ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2864 ΦΕΚ Α` 264/4.12.2000

Κύρωση της δι` ανταλλαγής επιστολών συναφθείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τριακοστής τρίτης Συνόδου της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ και του κοινού σεμιναρίου της επιτροπής αυτής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) με θέμα “Ευρώ και Τουρισμός”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η δι` ανταλλαγής των από 13 Φεβρουαρίου 1998 και 3 Μαρτίου 1998 επιστολών συναφθείσα Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τριακοστής τρίτης Συνόδου της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ και του κοινού σεμιναρίου της Επιτροπής αυτής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ΕΤC) με θέμα “Ευρώ και Τουρισμός”, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕU446/1997

Μαδρίτη, 13 Φεβρουαρίου 1998

Κύριο Ιωάννη Στεφανίδη Πρόεδρο Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Αμερικής 2 10564 ΑΘΗΝΑ Ελλάδα

Αγαπητέ Κύριε Στεφανίδη,

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΠΟΤ (CEU) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ CEU/ETC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” Πλοίο της Royal Olympic Cruises, Αιγαίον Πέλαγος, Ελλάδα, 3 – 8 Μαΐου 1998

Εχω την τιμή να διαβιβάσω συνημμένα το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με τη διεξαγωγή της τριακοστής τρίτης συνόδου της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ (CEU) και του Σεμιναρίου CEU/ETC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) σε κρουαζιερόπλοιο Στο Αιγαίον Πέλαγος από 3 έως 8 Μαΐου 1998, μετά από πρόσκληση της Κυβέρνησής σας.

Η ανωτέρω Συμφωνία βασίζεται στο Άρθρο 32 του Καταστατικού του Οργανισμού, το οποίο αναφέρει τα εξής: “Ο Οργανισμός θα απολαμβάνει στα εδάφη των κρατών – μελών του τα προνόμια και τις ασυλίες που απαιτούνται για την άσκηση των λειτουργιών του. Τέτοια προνόμια και ασυλίες μπορούν να προσδιορίζονται από συμφωνίες που θα συνάπτονται από τον Οργανισμό, καθώς και από την Απόφαση 136(V) της πέμπτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΤ.

1. Η Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Εξειδικευμένων Οργανισμών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Νοεμβρίου 1947, έχει εφαρμογή στις συνόδους (του ΠΟΤ).

2. Σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙΙ, Μέρος 5, της ανωτέρω Σύμβασης, οι αίθουσες συναντήσεων, τα γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις, όπως αυτές διατίθενται από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις συνόδους θα αποτελούν το χώρο του συνεδρίου και θα θεωρούνται εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

3. Σύμφωνα με τον Κανόνα 3 των Κανόνων Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει εφαρμογή κατ` αναλογία σε όλες τις συναντήσεις του Οργανισμού, οι συμμετέχοντες στις συνόδους προσκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα.

4. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διευκολύνει την άφιξη και αναχώρηση των συμμετεχόντων, που είναι επίσημα προσκεκλημένοι από τον Γενικό Γραμματέα στις συνόδους και θα παράσχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες θεωρήσεις διαβατηρίων χωρίς καθυστέρηση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στην Κυβέρνηση θα αποσταλούν προσωρινοί κατάλογοι των συμμετεχόντων εγκαίρως πριν από τις συνόδους.

5. Οι αντιπρόσωποι των Κρατών που έχουν προσκληθεί στη σύνοδο θα απολαμβάνουν τα κατωτέρω προνόμια και ασυλίες:

(α) ασυλία από σύλληψη ή κράτηση και, όσον αφορά ενέργειες που διαπράττονται από αυτούς κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών δηλώσεών τους, ασυλία από νομικές διώξεις,

(β) τελωνειακές διευκολύνσεις όσον αφορά τα προσωπικά τους αντικείμενα και εξαίρεση από έλεγχο αποσκευών, υπό τις ίδιες συνθήκες που παρέχονται στους διπλωματικούς αντιπροσώπους σε προσωρινή αποστολή,

(γ) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κώδικες στις επίσημες επικοινωνίες τους και να λαμβάνουν και να αποστέλλουν έγγραφα και επίσημη αλληλογραφία με διπλωματικό αγγελιαφόρο και σφραγισμένους σάκους,

(δ) εξαίρεση από περιορισμούς που αφορούν τους μετανάστες και την καταγραφή των αλλοδαπών και

(ε) εξαίρεση από συναλλαγματικούς περιορισμούς υπό τις ίδιες συνθήκες που παρέχονται στους διπλωματικούς αντιπροσώπους σε προσωρινή αποστολή.

6. Οι αντιπρόσωποι των Συνδεδεμένων Μελών του ΠΟΤ και άλλοι επιλεγμένοι προσκεκλημένοι θα απολαμβάνουν μόνο τα προνόμια που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους (α), (δ) και (ε).

7. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα απολαμβάνει τα προνόμια και ασυλίες, εξαιρέσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται στους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών.

8. Αξιωματούχοι του Οργανισμού, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους θα απολαμβάνουν ασυλία από νομικές διώξεις κάθε είδους αναφορικά με ενέργειες που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών δηλώσεών τους.

9. Σύμφωνα με τον Κανόνα 1(2) των Κανόνων Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που έχει εφαρμογή κατ` αναλογία σε όλες τις συνόδους του ΠΟΤ που πραγματοποιούνται μακριά από την έδρα του, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καλύπτει όλα τα πρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν για τον ΠΟΤ ως συνέπεια της διεξαγωγής των συνόδων στην Ελλάδα και όχι στην έδρα του στη Μαδρίτη.

Αυτά τα έξοδα, τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα αυτής της επιστολής, θα καλύπτουν:

– μεταφορά των εντύπων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της συνόδου της Επιτροπής και του Σεμιναρίου και αποτελούν υπέρβαρες αποσκευές,

– αεροπορική μεταφορά από τη Μαδρίτη στον τόπο της συνάντησης με επιστροφή τεσσάρων αξιωματούχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη στη σύνοδο της Επιτροπής και στο Σεμινάριο. Τα αντίστοιχα αεροπορικά εισιτήρια θα σταλούν στα Κεντρικά Γραφεία του ΠΟΤ στη Μαδρίτη πριν από τις 17 Απριλίου 1998,

– διαμονή και διατροφή των ανωτέρω αναφερόμενων τεσσάρων αξιωματούχων του ΠΟΤ και τριών βασικών ομιλητών.

10. Η παρούσα επιστολή μαζί με την καταφατική απάντηση της Κυβέρνησής σας αποτελούν Συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη γνωστοποίηση από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Ειλικρινά υμέτερος

FrancescoFrangialli

Γενικός Γραμματέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΠΟΤ (CEU) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ CEU/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” Πλοίο της Royal Olympic Cruises, Αιγαίον Πέλαγος, Ελλάδα, 3 – 8 Μαΐου 1998

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ———————————– ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ —————————–

(α) Αίθουσα διασκέψεων χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων.

(β) Σαλόνι για τους συμμετέχοντες.

(γ) Γραφείο για τον Γενικό Γραμματέα ή τον εκπρόσωπό του.

(δ) Γραφεία για τη Γραμματεία, ως εξής:

(i) ένα για τον Γραμματέα της συνόδου

(ii) ένα για στενογράφους/δακτυλογράφους

(iii) ένα για αναπαραγωγή και φύλαξη εντύπων.

Οι εγκαταστάσεις του πλοίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με την κατάλληλη επίπλωση και να είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη των συναντήσεων.

ΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ————————————– ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ —————-

(α) Η αίθουσα διασκέψεων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

(β) Η αίθουσα διασκέψεων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για τη μαγνητοφώνηση των συζητήσεων της συνόδου και του Σεμιναρίου. Τέσσερα μικρόφωνα θα πρέπει να υπάρχουν για το κεντρικό τραπέζι και ένα για κάθε τρεις συμμετέχοντες.

(γ) Τα γραφεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τηλεφωνική σύνδεση, ένο φωτοτυπικό μηχάνημα και άλλο εξοπλισμό απαραίτητο για τη λειτουργία τους, δύο γραφομηχανές με διεθνές πληκτρολόγιο Qwerty, ένα κομπιούτερ και έναν εκτυπωτή laser με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Σύστημα: MS-DOS/WINDOWS 95

– Πρόγραμμα: Microsoft Word (version 7.0) for WIN 95

– Συμβατότητα: σύστημα IBM

– Πληκτρολόγιο: Qwerty διεθνές

– Δισκέττες: 3“ 1/2 διπλής όψεως υψηλής πυκνότητας

– Εκτυπωτής: συμβατός στο πιο πάνω σύστημα.

(δ) Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διεθνή τηλεφωνική σύνδεση.

ΙΙΙ. ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ———————–

Το ακόλουθο προσωπικό που απαιτείται συνήθως για συνάντηση τεσσάρων ημερών (σύνοδος της Επιτροπής και Σεμινάριο) όσον αφορά την ταυτόχρονη διερμηνεία, γραμματειακές υπηρεσίες, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εντύπων, θα παρασχεθεί από την Κυβέρνηση:

(α) οι αναγκαίοι διερμηνείς για τις γλώσσες εργασίας, που θα επιλεγούν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και του ΠΟΤ,

(β) δύο δίγλωσσοι (αγγλικά/γαλλικά) γραμματείς,

(γ) επαρκής αριθμός δίγλωσσων (αγγλικά/γαλλικά) συνοδών/αγγελιοφόρων στην Αίθουσα Διασκέψεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ —————————————— ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ————————————– ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ———————————— ΤΟΥ ΠΟΤ ——-

(α) Διευκολύνσεις κατά την άφιξη και αναχώρηση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης βίζας και των τελωνειακών ελέγχων.

(β) Μεταφορά προς και από το ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση,

(γ) Κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία των Αθηνών και στο κρουαζιερόπλοιο σε μειωμένες τιμές.

(δ) Μεταφορά μεταξύ των ξενοδοχείων σε επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις και μεταξύ των ξενοδοχείων και του κρουαζιερόπλοιου τη Δευτέρα 4 Μαϊου 1998.

(ε) Ταχυδρομικές, τραπεζικές, ιατρικές, ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών, κοινωνικές εκδηλώσεις και τεχνικές επισκέψεις.

V. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΤ ——————————

(α) Μεταφορά τεσσάρων αξιωματούχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από Μαδρίτη στην Αθήνα με επιστροφή ως εξής:

(i) Εισιτήριο business-class Μαδρίτη/Αθήνα/Μαδρίτη για τον Γενικό Γραμματέα ή τον εκπρόσωπό του.

(ii) Τρί εισιτήρια οικονομικής θέσης Μαδρίτη/Αθήνα/Μαδρίτη για τρεις αξιωματούχους του ΠΟΤ.

Τα ανωτέρω αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Γραμματείας δύο εβδομάδες πριν τις συναντήσεις, δηλαδή μέχρι 17 Απριλίου 1998.

(β) Διαμονή και πρωινό για τους πιο πάνω αξιωματούχους σε ξενοδοχείο της Αθήνας και στο κρουαζιερόπλοιο, καθώς επίσης και για τρεις βασικούς ομιλητές.

(γ) Χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για τους τέσσερις αξιωματούχους, που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αθήνα κατά το χρόνο των συναντήσεων. Σύμφωνα με την πρακτική των Ηνωμένων Εθνών, η ημερήσια αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα αυξάνεται κατά 80%.

(δ) Μεταφορά έντυπου υλικού απαραίτητου για τις συναντήσεις από Μαδρίτη στην Αθήνα και αντίστροφα. Έναvoucher για την αεροπορική μεταφορά 200 κιλών στη μία διαδρομή και 50 κιλών στην επιστροφή, θα πρέπει επίσης να διατεθεί στη Γραμματεία δύο εβδομάδες πριν από τις συναντήσεις, δηλαδή μέχρι 17 Απριλίου 1998,

(ε) Ένας εύλογος αριθμός τηλεφωνικών, τηλεγραφικών και συνδέσεων με τέλεξ μεταξύ του χώρου των συναντήσεων και των Κεντρικών Γραφείων στη Μαδρίτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρ. Πρωτ. 641/Πρ.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 1998

Κύριο FrancescoFrangialli Γενικό Γραμματέα Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού CapitanHaya 42 28020 ΜΑΔΡΙΤΗ Ισπανία

Αγαπητέ Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω λήψη της επιστολής σας υπ` αρ. ΕU/446/1997 της 13ης Φεβρουαρίου 1998 με το παράρτημά της, που αναφέρουν τα εξής:

“Αγαπητέ Κύριε Στεφανίδη,

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΠΟΤ (CEU) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ CEU/ETC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” Πλοίο της Royal Olympic Crruises, Αιγαίον Πέλαγος, Ελλάδα, 3 – 8 Μαΐου 1998

Εχω την τιμή να διαβιβάσω συνημμένα το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με τη διεξαγωγή της τριακοστής τρίτης συνόδου της Επιτροπής για την Ευρώπη του ΠΟΤ (CEU) και του Σεμιναρίου CEU/ETC (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) σε κρουαζιερόπλοιο στο Αιγαίον Πέλαγος από 3 έως 8 Μαΐου 1998, μετά από πρόσκληση της Κυβέρνησής σας.

Η ανωτέρω Συμφωνία βασίζεται στο Άρθρο 32 του Καταστατικού του Οργανισμού, το οποίο αναφέρει τα εξής: “Ο Οργανισμός θα απολαμβάνει στα εδάφη των κρατών – μελών του τα προνόμια και τις ασυλίες που απαιτούνται για την άσκηση των λειτουργιών του. Τέτοια προνόμια και ασυλίες μπορούν να προσδιορίζονται από συμφωνίες που θα συνάπτονται από τον Οργανισμό, καθώς και από την Απόφαση 136(V) της πέμπτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΤ.

1. Η Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Εξειδικευμένων Οργανισμών, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Νοεμβρίου 1947, έχει εφαρμογή στις συνόδους (του ΠΟΤ).

2. Σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙΙ, μέρος 5, της ανωτέρω Σύμβασης, οι αίθουσες συναντήσεων, τα γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις, όπως αυτές διατίθενται από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις συνόδους θα αποτελούν το χώρο του συνεδρίου και θα θεωρούνται εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

3. Σύμφωνα με τον Κανόνα 3 των Κανόνων Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει εφαρμογή κατ` αναλογία σε όλες τις συναντήσεις του Οργανισμού, οι συμμετέχοντες στις συνόδους προσκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα.

4. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα διευκολύνει την άφιξη και αναχώρηση των συμμετεχόντων, που είναι επίσημα προσκεκλημένοι από τον Γενικό Γραμματέα στις συνόδους και θα παράσχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες θεωρήσεις διαβατηρίων χωρίς καθυστέρηση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στην Κυβέρνηση θα αποσταλούν προσωρινοί κατάλογοι των συμμετεχόντων εγκαίρως πριν από τις συνόδους.

5. Οι αντιπρόσωποι των Κρατών που έχουν προσκληθεί στη σύνοδο θα απολαμβάνουν τα κατωτέρω προνόμια και ασυλίες:

(α) ασυλία από σύλληψη ή κράτηση και, όσον αφορά ενέργειες που διαπράττονται από αυτούς κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών δηλώσεών τους, ασυλία από νομικές διώξεις,

(β) τελωνειακές διευκολύνσεις όσον αφορά τα προσωπικά τους αντικείμενα και εξαίρεση από έλεγχο αποσκευών, υπό τις ίδιες συνθήκες που παρέχονται στους διπλωματικούς αντιπροσώπους σε προσωρινή αποστολή,

(γ) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν κώδικες στις επίσημες επικοινωνίες τους και να λαμβάνουν και να αποστέλλουν έγγραφα και επίσημη αλληλογραφία με διπλωματικό αγγελιαφόρο ή σε σφραγισμένους σάκους,

(δ) εξαίρεση από περιορισμούς που αφορούν τους μετανάστες και την καταγραφή των αλλοδαπών και,

(ε) εξαίρεση από συναλλαγματικούς περιορισμούς υπό τις ίδιες συνθήκες που παρέχονται στους διπλωματικούς αντιπροσώπους σε προσωρινή αποστολή.

6. Οι αντιπρόσωποι των Συνδεδεμένων Μελών του ΠΟΤ και άλλοι επιλεγμένοι προσκεκλημένοι θα απολαμβάνουν μόνο το προνόμια που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους (α), (δ) και (ε).

7. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα απολαμβάνει τα προνόμια και ασυλίες, εξαιρέσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται στους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών.

8. Αξιωματούχοι του Οργανισμού, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, θα απολαμβάνουν ασυλία από νομικές διώξεις κάθε είδους αναφορικά με ενέργειες που διαπράττουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών δηλώσεών τους.

9. Σύμφωνα με τον Κανόνα 1(2) των Κανόνων Διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που έχει εφαρμογή κατ` οναλογία σε όλες τις συνόδους του ΠΟΤ που πραγματοποιούνται μακριά από την έδρα του, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα καλύπτει όλα τα πρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν, για τον ΠΟΤ ως συνέπεια της διεξαγωγής των συνόδων στην Ελλάδα και όχι στην έδρα του στη Μαδρίτη,

Αυτά τα έξοδα, τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα αυτής της επιστολής, θα καλύπτουν:

– μεταφορά των εντύπων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της συνόδου της Επιτροπής και του Σεμιναρίου και αποτελούν υπέρβαρες αποσκευές,

– αεροπορική μεταφορά από τη Μαδρίτη στον τόπο της συνάντησης με επιστροφή τεσσάρων αξιωματούχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη στη σύνοδο της Επιτροπής και στο Σεμινάριο. Τα αντίστοιχα αεροπορικά εισιτήρια θα σταλούν στα Κεντρικά Γραφεία του ΠΟΤ στη Μαδρίτη πριν από τις 17 Απριλίου 1998,

– διαμονή και διατροφή των ανωτέρω αναφερομένων τεσσάρων αξιωματούχων του ΠΟΤ και τριών βασικών ομιλητών.

10. Η παρούσα επιστολή μαζί με την καταφατική απάντηση της Κυβέρνησης σας αποτελούν Συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη γνωστοποίηση από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί,

Ειλικρινά υμέτερο

FrancescoFrangialli Γενικός Γραμματέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΠΟΤ (CEU) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ CEU/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” Πλοίο της Royal Olympic Cruises, Αιγαίον Πέλαγος, Ελλάδα, 3 – 8 Μαΐου 1998

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ———————————– ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ —————————–

(α) Αίθουσα διασκέψεων χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων.

(β) Σαλόνι για τους συμμετέχοντες.

(γ) Γραφείο για τον Γενικό Γραμματέα ή τον εκπρόσωπό του.

(δ) Γραφεία για τη Γραμματεία, ως εξής:

(i) ένα για τον Γραμματέα της συνόδου

(ii) ένα για στενογράφους/δακτυλογράφους

(iii) ένα για αναπαραγωγή και φύλαξη εντύπων.

Οι εγκαταστάσεις του πλοίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με την κατάλληλη επίπλωση και να είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη των συναντήσεων.

ΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ————————————– ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ —————-

(α) Η αίθουσα διασκέψεων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.

(β) Η αίθουσα διασκέψεων θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για τη μαγνητοφώνηση των συζητήσεων της συνόδου και του Σεμιναρίου. Τέσσερα μικρόφωνα θα πρέπει να υπάρχουν για το κεντρικό τραπέζι και ένα για κάθε τρεις συμμετέχοντες.

(γ) Τα γραφεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τηλεφωνική σύνδεση, ένα φωτοτυπικά μηχάνημα και άλλο εξοπλισμό απαραίτητο για τη λειτουργία τους, δύο γραφομηχανές με διεθνές πληκτρολόγιο Qwerty, ένα κομπιούτερ και έναν εκτυπωτή laser με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Σύστημα: MS-DOS/WINDOWS 95

– Πρόγραμμα: Microsoft Word (version 7.0) for WIN 95

– Συμβατότητα: σύστημα IBM

– Πληκτρολόγιο: Qwerty διεθνές

– Δισκέττες: 3“ 1/2 διπλής όψεως υψηλής πυκνότητας

– Εκτυπωτής: συμβατός στο πιο πάνω σύστημα.

(δ) Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διεθνή τηλεφωνική σύνδεση.

ΙΙΙ. ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ———————–

Το ακόλουθο προσωπικό που απαιτείται συνήθως για συνάντηση τεσσάρων ημερών (σύνοδος της Επιτροπής και Σεμινάριο) όσον αφορά την ταυτόχρονη διερμηνεία, γραμματειακές υπηρεσίες, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εντύπων θα παρασχεθεί από την Κυβέρνηση:

(α) οι αναγκαίοι διερμηνείς για τις γλώσσες εργασίας, που θα επιλεγούν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και του ΠΟΤ,

(β) δύο δίγλωσσοι (αγγλικά/γαλλικά) γραμματείς,

(γ) επαρκής αριθμός δίγλωσσων (αγγλικά/γαλλικά) συνοδών/αγγελιαφόρων στην Αίθουσα Διασκέψεων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

ΙV. YΠΗΡΕΣΙΕΣ PΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ —————————————— ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ————————————– ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ———————————— ΤΟΥ ΠΟΤ ——-

(α) Διευκολύνσεις κατά την άφιξη και αναχώρηση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης βίζας και των τελωνειακών ελέγχων.

(β) Μεταφορά προς και από το ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση.

(γ) Κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία των Αθηνών και στο κρουαζιερόπλοιο σε μειωμένες τιμές,

(δ) Μεταφορά μεταξύ των ξενοδοχείων σε επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις και μεταξύ των ξενοδοχείων και του κρουαζιερόπλοιου τη Δευτέρα 4 Μαΐου 1998.

(ε) Ταχυδρομικές, τραπεζικές, ιατρικές, ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών, κοινωνικές εκδηλώσεις και τεχνικές επισκέψεις.

V. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΤ ——————————

(α) Μεταφορά τεσσάρων αξιωματούχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από Μαδρίτη στην Αθήνα με επιστροφή ως εξής:

(i) Εισιτήριο business-class Μαδρίτη/Αθήνα/Μαδρίτη για τον Γενικό Γραμματέα ή τον εκπρόσωπό του.

(ii) Τρία εισιτήρια οικονομικής θέσης Μαδρίτη/Αθήνα/Μαδρίτη για τρεις αξιωματούχους του ΠΟΤ.

Τα ανωτέρω αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Γραμματείας δύο εβδομάδες πριν τις συναντήσεις, δηλαδή μέχρι 17 Απριλίου 1998.

(β) Διαμονή και πρωϊνό για τους πιο πάνω αξιωματούχους σε ξενοδοχεία της Αθήνας και στο κρουαζιερόπλοιο, καθώς επίσης και για τρεις βασικούς ομιλητές.

(γ) Χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για τους τέσσερις αξιωματούχους που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αθήνα κατά το χρόνο των συναντήσεων. Σύμφωνα με την πρακτική των Ηνωμένων Εθνών η ημερήσια αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα αυξάνεται κατά 80%.

(δ) Μεταφορά έντυπου υλικού απαραίτητου για τις συναντήσεις από Μαδρίτη στην Αθήνα και αντίστροφα. Έναvoucher για την αεροπορική μεταφορά 200 κιλών στη μία διαδρομή και 50 κιλών στην επιστροφή, θα πρέπει επίσης να διαθέτει στη Γραμματεία δύο εβδομάδες πριν από τις συναντήσεις, δηλ. μέχρι 17 Απριλίου 1998.

(ε) Ένας εύλογος αριθμός τηλεφωνικών, τηλεγραφικών και συνδέσεων με τέλεξ μεταξύ του χώρου των συναντήσεων και των Κεντρικών Γραφείων στη Μαδρίτη”.

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής και του Παραρτήματος, τα οποία, κατόπιν αυτού, θα αποτελούν μία συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ με τη γνωστοποίηση από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι οι σχετικές απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Ειλικρινά υμέτερος

Ιωάννης Στεφανίδης

Πρόεδρος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 10 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ