ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2887/ΦΕΚ Α`/Αρ.Φύλλου 35/28-2-2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29 Ιουλίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφερόμενες στη συνέχεια της παρούσας ως Μέρη,

ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ από την επιθυμία να αναπτύξουν και να εμβαθύνουν αμοιβαίως επωφελή συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών προς συνολικό όφελος της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αντίστοιχων χωρών τους,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Αρθρο 1

Ζητήματα σχετιζόμενα προς την παροχή και εκμετάλλευση ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μη διεπόμενα από αυτή τη Συμφωνία, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης (UPU), καθώς επίσης και από εκείνες του Συντάγματος, της Σύμβασης, των Διοικητικών Κανονισμών και των Συστάσεων της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Αρθρο 2

Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα υπάρχει ευθεία όσο και διαβατική διακίνηση συνηθισμένης και συστημένης αλληλογραφίας, όπως επιστολών, ταχυδρομικών καρτών, εντύπων, μικροδεμάτων, ασφαλισμένων επιστολών και ταχυδρομικών δεμάτων, συνηθισμένων και ασφαλισμένων.

Αρθρο 3

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μελών θα προσδιορίζουν με αλληλογραφία τα Γραφεία και σημεία διακίνησης ταχυδρομείου και θα αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για τις προβλεπόμενες αλλαγές.

Αρθρο 4

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μερών θα αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για τους περιορισμούς που αφορούν τους όρους κατάθεσης και διανομής και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων σύμφωνα προς την εθνική νομοθεσία των Κρατών – Μερών.

Αρθρο 5

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μερών θα προσπαθούν να παράσχουν αμοιβαία βοήθεια σε ζητήματα σχετιζόμενα προς τη διαβατική διακίνηση αλληλογραφίας και ταχυδρομικών δεμάτων προοριζόμενων για τρίτες χώρες, με τις οποίες έχουν ταχυδρομική κίνηση.

Αρθρο 6

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μερών θα προσπαθούν να λαμβάνουν μέτρα αναγκαία για τη βελτίωση των μορφών και μεθόδων διακίνησης του ταχυδρομείου, ώστε να διευκολύνουν και να επισπεύδουν τη μεταφορά του ταχυδρομείου και να διασφαλίζουν την ασφάλειά του.

Αρθρο 7

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μερών θα έχουν ευθύνη για την απώλεια, κλοπή ή ζημία των συστημένων επιστολών, των ασφαλισμένων επιστολών και των ταχυδρομικών δεμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις “ανωτέρας βίας”.

Το ποσό αποζημίωσης και η ευθύνη θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Σύμβασης και της Συμφωνίας Ταχυδρομικών Δεμάτων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης.

Αρθρο 8

Οι Διευθύνσεις Ταχυδρομείων των Κρατών – Μερών θα προάγουν την ανάπτυξη συνεργασίας στο πεδίο του φιλοτελισμού περιλαμβανομένης της οργάνωσης φιλοτελικών εκθέσεων.

Αρθρο 9

Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα διενεργούνται διαμέσου των υπηρεσιών τηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, τηλετυπίας και μετάδοσης δεδομένων, καθώς επίσης και διαμέσου τηλεπικοινωνιακών διαύλων για μετάδοση και λήψη προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών μπορούν να συμφωνήσουν να δημιουργήσουν άλλες υπηρεσίες.

Αρθρο 10

Ολα τα είδη και οι κατηγορίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις του Συντάγματος, της Σύμβασης, των Διοικητικών Κανονισμών και των Συστάσεων της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών θα επιτρέπονται, εκτός εάν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αναγγελόμενοι από τις Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών διαμέσου της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών.

Αρθρο 11

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα προσπαθούν να λαμβάνουν μέτρα, εφόσον αυτά καταστούν αναγκαία, ώστε να αναπτύξουν όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Αρθρο 12

Τα Μέρη θα προάγουν την ανάπτυξη συστημάτων διαστημικών επικοινωνιών.

Αρθρο 13

Σε περίπτωση αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα Μέρη θα προάγουν συνεργασία στα πλαίσια των διεθνών προγραμμάτων περί της δημιουργίας τηλεπικοινωνιακών αντικειμένων.

Η συνεργασία επί διεθνών προγραμμάτων θα εκπληρώνεται στη βάση ξεχωριστών συμφωνιών συναφθέντων μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανισμών των Κρατών – Μερών.

Αρθρο 14

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα προσπαθούν να παράσχουν αμοιβαία βοήθεια προς διασφάλιση της διέλευσης τηλεπικοινωνιών σε τρίτες χώρες.

Αρθρο 15

Εφόσον είναι αναγκαίο, οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα παράσχουν βοήθεια, επί αμοιβαίας συγκατάθεσης, στην κατάρτιση των σχεδίων εφαρμογής των διατάξεων που εμπεριέχονται στα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και 14 της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 16

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα εναρμονίζουν τη χρήση συχνοτήτων των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, οι οποίες είναι μέσα στην αρμοδιότητα τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών – Μερών.

Τέτοιος συντονισμός θα οριστικοποιείται με ανταλλαγή επιστολών ή με υπογραφή ξεχωριστών εγγράφων.

Αρθρο 17

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα συνεργάζονται με τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του άλλου Μέρους, οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που βασίζονται σε άδεια που εκδόθηκε από την αντίστοιχη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών.

Αρθρο 18

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα προάγουν την επέκταση των επιχειρηματικών επαφών μεταξύ εταιριών και εμπειρογνωμόνων για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των τεχνικών μέσων και επιχειρήσεων των επικοινωνιών των δύο χωρών, διαμέσου ανταλλαγής εμπειριών και επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στους τομείς των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται συμβατικές ή/και άλλες υποχρεώσεις των Μερών ή/και των Διευθύνσεων Επικοινωνιών αυτών.

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα αλληλοπληροφορούνται για τα προγράμματα φιλελευθεροποίησης στον τομέα των επικοινωνιών και για τα επενδυτικά προγράμματα στο πεδίο των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην εφαρμογή και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων των εταιριών του άλλου Κράτους – Μέρους.

Αρθρο 19

Οταν καθιερώνονται τιμολόγια και τέλη, καθώς επίσης καταρτίζονται λογαριασμοί για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, θα χρησιμοποιείται μία μονάδα ειδικού τραβηκτικού δικαιώματος (SDR) ή, σε συμφωνία μεταξύ των Διευθύνσεων Επικοινωνιών των Μερών, μπορεί να χρησιμοποιείται κάποια άλλη νομισματική μονάδα που ορίζεται από τις Συνθήκες της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης και της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών.

Αρθρο 20

Τιμολόγια και τέλη για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και της Συμφωνίας Ταχυδρομικών Δεμάτων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης και της Σύμβασης των Διοικητικών Κανονισμών και, όπου εφαρμόζεται, των συστάσεων της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών.

Τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν το αντικείμενο ξεχωριστών συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων διεθνών παροχών των δύο χωρών.

Αρθρο 21

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών θα προσπαθούν να τακτοποιούν τους λογαριασμούς τους για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και της Συμφωνίας Ταχυδρομικών Δεμάτων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης και της Σύμβασης των Διοικητικών Κανονισμών και, όπου εφαρμόζεται, των Συστάσεων της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών.

Το ισοζύγιο πληρωμών θα θεωρείται σαν μία τρέχουσα τραπεζική λειτουργία και θα πραγματοποιείται σύμφωνα προς τις υπάρχουσες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για ζητήματα αμοιβαίων διευθετήσεων και τραπεζικών λειτουργιών.

Αρθρο 22

Η επικοινωνία επί υπηρεσιακών ζητημάτων μεταξύ των Διευθύνσεων Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών και των επιχειρήσεων τους θα διεξάγεται στα αγγλικά ή γαλλικά.

Αρθρο 23

Οι Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Κρατών – Μερών υπό τον όρο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων επιβληθέντων σε αυτές από Διεθνείς Συμφωνίες και Συνθήκες και οφειλομένων στη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς, εάν απαιτηθεί, θα ασκήσουν την επιρροή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να απλοποιήσουν τις διατυπώσεις και διαδικασίες και να μειωθούν τα τιμολόγια για την ανταλλαγή της ταχυδρομικής και τηλεπικοινωνιακής κίνησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αρθρο 24

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής ανακοίνωσης από τα Μέρη της υλοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για να καταστεί η Συμφωνία ενεργή.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία που ένα από τα Μέρη ανακοινώσει γραπτώς προς το άλλο Μέρος την πρόθεση του να τερματίσει την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 29 Ιουλίου 1999, σε δύο αντίγραφα, το καθένα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση που υπάρξει διάσταση επί της ερμηνείας το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ρωσικής Δημοκρατίας Ομοσπονδίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ