ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2897 ΦΕΚ Α`69/6.4.2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αγκυρα στις 20 Ιανουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αποκαλούμενες στο εξής ως τα Μέρη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και των στενών σχέσεων μεταξύ των λαών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψιν το Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και τις Συστάσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον τουρισμό και τα διεθνή ταξίδια, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 1963, τις σχετικές διατάξεις της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι την 1η Αυγούστου 1975, και τις διατάξεις του Χάρτη των Παρισίων του 1990 για μία Νέα Ευρώπη,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν μία στενή και αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα Μέρη, στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών τους, θα επιδιώκουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.

ΑΡΘΡΟ 2

Τα Μέρη θα διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των χωρών τους, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενθαρρύνονται και θα οργανώνονται αμοιβαίες επισκέψεις, συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ φορέων που λειτουργούν στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, και προκειμένου να γίνουν αμοιβαίως γνωστοί οι αντίστοιχοι τουριστικοί πόλοι έλξης και τα αξιοθέατά τους, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την τουριστική προβολή μεταξύ των χωρών τους μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και διαφημιστικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα Μέρη θα γνωστοποιούν το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που προβλέπονται από τους νόμους και κανονισμούς τους και θα πληροφορούν το ένα το άλλο σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες για τέτοιες επενδύσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα Μέρη θα δώσουν έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ επιχειρήσεων, οργανώσεων και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξασφάλιση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικολογικός τουρισμός, ο τουρισμός των νέων, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.λπ..

ΑΡΘΡΟ 6

Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την έρευνα, τις στατιστικές και τη νομοθεσία στον τομέα του τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Προς το σκοπό αυτό θα εγκαινιάσουν ένα πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ των αντίστοιχων φορέων τους που είναι αρμόδιοι για παρόμοια κατάρτιση.

Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ταξίδια και παρακολούθηση ειδικά δομημένων σεμιναρίων, που θα αποσκοπούν στο να προσφέρουν στους συμμετέχοντες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των σχετικών κλάδων του τουριστικού τομέα της κάθε χώρας.

ΑΡΘΡΟ 8

Τα Μέρη συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για μία βαθύτερη αμοιβαία πολιτιστική προσέγγιση ως βασικό κίνητρο για τα ταξίδια και τον τουρισμό και δεσμεύονται να ενθαρρύνουν μία παρόμοια προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενθαρρύνονται, μεταξύ άλλων, και θα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμοιβαίας τουριστικής κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα Μέρη, προκειμένου να προωθήσουν τη ροή τουριστών από τρίτες χώρες στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των τουριστικών τομέων των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους στα πλαίσια της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΑΡΘΡΟ 10

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα του “γιώτινγκ”, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11

Μία Μικτή Επιτροπή Τουρισμού, αποτελούμενη από ίσο αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων από κάθε Μέρος θα κετευθύνει και θα επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Στις συναντήσεις της εν λόγω Μικτής Επιτροπής Τουρισμού μπορούν επίσης να συμμετέχουν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τουριστικού τομέα. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε καθεμία από τις δύο χώρες και σε χρόνο που θα συμφωνείται δια της διπλωματικής οδού.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της θέσης,της σε ισχύ και στο εξής θα ανανεώνεται αυτομάτως κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί με γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού από ένα από τα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου.

Υπεγράφη εις διπλούν στην κγκυρα, στις 20 Ιανουαρίου 2000, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΤΙΕΜ

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παράγραφος πρώτη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 5 Απριλίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ