ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 2883 ΦΕΚ Α`18/6.2.2001

Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισμού Εκτέλεσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης με το Τελικό Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Πράξεις του ΧΧL Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου, που υπογράφηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεούλ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Το Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ενωσης, όπως τροποποιήθηκε με τα πρόσθετα Πρωτόκολλα του Τόκυο 1969, της Λωζάννης 1974, του Αμβούργου 1984, της Ουάσιγκτον 1989 και της Σεούλ 1994.

β) Το Πέμπτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στο Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ενωσης.

γ) Το Γενικό Κανονισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ενωσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό των Συνεδρίων.

δ) Την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση με το Τελικό Πρωτόκολλο.

ε) Τις Συμφωνίες:

αα. για τα ταχυδρομικό δέματα με το Τελικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας,

ββ. για τις ταχυδρομικές επιταγές,

γγ. για τα ταχυδρομικό τσεκ,

δδ. για τα ταχυδρομικά αντικείμενα επί αντικαταβολή, καθώς και ο Κανονισμός Εκτέλεσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης με το Τελικό Πρωτόκολλο αυτού, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ενωσης, στις 16 Φεβρουαρίου 1995 στη Βέρνη, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των Πράξεων που κυρώνονται ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πράξεων που κυρώνονται από την 1η Ιανουαρίου 1996, ημερομηνία θέσης σε ισχύ διεθνώς των Πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο ΙΧ του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στο Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής `Ενωσης και τα οριζόμενα στις λοιπές Πράξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ