ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2867 ΦΕΚ Α’273 /19.12.2000

Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Γενικές αρχές

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν τις κάθε είδους τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ως τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες νοούνται :

α) η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων,

β) η παροχή πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,

γ) η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι κάτωθι δραστηριότητες εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) η εκπομπή και το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η τηλεπικοινωνιακή υποδομή μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων στο μέτρο που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες,

β) τα Ιδιωτικά Δίκτυα, γ) τα πάσης φύσεως αυτοτελή ασυρματικά δίκτυα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που λειτουργούν σε συχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων αποκλειστικής χρήσης της αεροναυτιλίας.

4. Οι βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι οι εξής:

α) η προστασία του καταναλωτή, β) η προστασία του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού,

γ) η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών,

δ) η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για όλες τις περιοχές και όλους τους κατοίκους της χώρας, κατά τους ορισμούς του παρόντος,

ε) η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών.

5. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών και λαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Χαράζει από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την τηλεπικοινωνιακή πολιτική για την εθνική άμυνα. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαχειρίζεται τα θέματα των δορυφορικών τροχιών, προβαίνει στην κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων και εκδίδει τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάθε θέμα που αφορά τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. σχετικά με την έκδοση, σύνταξη, τήρηση, λειτουργία αυτού θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαυλοποίηση των ραδιοσυχνοτήτων εντός της ζώνης συχνοτήτων που διατίθεται για την εκπομπή και μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

6. Το Κράτος, δια των νομίμων οργάνων του, και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) φροντίζουν ώστε η άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να γίνεται με βάση τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, καθώς και για την πλήρωση των Ουσιωδών Απαιτήσεων του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

«Άδεια», η άδεια με την οποία οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ή/και να εγκαθιστούν ή/και να λειτουργούν ή/και να εκμεταλλεύονται Δίκτυα παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.

«Απλή Μεταπώληση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», η απλή προώθηση για εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούντες Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς.

«Αποδεσμευμένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», η φυσική και λογική σύνδεση στον Τοπικό Βρόχο ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού που επιτρέπει τη μερική ή πλήρη χρήση του διαθεσίμου – μέσω του χαλκού – φάσματος αυτού από άλλο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό.

«Γενική Άδεια», κάθε Άδεια που δεν είναι ειδική. «Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες», οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό.

«Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο», το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που χρησιμοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στο κοινό.

«Διασύνδεση», η φυσική και λογική σύνδεση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό προκειμένου να παρέχεται στους Χρήστες ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν με Χρήστες του ιδίου ή άλλου Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα ενεχόμενα μέρη ή από τρίτους που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο.

«Δίκτυο Καλωδιακής Τηλεόρασης», κάθε επίγεια υποδομή με την οποία είναι δυνατή η διαβίβαση ή διανομή ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στο κοινό, υπό την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που εκάστοτε ισχύουν για τη διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που προορίζονται για το κοινό, καθώς και για το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών.

«Εθνική Ρυθμιστική Αρχή», η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

«Ειδική Άδεια», η Άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος.

«Επιλογή Φορέα», η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν, κατά περίπτωση και με την πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος, διαφορετικό φορέα για τη διεκπεραίωση τηλεφωνικών κλήσεων.

«Ιδιωτικό Δίκτυο», κάθε καλωδιακό δίκτυο που έχει εξ ολοκλήρου εγκατασταθεί και λειτουργεί αποκλειστικά εντός της αυτής ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας και μέσω του οποίου παρέχονται Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση. Οι υπηρεσίες αυτές δεν διατίθενται για εμπορική εκμετάλλευση και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ίδιες ανάγκες των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία εγκαθιστούν, λειτουργούν, διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν το εν λόγω δίκτυο.

«Καθολική Υπηρεσία», προκαθορισμένο ελάχιστο σύνολο Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας, που προσφέρεται σε όλους τους Χρήστες ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης σε προσιτή τιμή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος.

«Κινητή και Προσωπική Επικοινωνία», η δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας με κινητό Χρήστη μέσω της χρησιμοποίησης συστημάτων υποδομής κινητού δικτύου, ανεξαρτήτως σύνδεσής της με το Δημόσιο Τερματικό Δίκτυο, χωρίς τη χρήση δορυφόρου.

«Κοινόχρηστο Τηλέφωνο», τηλέφωνο κοινής χρήσης, με το οποίο παρέχονται Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες έναντι αμοιβής που καταβάλλεται άμεσα (π.χ. με τη ρίψη κερμάτων, τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών κ.λπ.).

«Μισθωμένες Γραμμές», τα τηλεπικοινωνιακά μέσα διευκολύνσεις που παρέχονται στο πλαίσιο της δημιουργίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, τα οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου και δεν παρέχουν δυνατότητα μεταγωγής κατ’ επιλογή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγχει ο Χρήστης ως μέρος της παροχής Μισθωμένης Γραμμής).

«Οργανισμός με Σημαντική Θέση στην Αγορά», οι οργανισμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 7 του παρόντος.

«Ουσιώδεις Απαιτήσεις», οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα, βάσει των οποίων η εγκατάσταση ή/και η λειτουργία των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων ή/και η παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μπορούν να επιτραπούν υπό προϋποθέσεις. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι μόνο:

α) η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, β) η διατήρηση της ακεραιότητάς του, κατ’ εξαίρεση δε, και εφόσον απαιτείται, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών,

γ) η προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του απόρρητου των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής,

δ) η προστασία του περιβάλλοντος, πολεοδομικοί και χωροταξικοί λόγοι και

ε) η αποτελεσματική χρήση του φάσματος των συχνοτήτων και η αποφυγή βλαπτικής παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων.

«Παροχή Ανοικτού Δικτύου», η ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση στα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και τις Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών.

«Πάροχος Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που παρέχει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό.

«Περιαγωγή», υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα σε συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυο άλλο από αυτό του οποίου είναι συνδρομητές.

«Προεπιλογή Φορέα», η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγμένο φορέα στη βάση ειδικής προς τούτο συμφωνίας με το φορέα αυτόν, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν η πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος ή κωδικού.

«Πρότυπο», η τεχνική προδιαγραφή που έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, πέραν εκείνων που πρέπει υποχρεωτικά δια νόμου να τηρούνται. «Ραδιοεξοπλισμός», προϊόν, ή σχετικό στοιχείο του, το οποίο δύναται να αποκαταστήσει επικοινωνία μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων, χρησιμοποιώντας φάσμα που έχει παραχωρηθεί σε επίγειες ή/και δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες.

«Σπάνιοι Πόροι», το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, οι θέσεις στη γεωστατική τροχιά και οι αριθμοί από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.

«Τερματικός Εξοπλισμός», κάθε εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με Τερματικό Σημείο του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου με σκοπό τη μετάδοση, επεξεργασία ή τη λήψη δεδομένων.

«Τερματικό Σημείο», το φυσικό σημείο πρόσβασης του Χρήστη στο Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που αποτελεί και το όριο του δικτύου.

«Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο», σύστημα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, εξοπλισμοί μεταγωγής και άλλα μέσα μεταφοράς σημάτων μεταξύ καθορισμένων Τερματικών Σημείων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσυχνοτήτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου.

«Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη δρομολόγηση, επεξεργασία ή/και μετάδοση σημάτων σε Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα.

«Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός», η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που εγκαθιστά, λειτουργεί, διαχειρίζεται ή/και εκμεταλλεύεται Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και ενδεχομένως παρέχει και Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

«Τοπικός Βρόχος», η ενσύρματη σύνδεση από χαλκό μεταξύ του Τερματικού Σημείου και του τοπικού κέντρου μεταγωγής του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού.

«Φορητότητα Αριθμού Κλήσης», η δυνατότητα των τελικών Χρηστών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή μη αριθμούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας.

«Φωνητική Τηλεφωνία», η μετάδοση ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας παρέχονται όταν κάθε Χρήστης Τερματικού Εξοπλισμού συνδεδεμένου σε σταθερό Τερματικό Σημείο του Δικτύου μπορεί να επικοινωνεί με άλλο Χρήστη τερματικού εξοπλισμού συνδεδεμένου σε άλλο Τερματικό Σημείο του ίδιου ή άλλου Δικτύου.

«Χρήστης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά να χρησιμοποιήσει Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 3
Συγκρότηση, αρμοδιότητες, λειτουργία και διοίκηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών και η εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) σε θέματα τηλεπικοινωνιών και η οποία συστάθηκε με το Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α ́).

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, που απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Πρόεδρο της Βουλής.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο διορισμός όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.72 παρ.1 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.72 παρ.2 Ν.3371/2005, ΦΕΚ Α 178/14.7.2005.

5. Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση διδακτικά καθήκοντα μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεσμεύονται από το νόμο, έχουν δε υποχρέωση τηρήσεως των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα (4) έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ..

8. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και στα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., στο προσωπικό της, καθώς και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη απαγορεύεται να καταστούν εταίροι, μέτοχοι και να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών ή παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εφόσον ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησαν είτε προ του διορισμού τους με οποιαδήποτε αιτία είτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.

9. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.

10. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την προβλεπόμενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ́), όπως εκάστοτε ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή ενδεχομένως και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αυτής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου ή, απουσιάζοντος, του Αντιπροέδρου.

12. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα μέλη ή στα μέλη του προσωπικού της, συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει με απόφασή της το μέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

13. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα καθορίζει ο Πρόεδρος, η εισήγηση δε επ’ αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος που το ορίζει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να ανακοινώνονται δημοσίως, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται επίσης να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορηγηθεισών αδειών, οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.

14. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Καταρτίζει και τροποποιεί το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς και στους Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης και χρήσης των αριθμών. Κανονίζει τα της Φορητότητας των Αριθμών Κλήσης και της Προεπιλογής Φορέα. Επίσης, ρυθμίζει τα θέματα του διαδικτύου και εκχωρεί ονόματα χώρου (domain name) με κατάληξη «.gr».

β. Ασχολείται με τα θέματα του Τερματικού Εξοπλισμού κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ. Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις Ειδικές Άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.

δ. Διενεργεί τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, καθορίζοντας τους σχετικούς όρους.

ε. Διαβιβάζει, εφόσον της ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους κατόχους Ειδικών Αδειών, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα το ταχύτερο δυνατόν τις αιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων για τη λήψη των απαραίτητων (για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητάς τους) αδειών και εγκρίσεων από άλλους φορείς, προς διευκόλυνση της μονοαπευθυντικής διαδικασίας έκδοσης Αδειών και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια για διευκόλυνση των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων.

στ. Ρυθμίζει τα θέματα των Γενικών Αδειών και ελέγχει την τήρηση των όρων τους.

ζ. Καταρτίζει τον ετήσιο κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Θέση στην Αγορά και καθορίζει τις ειδικότερες υποχρεώσεις των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

η. Ορίζει με απόφασή της τις προϋποθέσεις Παροχής Ανοικτού Δικτύου και τους περιορισμούς πρόσβασης στα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα λόγω Ουσιωδών Απαιτήσεων.

θ. Ορίζει με απόφασή της, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τις αρχές κοστολόγησης για την πρόσβαση και χρήση του Τοπικού Βρόχου, για τις Μισθωμένες Γραμμές και για τη Διασύνδεση.

ι. Καταρτίζει τον κατάλογο των οργανισμών που υποχρεούνται να παρέχουν Μισθωμένες Γραμμές, ορίζει τις κατηγορίες Μισθωμένων Γραμμών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ασκεί την εποπτεία σχετικά με τις Μισθωμένες Γραμμές.

ια. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σε σχέση με την εφαρμογή της Καθολικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του μηχανισμού χρηματοδότησής της.

ιβ. Εκδίδει κανονισμούς για τις αρχές τιμολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και δημοσιεύει εκθέσεις για την εξέλιξη των τιμολογίων των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και, κατά το μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ελέγχει τα συστήματα κοστολόγησης των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών.

ιγ. Εκδίδει τους Κώδικες Δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

ιδ. Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και θεμάτων ανταγωνισμού που ανακύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα.

ιε. Γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών μέτρων με σκοπό την απρόσκοπτη και αποδοτική ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

ιστ. Προβαίνει στην απονομή και εκχώρηση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη των θεμάτων της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής που αφορούν την εθνική άμυνα, για τα οποία αρμόδια είναι από κοινού το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ιζ. Διαχειρίζεται το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων. ιη. Εκδίδει τον Εθνικό Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τηρεί μητρώο εκχωρουμένων ραδιοσυχνοτήτων (Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων).

ιθ. Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε είδους παρεμβολές κατά την εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. κ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000, πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών και αυτών της περίπτωσης ΙΑ ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000.

κα. Ελέγχει την τήρηση εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των όρων των αδειών.

κβ. Ελέγχει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας και Κινητής Επικοινωνίας που υποβάλλουν ενώπιόν της οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και οι Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Ελέγχει και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των Χρηστών.

κγ. Ελέγχει τις συμβάσεις Διασύνδεσης μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών.

κδ. Διαβιβάζει (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της) στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε πληροφορία που απαιτείται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, ή κάθε άλλη πληροφορία που η Ε.Ε.Τ.Τ. ή η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρεί χρήσιμη για τη διαπίστωση της τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

κε. Συνεργάζεται με διεθνείς φορείς και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της, εκτός εάν άλλως ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις.

κστ. Προβαίνει στη διαπίστευση των φορέων που παρέχουν πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής.

κζ. Εκδίδει τον Κανονισμό λειτουργίας της, που ρυθμίζει τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων.

κη. Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.

15. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα, τηρεί Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων κατόχων Αδειών, απευθύνει οδηγίες και συστάσεις προς τους ενδιαφερόμενους, καλεί τους παραβάτες να παύσουν τις παραβάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ., πλην του βοηθητικού προσωπικού, έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και των κανόνων του ανταγωνισμού, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 και δύναται να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977 εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων.

16. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που αναφύονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων ή μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και του Δημοσίου ή Χρηστών ή ιδιωτών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτόν οργανώνεται μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ., με βάση προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαφορές που μπορούν να υπαχθούν στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την οργάνωση της διαιτησίας κατά τους ορισμούς του άρθρου 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

17. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.

18. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών της και της λειτουργίας της.

Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., οι οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών.

Συμβάσεις, όπως οι ανωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη συναφθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να μεταφερθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

19. Όλοι οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία που απαιτείται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 4
Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά 180 θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ήδη υπηρετούντων, από τις οποίες οι 80 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού, οι 99 είναι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 1 θέση Νομικού Συμβούλου. Για την κάλυψη των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται κατ ́ αρχήν πρόσληψη αυτού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους (δόκιμη υπηρεσία). Η σύμβαση αυτή μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και το προσωπικό μονιμοποιείται μετά από απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία λαμβάνει υπόψη την ευδόκιμη ετήσια υπηρεσία του προσωπικού. Ως προσόντα πρόσληψης, για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία, χωρίς να εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει κάθε φορά:

α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.

β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., και ένας τουλάχιστον καθηγητής Α.Ε.Ι. Α ́ βαθμίδας. Τα μέλη της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους.

γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση.

ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης (μερικής ή ολικής) των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατό να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης, στην Ε.Ε.Τ.Τ., υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου παύει μετά πάροδο τετραετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων οι μετατασσόμενοι καλύπτουν μέχρι το 1/2 των θέσεων τακτικού προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. για την κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ.. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τη μετάταξη των ανωτέρω, απαιτείται και γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

3. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέσεις πέντε (5).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού, θέσεις οκτώ (8).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις δώδεκα (12), Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών εφαρμογών, θέσεις τριάντα (30).

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις δύο (2).

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις είκοσι (20).

Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

Εξήντα (60) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών.

Επτά (7) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία.

Τριάντα δύο (32) θέσεις πτυχιούχων οικονομικών ή πολιτικών επιστημών ή διοίκησης ή δημοσίων σχέσεων.

Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές με τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Τ. αντικείμενο και δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας.

4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 9 του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., επιτρέπεται η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων του παρόντος και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού.

5. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατάσσονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρούν (εφόσον το επιθυμούν) τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων γίνεται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, ενώ η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει τυχόν πρόσθετα επιδόματα ή και αποζημιώσεις που αναλογούν στους αποσπώμενους που απασχολεί, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη στην οποία οι αποσπώμενοι προβαίνουν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Μετά τη μετάταξη οι συνολικές αποδοχές καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία παρακρατεί και αποδίδει στα ασφαλιστικά ταμεία του υπαλλήλου τις αναλογούσες κρατήσεις.

6. Στους μετατασσόμενους στην Ε.Ε.Τ.Τ. υπαλλήλους χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής, της οποίας το μέγιστο ύψος προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών και συγκαταλέγεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών. Η ειδική αυτή αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται μέχρι του ποσοστού αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ..

7. Τα υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι υποχρεώσεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του παρόντος, που προβλέπονται για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., ισχύουν και για το προσωπικό της. Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα (4) έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή του από την Ε.Ε.Τ.Τ..

8. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

10. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της, από τρία (3) μέλη της Επιτροπής και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Εως ότου εκλεγούν αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού, και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται από τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη. Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ., το ένα από τα τρία (3) μέλη αυτής που μετέχουν στο Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της από τρία (3) μέλη της Επιτροπής και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων.

Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Σημ.: όπως hπαρ.10 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.δωδέκατου Ν.3082/2002, ΦΕΚ Α 316/16.12.2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 5
Γενικές Άδειες

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η έκδοση Ειδικής Άδειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, η άσκηση οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Για την υπαγωγή στο καθεστώς Γενικής Άδειας δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ..

2. Δεν απαιτείται Άδεια για την άσκηση των κάτωθι δραστηριοτήτων:

α. για την εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού,

β. για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των ξένων πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών ή/και σταθμών ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίστανται βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας,

γ. για την Απλή Μεταπώληση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, για την οποία απαιτείται απλή γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Η Γενική Άδεια αποκτάται με την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στην Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωσης Καταχώρισης, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της άσκησης μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς. Η Δήλωση Καταχώρισης καταχωρείται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. και επέχει θέση Γενικής Άδειας υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, που εκδίδεται μέσα στην ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, να ζητήσει από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να αναμείνουν μέχρι τέσσερις (4) εβδομάδες από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρισης, προκειμένου να κάνουν έναρξη άσκησης των προβλεπόμενων στη Δήλωση Καταχώρισης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

4. Σε περίπτωση άσκησης νέου είδους τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων για τις οποίες προκύπτει αμφισβήτηση για την υπαγωγή τους στο καθεστώς Γενικών ή Ειδικών Αδειών, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης Καταχώρισης, είτε τίθενται προσωρινοί όροι παροχής και επιτρέπεται στην επιχείρηση να αρχίσει να παρέχει την αιτηθείσα τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα, είτε απορρίπτεται προσωρινά η Δήλωσή της και ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τους λόγους της απόρριψης. Στη συνέχεια, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης με νέα απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε καθορίζονται οι οριστικοί όροι είτε αιτιολογείται η ενδεχόμενη οριστική άρνηση σε τέτοια συναίνεση.

5. Σε περίπτωση παραβίασης ή υπέρβασης του περιεχομένου της Δήλωσης Καταχώρισης, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαγορεύσει την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας ή/και με αιτιολογημένη απόφασή της να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο Κεφάλαιο Ε ́ του παρόντος διοικητικές κυρώσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχώρισης σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και τον καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, στον οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες απόκτησης των Γενικών Αδειών, οι κατηγορίες των Γενικών Αδειών, τα ελάχιστα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και οι όροι που πρέπει να περιέχονται στη Δήλωση Καταχώρισης, τα τέλη για την έκδοση της Άδειας που θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις διοικητικές δαπάνες του συστήματος αδειοδότησης, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις Γενικές Άδειες.
Άρθρο 6
Ειδικές Άδειες

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Ειδικές Άδειες εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Για την εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, για τα οποία απαιτείται η πρόσβαση ή/και διέλευση σε ή/και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή/και κοινοχρήστων χώρων ή/και ιδιοκτησιών τρίτων.

β. Για Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για την παροχή των οποίων απαιτείται η χρήση Σπάνιων Πόρων.

2. Ο αριθμός των Ειδικών Αδειών μπορεί να περιοριστεί μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκών αριθμών, λαμβανομένης υπόψη της μεγιστοποίησης του οφέλους των Χρηστών και της διευκόλυνσης της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος του διαγωνισμού. Όταν διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών Ειδικών Αδειών, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την ίδια διαδικασία, τροποποιεί ανάλογα την απόφασή του περί περιορισμού του αριθμού των Ειδικών Αδειών και ορίζει το είδος του τυχόν νέου διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία προηγείται της διαδικασίας χορήγησης Ειδικών Αδειών σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους. Η τελευταία αυτή απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

3. Οι Ειδικές Άδειες εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο κατά τις κείμενες διατάξεις. Η προθεσμία αυτή επιμηκύνεται σε τέσσερις (4) μήνες όταν απαιτείται η χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι συνέπειες της άπρακτης παρέλευσης των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση που της χορήγησης της Ειδικής Άδειας προηγηθεί διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να επιμηκυνθεί στους οκτώ (8) συνολικά μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών ή κανονισμών που προβλέπουν διεθνή συντονισμό συχνοτήτων για επίγεια ή δορυφορικά δίκτυα. Η αδικαιολόγητη παραβίαση των ως άνω προθεσμιών θεμελιώνει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για την καθυστέρηση προσώπων.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση Ειδικής Άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν βάσει του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα,

β. όταν η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της Ειδικής Άδειας,

γ. όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν διαθέτει, κατά τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. και την κείμενη νομοθεσία, την απαιτούμενη αξιοπιστία και φερεγγυότητα ή το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο ή την οικονομική δυνατότητα για το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης ή την απαιτούμενη στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία που να εγγυάται την ορθή εφαρμογή των όρων χορήγησης της Ειδικής Άδειας,

δ. όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι από τη χορήγηση της Ειδικής Άδειας τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία,

ε. όταν θίγεται η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού.

5. Η Ειδική Άδεια δεν μπορεί να εκδίδεται για διάρκεια μικρότερη από δεκαπέντε (15) και μεγαλύτερη από είκοσι (20) έτη και περιλαμβάνει όρους υπό τους οποίους ασκούνται οι τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες για τις οποίες εκδίδεται η Ειδική Άδεια. Η διάταξη αυτή δεν θίγει Ειδικές Άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί για μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια. Εφόσον τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, δεν πληροί όρο που περιλαμβάνεται σε αυτήν ή παραβαίνει διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της Ε.Ε.Τ.Τ. και των κανόνων του ανταγωνισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή αναστείλει την ισχύ της Ειδικής Άδειας με αιτιολογημένη απόφασή της ή/και με αιτιολογημένη απόφασή της να της επιβάλλει τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο διοικητικές κυρώσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να τροποποιεί τους όρους της Ειδικής Άδειας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και να τον καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του.

6. Η Ειδική Άδεια είναι αυστηρά προσωπική. Η Ειδική Άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον, αφ’ ενός μεν, παρασχεθούν τα εχέγγυα στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι όροι της Ειδικής Άδειας θα πληρούνται και από το νέο δικαιούχο, ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα με αυτά που είχε ο κάτοχος της Άδειας κατά το χρόνο χορήγησής της και, αφ ετέρου δε, δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που η Ειδική Άδεια χορηγήθηκε υπό συνθήκες περιορισμού των Αδειών, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τη χορήγησή της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνει δε και ειδικές άδειες που θα χορηγηθούν μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της χορηγούμενης Ειδικής Άδειας με τρίτους ή η μεταβολή της σύνθεσης του εταιρικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης που οδηγεί σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της διοίκησής της χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η έγκριση αυτή παρέχεται υπό τους όρους της προηγούμενης παραγράφου.

Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το δύο τοις εκατό (2%) του εταιρικού κεφαλαίου τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης που είναι κάτοχος Ειδικής Άδειας γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω μεταβίβαση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ιδίου προσώπου σε περισσότερες ομοειδείς τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, με τον οποίο ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης, ανανέωσης, μεταβίβασης, εκμίσθωσης, συνεκμετάλλευσης, τροποποίησης,αναστολής, παράτασης και ανάκλησης των Ειδικών Αδειών, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, το περιεχόμενο της αίτησης έκδοσης της Ειδικής Άδειας, τα της εκδόσεως προσωρινών αδειών για δοκιμές, τα τέλη για την κάλυψη αποκλειστικά των διοικητικών δαπανών του συστήματος αδειοδότησης, τα τέλη για τη χρήση Σπάνιων Πόρων, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την έκδοση των Ειδικών Αδειών και τις υποχρεώσεις των μετόχων και εταίρων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι Eιδικής Άδειας.

8. Παράταση Ειδικής Άδειας νοείται μόνο σε σχέση με Άδειες για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού τους. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα παράτασης μπορεί να συνεπάγεται και τροποποίησή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και προϋποθέτει ότι δεν συνεπάγεται περιορισμό του ανταγωνισμού.

9. Ειδικές Άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων όροι αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως του είδους της αρχικής πράξης χορήγησης της αρχικής Άδειας. 10. Σπάνιοι Πόροι που δεν χρησιμοποιούνται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία που πρόβλεπεται από τη σχετική Ειδική Άδεια, μπορούν να εκχωρηθούν εκ νέου από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 7
Αριθμοδότηση και ραδιοσυχνότητες ραδιοεπικοινωνιών

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) ρυθμίζει τα θέματα της δομής και σύνθεσης των αριθμών και ονομάτων χώρου (domain names) που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, τα των κωδικών πρόσβασης, σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προς το κοινό, τον τρόπο αλλαγής του Ε.Σ.Α. και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει το Ε.Σ.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και το οποίο πρέπει:

α. Να διασφαλίζει την ικανοποίηση της μακροπρόθεσμης ζήτησης αριθμών για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των διαφορετικών κατηγοριών Χρηστών.

β. Να προάγει την πλέον αποτελεσματική χρήση των αριθμοδοτικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη εγκαίρως τις απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες, σε συνάρτηση με τη διασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

γ. Να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης αριθμών για νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τη δυνατότητα Επιλογής Φορέα και, το αργότερο έως 1.1.2003, την εισαγωγή της διευκόλυνσης Φορητότητας των Αριθμών και Προεπιλογής Φορέα.

δ. Να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ονόματα χώρου (domain names) στο διαδίκτυο, με την κατάληξη «.gr».

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. φροντίζει για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των εκχωρούμενων προθεμάτων και αριθμών και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στις ενδιαφερόμενες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, ύστερα από σχετική αίτησή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις Άδειες.

3. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και ο έλεγχος των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ERC) της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).

4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των ειδικών εγκαταστάσεων, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας από την έλλειψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και από τη λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

5. Με Κανονισμό ή Πράξεις που θα εκδοθούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό προς την εκχώρηση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για ραδιοεπικοινωνία, μετάδοση ή εκπομπή ενέργειας, προς τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, προς την κατοχή και χρήση ραδιοεξοπλισμού, προς την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών από παρεμβολές, προς τη διαδικασία και τα κριτήρια έκδοσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πειραματικών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, προς τα τέλη αδειοδότησης και λειτουργίας των ραδιοσταθμών και ραδιοδικτύων.

6. Σε περίπτωση ραδιοσυχνοτήτων η χρήση των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος νόμου, τα αρμόδια για τη χρήση των συγκεκριμένων συχνοτήτων κρατικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, θα παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τις οποίες η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν το έργο της Ε.Ε.Τ.Τ. στο προσήκον μέτρο.

7. Στην έκταση που αυτό είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε αναδασμό των συχνοτήτων οι οποίες έχουν εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιεί τις σχετικές Άδειες παρέχοντας άλλες συχνότητες στο φάσμα και αποζημιώνοντας τον κάτοχο της Άδειας για τυχόν ζημία που θα υποστεί από την τροποποίηση αυτήν. Εκ του αναδασμού αυτού δεν μπορεί να προκύπτει σαν αποτέλεσμα η ανάκληση της Άδειας ή ο περιορισμός του ανταγωνισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 8
Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Υπό την επιφύλαξη ύπαρξης επαρκούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν Παροχή Ανοικτού Δικτύου, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης υποδομής, αντί ευλόγου τιμήματος και εφαρμόζοντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων, της ισότητας στην πρόσβαση και προσφέροντας την ίδια ποιότητα υπηρεσίας με αυτήν που προσφέρουν οι ίδιοι, οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή οι εταίροι τους στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, περιορισμοί στην Παροχή Ανοικτού Δικτύου επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν Ουσιώδεις Απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2. Δεν επιτρέπεται η θέσπιση προϋποθέσεων πρόσβασης ως προς το χρησιμοποιούμενο Τερματικό Εξοπλισμό, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός πληροί τα θεσπισμένα Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα Πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ETSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ή τα εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές.

2. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται: α) οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που υποχρεούνται να παρέχουν το ελάχιστο σύνολο των Μισθωμένων Γραμμών του Παραρτήματος III του άρθρου 6 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του π.δ. 156/1999, (ΦΕΚ 153 Α ́), β) οι διαδικασίες παραγγελίας και χρέωσης Μισθωμένων Γραμμών, γ) οι αρχές τιμολόγησης των Μισθωμένων Γραμμών που (για τους Οργανισμούς με Σημαντική Θέση στην Αγορά) πρέπει να είναι διαφανείς και προσανατολισμένες προς το κόστος, δ) ενδεχόμενοι περιορισμοί στην παροχή και χρήση των Μισθωμένων Γραμμών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά τους όρους παροχής Μισθωμένων Γραμμών.

3. Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που παρέχουν: α) σταθερά ή/και κινητά Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα μεταγωγής ή/και Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, β) Μισθωμένες Γραμμές στις εγκαταστάσεις των Χρηστών και γ) άλλες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που ενδεχομένως ορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδική απόφασή της, οφείλουν να προσφέρουν Διασύνδεση είτε μεταξύ τους είτε με αλλοδαπούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Όλες οι συμφωνίες Διασύνδεσης μεταξύ των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, καθώς και κάθε άρνηση παροχής Διασύνδεσης από Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή τον περιορισμό τους, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφερόμενης Διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών τιμολόγησης της Διασύνδεσης, που (για τους Οργανισμούς με Σημαντική Θέση στην Αγορά) πρέπει να είναι διαφανείς και προσανατολισμένες προς το κόστος, ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Επίσης, Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που παρέχουν κινητά Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα οφείλουν, μετά από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνίες εθνικής Περιαγωγής.

4. Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός που επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί Ειδική Άδεια δύναται να ζητήσει την πρόσβαση ή/και διέλευση των δικτύων του και λοιπών υποδομών σε δημόσια εφόσον δεν καθίσταται εφικτή η παροχή των συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων με άλλο, λιγότερο επαχθή, τρόπο. Στην περίπτωση αυτήν, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να απαντήσει εντός δώδεκα (12) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η άδεια πρόσβασης ή / και διέλευσης θα τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδίκαια. Οι αρμόδιοι φορείς δεν δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση της σχετικής άδειας πρόσβασης ή διέλευσης, δύνανται όμως να θέσουν προϋποθέσεις, οι οποίες όμως δεν θα αναιρούν ουσιωδώς τη χρησιμότητα της άδειας, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ενδεχόμενη δε άρνηση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των αρχαιολογικών τόπων. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί της παρούσας παραγράφου δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, τη σύσταση προσωπικής δουλείας σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή /και διέλευση ή/και συντήρηση και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λπ. των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών της παραγράφου αυτής.

5. Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός δικαιούται να παράσχει Καθολική Υπηρεσία. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση τα κριτήρια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσιας καταρτίζει και δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον κατάλογο των οργανισμών που υποχρεούνται να παράσχουν Καθολική Υπηρεσία, το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η Καθολική Υπηρεσία, τις αρχές κοστολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι οργανισμοί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που άπτεται τηςεφαρμογήςτης Καθολικής Υπηρεσίας. Η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας θα αποβλέπει αφ`ενός στην εν γένει τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση ολων των περιοχών της χώρας σε προσιτή τιμή και με ικανοποιητική ποιότητα και αφ` ετέρουnστην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που υποχρεούνται να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία, εφόσονnαποδεικνύουν ότι η παροχή αυτή αποτελεί υπερβολική επιβάρυνσή τους, δικαιούνται να ζητήσουν από την Ε.Ε.Τ.Τ. τον επιμερισμό του καθαρού κόστους της παροχής με άλλο υς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς που εκμεταλλεύονται Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ή/και Δημόσιες mΤηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που προσφέρουν ομοειδείς παροχές με εκείνεςmπου αποτελούν περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας.

Ατομα με βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας (του άρθρου 42 τουm ν. 1140/1981, ΦΕΚ 68 Α` και της κ.υ.α. 115750/3006/1981, ΦΕΚ 572 Β`) ή έχουν αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, δικαιούνται, είτε τα ίδια προσωπικά είτε ο κηδεμόνας τους, μέχρι χίλιες (1.000) μονάδες σταθερής τηλεφωνίας μηνιαίως το καθένα, για μία μόνο τηλεφωνική σύνδεση, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Ατομα με προβλήματα ακοής καιmποσοστό αναπηρίας 50%, όπως αυτό ορίζεται στην υ.α. Φ21/2361/1993 (ΦΕΚ 819 Β`), ως ισχύει, και τα οποία προσκομίζουν γνωμάτευση αναγνωρισμένων από το νόμο Υγειονομικών Επιτροπών του π.δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 Α`) ή του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`), δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται ο τρόπος διακανονισμού των ποσών της έκπτωσης μεταξύ των παρόχων κινητήςτηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 Ν.2963/2001,ΦΕΚ Α 268/23.11.2001.

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσει τον κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Θέση στην Αγορά, με βάση τις επιταγές του κοινοτικού και εθνικού δικαίου, και ορίζει τις ειδικές υποχρεώσεις των Οργανισμών αυτών σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ενδεχομένως με την κοστολόγηση της Φωνητικής Τηλεφωνίας. Ο ορισμός των ειδικών αυτών υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται είτε με την έκδοση ειδικής προς τούτο απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε με την Ειδική Άδεια των Οργανισμών αυτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Στις ειδικές υποχρεώσεις των Οργανισμών της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση πλήρως Αποδεσμευμένης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τους σε επιχειρήσεις που πρωτοεισέρχονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τους ίδιους όρους και ποιότητα χωρίς διακρίσεις και στις ίδιες προθεσμίες με τις οποίες προσφέρουν την παροχή αυτή στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις τους και με τίμημα που ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος. Η ως άνω υποχρέωση των Οργανισμών της παρούσας παραγράφου για την πλήρως Αποδεσμευμένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, λήγει μετά παρέλευση τετραετίας από τη διάθεση προς χρήση αυτού, εκτός εάν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού δικαιολογείται νωρίτερα η λήξη της υποχρέωσης.

7. Ένας Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός χαρακτηρίζεται ως Οργανισμός με Σημαντική Θέση στην Αγορά όταν κατέχει μερίδιο ίσο ή μεγαλύτερο του 25% στη γεωγραφική αγορά που δραστηριοποιείται και στο τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ορίσει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, και κατά τους ορισμούς του κοινοτικού και εθνικού δικαίου, ότι ένας οργανισμός που κατέχει μερίδιο σε συγκεκριμένη αγορά μικρότερο ή μεγαλύτερο του 25% αποτελεί ή δεν αποτελεί αντίστοιχα Οργανισμό με Σημαντική Θέση στην Αγορά.

8. Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας εντός της Ελληνικής επικράτειας, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το ίδιο νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης με αυτό που χρησιμοποιεί για την εκμετάλλευση του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του.
Άρθρο 9
Χρήστες

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που αποκτούν οι χρήστες μέσω των ειδικών συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων με τους εκάστοτε Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, κάθε Χρήστης, αδιακρίτως, έχει τα εξής δικαιώματα:

α. το δικαίωμα σύνδεσης με τα νομίμως λειτουργούντα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες,

β. το δικαίωμα ακώλυτης και ποιοτικής χρήσης των νομίμως παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,

γ. το δικαίωμα σύνδεσης σε Τερματικό Σημείο του σταθερού Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και χρήσης Τερματικού Εξοπλισμού ελεύθερης επιλογής του Χρήστη, εφόσον είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη σύνδεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος,

δ. το δικαίωμα να λαμβάνουν αναλυτικούς λογαριασμούς χρέωσης με το αντίτιμο των παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος των τελών τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών,
ε. το δικαίωμα να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο το χαρακτήρα των επικοινωνιών του,

στ. υπό την επιφύλαξη ομάδων Χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις σε θέματα τιμολόγησης, ζ. να ζητά από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των ανωτέρω δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσής τους να γνωστοποιούν δημοσίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων τους και τα τιμολόγιά τους, καθώς και τις συνθήκες παροχής και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και δικτύων.

2. Η εκ μέρους της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης μονομερής προσωρινή διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς το Χρήστη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η διακοπή αυτή, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Κατά την περίοδο προσωρινής διακοπής θα πρέπει να επιτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσεων που δεν συνεπάγονται χρέωση για τον εν λόγω Χρήστη.

3. Η εκ μέρους της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης μονομερής οριστική διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς το Χρήστη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής της εν λόγω τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας για τον ίδιο λόγο και έπειτα από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Χρήστη από το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις περιπτώσεις απάτης και επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών.

4. Κάθε Χρήστης δικαιούται να ζητήσει από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω ελλιπούς ή ελαττωματικής κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης ή λειτουργίας των δικτύων, υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. Η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες γεννά επίσης δικαίωμα αποζημίωσής τους.

5. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας ή Κινητής και Προσωπικής Επικοινωνίας οφείλουν να εκδίδουν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή ονομαστικούς τηλεφωνικούς καταλόγους των συνδρομητών που δεν έχουν δηλώσει ρητά αντίρρηση στην καταχώρησή τους στους ως άνω καταλόγους. Σε όλους τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών κοινοχρήστων τηλεφώνων, διατίθεται μία τουλάχιστον υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, η οποία καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς Φωνητικής Τηλεφωνίας ή Κινητής και Προσωπικής Επικοινωνίας.
Άρθρο 10
Τερματικός Εξοπλισμός

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Μέχρι τη δημοσίευση προεδρικού διατάγματος εναρμόνισης της Οδηγίας 99/5/ΕΚ, κάθε συσκευή η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 99/5/ΕΚ μπορεί να τίθεται σε κυκλοφορία και χρήση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Οδηγία.

2. Η σύνδεση και χρήση ραδιοεξοπλισμού ή/και τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού σε Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο είναι ελεύθερη υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 11
Ποινικές Κυρώσεις

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Η κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του παρόντος άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές.

2. Όποιος παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και τήρησης του απορρήτου των κάθε είδους δεδομένων που μεταβιβάζονται ή μετάγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

3. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δημεύονται.

4. Σε περιπτώσεις πολλαπλών ή καθ’ υποτροπή παραβάσεων προβλεπόμενων στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει, ή στον Ποινικό Κώδικα, σε σχέση με τα ανωτέρω αδικήματα, επιβάλλονται αθροιστικά οι βαρύτερες ποινές.
Άρθρο 12
Διοικητικές Κυρώσεις

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Σε περίπτωση παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή μη πλήρωσης υποχρέωσης ή παραβάσεως όρων Αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α. σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων,

β. πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),

γ. προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της λειτουργίας τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, δ. τροποποίηση ή ανάκληση της Άδειας.

2. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το Ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις.

3. Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, το είδος της Άδειας που κατέχει ο παραβάτης, την έκταση της δραστηριότητάς του και την τυχόν υποτροπή του.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, όταν πιθανολογείται παράβαση διατάξεως του παρόντος νόμου ή της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας και συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα, ή στο δημόσιο συμφέρον, ιδίως δε όταν πιθανολογείται βλάβη στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να αποφανθεί το αργότερο μέσα σε προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, αφού πρώτα ακουστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των αναγκαίων μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει κύρωση ποσού μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία των μέτρων αυτών καθορίζεται με απόφαση την οποία εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως προστέθηκe με την παρ.2 άρθρ.δωδέκατου Ν.3082/2002, ΦΕΚ Α 316/16.12.2002

5. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., που εκδίδονται με βάση την προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. Δικαίωμα προσφυγής έχει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και το Δημόσιο δια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σημ.: όπως προστέθηκe με την παρ.2 άρθρ.δωδέκατου Ν.3082/2002, ΦΕΚ Α 316/16.12.2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ.
Άρθρο 13
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Η κατ’ αποκλειστικότητα εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του σταθερού Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και η παροχή Φωνητικής Τηλεφωνίας από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) λήγει την 31.12.2000.

2. Ο ΟΤΕ Α.Ε. είναι υπόχρεος για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας και των ελάχιστων Μισθωμένων Γραμμών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έως 31.12.2001. Ειδικά για τον ΟΤΕ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2001, ως Καθολική Υπηρεσία καθορίζεται: η πρόσβαση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (Φωνητική Τηλεφωνία για εθνικές και διεθνείς κλήσεις, επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας ΙΙΙ, σύμφωνα με τις Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών – Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-T) στη «σειρά Τ», μετάδοση δεδομένων φωνητικής ζώνης μέσω διαποδιαμορφωτών modem με ταχύτητα τουλάχιστον 9600 δυαδικών ψηφίων ανά δευτερόλεπτο (bits per second-bps), σύμφωνα με τις Συστάσεις της ITU-T στη «σειρά V»), υπηρεσίες τηλεφωνητή, υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, Κοινόχρηστα Τηλέφωνα, δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης «112».

3. Πράξεις συγκρότησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με βάση τις διατάξεις του Ν. 2246/1994, όπως ισχύει, παραμένουν ισχυρές μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα Μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διανύουν τη θητεία για την οποία διορίστηκαν.

4. Διαδικασίες χορήγησης Ειδικών Αδειών που ευρίσκονται σε εξέλιξη, συνεχίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μονοαπευθυντική διαδικασία και ιδιαίτερα ο τρόπος έκδοσης μέσω της Ε.Ε.Τ.Τ. όλων των αδειών ή εγκρίσεων άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απαιτούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, οι ευθύνες των αρμόδιων οργάνων στην περίπτωση της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, η άσκηση των αρμοδιοτήτων σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης μπορεί να καθοριστεί η νομική μορφή, το ελάχιστο κεφάλαιο και η ελάχιστη υποχρεωτική στελέχωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, αναλόγως του αντικειμένου και του ύψους των δραστηριοτήτων τους.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών και καθορίζεται η κατανομή θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.

8. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλονται και περιέρχονται απευθείας ως έσοδο τα πάγια τέλη χορήγησης Ειδικών ή Γενικών Αδειών, τα ανταποδοτικά τέλη, τα τέλη χρήσης αριθμών και φάσματος. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, δικαστικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε ́ του παρόντος νόμου. Τα ως άνω τέλη εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό αυτής. Τα ποσά που καταβάλλονται για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών (είτε βάσει προκαθορισμένου τιμήματος είτε βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας) περιέρχονται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εξαιρείται από την παραπάνω διαδικασία και κατατίθεται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας ή του πλειστηριασμού στο οποίο υπεβλήθη η Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των αδειών και του κόστους του ενδεχόμενου αναδασμού των συχνοτήτων του άρθρου 7 παρ. 7 του παρόντος.

Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δημοσίευση αυτήν εξακολουθεί να εφαρμόζεται ΚΥΑ 60266/1996 (ΦΕΚ 259 Β ́).

Στην περίπτωση που από την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ εκάστης διετίας προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα – έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως δημόσιο έσοδο. Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ, η οποία μπορεί να το διαθέτει, μετά από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για θέματα λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, περιλαμβανομένης της επιστημονικής, μελετητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αυτής, των αμοιβών Επιτροπών επί θεμάτων αρμοδιότητάς της, των συμμετοχών ή οργανώσεων συνόδων ή συνεδρίων, καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων από ειδικούς επιστήμονες ή ομάδες εργασίας. Η πρώτη διετία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λήγει την 31.12.2001.

9. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 θα καλυφθούν από την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων εκτέλεσης δημόσιων έργων και εκπόνησης δημόσιων μελετών και παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, το λεπτομερή τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης των εν λόγω έργων, μελετών και υπηρεσιών, τη σύσταση των απαραίτητων επιτροπών για την αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και την ανακήρυξη των αναδόχων, τις διάφορες προθεσμίες που άπτονται της εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου, την επιβολή και κατάπτωση ποινικών ρητρών, τις υποχρεώσεις των οργάνων του κυρίου του έργου ή του φορέα επίβλεψης της εκτέλεσης αυτού, τη διενέργεια της παραλαβής του έργου, την παροχή εγγυήσεων, την απόδοση ή κατάπτωση εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών, τη διακοπή των έργων και τη διάλυση των συμβάσεων, την επιβολή διοικητικών ποινών και κάθε άλλο συναφές θέμα που άπτεται των ανωτέρω.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) που θα πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επίβλεψη τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε κάθε άλλο συναφές θέμα που άπτεται των ανωτέρω.

12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 4 του Ν. 2840/2000, ο Ν. 2246/1994, όπως ισχύει, πλην των διατάξεών του που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπογραφής απόφασης, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. Κατ’ εξαίρεση παραμένουν σε ισχύ οι εξής διατάξεις:

α. Έως τη θέση σε ισχύ απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία να ορίζονται λεπτομερώς τα της υπαγωγής σε καθεστώς Γενικών Αδειών και τα της έκδοσης Ειδικών Αδειών, το στοιχείο Ε ́ της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994, το στοιχείο Β ́ της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2246/1994, το στοιχείο Σ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/1994, και οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/1994, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 157/1999.

β. Έως τη θέση σε ισχύ απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία να ορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις Παροχής Ανοικτού Δικτύου, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 2246/1994, όπως τροποποιήθηκαν από το π.δ. 156/1999.

γ. Έως τη θέση σε ισχύ απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία να ορίζονται λεπτομερώς οι όροι Διασύνδεσης μεταξύ Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, η παράγραφος 3α, η υποπαράγραφος β ́ του στοιχείου Σ ́ της παραγράφου 9, η παράγραφος 12, η παράγραφος 13 υποπαράγραφοι 1, 2 και 3 και η παράγραφος 14 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/1994, όπως προστέθηκαν σε αυτόν με το π.δ. 165/1999.

δ. Εως την 31.12.2001, το στοιχείο Ζ` της παραγράφου 8 του δεύτερου άρθρου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α`), όπως ισχύει, και μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του διαμορφωθέντος αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2000.

Σημ.: όπως η περ .δ`προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.2898/2001, ΦΕΚ Α 71/10.4.2001.

Λοιπά προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδότησης του Ν. 2246/ 1994 διατηρούνται σε ισχύ εφόσον οι διατάξεις τους δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΛ.ΤΑ. και άλλες διατάξεις

Σχετικό: το άρθρο 70 παρ.2α Ν.3431/2006, ΦΕΚ Α 13/3.2.2006

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμος Εταιρεία και Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

2. Στην παράγραφο 1 Γ του άρθρου 9 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ́) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου, το κόστος της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για το σκοπό αυτόν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δύναται να προβαίνει στη μίσθωση αυτοκινήτων ή στην κατάρτιση χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εξυπηρετούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α ́) όπως έκτοτε ισχύει.

Μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και μεταξύ του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συνάπτονται συμβάσεις, με τις οποίες εξειδικεύονται και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι στόχοι που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Οι συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους που έχουν τεθεί ή ακόμη και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται σε αυτές.»

3.α. Ο πρώτος στίχος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α ́) «εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του σχεδίου λειτουργίας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31.12.2000».

β. Στο Ν. 2669/1998 προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 7Α

1. Σε θυγατρική εταιρία που θα συσταθεί από την εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α ́), ανατίθεται η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δημοπράτηση, προμήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόμων – τραμ, καθώς και των αναγκαίων προς τούτο εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων. Η εταιρία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Στην εταιρία αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων έκτου παρ. 2, έβδομου παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, ογδόου, ενάτου παράγραφοι 2, 3, και 4 και δεκάτου του Ν. 1955/1991. Όπου στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται απόφαση, εποπτεία ή άλλης μορφής ενέργεια του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αυτή λαμβάνεται, ασκείται ή διενεργείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός των οικοδομικών αδειών και των αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας επί των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

3. Για τη δημοπράτηση και ανάθεση των έργων της εταιρίας επιτρέπεται να εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α ́).

4. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του Ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α ́), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή στην εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και στις θυγατρικές αυτής».

γ. Στο άρθρο δέκατο του Ν. 1955/1991 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Η Εταιρεία δύναται να απαλλοτριώνει ιδιοκτησίες προκειμένου να κατασκευάσει σε αυτές χώρους στάθμευσης λεωφορείων (αστικών ή υπεραστικών), οι οποίοι είναι σε λειτουργική ενότητα με τις εγκαταστάσεις του υπόγειου ηλεκτρικού σιδηρόδρομου του Νομού Αττικής.

Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως έργα προφανούς δημόσιας ή κοινής ωφέλειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις απαλλοτριώσεις αυτές οι διατάξεις του παρόντος άρθρου».

4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 Α ́) επιτρέπεται η μίσθωση, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οχημάτων επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας, για την απομάκρυνση των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κα ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α ́).

Σχετικό: παρ.9 άρθρ.5 Ν.2940/2001,ΦΕΚ Α 180/6.8.2001.
Άρθρο 15

1. Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια παραγωγού ή και πωλητή λαϊκών αγορών, εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α ́), εφόσον μεταφέρουν προϊόντα για πώληση στις λαϊκές αγορές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσδιορίζεται η τεχνολογία και η ηλικία των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία θα ισχύει η παραπάνω ρύθμιση.

2. Το άρθρο 2 του Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α ́) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διενέργειας του τεχνικού ελέγχου των μεταχειρισμένων, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4 τόνων και λεωφορείων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, πριν από τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη Χώρα μας. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ο υπόψη τεχνικός έλεγχος των παραπάνω κατηγοριών αυτοκινήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2001, πλην των άρθρων 4, 10, 14 και 15, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤÆΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧ.-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ