Νόμος 289 ΦΕΚ Α΄76/3.4.1976
Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθορίων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Γενικαί διατάξεις. Δημιουργία περιοχής Ε`.

Άρθρον 1
Εντασσόμεναι Περιφέρειαι.
Εις τας διά των Ν.Δ. 1078/1971 “περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως ” και 1312/ 1972 ” περί νέων μέτρων πρόςενίσχυσιν περιφερειακής αναπτύξεως “, δημιουργηθείσαςπεριοχάς Α`, Β`, Γ`, και Δ` προστίθεται διά του παρόντος και περιοχή Ε`, εις ήν εντάσσονται ολόκληροι αι περιφέρειαι των νομών Εβρου, Ξάνθης, Ροσόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Άρθρον 2
Υπακτέαι επιχειρήσεις. Διαδικασία υπαγωγής.

1. Βιομηχανικαί, βιοτεχνικαί, μεταλλευτικαί, λατομικαί, τουριστικαί, γεωργικαί, κτηνοτροφικαί, πτηνοτροφικαί και σηροτροφικαί επιχειρήσεις, υφιστάμεναι ή ιδρυόμεναι εις την περιοχήν Ε` ή μεταφερόμεναι εις αυτήν εξ ετέρων περιοχών της Χώρας, δύναται να υπαχθώσιν εις τας εν αυτώ προϋποθέσεις, αφ` όσον πραγματοποιούν νέας παραγωγικάς επενδύσεις εντός της περιοχής Ε`.

2. Ως επιχειρήσεις θεωρούνται και τμήματα επιχειρήσεων, λειτουργουσών εκτός της περιοχής Ε` μεταφερόμενα εις ταύτην, ως και ιδρυόμενα αυτοτελή τμήματα επιχειρήσεων λειτουργουσών, κατά την έναρξιν εφαρμογής του παρόντος, εντός της περιοχής Ε`.

3. Διά την υπαγωγήν επιχειρήσεως ή τμήματος αυτής εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται προηγουμένη απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, εκδιδομένη μετά γνώμην της επιτροπής [του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2687/1953 “περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού”].

4. Προς έκδοσιν της ως άνω αποφάσεως, απαιτείται η υπό του ενδιαφερομένου υποβολή εις την Υπηρεσίαν Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού, απ` ευθείας ή διά των κατά τόπους Υπηρεσιών Περιφερειακής Αναπτύξεως, αιτήσεως περιεχούσης άπαντα τα αναγκαία διά την μόρφωσιν γνώμης περί της επιχειρήσεως στοιχεία, ήτις τίθεται υπ` όψιν και της Κεντρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως του Υπουργείου Συντονισμού της εισαγωγής του θέματος εις την ως άνω Επιτροπήν.

5. Διά της ως άνω αποφάσεως γίνεται δεκτή εν όλω ή εν μέρει ή μετά τροποποιήσεων ή απορρίπτεται η ως άνω αίτησις. Δύναται δε, να τίθενται και όροι, κατά την κρίσιν του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, διά την υπαγωγήν της ενδιαφερομένης επιχειρήσεων εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου ή εις τινας εξ αυτών.

6. Η περί υπαγωγής επιχειρήσεώς τινος εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, εκδίδεται εφ` όσον κατά την ελευθέραν κρίσιν του, η υπαγωγή αύτη είναι σκόπιμος διά την προώθησιν των γενικωτέρων σκοπών αναπτύξεως των εν άρθρω 1 περιοχών . Η απόφασις αύτη επέχει και θέσιν αδείας σκοπιμότητος.

7. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως πρός τους όρους της ως άνω αποφάσεως, παύουν αναδρομικώς ή μόνον διά το μέλλον αι ευνοϊκαί ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εν όλω ή εν μέρει κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, εκδιδομένης, αυτεπαγγέλτως κατά τους όρους και την διαδικασίαν των παραγράφων 3 έως και 6 του παρόντος άρθρου. Οι κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου τεθέντες όροι δύναται να τροποποιώνται επί το ευνοϊκώτερον διά τον επενδυτήν, ουχί όμως πέραν των υπό του παρόντος νόμου τιθεμένων ορίων ή να αίρωνται αι εκ της μη τηρήσεως αυτών συνέπειαι δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, εκδιδομένων κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν.

Άρθρον 3
Εννοια επενδύσεως.

1. Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου ως επένδυσις νοείται η εντός της περιοχής Ε` τοιαύτη διά την ανέγερσιν κτιριακών εγκαταστάσεων ή την αγοράν ακινήτων ή την απόκτησινκαινουργών μηχανημάτων ή ετέρων καινουργών περιουσιακών στοιχείων, χρησίμων διά την ίδρυσιν, επέκτασιν εκσυγχρονισμόν ή ανάπτυξιν, υφισταμένης τοιαύτης εξ ετέρας περιοχής εις την περιοχήν Ε`.

2. Η έναρξις πραγματοποιήσεως των επενδύσεων τούτων δέον να λάβηχώραν μετά την υποβολήν της αιτήσεως πρόςέκδοσιν της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου υπουργικής αποφάσεως, εξαιρέσει της αγοράς του απαιτουμένου ακινήτου, ούτινος η απόκτησις δύναται να ανατρέχη εις προγενέστερονχρόνον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Φορολογικά και λοιπά κίνητρα.

Άρθρον 4
Εκπτώσεις – Προϋποθέσεις.

1. Αι εν παραγρ. 1 του άρθρου 2 επιχειρήσεις, πλήν των ξενοδοχειακών της νήσου Ρόδου, αίτινες, υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, ήθελον πραγματοποιήσει εντός πενταετίας από της υποβολής της οικείας αιτήσεώς των διά την τοιαύτην υπαγωγήν, νέας επενδύσεις, δικαιούνται να εκπέσουν εκ των καθαρών κερδών ποσοστόνεκατόνπεντήκοντα επί τοις εκατόν (150 % ) της αξίας των διά ταύτας πραγματοποιηθεισών δαπανών.

2. Αι αυταί επιχειρήσεις, πραγματοποιούσαι επενδύσεις, πρόςσχηματισμόν κεφαλαίου κινήσεως,να εκπίπτουν εκ των καθαρών κερδών ποσοστόν είκοσι πέντε επί τοίςεκατόν (25%) επί της αξίας των πραγματοποιουμένων επενδύσεων.

3. Αι εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκπτώσεις παρέχονται υπό την προυπόθεσιν ότι :
α) Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων πρόςσχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, την υποχρεωτικήνδιανομήν μερίσματος εις τους μετόχους ή των απολήψεων επί προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης ή ατομικών επιχειρήσεων.
β) Ενεργούνται εκ των κερδών της διαχειριστικής χρήσεως καθ` ήνεγένετο η επένδυσις. Εν περιπτώσει μη πραγματοποιήσεως κερδών κατά την διαχειριστικήν ταύτην χρήσιν ή ανεπαρκείας τούτων , η έκπτωσις επί της αξίας των παγίων στοιχείων ενεργείται κατά το όλον ή το απομένον υπόλοιπον αυτής εκ των κερδών των αμέσως επομένων κατά σειράν διαχειριστικών χρήσεων μέχρι καλύψεως των εν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζομένωνπρόςέκπτωσιν ποσοστών της αξίας των επενδύσεων.
γ) Εμφανίζονται εις διακεκριμένους λογαριαδμούς των βιβλίων της επιχειρήσεως.

4. Προκειμένου περί επιχειρήσεων τηρουσών βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων , αι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί των οπωσδήποτε προκυπτόντων οριστικώς καθαρών κερδών αυτής, εφαρμοζομένου και εν προκειμένω του υπό στοιχείον (β) εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5. Επί μικτών επιχειρήσεων αι εκπτώσεις ενεργούνται επί των κερδών του κλάδου της επιχειρήσεως, ο οποίος, εάν ήτο αυτοτελής επιχείρησις, θα ετύγχανε των κατά τας παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκπτώσεων.

6. Εν αδυναμία λογιστικού διαχωρισμού των εξ εκάστου κλάδου προκυπτόντων κερδών, ταύτα υπολογίζονται δι` επιμερισμού του συνόλου των κερδών της επιχειρήσεως βάσει των ακαθαρίστων εσόδων εκάστου κλάδου.

7. Αι κατά τας παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ενεργηθείσαι εκπτώσεις προστίθενται εις τα κέρδη της επιχειρήσεως και υπόκεινται εις φορολογίαν.
α) Κατά την διαχειριστικήνχρήσιν καθ` ήν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται εκ της περιοχής Ε` εις ετέραν περιοχήν, εφ` όσον η μεταφορά εγένετοπρό της παρελεύσεως πενταετίας από του έτους εντός του οποίου απεκτήθησαν ταύτα.
β) Κατά την διαχειριστικήνχρήσιν καθ` ήν μεταφέρεται επιχείρησις ή τμήμα ταύτης εκ της περιοχής Ε` εις ετέραν τοιαύτην.
γ) Κατά την διαχειριστικήνχρήσιν, καθ` ήν τα δευτέρας κατηγορίας του ΚώδικοςΦορολογικων Στοιχείων βιβλία της επιχειρήσεως ήθελον κριθή ανειλικρινή, διά το ποσόν της κατά την χρήσιν ταύτην γενομένης εκπτώσεως.
δ) Κατά την διαχειριστικήνχρήσιν καθ` ήνεγένετο διανομή ή καθ` οιονδήποτε τρόπον ανάληψις, διά το διανεμηθέν ποσόν.
ε) Κατά την διαχειριστικήνχρήσιν καθ` ήνεξεποιήθησαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εφ` όσον η εκποίησις έλαβε χώρανπρό της παρελεύσεως πενταετίας από του έτους εντός του οποίου ηγοράσθησαν ή απεκτήθησαν ταύτα, καθ` ό ποσόν η έκπτωσις αντιστοιχεί εις την αξίαν των παγίων τούτων στοιχείων. Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου της παρούσης περιπτώσεως (ε) δεν εφαρμόζεται εφ` όσον η επιχείρησιςήθελεν αντικαταστήσει τα εκποιηθέντα στοιχεία, το αργότερον εντός διμήνου από της λήξεως της διαχειριστικής περιόδου, καθ` ήν έλαβε χώραν η εκποίησις, διά νέων τοιούτων, ίσης τουλάχιστον αξίας, πληρούντων τας προυποθέσεις του άρθρου 3.

8. Επενδύσεις πραγματοποιθείσαι υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων εις τας περί ών το άρθρον 1 περιοχάς, κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 1078/1971, μέχρις υπαγωγής των εις τας διατάξεις του παρόντος, διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 4 του Ν.Δ. 1078/1971.

9. Επενδύσεις πραγματοποιηθείσαι υπό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων εις τας περί ών το άρθρον 1 περιοχάς, κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 1313/1972, μέχρις υπαγωγής των εις τας διατάξεις του παρόντος, διέπονται υπό των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 4 του Ν.Δ. 1313/1972.

10. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ορίζονται τα του ενεργούντος την έκπτωσινυποβλητέα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα διά τον έλεγχον στοιχεία και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά τον έλεγχον στοιχεία και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

11. Επιχειρήσεις υφιστάμεναι ή ιδρυόμεναι εις τας περιοχάς των εν τω άρθρω 1 Νομών και μη υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν απολαύουσαι των κινήτρων των περιοχών Γ` ή Δ` των Ν.Δ. 1078/1971, 1312/1972 και 1313/1972, ως ισχύουν, κατά περίπτωσιν.

Άρθρον 5
Μείωσις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.

1. Επιχειρήσεις υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, προβαίνουσαι εις την αγοράν ακινήτων κειμένων εις την περιοχήνΕ`εντός πενταετίας από της υπαγωγής των , καταβάλλουν τον κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1521/1950 ” περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων”, ως ούτος εκυρώθη διά του Ν. 1587/1950, ως ισχύει, επιβαλλόμενονφόρονμειωμένον κατά ποσοστόνπεντήκοντα επί τοις εκατόν (50 % ).
Η μείωσις από του φόρου μεταβιβάσεως χωρεί υπό την προυπόθεσιν ότι το ακίνητον θα χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς διά τας ανάγκας της επιχειρήσεως επί μίαν πενταετίαν.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί αγοράς ακινήτων κειμένων εις την νήσονΡόδον, εφ` όσον ταύτα θα χρησιμοποιηθούν διά τουριστικήνεκμετάλλευσιν.

3. Εν περιπτώσει καθ` ήν η επιχείρησις ήθελε μεταβιβάσει το ακίνητονπρός τρίτον πρό της παρόδου πενταετίας από της αγοράς ή χρησιμοποιήσει τούτο διά τουριστικήνεκμετάλλευσιν εις την νήσονΡόδον, υποχρεούται εις την καταβολήν του φόρου μεταβιβάσεως, ούτινοςαπηλλάγη κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1, μετά προσθέτου, ίσου πρός το ήμισυ του φόρου τούτου.Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο φόρος (κύριος και πρόσθετος) καταβάλλεται διά δηλώσεως του υποχρέου, υποβαλλομένης πρό της μεταβιβάσεως του ακινήτου ή εντός τριμήνου από της χρησιμοποιήσφεώς του διά τουριδτικήνεκμετάλλευσιν εις την νήσονΡόδον. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οσάκις αι επιχειρήσεις αύται ήθελον μεταβιβάσει το αγορασθέν ακίνητον ή χρησιμοποιήσει τούτο διά τουριστικήνεκμετάλλευσιν εις την νήσονΡόδον, κατόπιν αδείας των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών, χορηγουμένης κατά την διαδικασίαν των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών δύναται να καθορίζωνται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 6
Μείωσις Φόρου Κύκλου Εργασιών.

1.Ο Φόρος Κύκλου Εργασιών έπι των ακαθαρίστων εσόδων των εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπαγομένων επιχείρήσεων, εξαιρέσει των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της νήσου Ρόδον, μειούται επί πενταετίαν, υπολογιζομένην από της ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας της εις τον νόμον τούτον υπαχθείσης επιχειρήσεως, κατά εβδομήκοντα πέντε έπι τοις εκατόν (75ο/ο). Εις την μείωσιν αυτήν περιλαμβάνεται και ή τοιαύτη του Άρθρου 9 του Ν.Δ. 1080/1971, ως ισχύει.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ Α 232).

2. Αι περί ων η παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 289/1976 επιχειρήσεις, αι οποίαι λειτουργούν εις την Ε` περιοχήν προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται εις το μειωμένονποσοστόν φόρου της προηγουμένης παραγράφου, εξαιρέσει των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της νήσου Ρόδου. 3. Η διάταξις της παρ.2 του παρόντος άρθρου ισχύει επί πενταετίαν από 1ης Ιαν. 1977.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 542/1977.

Άρθρον 7
Κάλυψις δαπάνης κτιριακών εγκαταστάσεων. Εις τας επιχειρήσεις τας υπαγομένας εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαιρέσει των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και πραγματοποιούσας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 νέας επενδύσεις εις την περιοχήν Ε` παρέχεται υπό του Δημοσίου ενίσχυσις δια την κάλυψιν μέρους της δαπάνης ανεγέρσεως των βιομηχανοστασίων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων των εξυπηρετουσών τας ανάγκας της επιχειρήσεως. Η ενίσχυσις αύτη δύναται να ανέρχηται έως τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν (40%) της δαπάνης ανεγέρσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν δύναται να υπερβή εν πάση περιπτώσει το ποσόν των τετρακοσίων (400) δραχμών κατά κυβικόν μέτρον.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 9 του Ν. 1116/1981 (ΦΕΚ Α 8).

Άρθρον 8
Κάλυψις επιβαρύνσεως εκ τόκων επί συνομολογουμένων δανείων ή πιστώσεων.

1. Επιχειρήσεις, υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαιρέσει των ξενοδοχειακών της νήσου Ρόδου πραγματοποιούσαι νέας επενδύσεις εις την περιοχήν Ε`, δύναται να τύχουν ενισχύσεως εκ μέρους του Δημοσίου διά καλύψεως μέρους της εκ τόκων επιβαρύνσεώς των επί των συνομολογουμένωνπρόςπραγματοποίησιν των επενδύσεων ομολογιακών δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων παρ` ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών ή επιχειρήσεων. Η ενίσχυσις δύναται να ανέρχηται μέχρις επτά (7) ποσοστιαίων μονάδων, πάντοτε όμως το εις βάρος της δανειζομένης επιχειρήσεως απομένον τμήμα του επιτοκίου δεν δύναται να είναι κατώτερον του ενός επί τοις εκατόν (1 %).

2. Αιτήσεις υποβληθείσαι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και εφ` όσον δεν εξεδόθησαν αι κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 11 του Ν. 1312/1972 ” περί νέων μέτρων πρόςενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως” αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, δύνανται να κριθούν κατά τας διατάξεις του παρόντος εφ` όσον συντρέχουν αι υπό τούτου τιθέμεναι προϋποθέσεις.

Άρθρον 9
Διαδικασία και όροι παροχής ενισχύσεων υπό Δημοσίου.

1. Η κατά το άρθρον 7 και την παράγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ενίσχυσις παρέχεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, εκδιδομένης κατά τας διατάξεις των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 2 αυτού, εφ` όσον :
α) η σχετική αίτησις της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως υποβληθή εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και β) η επιχείρησις καλύπτει το δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15 %) της συνολικής δαπάνης της, δι`ήν η ως άνω ενίσχυσις, επενδύσεως, εξ ιδίων κεφαλαίων, πέραν του ποσού της ενισχύσεως ταύτης, δυναμένης πρός τούτο να κεφαλαιοποιή φορολογηθέντα μόνον αποθεματικά, προβλεπόμενα υπό της κειμένης νομοθεσίας, πλήν του τακτικού τοιούτου.

2. Πρόςκάλυψιν της κατ` εφαρμογήν των άρθρων 7 και 8 δαπάνης εγγράφεται πίστωσις εις τον Προϋπολογισμόν δημοσίων επενδύσεων.

3. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα της καταβολής της ενισχύσεως εις τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καιτα του ελέγχου τούτων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως της επιχειρήσεως προς τους όρους της κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου υπουργικής αποφάσεως : α) ανακαλείται αύτη, β) δεν άρχεται ή διακόπτεται η καταβολή της ενισχύσεως και γ) επιστρέφονται εις το Δημόσιον τα τυχόν καταβληθέντα ποσά ενισχύσεως εντόκως επί τω νομίμωεπιτοκίω από της ημέρας της καταβολής των, βεβαιούμενα εις βάρος της επιχειρήσεως υπό της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, μετά κοινήναπόφασιν των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών.

Άρθρον 10

1. Αι προς το ΙΚΑ και τα ιδρύματα,Ταμεία ή Οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, εκάστοτε οριζόμεναιεισφοραί των εργοδοτών και ησφαλισμένωνέπι των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού των εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου υπαγομένων επιχειρήσεων, εξαιρέσει των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της νήσου Ρόδου, δύνανται να μειώνται επί πενταετίαν από της ενάρξεως λειτουργίας της επιχειρήσεως, (ήτις δέον να λάβηχώραν το αργότερον μέχρι 31 Δε. 1980), μέχρι πεντήκονταεπι τοις εκατόν (50%) δια της κατά την παρ. 3 του Άρθρου 2 του παρόντος νόμου Υπουργικής αποφάσεως. Αι ως άνω μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών δεν αφορούν τους ασφαλιστικούς οργανισμούς του `Εμπορικού Ναυτικού (ΝαυτικόνΑπομαχικόνΤαμείον, Ταμείον Προνοίας Αξιωματικών `Εμπορικού Ναυτικού και Ταμείον Προνοίας Κατωτέρου Προσωπικού Εμπορικού Ναυτικού) των οποίων τα δικαιώματα δεν θίγονται δια του παρόντος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 1116/1981 (ΦΕΚ Α 8), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ από το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 1262/1982.

2.Η εις την παράγραφον Ι του παρόντος Άρθρου προβλεπομένημείωσις των εισφορών τών εργοδοτών και ησφαλισμένων προς το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς δια την ανέγερσιν των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως, ανατρέχει και καλύπτει την περίοδον την αρχομένην από της ημερομηνίας εκδόσεως των σχετικών οικοδομικών αδειών μέχρι της αποπερατώσεώς των.

3. Από της εφαρμογής της κατά την παράγραφον 1 μειώσεως, παύει ισχύουσα δια της περι ης αύτη επιχείρησιν πάσα, υπο ετέρων διατάξεων προβλεπομένημείωσις εισφορών εργοδότου ή ησφαλισμένου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. Ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α 232).

Άρθρον 11
Οροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως στεγαστικών δανείων.

1. Τα παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων χορηγούμενα στεγαστικά δάνεια εις τους κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιουμένους υπαλλήλους και συνταξιούχους διά την απόκτησιν κατοικίας εις τους νομούς Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Χίου, Σάμου, Λέσβου και Δωδεκανήσου παρέχονται υπό τους κάτωθι ότους και προϋποθέσεις :
α)Οι εν ενεργεία υπάλληλοι δέον να εχουνμόνιμονυπηρεσίαν άνω των πέντε (5) ετών, εκτός του διδακτικού προσωπικού και των Επιμελητών, Βοηθών και Παρασκευαστών Πανεπιστημίων, λειτουργούντων εις την περιοχήν, δι` ους το δικαίωμα προς λήψιν στεγαστικού δανείου άρχεται από του διορισμού των και παρέχεται το μεν εστω και εάν εις ετέραν εκτός της έδρας των περιοχήν, εχουνιδιόκτητονοικίαν, το δε υπό την προϋπόθεσινοτι επί μίαν τουλάχιστον δεκαετίαν θα διατηρήσουν εις την κυριότητά των την εν την περιοχή Ε` αποκτηθείσανοικίαν και θα ιδιοκατοικούν εν αυτή.
Εν περιπτώσει εκμισθώσεως δια χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον του ενός ετους, εκποιήσεως ή μεταβιβάσεως της οικοδομής εξαιρέσει της αιτία θανάτου ή λόγω προικός, καταβάλλεται προσηυξημένος κατά ποσοστόνεκατόνέπι τοις εκατόν (100%) ο φόρος μεταβιβάσεως, ο οποίος δεν είχε καταβληθή κατά την αγοράν, έτι δε καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμον και απαιτητόνολόκληρον το μη εξοφληθέν ποσόν του δανείου.
Σημ.: όπως η περ. α` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ Α 232)
β) Η διάρκεια των δανείων ορίζεται εις τριάκοντα (30) έτη.
γ) Το κατώτατονόριον εκάστου δανείου, ανεξαρτήτως βαθμού και μισθού του δανειοδοτούμενου υπαλλήλου, ορίζεται εις 500.000 δρχ., επιτρεπομένης της εκχωρήσεως των διά την εξυπηρέτησιν των δανείων απαιτουμένων ποσών εκ των αποδοχών ή συντάξεων των δανειοδοτουμένων άνευ περιορισμού τινος.

2. Σκοπός του δανείου δύναται να είναι είτε η απόκτησις οικίας, δι` αγοράς ή ανεγέρσεως επί ιδιοκτήτου οικοπέδου είτε η αποπεράτωσις, συμπλήρωσις, επέκτασις ή επισκευή υφισταμένης οικίας.
Εφ` όσον αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν τας προϋποθέσεις δανειοδοτήσεως δικαιούνται εις λήψιν δανείου έκαστος κεχωρισμένως και ανεξαρτήτως της λήψεως υπό του ετέρου διά την αγοράν, ανέγερσιν, αποπεράτωσιν, συμπλήρωσιν, επέκτασιν ή επισκευήν μιας κατοικίας δι` αμφοτέρους.

3. Ως προς τους λοιπούς όρους χορηγήσεως των δανείων τούτων εφαρμόζονται αι κείμεναι εν ισχύι διατάξεις.

Άρθρον 12
Απαλλαγή εκ των τελών χαρτοσήμου συμβάσεων στεγαστικών δανείων . Λοιπαί συναφείς ρυθμίσεις.

1. Απαλλάσονται από του αναλογικού ή παγίου τέλους χαρτοσήμου παντός δικαιώματος, υπέρ οιουδήποτε Ταμείου ή Οργανισμού ή τρίτου εν γένει, αι από της ισχύος του παρόντος και μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1977 συμβάσεις διά την υπό της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος παροχήνενυποθήκων δανείων ως και η εξόφλησις των δόσεων τούτων και των εξ αυτών απορρεόντων τόκων, εφ` όσον τα δάνεια ταύτα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποδεδειμένως είτε διά την πρός στεγαστικούς σκοπούς ανέγερσιν οικοδομών, επί ακινήτων κειμένων εις την περιοχήν Ε`, απ` ευθείας παρά των ιδιοκτητών αυτών ή παρά τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε διά την αγοράν εν ταίςπεριοχαίς ταύταις οικιών και διαμερισμάτων πρόςστέγασιν. Προκειμένου περί των πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης η ως άνω απαλλαγή ισχύει και διά την περίπτωσιν καθ` ήν αι διά των δανείων τούτων ανεγειρόμεναιοικοδομαί προορίζονται διά την στέγασιν του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θράκης.

2. Τά διά τας υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένας συμβάσεις παροχής δανείων, δικαιώματα των συμβολαιογράφων ορίζονται παγίως εις δραχμάςεπτακοσίαςπεντήκοντα (750), τα δε διά την εγγραφήν των υποθηκών, δικαιώματα των αμίσθων υποθηκοφυλάκων εις δραχμάςτριακοσίας (300).

3. Τα τέλη χαρτοσήμου διά την παροχήν υποθήκης προς ασφάλειαν των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου δανείων και διά την εγγραφήν, διαγραφήν και εξάλειψιν ταύτης, ανέρχονται εν συνόλω εις πέντε επί τοις χιλίοις (5%) του διά της υποθήκης ασφαλιζομένου ποσού, εισπραττόμενα παρά του συμβολαιογράφου κατά την παροχήν της υποθήκης και αποδιδόμενα εις το Δημόσιον. Η σύναψις του συμβολαίου παροχής της ως άνω υποθήκης, η εγγραφή, διαγραφή και εξάλειψις αυτής, ως και η κατά την παράγραφον 1 πράξις εξοφλήσεως του δανείου είναι απηλλαγμέναι παντός ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων και παντός εν γένει τρίτου, τα δε δικαιώματα του συμβολαιογράφου ορίζονται εις δραχμάςτετρακοσίας (400) διά την σύνταξιν εκάστης πράξεως παροχής, εξαλείψεως ή διαγραφής, του δε αμίσθου Υποθηκοφύλακας εις δραχμ. διακοσίας (200).

4. Αι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 3026/1954 (6) του “Κώδικος περί δικηγόρων ” διά τας συμβάσεις του παρόντος.

Άρθρον 13
Αύξησις ορίου οικοδομικών δανείων.
Το υπο του άρθρου 19 του Ν. 3221/1924 “περί Κτηματικών Τραπεζών ” ως τούτο συνεπληρώθη υπό του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 4207/1961, προβλεπόμενονανώτατονόριον των υπό των Κτηματικών Τραπεζών χορηγουμένων οικοδομικών δανείων, ως το όριον τούτο ηυξήθη υπό του Π.Δ. 359/1975 “περί αυξήσεως του κατά την παράγρ. 2 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 524/1968 “περί ανωτάτου ορίου χορηγήσεως οικοδομικών δανείων υποτων Κτηματικών Τραπεζών”, αυξάνεται, εις δραχμάςεξακοσίας χιλιάδας (600.000), προκειμένου περί δανείων αφορώντων εις ακίνητα κείμενα εις την περιοχήν Ε`.

Άρθρον 14
Στεγαστική συνδρομή. Φορολογικαί απαλλαγαί και συναφείς ρυθμίσεις.

1. Αι, υπό των προσώπων των αναφερομένων εις τας περιπτώσεις α,β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1138/1972 (10) “περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λ.π.” άτινα τυγχάνουν στεγαστικής συνδρομής κατά τας διατάξεις του Νομοθετικού τούτου Διατάγματος πρόςαπόκτησιν κατοικίας εις την περιοχήν Ε`, συναπτόμεναι συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων και παροχής ενυποθήκων δανείων, η εξόφλησις των δόσεων τούτων, των εξ αυτών απορρεόντων τόκων, η εγγραφή και διαγραφή της πρός ασφάλειαν αυτών υποθήκης, ως και η έκδοσις των οικοδομικών αδειών, απαλλάσσονται παντός φόρου τέλους κρατήσεων ή εισφοράς εν γένει υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Αι απαλλαγαί αύται δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3783/1957 “περί της στέγης των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων ” ως ισχύει, προβλεπόμενα ανώτατα όρια.

2. Η υπογραφή της δανειακής συμβάσεως αποδεικνύει την ιδιότητα του δανειοδοτηθέντος διά την παροχήν των υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένων απαλλαγών.

3. Εξαιρετικώς τα διά τας ως άνω πράξεις δικαιώματα των συμβολαιογράφων ως και των αμίσθων ή εμμίσθων υποθηκοφυλάκων περιορίζονται εις το εν τρίτον των εκάστοτε ισχυόντων.

4. Απασαι αι διοικητικαί και δικαστικαίενέργειαι και διαδικασίαι αι υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι διά την παροχήν κρατικής στεγαστικής συνδρομής, βάσει των προγραμμάτων στεγάσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εις τους εν άρθρω 2 του Ν.Δ. 1138/1972 δικαιούχους στεγάσεως, ενεργούνται ατελώς.

5. Η διάταξις της πρώτης περιόδου του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1276/1972 ” περί φορολογικών διευκολύνσεων των κατά το Ν.Δ. 1138/1972 ” περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας δικαιούχων στεγάσεως” καταργείται, καθ` όσον αφορά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα.

6. Εις τους δικαιούχους στεγάσεως ανήκοντας εις τινα των εν άρθρω 2 του Ν.Δ. 1138/1972 κατηγοριών στεγαστικώς αποκαθισταμένων εντός της Ε` περιοχής, δύναται να παραχωρώνται και κρατικά οικόπεδα δωρεάν, επί μειώσει συνολικώς κατά τριάκοντα επό τοις εκατόν (30 %) της παρεχομένης βάσει του Ν.Δ. 1138/1972 στεγαστικής συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Τελικαί Διατάξεις.

Άρθρον 15
Κεντρικόν Συντονιστικόν Συμβούλιον Περιφερειακής Αναπτύξεως.
Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου αφ` ήςεξεδόθη, η υπ` αριθμόν 152/ 14.10.1975 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, έχουσα ούτω :
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εχοντες υπ` όψει τας διατάξεις :
α) Του Β.Δ/τος υπ` αριθ. 633/60 “περί Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού” ως αύται ισχύουν δυνάμει του Ν.Δ/τος 175/73 (14) ” περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων ” ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
β) Τα κυβερνητικά μέτρα του Σεπτεμβρίου 1975 περί παραμεθορίων περιοχών αποφασίζομεν :
1. Συνιστώμεν παρά τω Υπουργείω Συντονισμού και Προγραμματισμού ΚεντρικόνΣυντονιστικόνΣυμβούλιον Περιφερειακής Αναπτύξεως το οποίον θα είναι υπεύθυνον :
α) Διά την εισήγησινπρός την Κυβέρνησιν της πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως, των επί μέρους προγραμμάτων και των προς λήψιν μέτρων δι` εκάστην περιοχήν, αναλόγως της ιδιομορφίας των συνθηκών αυτής.
β) Διά την διοχέτευσιν εις τον κρατικόνμηχανισμόν της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως και την παρακολούθησιν της εφαρμογής αυτής.
γ) Διά την συνεχή αξιολόγησιν των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και των επιτυγχανομένων αποτελεσμάτων ώστε να καθίσταται δυνατή η εκάστοτε έγκαιρος αναπροσαρμογή της κρατικής δράσεως.
δ) Διά την εποπτείαν εφ` όλων των φορέων εφαρμογής των προγραμμάτων περιφερειακής αναπτύξεως πρόςεπισήμανσιν και λήψιν των αναγκαίων μέτρων.
2. Το Συμβούλιον συντίθεται εξ εκπροσώπων των κάτωθι Υπουργείων και Οργανισμών :
Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού Υπουργείου Εξωτερικών >> Εσωτερικών >> Γεωργίας >> Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων >> Πολιτισμού και Επιστημών >> Δημοσίων Εργων>> Βορείου Ελλάδος Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.
3. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού, όστις εκπροσωπεί τούτο παρα τω Κ.Σ.Σ.Π.Α.
4. Τα πρός συζήτησιν θέματα εις το Συμβούλιον εισηγείται ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως.
5. Προσκλήσει του Προέδρου θα μετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Υπουργείων, Οργανισμών, Τραπεζών, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, οσάκις συζητήται θέμα της αρμοδιότητός των.

Άρθρον 16
Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως.

1. Συνιστάται παρα τω Υπουργείω Συντονισμού και Προγραμματισμού Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως, εις την αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η οργάνωσις, η κατεύθυνσις και ο έλεγχος του έργου των μεταφερθεισών, δυνάμει υπ` αριθ. 737/1975 Π.Δ/τος ” περί μεταφοράς των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, αρμοδιοτήτων και θέσεων, μετά του υπηρετούντος εις αυτάς προσωπικού εκ του Υπουργείου Εσωτερικών εις το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού “, εκ του Υπουργείου Εσωτερικών εις το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού Διευθύνσεων Προγραμματισμού Περιφερειών, αίτινες μετονομάζονται εφεξής εις Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως, υπαγόμεναι απ` ευθείας εις την ΚεντρικήνΥπηρεσίαν Περιφερειακής Αναπτύξεως.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως υποβοηθεί το παρά τω Υπουργείω Συντονισμού και Προγραμματισμού ΚεντρικόνΣυντονιστικόνΣυμβούλιον Περιφερειακής Αναπτύξεως εις την εκτέλεσιν του έργου του, εκτελούσα και την εργασίαν γραμματείας αυτού.

3. Παρά τη Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστώνται τα κάτωθι Γραφεία :
α) Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης με έδραν την Κομοτηνήν και αρμοδιότητα επί των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου.
β) Περιφερειακής Αναπτύξεως νήσων Ανατολικού Αιγαίου με έδραν την Μυτιλήνην και αρμοδιότητα επί των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, ρυθμίζεται πάν θέμα σχετικόνπρός την οργάνωσιν, διάρθρωσιν, λειτουργίαν ως και την σύνθεσιν και κατάστασιν του προσωπικού του του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειακής Αναπτύξεως, της Κεντρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως, των Υπηρεσιών Περιφερειακής Αναπτύξεως και των εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου γραφείων.

Άρθρον 17
Τροποποιούμεναι Διατάξεις.
Το άρθρον 10 του Ν.Δ. 1312/1972 ” περί νέων μέτρων πρόςενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως ” ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1377/1973 συμπληρούται , προστιθεμένου από της ισχύος του παρόντος εις τους εν αυτώ αναφερομένους Νομούς, εντός των οποίων δύναται διά πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζωνταιβιομηχανικαίζώναι και να εντάσσωνται αύται εις την περιοχήν Δ` και του Νομού Καβάλας.

Άρθρον 18
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ