ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2888 ΦΕΚ Α`36 28.2.2001

Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικού με τροποποίηση του Αρθρου 50 (α) της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ 1990).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο σχετικό με τροποποίηση του Αρθρου 50 (α) της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 26 Οκτωβρίου 1990, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 (α) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπογραφέν στο Μόντρεαλ την 26η Οκτωβρίου 1990

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ στην Εικοστή Ογδόη Συνοδό της (Εκτακτη) στο Μόντρεαλ στις 25 Οκτωβρίου 1990,

ΛΑΒΟΥΣΑ ΥΠ` ΟΨΙΝ ότι αποτελεί επιθυμία μεγάλου αριθμού των Συμβαλλομένων Κρατών η αύξηση των μελών του Συμβουλίου, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία αυξάνοντας την ανηπροσώπευση των Συμβαλλομένων Κρατών,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ενδεδειγμένη την αύξηση των μελών αυτού του σώματος από τριάντα τρία σε τριάντα έξι,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ αναγκαία την τροποποίηση, για τον προαναφερθέντα σκοπό, της Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την εβδόμη ημέρα του Δεκεμβρίου 1944,

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 94

(α) της προαναφερθείσης Συμβάσεως, την ακόλουθη προταθείσα τροποποίηση της εν λόγω Συμβάσεως:

“Στο Αρθρο 50 (α) της Συμβάσεως η δεύτερη πρόταση θα τροποποιηθεί αντικαθιστώντας το “τριάντα τρία” δια του “τριάντα έξι”.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Αρθρου 94 (α) της εν λόγω Συμβάσεως, σε εκατόν οκτώ τον αριθμό των Συμβαλλομένων Κρατών, με των οποίων την επικύρωση η προαναφερθείσα προταθείσα τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ και

3. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας συντάξει Πρωτόκολλο, στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, καθεμία από τις οποίες θα θεωρείται εξίσου αυθεντική, περιλαμβάνοντας την ανωτέρω αναφερομένη τρο- ποποίηση ως και τα κατωτέρω θέματα:

α) Το Πρωτόκολλο θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γενικό Γραμματέα αυτής.

β) Το Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για επικύρωση από οποιοδήποτε Κράτος το οποίο έχει επικυρώσει ή έχει προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

γ) Τα όργανα της επικύρωσης θα κατατίθενται στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

δ) Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ, σε σχέση με τα Κράτη που το έχουν επικυρώσει, την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί το εκατοστό όγδοο όργανο επικύρωσης.

ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιεί αμέσως σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνία καταθέσεως κάθε επικύρωσης του Πρωτοκόλλου.

στ) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει αμέσως σε όλα τα Κράτη – Μέρη της εν λόγω Συμβάσεως την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ.

ζ) Σχετικά με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, το Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση του οργάνου επικυρώσεως του στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, σε εφαρμογή της προαναφερθείσης πράξεως της Συνελεύσεως,

Το παρόν Πρωτόκολλο συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της προαναφερθείσης Εικοστής Ογδόης Συνόδου (Εκτακτης) της Συνελεύσεως του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τη Συνέλευση, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο.

ΕΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ την εικοστή έκτη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού ενενηκοστού, σε ενιαίο εγχειρίδιο στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, με κάθε κείμενο εξίσου αυθεντικό. Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει κατατεθειμένο εις τα αρχεία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και επικυρωμένα αντίγραφα αυτού θα διαβιβασθούν από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Κράτη- μέρη της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την εβδόμη ημέρα του Δεκεμβρίου 1944.

ASSAD ΚΟΤΑΙΤΕ S.S. SIDHU Πρόεδρος της 28ης Γενικός Γραμματέας (Εκτακτης) Συνόδου της Συνελεύσεως

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας το εκατοστό όγδοο όργανο επικύρωσης αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ