Νόμος 288 ΦΕΚ Α΄83/12.4.1976
Περί κυρώσεως της από 27 Ιουνίου 1975 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως,αφορώσης εις χορήγησιν δανείου υπό της Τραπέζης ταύτης δια την εφαρμογήν του Τρίτου Εκπαιδευτικού Σχεδίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου, η από 27 Ιουνίου 1975 υπογραφείσα μεταξύ του συγκροτήσεως και Αναπτύξεως σύμβασις περί Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκρότησης & Αναπτύξεως συνάψεως δανείου δια την εφαρμογήν του Τρίτου Εκπαιδευτικού Σχεδίου, μετά των προσηρμοσμένων αυτή τεσσάρων παραρτημάτων και των υπό ημερομηνίαν 15 Μαρτίου 1974 Γενικών Ορών Δανειοδοτήσεως της Διεθνούς Τραπέζης, ων τα κείμενα εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν δημοσιεύονται παρά πόδας του παρόντος νόμου.

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 1 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ