ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2879 ΦΕΚ Α` 7/23.1.2001

Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων VI και XIV εδάφιο Α` του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι τροποποιήσεις των άρθρων VI και XIV εδάφιο Α` του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού την 1η Οκτωβρίου 1999 με τις υπ` αριθμ. GC (43)/RES/19 και GC (43)/RES/8 αποφάσεις αντίστοιχα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ VI ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ψήφισμα που εγκρίθηκε την 1η Οκτωβρίου 1999 κατά τη διάρκεια της ένατης ολομέλειας

Η Γενική Διάσκεψη,

(α) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση της GC(42)/DEC/10 που ζητούσε από το Συμβούλιο των Διοικητών, μεταξύ άλλων, να υποβάλλει την αναφορά του σχετικά με μία οριστικοποιημένη διατύπωση της τροποποίησης του Αρθρου VI του Καταστατικού και όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα και αποφάσεις αναφορικά με το θέμα,

(β) ΕΧΟΝΤΑΣ εξετάσει την πρόταση της τροποποίησης του Αρθρου VI του Καταστατικού που υπέβαλε η Ιαπωνία σύμφωνα με το Αρθρο XVIII.Α του Καταστατικού, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του εγγράφου GC(42)/19,

(γ) ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης εξετάσει την πρόταση για τη μετατροπή της ιαπωνικής τροποποίησης που υπέβαλε η Σλοβενία σύμφωνα με το Αρθρο XVIII.A του Καταστατικού, που περιλαμβάνεται στο έγγραφο GC(43)/12,

(δ) ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης λάβει υπόψη την αναφορά και τις συστάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο GC(43)/12, που αποτελούν τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου αναφορικά με την ανωτέρω μετατροπή της ιαπωνικής πρότασης που πρότεινε η Σλοβενία,

(ε) ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου αναφορικά με την ανωτέρω ιαπωνική πρόταση για την τροποποίηση του Αρθρου VI,

1. Εγκρίνει την ανωτέρω προτεινόμενη από τη Σλοβενία μετατροπή της τροποποίησης του Αρθρου VΙ που πρότεινε η Ιαπωνία,

2. Εγκρίνει την τροποποίηση που πρότεινε η Ιαπωνία, όπως μετατράπηκε στην ισχύουσα παράγραφο (1) και όπως περαιτέρω μετατράπηκε, δια της οποίας το Αρθρο VI του Καταστατικού του Οργανισμού τροποποιείται ως ακολούθως:

3. Αντικαταστήστε την παράγραφο Α του Αρθρου VI του Καταστατικού του Οργανισμού ως εξής:

“Α. Η σύσταση του Συμβουλίου των Διοικητών θα είναι η εξής:

(1) Το απερχόμενο Συμβούλιο των Διοικητών θα ορίζει για μέλη του Συμβουλίου τα δεκαοκτώ μέλη που είναι πιο προοδευμένα στην τεχνολογία της ατομικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αρχικών υλικών, και οι οριζόμενες θέσεις θα διανέμονται μεταξύ των κατωτέρω αναφερόμενων περιοχών ως εξής:

Βόρειος Αμερική 2

Λατινική Αμερική 2

Δυτική Ευρώπη 4

Ανατολική Ευρώπη 2

Αφρική 2

Μέση Ανατολή και Νότιος Ασία 2

Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικός 1

Απω Ανατολή 3

(2) Η Γενική Διάσκεψη θα εκλέγει ως μέλη του Συμβουλίου των Διοικητών:

(α) Είκοσι δύο μέλη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δίκαιη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο συνολικώς των μελών των περιοχών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Α.1 του παρόντος άρθρου, έτσι που το Συμβούλιο να περιλαμβάνει ανά πάσα στιγμή στην κατηγορία αυτή:

τέσσερις εκπροσώπους της περιοχής της Λατινικής Αμερικής,

τέσσερις εκπροσώπους της περιοχής της Δυτικής Ευρώπης,

τρεις εκπροσώπους της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης,

πέντε εκπροσώπους της περιοχής της Αφρικής,

τρεις εκπροσώπους της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Νοτίου Ασίας,

δύο εκπροσώπους από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, και

έναν εκπρόσωπο από την περιοχή της Απω Ανατολής.

(β) Δύο ακόμη μέλη μεταξύ των μελών από τις ακόλουθες περιοχές:

Δυτική Ευρώπη

Ανατολική Ευρώπη

Μέση Ανατολή και Νότιος Ασία

(γ) Ενα ακόμη μέλος μεταξύ των μελών στις ακόλουθες περιοχές:

Λατινική Αμερική

Ανατολική Ευρώπη”.

Και

ΙΙ. Προσθέστε στο κάτω μέρος του Αρθρου VI την ακόλουθη νέα παράγραφο:

“Κ. Οι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος Αρθρου, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Διάσκεψη της 1ης Οκτωβρίου 1999, θα τεθούν σε ισχύ με την πλήρωση των απαιτήσεων του Αρθρου XVIII.A και την επιβε- βαίωση από τη Γενική Διάσκεψη του καταλόγου όλων των Κρατών – Μελών του Οργανισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, και στις δύο περιπτώσεις με το ενενήντα τοις εκατό όσων παρέστησαν και ψήφισαν, δια του οποίου κάθε Κράτος – Μέλος κατανέμεται σε μία από τις περιοχές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α του παρόντος Αρθρου. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του καταλόγου μπορούν να πραγματοποιούνται από το Συμβούλιο με την επικύρωση της Γενικής Διάσκεψης, και στις δύο περιπτώσεις με το ενενήντα τοις εκατό όσων παρίστανται και ψηφίζουν και μόνο μετά την επίτευξη κοινής συναίνεσης αναφορικά με την προτεινόμενη μετοβολή εντός οποιασδήποτε θιγόμενης από τη μεταβολή περιοχής”.

3. Παροτρύνει όλα τα Κράτη – Μέλη του Οργανισμού να αποδεχθούν την παρούσα τροποποίηση το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους διαδικασίες, όπως προβλέπει το Αρθρο XVIII.C (ii) του Καταστατικού,

4. Ζητά από τον Γενικό Διευθυντή να υποβάλλει αναφορά στη Γενική Διάσκεψη, κατά την 45η τακτική της σύνοδο, αναφορικά με την πρόοδο που θα έχει πραγματοποιηθεί για την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ VΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ι. Αντικαταστήστε την παράγραφο Α του Αρθρου του Καταστστικού του Οργανισμού ως εξής:

“Α. Η σύσταση του Συμβουλίου των Διοικητών θα είναι η εξής:

(1) Το απερχόμενο Συμβούλιο των Διοικητών θα ορίζει για μέλη του Συμβουλίου τα δεκαοκτώ μέλη που είναι πιο προοδευμένα στην τεχνολογία της ατομικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αρχικών υλικών, και οι οριζόμενες θέσεις θα διανέμονται μεταξύ των κατωτέρω αναφερόμενων περιοχών ως εξής:

Βόρειας Αμερική 2

Λατινική Αμερική 2

Δυτική Ευρώπη 4

Ανατολική Ευρώτη 2

Αφρική 2

Μέση Ανατολή και Νότιος Ασία 2

Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικός 1

Απω Ανατολή 3

(2) Η Γενική Διάσκεψη θα εκλέγει ως μέλη του Συμβουλίου των Διοικητών:

(α) Είκοσι δύο μέλη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δίκαιη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο συνολικώς των μελών των περιοχών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Α.1 του παρόντος άρθρου, έτσι που το Συμβούλιο να περιλαμβάνει ανά πάσα στιγμή στην κατηγορία αυτή:

τέσσερις εκπροσώπους της περιοχής της Λατινικής Αμερικής,

τέσσερις εκπροσώπους της περιοχής της Δυτικής Ευρώπης,

τρεις εκπροσώπους της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης,

πέντε εκπροσώπους της περιοχής της Αφρικής,

τρεις εκπροσώπους της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Νοτίου Ασίας,

δύο εκπροσώπους από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, και

έναν εκπρόσωπο από την περιοχή της Απω Ανατολής.

(β) Δύο ακόμη μέλη μεταξύ των μελών στις ακόλουθες περιοχές:

Δυτική Ευρώπη

Ανατολική Ευρώπη

Μέση Ανατολή και Νότιος Ασία.

(γ) Ενα ακόμη μέλος μεταξύ των μελών από τις ακόλουθες περιοχές:

Λατινική Αμερική

Ανατολική Ευρώπη.”

Και

ΙΙ. Προσθέστε στο κάτω μέρος του Αρθρου VI την ακόλουθη νέα παράγραφο:

“Κ. Οι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος Αρθρου, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Διάσκεψη της 1ης Οκτωβρίου 1999, θα τεθούν σε ισχύ με την πλήρωση των απαιτήσεων του Αρθρου XVIII.C και την επιβεβαίωση από τη Γενική Διάσκεψη του καταλόγου όλων των Κρατών – Μελών του Οργανισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, και στις δύο περιπτώσεις με το ενενήντα τοις εκατό όσων παρέστησαν και ψήφισαν, διά του οποίου κάθε Κράτος – Μέλος κατανέμεται σε μία από τις περιοχές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α του παρόντος Αρθρου. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του καταλόγου μπορούν να πραγματοποιούνται από το Συμβούλιο με την επικύρωση της Γενικής Διάσκεψης, και στις δύο περιπτώσεις με το ενενήντα τοις εκατό όσων παρίστανται κω ψηφίζουν, και μόνο μετά την επίτευξη κοινής συναίνεσης αναφορικά με την προτεινόμενη μεταβολή εντός οποιασδήποτε θιγόμενης από τη μεταβολή περιοχής.”

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ XIV.A ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ψήφισμα που εγκρίθηκε την 1η Οκτωβρίου 1999 κατά τη διάρκεια της ένατης ολομέλειας

Η Γενική Διάσκεψη,

ΕΧΟΝΤΑΣ λάβει υπόψη την πρόταση για τροποποίηση του Αρθρου XIV.A του Καταστατικού του Οργανισμού που υπέβαλε η Σλοβενία, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 του εγγράφου GC(43)/24 σύμφωνα με το Αρθρο XVIIIA του Καταστατικού,

ΕXΟΝΤΑΣ επίσης λάβει υπόψη την αναφορά και τις συστάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών για την τροποποίηση που περιλαμβάνονται στο έγγαφο GC(43)/24, που αποτελούν τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου αναφορικά με την τραοοποίηση που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το Αρθρο XVIII.C (i) του Καταστατικού,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ανωτέρω τροποποίηση αντικαθιστώντας την λέξη “ετήσιου” με τις λέξεις “ανά διετία” στην πρώτη πρόταση του Αρθρου XIV.Α του Καταστατικού,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ XIV ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην πρώτη παράγραφο του Αρθρου XIV.A, αντικαταστήστε τη λέξη “ετήσιου” με τις λέξεις “ανά διετία”.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των τροποποιήσεων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18Γ της Σύμβασης που τροποποιείται, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ 3730/1957 (ΦΕΚ 149 Α).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ