρωινής και της μεσημβρινής αιχμής χειμερινής περιόδου (Σεπτέμβριος – Ιούνιος).

Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων μεταφοράς επιβατών, που, για τα 488 λεωφορεία, ανέρχονται σε 59.344, δεν δύναται να μειώνεται λόγω μεταβολών του αριθμού και του τύπου λεωφορείων (mini bus κ.λπ.).

Ο ως άνω αριθμός λεωφορείων δύναται να μεταβάλλεται κατά αριθμό και τύπο, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων μεταφοράς, μετά από πρόταση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν.3897/2010, ΦΕΚ Α 208/10.12.2012.

Αρθρο τέταρτο

Δαπάνες

Οι δαπάνες κάθε χρήσης, οι οποίες αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής, υπολογίζονται ως εξής:

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)

1. Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης (Α1)

Το κόστος ενοικίου, που αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως δαπάνη του Ο.Α.Σ.Θ. για την ενοικίαση των αμαξοστασίων και των γραφείων διοίκησης αυτού, μετά των παγίων εγκαταστάσεων, θα είναι για τις τρεις πρώτες χρήσεις από 1.1.2001 μέχρι 31.1.2003 του αυτού ύψους προς τις συναφείς δαπάνες που αναφέρονται στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης αυτού της 31.12.1999, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 15/2000 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Το άνω ποσό του ενοικίου αναπροσαρμόζεται από την 1.1.2004 κατ` έτος σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ., αναπροσαρμόζεται το ως άνω ποσό, εφόσον προκύψει ανάγκη μίσθωσης πρόσθετων χώρων αμαξοστασίων, λόγω αύξησης αριθμού κυκλοφορούντων λεωφορείων.

2. Δαπάνες Προσωπικού (Α2)

α. Αποτελείται από το σύνολο των ετήσιων δαπανών που προκύπτουν:

αα. Από την αμοιβή όλου του απασχολούμενου στον Ο.Α.Σ.Θ. προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ββ. Από τις πρόσθετες δαπάνες λόγω αποζημιώσεων αδειών, ασθενείας και γενικά κάθε αιτίας που απορρέει από την εργασιακή σχέση του ως άνω προσωπικού.

γγ. Από τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπέρ οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού, Ταμείου ή Κλάδου.

δδ. Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου (αποζημιώσεις του ν. 2112/1920).

εε. Από αποζημιώσεις προς εργαζομένους του Ο.Α.Σ.Θ., κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

β. Δεν αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως δαπάνη προσωπικού οποιαδήποτε παροχή δεν προβλέπεται από τις Σ.Σ.Ε.. Αναγνωρίζονται μόνο οι προγραμματισμένες υπερωρίες, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα, από το Σ.Α.Σ.Θ., προγράμματα δρομολόγησης.

γ. Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση σταδιακής προσαρμογής του αριθμού εργαζομένων, κατά ειδικότητα, στους συντελεστές που αναφέρονται παρακάτω. Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυτής, ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να συμπληρώνει τις θέσεις των αποχωρούντων, για οποιονδήποτε λόγο, εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ. μόνο εφόσον ο εναπομένων, κατά ειδικότητα, αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού που καθορίζεται από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Οι συντελεστές, με βάση τους οποίους καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε ειδικότητα, ορίζονται ως εξής:

αα. Οδηγοί: 1,70 άτομα ανά αριθμό βαρδιών. Ως αριθμός βαρδιών νοείται ο αριθμός των οχημάτων (σύνολο), που είναι σε κυκλοφορία κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες αιχμής από ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τη χειμερινή περίοδο ( Σεπτέμβριος – Ιούνιος).

ββ. Λοιπό προσωπικό κίνησης: 0,4 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο (Επόπτες – Σταθμάρχες – Ελεγκτές).

γγ. Διοικητικό – Βοηθητικό: 0,3 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο.

δδ. Τεχνικό: 0,5 άτομα ανά λεωφορείο. Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ελιγμοδηγοί.

Ως αριθμός κυκλοφορούντων λεωφορείων νοείται ο μέγιστος αριθμός των λεωφορείων που κυκλοφορεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολόγησης, κατά τις πρωινές ή μεσημβρινές ώρες αιχμής από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τη χειμερινή περίοδο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιούνται οι ως άνω συντελεστές, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ..

δ. Από την 1.1.2001 και εφεξής οι συνολικές δαπάνες προσωπικού, που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο με την παρούσα συμφωνία, δεν δύνανται να υπερβαίνουν αυτές της προηγούμενης χρήσης, προσαυξανόμενες κατά τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ. πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιείται βάσει κανονιστικής διάταξης (εξαιρουμένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας) μεταβολή των χρονικών ορίων και λοιπών κανόνων παροχής εργασίας, το, με την παρούσα παράγραφο, καθοριζόμενο ανώτατο όριο αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ., για την κάλυψη των εκ της ανωτέρω αιτίας δημιουργούμενων πρόσθετων δαπανών.

ε. Από τη συνολική δαπάνη προσωπικού αφαιρείται κάθε χρήση, χωρίς να συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας το κόστος από τη μείωση του προσωπικού, κατ` εφαρμογή της περίπτωσης γ` της παρούσας παραγράφου.

3. Πάγιες δαπάνες (Α3)

Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν:

α. Δημοτικό φόρο στάθμευσης και δημοτικά τέλη εν γένει.

β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων, Φ.Π.Α. οχημάτων και κάθε φόρο που τυχόν επιβάλλεται και επιβαρύνει την εκμετάλλευση των οχημάτων.

γ. Το σχηματισμό του ασφαλιστικού κεφαλαίου που δημιουργείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 716/1970, όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου ένατου της παρούσας σύμβασης.

4. Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4)

α. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός των δαπανών των περιπτώσεων Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ της παρούσας σύμβασης και αφορούν:

– Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, αναλώσιμα

– Υλικά γραφείων, εισιτηρίων, υφασμάτων, κ.λπ.

– Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού συντήρησης (φόρμες)

– Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων

– Φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση, τηλέφωνα

– Γάλα προσωπικού κίνησης, συντήρησης, κ.λπ.

– Εκπαίδευση προσωπικού

– Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών

– Δαπάνες εισιτηρίων

– Δαπάνες ελέγχου (Σώμα Ορκωτών Λογιστών, Ελεγκτών Μετόχων)

– Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων

– Εξοδα διαιτησίας, χαρτόσημο συναλλαγματικών δανείων, πρόσθετων τελών, κ.λπ. μικροέξοδα

– Ενοίκια γραφείων Κινήσεως και Σταθμαρχείων

– Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ.

– Γραφικά έντυπα

– Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

– Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών

– Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα

– Μηχανογράφηση μισθοδοσίας, κ.λπ. υπηρεσιών

– Γενικά κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί ο Ο.Α.Σ.Θ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του, σε υπηρεσίες, υλικά, αναλώσιμα κ.λπ. και δεν περιλαμβάνεται ρητά στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Σ.Α.Σ.Θ., αναγνωρίζονται επιπλέον δαπάνες, οι οποίες προσαυξάνουν αντίστοιχα τις γενικές δαπάνες της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου.

γ. Οι ετήσιες προμήθειες του Ο.Α.Σ.Θ., εξαιρουμένων των αναφερομένων στο κεφάλαιο Β` του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται με διαδικασίες και όρους, που θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή με κανονισμό προμηθειών, που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. θα καθορίσει με απόφασή του.

δ. Ως δαπάνες για τη χρήση του 2001 αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οι αντίστοιχες δαπάνες της χρήσης 1999, όπως αυτές προκύπτουν από τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και οι οποίες ανέρχονται σε δραχμές δύο δισεκατομμυρίων διακόσια δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (2.213.638.313.).

ε. Οι ως άνω δαπάνες για τις χρήσεις 2002 και εφεξής αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ίσες με τις δαπάνες κάθε προηγούμενης χρήσης, μειωμένες κατά ποσοστό:

α. Δύο τοις εκατό (2%) για τις χρήσεις 2002 έως 2005 και

β. Ενα τοις εκατό (1%) για τις χρήσεις 2006 έως και 2009.

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)

Για τον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών της παραγράφου αυτής, ως χιλιομετρική διάνυση λαμβάνεται το άθροισμα των χιλιομέτρων που πραγματοποιούνται κάθε ημερολογιακό έτος από το σύνολο των λεωφορείων. Σε αυτή υπολογίζεται και η διαδρομή των λεωφορείων, από τους σταθμούς στέγασης προς τις αφετηρίες ή τα τέρματα και αντιστρόφως, καθώς και τα υπηρεσιακά δρομολόγια.

Η ετήσια χιλιομετρική διάνυση αναγράφεται στα βιβλία του Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τα ημερήσια φύλλα κάθε οχήματος και τις ενδείξεις των χιλιομετρητών των λεωφορείων.

1. Δαπάνες καυσίμων (Β1)

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών προμήθειας των καυσίμων κίνησης των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ..

Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απόφασης έγκρισης της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας, αυτή εφαρμόζεται από τον Ο.Α.Σ.Θ..

2. Δαπάνες λιπαντικών (Β2)

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών προμήθειας των λιπαντικών συντήρησης των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ..

3. Δαπάνες ελαστικών (Β3)

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών προμήθειας ελαστικών και αναγόμωσης αυτών.

Ως ελάχιστη διάρκεια ζωής κάθε ελαστικού, με ενδιάμεση αναγόμωση αυτού, αναγνωρίζονται τα 150.000 χιλιόμετρα. Στον αριθμό των ελαστικών ανά λεωφορείο δεν συμπεριλαμβάνεται το εφεδρικό.

4. Οι ετήσιες προμήθειες του Ο.Α.Σ.Θ. σε καύσιμα, λιπαντικά και ελαστικά, καθώς και οι εργασίες αναγόμωσης ελαστικών, γίνονται με δημόσιους διαγωνισμούς, από τους οποίους αποδεικνύονται οι αντίστοιχες δαπάνες.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Γ)

1. Το επιχειρηματικό κέρδος εκάστης χρήσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ., από την 1.1.2001 και έως τη λήξη της παρούσας σύμβασης, υπολογίζεται:

α. Επί των εσόδων της προηγούμενης χρήσης από κόμιστρα και άλλες πηγές (εισπράξεις από εισιτήρια, κάρτες κ.λπ., έσοδα εκμισθωμένων λεωφορείων, έσοδα Ο.Α.Ε.Δ., έσοδα από διαφημίσεις, τόκοι εκ των καταθέσεων των πηγών εσόδων της παρούσας παραγράφου, λοιπά έσοδα) χωρίς Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης της αντισταθμιστικής καταβολής.

β. Επί του ύψους της λογιστικής αξίας κτήσεως των επενδύσεων (πάγια), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρήσης.

2. Ειδικά για τη χρήση του 2001 (1.1.2001 έως 31.12.2001) το επιχειρηματικό κέρδος υπολογίζεται:

α. Σε ποσοστό 12,248% επί των εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές, όπως αυτά καθορίζονται στον ισολογισμό της 31.12.1999 (12.246.270.831) και προσδιορίζονται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου, προσαυξημένα κατά δύο τοις εκατό (2%), δηλαδή επί του ποσού των δώδεκα δισεκοτομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (12.491.195.000) δραχμών.

β. Στο ποσοστό που θα προκύψει, ούτως ώστε υπολογιζόμενο επί της λογιστικής αξίας κτήσης των επενδύσεων (πάγια), όπως αυτή θα αποτυπωθεί στον ισολογισμό της 31.12.2000, να αποδίδει επιχειρηματικό κέρδος ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δραχμές.

3. Για τις χρήσεις 2002 και εφεξής:

α. Το επιχειρηματικό κέρδος της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα ορίζεται ως εξής:

αα. Αν τα κόμιστρα (εισιτήρια, κάρτες κ.λπ.) διατηρούνται σταθερά έναντι της προηγούμενης χρήσης, το ποσοστό θα είναι ακριβώς ίσο με αυτό της προηγούμενης χρήσης.

ββ. Αν τα κόμιστρα αυξάνονται έναντι της προηγούμενης χρήσης, τότε το ποσοστό του επιχειρηματικού κέρδους μειώνεται έτσι ώστε, αναγόμενο επί των προβλεπόμενων εσόδων χρήσης, όπως αυτά καθορίζονται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου έκτου της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, να προκύπτει επιχειρηματικό κέρδος ίσο με το επιχειρηματικό κέρδος της προηγούμενης χρήσης.

β. Το επιχειρηματικό κέρδος της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου, όπως θα προσδιοριστεί ως ποσοστό, διατηρείται σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Τα ποσοστά επιχειρηματικού κέρδους, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στρογγυλοποιούνται σε αριθμό με τρία δεκαδικά ψηφία. Οταν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθμός 5 έως 9, τότε το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα.

Δ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1. (α) Μεταφορικών μέσων (Δ1)

Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων και των άλλων μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας Ο.Α.Σ.Θ. ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια.

Ως αποσβεστέα αξία, κατ` έτος, των λεωφορείων και άλλων μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν από 1.1.2000 έως 31.12.2000 ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών, διαιρούμενη δια του δώδεκα (12).

Ως αξία κτήσης των λεωφορείων και άλλων μεταφορικών μέσων που έχουν αποκτηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι την 31.12.1999, λαμβάνεται η αξία που καθορίζεται, σύμφωνα με την προϊσχύουσα σύμβαση, με την αριθμ. 15/15.6.2000 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Ως μη αποσβεσθέν υπόλοιπο λαμβάνεται η ως άνω καθοριζόμενη αξία, αφαιρουμένων των μέχρι 31.12.2000 αποσβέσεων, ενώ η κατ` έτος αποσβεστέα αξία ισούται με το μη αποσβεσθέν υπόλοιπο διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

(β) Ακινήτων (Δ2)

Ως ακίνητα νοούνται τα οικόπεδα, κτίρια, περίπτερα, σταθμαρχεία και άλλα ακίνητα, μετά των παγίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτών.

Ως χρόνος απόσβεσης ορίζονται τα τριάντα (30) έτη.

Ως αποσβεστέα αξία κατ` έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια του τριάντα (30).

(γ) Μηχανημάτων και εργαλείων (Δ3)

Ως μηχανήματα και εργαλεία νοούνται οι αντλίες καυσίμων, τα μηχανουργικά εργαλεία, ως και πάσης φύσεως μηχανολογικός εξοπλισμός.

Ως χρόνος απόσβεσης ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια.

Ως αποσβεστέα αξία κατ` έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια δώδεκα (12).

Ειδικά η απόσβεση του μηχανογραφικού εξοπλισμού γίνεται εντός πέντε (5) ετών και ως αποσβεστέα αξία κατ` έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια πέντε (5).

2. Τα παραπάνω εξ αποσβέσεων ποσά εντάσσονται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 4 της συμβάσεως του ν. 3721/1957, όπως αυτό έχει σχηματισθεί μέχρι 31.12.2000, για τη χρηματοδότηση ανανέωσης στόλου και λοιπών παγίων αυτού. Τόκοι και κάθε είδους αποδόσεις των κεφαλαίων αυτών παραμένουν και προσαυξάνουν τον ίδιο λογαριασμό.

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία έχει αποκτηθεί συνολικά ή εν μέρει από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου, η απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά τα ποσά αυτά, δεν βαρύνει τις αντίστοιχες χρήσεις.

Αρθρο πέμπτο

Υπολογισμός ετήσιων δαπανών Ο.Α.Σ.Θ.

1. Οι δαπάνες κάθε χρήσης του Ο.Α.Σ.Θ. υπολογίζονται με τον εξής τύπο:

Δ = Α1 + Α2 + Α3 + Α4 + Β1 + Β2 + Β3 + Γ + Δ1 + Δ2 + Δ3

Οπου:

Α1 = ενοίκια αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης

Α2 = δαπάνες προσωπικού

Α3 = πάγιες δαπάνες

Α4 = γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων

Β1 = δαπάνες καυσίμων

Β2 = δαπάνες λιπαντικών

Β3 = δαπάνες ελαστικών

Γ = επιχειρηματικό κέρδος

Δ1 = αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

Δ2 = αποσβέσεις ακινήτων

Δ3 = αποσβέσεις μηχανημάτων και εργαλείων

όπως αυτές οι δαπάνες ορίζονται στο άρθρο τέταρτο της παρούσας οικονομικής συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση μείωσης των δαπανών του Ο.Α.Σ.Θ. έναντι της προηγούμενης χρήσης, πέραν των καθοριζομένων στην παρούσα οικονομική συμφωνία, το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή, τη μείωση αποδίδεται στην επόμενη χρήση, κατά ποσοστό:

α. Σαράντα τοις εκατό (40%) στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., καταβλητέο ως πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος.

β. Σαράντα τοις εκατό (40%) στους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Θ., ως πριμ παραγωγικότητας, και

γ. Είκοσι τοις εκατό (20%) στο Ελληνικό Δημόσιο με ισόποση μείωση της αντισταθμιστικής καταβολής της επομένης χρήσης.

3. Τοκοχρεολυτικές δόσεις εξόφλησης δανείων, που θα συνάψει ο Ο.Α.Σ.Θ. για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν επιβαρύνουν τις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής.

Αρθρο έκτο

Προϋπολογισμός ετήσιων εσόδων Ο.Α.Σ.Θ. για τον υπολογισμό της αντισταθμιστικής καταβολής

1. Για τον υπολογισμό των εσόδων της χρήσης του 2001, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου, λαμβάνονται ως έσοδα χρήσης 2000, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση α` παράγραφος 1 κεφάλαιο Γ` του άρθρου τέταρτου, τα έσοδα που καταγράφονται στον ισολογισμό της 31.12.1999 (12.246.270.031 δρχ.) προσαυξημένα κατά δύο τοις εκατό (2%), ήτοι δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (12.491.196.000) δραχμές.

2. Τα έσοδα έκαστης χρήσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περίπτωση α` παράγραφος 1 κεφάλαιο Γ` του άρθρου τέταρτου, καθορίζονται ως εξής:

α. Αν δεν γίνεται αναπροσαρμογή κομίστρων προσαυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) έναντι των εσόδων της προηγούμενης χρήσης.

β. Αν γίνεται αναπροσαρμογή κομίστρων, προσαυξάνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της διαφοράς κατά τύπο κομίστρου.

3. Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. σε οποιαδήποτε χρήση αυξήσει τα έσοδά του, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο, τα επιπλέον έσοδα της χρήσης αποδίδονται στην επόμενη χρήση κατά ποσοστό:

α. σαράντα τοις εκατό (40%) στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., ως πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος,

β. σαράντα τοις εκατό (40%) στους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Θ., ως πριμ παραγωγικότητας, και

γ. είκοσι τοις εκατό (20%) στο Ελληνικό Δημόσιο με ισόποση μείωση της αντισταθμιστικής καταβολής της επόμενης χρήσης.

Αρθρο έβδομο

Καθορισμός κομίστρων – Αντισταθμιστικής Καταβολής

1. Με σκοπό την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο τέταρτο της παρούσας σύμβασης, περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., υπολογίζεται το προσήκον κόμιστρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και για όλη τη διάρκεια της επόμενης χρήσης. Ειδικά για τη χρήση του 2001 ο καθορισμός των κομίστρων και της αντισταθμιστικής καταβολής δύναται να γίνει μέχρι 30.6.2001.

2. Για τον υπολογισμό του προσήκοντος κομίστρου ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτωβρίου τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών της επόμενης χρήσης, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις (στόχους αύξησης εσόδων και μείωσης δαπανών) και όλους τους όρους της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, προκειμένου να καθοριστούν κόμιστρα. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων για τη χρήση του 2001 θα γίνει μέχρι 30.4.2001.

3. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το προσήκον κόμιστρο, με την ίδια απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αντισταθμιστική καταβολή της επόμενης χρήσης. Η αντισταθμιστική καταβολή ισούται με τη διαφορά των δαπανών που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της παρούσας σύμβασης, μείον τα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του άρθρου έκτου της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση μειωμένων εσόδων ή αυξημένων δαπανών, πέραν αυτών που καθορίζονται με την παρούσα οικονομική συμφωνία, δεν αυξάνεται η καταβλητέα αντισταθμιστική καταβολή.

4. Η αντισταθμιστική καταβολή, η οποία εγκρίνεται κατά τα ανωτέρω για κάθε χρήση, καταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Θ. σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

5. Η αντισταθμιστική καταβολή έκαστης χρήσης επαναπροσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά συμψηφίζεται και συνυπολογίζεται στις έξι (6) τελευταίες δόσεις καταβολής της αντισταθμιστικής καταβολής της χρήσης, οι οποίες αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.

Με την ίδια απόφαση οριστικοποιείται και η αντισταθμιστική καταβολή της προηγούμενης χρήσης, η οποία συμψηφίζεται στην επόμενη καταβλητέα δόση.

6. Με την απόφαση καθορισμού των κομίστρων του Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να καθορίζονται μεγαλύτερης τιμής εισιτήρια, τα οποία θα πωλούνται αποκλειστικά από οδηγούς εντός των λεωφορείων, σε επιβάτες που δεν είναι εφοδιασμένοι με το προβλεπόμενο εισιτήριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετικό θέμα. Οι εισπράξεις από την πώληση των υπερτιμημένων εισιτηρίων αποτελούν έσοδο του Ο.Α.Σ.Θ…

Αρθρο όγδοο

Διάθεση αποθεματικών

1. Τα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 κεφάλαιο Β` παρ. γ` και κεφάλαιο Β` παρ. η` της κυρωθείσας με το ν.δ. 3721/1957 σύμβασης, όπως αυτό ισχύει, και καταγράφονται στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2000, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του Α` εξαμήνου του 2001.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την απόδοση των παραπάνω αποθεματικών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αρθρο ένατο

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο – Απόκτηση Αμαξοστασίων

1. Το άρθρο 5 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α`) τροποποιείται ως εξής:

“Για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά κινδύνων πυρός, αστικής ευθύνης λόγω ατυχημάτων με αυτοκίνητα αυτού, καθώς και για τις ίδιες ζημίες των αυτοκινήτων, συνιστάται δια του παρόντος ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία “ασφαλιστικό κεφάλαιο”. Ειδικά για την ασφάλεια πυρός των λεωφορείων και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, εφόσον αυτά παραμένουν στα αμαξοστάσια, επιτρέπεται από το κονδύλιο αυτό να ασφαλιστούν κατά πυρός, κατά ποσοστό 75% της αξίας τους, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο τούτο σχηματίζεται εκ ποσοστού 2% επί των ετήσιων εν γένει εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από της χρήσης 1970 έως και της χρήσης 2000 και από της χρήσης 2001 και εφεξής ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των δαπανών της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α` του άρθρου τέταρτου της παρούσας σύμβασης (δαπάνες προσωπικού). Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.. Αν το ασφαλιστικό κεφάλαιο υπερβεί το τριπλάσιο των ετήσιων κρατήσεων υπέρ του λογαριασμού αυτού, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την αντισταθμιστική καταβολή της επόμενης χρήσης, η οποία μειώνεται ισόποσα.

2. Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να προβεί στην έκδοση πλήρως αιτιολογημένης, με τεχνικοοικονομικά στοιχεία, απόφασής του, περί του εάν συμφέρει σε αυτόν να αποκτήσει με αγορά ή με χρηματοδοτική μίσθωση, τα αμαξοστάσια και γραφεία διοίκησης μετά των εγκαταστάσεων, που έχει μισθώσει από το συνεταιρισμό “ΗΡΑΚΛΗΣ”. Σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Θ. διαπιστώσει ότι συμφέρει η αγορά των ως άνω ακινήτων και λάβει σχετική απόφαση αγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, τότε θα υποβληθεί η ως άνω απόφαση, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2001, στους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι, με απόφασή τους, θα εγκρίνουν την αγορά ή μη των ως άνω ακινήτων και τους όρους απόκτησης αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη και του συνεταιρισμού “ΗΡΑΚΛΗΣ”.

Με την ίδια απόφαση θα καθορισθούν τα σχετικά με την απόσβεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο δέκατο

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται:

α. Στην αντικατάσταση από 1.1.2002 των λεωφορείων που συμπληρώνουν την ηλικία των δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας αυτών.

β. Στον εξοπλισμό με σύστημα κλιματισμού όλων των λεωφορείων που στις 31.12.2002 δεν συμπληρώνουν την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

γ. Στην προμήθεια, μετά την 1.1.2001, λεωφορείων εφοδιασμένων με σύστημα κλιματισμού και σύστημα πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων.

2. Μέχρι 30.6.2001 ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην κατάρτιση και έκδοση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ..ΟΧ.Υ.Κ. καθορίζει τις υπηρεσίες και τους όρους παροχής των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους καταναλωτές, καθώς επίσης και τη διαδικασία αποζημίωσης αυτών από τον Ο.Α.Σ.Θ..

Αρθρο ενδέκατο

Ελεγχος Ο.Α.Σ.Θ. από Ελληνικό Δημόσιο

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ανατίθεται, οποτεδήποτε, σε ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες ή άλλα ελεγκτικά όργανα, ο έλεγχος της διαχείρισης και λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ., ιδίως των στοιχείων που αφορούν τις δαπάνες ή τα έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. και κατ` επέκταση την αντισταθμιστική καταβολή.

2. Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από τους ελεγκτές το συντομότερο δυνατόν και να συνδράμουν στην απρόσκοπτη, έγκαιρη και ουσιαστική διενέργεια του ελέγχου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από τους τελευταίους.

3. Σε περίπτωση προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου δωδέκατου της παρούσας σύμβασης, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην παροχή όλων των αιτουμένων στοιχείων από τους ελεγκτές ή τους πραγματογνώμονες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση άρνησης του Ο.Α.Σ.Θ. να παρέχει τα ως άνω στοιχεία, εάν μεν έχει ασκήσει προσφυγή ο Ο.Α.Σ.Θ., το Διαιτητικό Δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της προσφυγής μέχρι την παροχή των αιτουμένων στοιχείων στους ελεγκτές και τη σύνταξη έκθεσης από αυτούς, εάν δε έχει ασκήσει προσφυγή το Ελληνικό Δημόσιο, το Διαιτητικό Δικαστήριο διατάσσει τη παροχή από τον Ο.Α.Σ.Θ. των αιτουμένων από τους ελεγκτές στοιχείων.

Αρθρο δωδέκατο

Διαιτησία

1. Το Ελληνικό Δημόσιο ή ο Ο.Α.Σ.Θ., για την άρση κάθε διαφωνίας επί της εφαρμογής της οικονομικής συμφωνίας του παρόντος νόμου, δύνανται να προσφύγουν σε τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο, που αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

β. Ενα (1) μέλος εκ των εν ενεργεία ή υπηρετησάντων μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και

γ. Ενα (1) μέλος εκ των εν ενεργεία ή υπηρετησάντων μελών του Αρείου Πάγου, οριζόμενο από τον Ο.Α.Σ.Θ..

2. Η αίτηση προσφυγής για επίλυση διαφοράς στο Διαιτητικό Δικαστήριο κοινοποιείται με απόδειξη παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών στον αντισυμβαλλόμενο και η εκδίκασή της ορίζεται μετά από διάστημα τοuλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών, εντός του οποίου δύναται να κατατεθεί, από το έτερο μέρος, σχετική τεχνική έκθεση – πραγματογνωμοσύνη, η οποία αξιολογείται κατά την εκδίκαση της προσφυγής.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις, ουσιαστικές και δικονομικές, που έχουν συμφωνηθεί στο άρθρο 15 της μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ελληνικού Δημοσίου συμβάσεως, της υπογραφείσης κατ` άρθρο 22 του ν.δ. 3721/1957 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3159/1955.

4. Η προβλεπόμενη αποζημίωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα στη διαιτησία.

Αρθρο δέκατο τρίτο

Καταγγελία της σύμβασης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 2 της υπογραφείσας, κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του ν.δ. 3721/1957, αρχικής συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. διατηρούνται σε ισχύ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

“δ. Για πράξεις ή παραλείψεις δια των οποίων ο Ο.Α.Σ.Θ. επιχειρεί να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.”

2. Καταγγελία της σύμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο συνεπάγεται εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης, που εφαρμόζονται στο συμβατικό χρόνο λήξης αυτής.

Αρθρο δέκατο τέταρτο

Τελικές διατάξεις

Από την υπογραφή της σύμβασης αυτής καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη και όρος, που έχει περιληφθεί στη σύμβαση που υπεγράφη κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του ν.δ. 3721/1957 και σε εκτέλεση του ν. 866/1979, καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη και όρος που έχει ρυθμιστεί με νόμο, προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ.”
Άρθρο 9
Ανάθεση έργου σε νέο φορέα

1. Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν δεχθεί να συνάψει τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάθεση της εκτέλεσης και εκμετάλλευσης των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ. σε άλλο φορέα.

2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου. Η ανάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2001.

3. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 8, η κυρωθείσα με το ν.δ. 3721/1957 οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτή παρατάθηκε με το ν. 866/1979, παρατείνεται μέχρι την ανάθεση του έργου στο νέο φορέα.
Άρθρο 10
Λοιπές διατάξεις

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται σε μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, του άρθρου 18 της αριθμ. 58930/480/15.4.1999 (ΦΕΚ 526 Β`) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που καλούνται εφεξής Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Ε.Ε.Υ.Ο. η εποπτεία και ο έλεγχος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και της επανεξέτασης επιτυχόντων στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης και πριν τη χορήγηση της άδειας οδήγησης, σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των Ε.Ε.Υ.Ο., η διαδικασία και τα όργανα επιλογής, οι προϋποθέσεις, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα επιλογής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

γ. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 – ΦΕΚ 289 Α`), εποπτεύει την επιλογή, επιμόρφωση, οργάνωση και το έργο των Ε.Ε.Υ.Ο..

δ. Η συμμετοχή των επιτυχόντων υποψηφίων οδηγών σε επανεξέταση, σύμφωνα με το στοιχείο α`, είναι υποχρεωτική. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των επανεξεταζομένων, το ελάχιστο ποσοστό των επανεξεταζομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ε. Οι προβλεπόμενες στο στοιχείο α` αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται παραλλήλως και από τους Επιθεωρητές – Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

στ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, στους επιθεωρητές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και στους υποψήφιους οδηγούς. Με το σύστημα κυρώσεων καθορίζονται:

αα. Για τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτού υποψηφίων οδηγών, η οποία μπορεί να είναι προσωρινή ή και οριστική σε περίπτωση υποτροπής.

ββ. Για τους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ..

γγ. Για τους υποψήφιους οδηγούς, η στέρηση του δικαιώματος απόκτησης της άδειας οδήγησης, η παραπομπή αυτών σε επανεξέταση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2669/1999, καθώς και η υποχρέωση παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης προ της επανεξέτασης.

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των Ε.Ε.Υ.Ο., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ν.δ. 638/1970 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 19.1.2013 με το άρθρο 20 παρ.1 εδ.α του ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ Α΄101/27/04/2012)

2. Επιτρέπεται η ταξινόμηση καινουργών διασκευασμένων επιβατικών αυτοκινήτων ή μεταχειρισμένων που έχουν διασκευαστεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό ή η διασκευή κυκλοφορούντων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, που προορίζονται για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με απόφαση του Υπουονού Μεταφοοών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την έγκριση της διασκευής, την ταξινόμηση και κυκλοφορία των ως άνω αυτοκινήτων.

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α`) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Η πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που έχουν έδρα το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα.

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, δεν διατυπώσει την πρότασή του στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Νομάρχης, μετά από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει και χωρίς την πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου ότι παρήλθε η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία ή αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο δήμο.”

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2465/1997, όπως αυτή προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 102/1973 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 και το άρθρο 18 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α`), καταργείται.

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“Η χορήγηση στους φορείς της παραγράφου 1 άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.”

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, επιχειρήσεις), στα οποία μπορεί να δίδεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, για τη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτούς έργο.

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

7. Στο άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294 Α`) προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής:

“12. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.π.δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους.

Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου.”

8. α. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α`), εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και στις εταιρείες ή επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα που εκτελούν ως φορείς ή διαχειρίζονται για λογαριασμό αυτού την εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων του προαστιακού σιδηροδρόμου που εξυπηρετεί τις εξής διαδρομές:

– Πειραιά – Αθήνα – Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών – Αεροδρόμιο Σπάτων (Μαρκόπουλο – Λαύριο)

– Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών – Οινόη – Χαλκίδα

– Οινόη – Θήβα

– Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών – Ισθμός – Κόρινθος Κιάτο

– Ισθμός – Λουτράκι

Ολες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουσες, για τον Ο.Σ.Ε. και τις πιο πάνω εταιρείες, διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τη συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων στις διαδικασίες των απαλλοτριώσεων, που κηρύσσονται υπέρ του Ο.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν. Οπου στις προαναφερόμενες διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Πολιτισμού νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπου αναφέρονται “Οργανα και Υπηρεσίες” νοούνται τα Οργανα και οι Υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών.

β. Επί των απαλλοτριώσεων των ως άνω εταιρειών, των οποίων οι διαδικασίες κήρυξης ή συντέλεσης δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται εφεξής οι διατάξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α`, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 6 (υποπαράγραφος 1) του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α`), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α`).

Σχετικό: παρ.5 άρθρ.5 Ν.2947/2001,ΦΕΚ Α 228/9.10.2001

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Τα οδικά οχήματα επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αυτοκίνητα οχήματα, και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, για τα μηχανήματα έργων, μπορεί να επιτρέπεται η έλξη περισσοτέρων του ενός ρυμουλκουμένων και να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία των συρμών αυτών.”

10. Στο άρθρο 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α`), όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο ιδ` ως εξής:

“ιδ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται και άλλες δαπάνες που είναι σχετικές με τις δραστηριότητες και το αντικείμενο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.”

11. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α`), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ο Δήμος Καλυβιών – Θορικού περιλαμβάνεται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.”

12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α`) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

“Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εταιρειών με αντικείμενο την παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών, που δεν έχουν σχέση με το μεταφορικό του έργο.”

13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 και μετά τη φράση “μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιογράμμων” προστίθεται η φράση “ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιογράμμων”.

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Αν δικαιούχοι των νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, με έδρα πρωτεύουσα νομού ή με διοικητική μονάδα με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή, άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι φυσικά πρόσωπα, χορηγείται μία άδεια σε δύο (2) δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Στους πολύτεκνους με έξι (6) παιδιά και άνω χορηγείται ακέραιη άδεια. Ακέραιες είναι οι χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της περίπτωσης β` της προηγούμενης παραγράφου.”

15. Στο άρθρο 19 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α`) προστίθεται η εξής παράγραφος:

“10. Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στην οποία υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. και μετά την αποχώρησή τους από αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2671/1998.

16. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α`) και μετά τη φράση “………. στο Συνήγορο του Πολίτη,” προστίθεται η φράση “….. …… στο Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών”.

17. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Η ειδική κατ` αποκοπή αμοιβή του ανωτέρω εδαφίου καταβάλλεται επίσης:

α) Στους Επιθεωρητές – Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., που διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

β) Στους απασχολουμένους, με οποιαδήποτε σχέση, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στους οποίους ανατίθεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η εκτέλεση του ειδικού έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είτε εκτελούν το έργο ως εξεταστές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής είτε υπό τη μορφή βοηθητικού έργου.”

18. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α`) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2001.
Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

1. Μετά το άρθρο 191 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α`) προστίθεται άρθρο 191α, το οποίο έχει ως εξής:

“Αρθρο 191α Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικά διατάγματα ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία Κανονισμοί και Εγχειρίδια του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities J.A.A.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εισάγονται στο εθνικό δίκαιο τα Παραρτήματα (Annexes) και Τεχνικά Εγχειρίδια (Documents and Circulars) της Σύμβασης του Σικάγο “περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας”, η οποία κυρώθηκε με το ν. 211/1947 (ΦΕΚ 35 Α`), καθώς και οι αποφάσεις και οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL).”

2. Στο τέλος του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 “Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα κ.λπ.” (ΦΕΚ 202 Α`) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

“7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, συνιστάται περιφερειακή Μονάδα της Υ.Π.Α., με έδρα το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα ως Αεροπορική Αρχή. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται το επίπεδο οργάνωσης της Μονάδας, οι αρμοδιότητες αυτής, η διάρθρωση και η στελέχωσή της, καθώς και ο τρόπος σύνδεσής της με την Κεντρική Υπηρεσία της Υ.Π.Α.. Η σύσταση της Μονάδας αυτής δεν συνεπάγεται αύξηση οργανικών θέσεων της Υ.Π.Α..

Η Μονάδα είναι η εποπτική και ρυθμιστική Αρχή στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου και τη συστηματική διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφάλειας και προστασίας των πτήσεων και του Αερολιμένα. Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται “ο Διοικητής του Αερολιμένα” ή “ο Αερολιμενάρχης” στα πλαίσια άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, εννοείται για το Διεθνή Αερολιμένα στα Σπάτα, ο Προϊστάμενος της κατά τα ανωτέρω Αεροπορικής Αρχής.”
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

1. Του άρθρου 15 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α`).

2. Των άρθρων 3 και 4 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α`).

3. Του π.δ. 84/1973, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 600/1976 (ΦΕΚ 219 Α`).

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 866/1979.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α`).

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α`).

7. Του π.δ. 505/1979 (ΦΕΚ 152 Α`).

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 και το άρθρο 18 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α`).

9. Κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Άρθρο 13

Στο άρθρο 18 του ν. 1959/1991, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να συνεργάζονται, για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας προς τους ασφαλισμένους τους, με άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οχήματα οδικής βοήθειας.”
Άρθρο 14

Στο τέλος του στοιχείου γ` της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α`) προστίθεται στοιχείο δ`, που έχει ως εξής:

“δ. Εως την 31.12.2001, το στοιχείο Ζ` της παραγράφου 8 του δεύτερου άρθρου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α`), όπως ισχύει, και μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του διαμορφωθέντος αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2000.”
Άρθρο 15
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε επί μέρους άρθρα αυτού.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ