ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2893 ΦΕΚ Α` 50/16.3.2001

Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού με τροποποίηση της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ 1995).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο σχετικό με τροποποίηση της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 29 Σεπτεμβρίου 1995, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπογραφέν στο Μόντρεαλ στις 29 Σεπτεμβρίου 1995

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ στην Τριακοστή Πρώτη Σύνοδό της στο Μόντρεαλ στις 22 Σεπτεμβρίου 1995,

ΛΑΒΟΥΣΑ ΥΠ` ΟΨΙΝ ότι αποτελεί γενική επιθυμία των Συμβαλλόμενων Κρατών να προβλεφθεί διάταξη ότι η Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου 1944, διατίθεται στο αυθεντικό αραβικό κείμενο,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ αναγκαία την τροποποίηση της εν λόγω Συμβάσεως για τον προαναφερθέντα σκοπό,

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 94

(α) της προαναφερθείσης Συμβάσεως, την ακόλουθη προταθείσα τροποποίηση της Συμβάσεως:

Αντικαταστήστε το παρόν κείμενο της τελευταίας παραγράφου της Συμβάσεως με:

“Εγινε στο Σικάγο, την έβδομη ημέρα του Δεκεμβρίου 1944, στην αγγλική γλώσσα. Τα κείμενα αυτής της Συμβάσεως συντεταγμένα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά. Τα κείμενα αυτά θα κατατεθούν στα αρχεία της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και επικυρωμένα αντίγραφα θα διαβιβασθούν από αυτήν την Κυβέρνηση στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών που θα υπογράψουν ή θα προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή στην Ουάσιγκτον, D.C.”.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Αρθρου 94 (α) της εν λόγω Συμβάσεως, σε εκατόν είκοσι δύο τον αριθμό των Συμβαλλόμενων Κρατών, με των οποίων την επικύρωση η προταθείσα προαναφερθείσα τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ, και

3. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας συντάξει Πρωτόκολλο, στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, καθεμία από τις οποίες θα θεωρείται εξίσου αυθεντική, περιλαμβάνοντας την προτεινόμενη παραπάνω τροποποίηση, ως και τα κατωτέρω θέματα.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, σε εφαρμογή της προαναφερθείσης πράξεως της Συνελεύσεως,

Το παρόν Πρωτόκολλο συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού.

Το Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για επικύρωση από οποιοδήποτε Κράτος έχει επικυρώσει ή έχει προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση περί Διεθνούς Πόλιτικής Αεροπορίας.

Τα όργανα της επικύρωσης θα κατατίθενται στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ σε σχέση με τα Κράτη που το έχουν επικυρώσει την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί το εκατοστό εικοστό δεύτερο όργανο επικύρωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιεί αμέσως σε όλα: τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνία καταθέσεως κάθε επικύρωσης του Πρωτοκόλλου.

Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει αμέσως σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη της εν λόγω Συμβάσεως την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ.

Σχετικά με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, το Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση του οργάνου επικυρώσεως του στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο Πρόεδρος της προαναφερθείσης Τριακοστής Πρώτης Συνόδου της Συνελεύσεως και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τη Συνέλευση, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο.

ΕΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ την εικοστή ενάτη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού ενενηκοστού πέμπτου, σε ενιαίο εγχειρίδιο στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, με κάθε κείμενο εξίσου αυθεντικό. Το Πρωτόκολλο θα παραμείνει κατατεθειμένο στα αρχεία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και επικυρωμένα αντίγραφα αυτού θα αποσταλούν από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Κράτη – Μέρη της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την εβδόμη ημέρα του Δεκεμβρίου 1944.

Thorgeir Palsson PhiIippe Rochat

Πρόεδρος της 31ης Γενικός Γραμματέας Συνόδου της Συνελεύσεως

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας το εκατοστό εικοστό δεύτερο όργανο επικύρωσης αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔPΟΣ ΤHΣ ΔHMΟKPAΤIΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ