ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2863 Α΄262/29.11.2000

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Άρθρο 1
Διοικητική και Δημοσιονομική αυτοτέλεια

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) είναι ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο.

2. Το Ε.Σ.Ρ. έχει δικό του προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. διαθέτει τις πιστώσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, καταρτίζει συμβάσεις και διενεργεί τις δαπάνες της αρχής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η εκκαθάριση, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Ε.Σ.Ρ. διενεργούνται από την οικεία υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από το Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο.
Άρθρο 2
Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

1. Το Ε.Σ.Ρ. συγκροτείται από εννιά (9) μέλη, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας (1) ως Αντιπρόεδρος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν.4357/2016, ΦΕΚ Α 3/19.1.2016.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5). Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων διαβιβάζει την απόφαση επιλογής στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος εκδίδει την απόφαση διορισμού των μελών του Ε.Σ.Ρ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία επιλογής κινείται μετά από σχετικό ερώτημα που απευθύνει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.9 άρθρ.5 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.

3. Ως μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική κατάρτισή τους ή την επαγγελματική εμπειρία τους ή την προσφορά τους στο δημόσιο βίο, ιδίως σε τομείς που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την αποστολή και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της αρχής.

Σχετικό: παρ.9 άρθρ.5 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Ε.Σ.Ρ. είναι τετραετής. Με εξαίρεση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται για πλήρη θητεία, η θητεία των άλλων μελών του Ε.Σ.Ρ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Ε.Σ.Ρ., δύο (2) από τα άλλα μέλη διορίζονται για πλήρη θητεία και τρία (3) για τριετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται πριν από την έκδοση της απόφασης διορισμού. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή παύσης μέλους από τα καθήκοντά του ή λήξης της θητείας του διορίζεται, με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 διαδικασία, νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν μπορούν να επιλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες διαδοχικές ή μη. Η θητεία των εκάστοτε μελών του Ε.Σ.Ρ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.9 άρθρ.5 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.
Άρθρο 3
Νομικό καθεστώς των μελών του Ε.Σ.Ρ.

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση καθήκοντα με την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Τα άλλα μέλη είναι πλήρους απασχόλησης και υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και στις εν γένει εργασίες του Ε.Σ.Ρ.

2. Η καταδίκη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, διασποράς δια του τύπου ψευδών ειδήσεων, καθώς και για αδίκημα που αποτελεί έγκλημα κατά των ηθών ή κακούργημα, αποτελεί κώλυμα διορισμού στη θέση μέλους του Ε.Σ.Ρ.

3. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ρ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Βουλευτή, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του στρατιωτικού εν ενεργεία, του υπηρετούντος στα σώματα ασφαλείας, του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και με την ανάληψη αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.

4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή και με οποιαδήποτε νομική σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση της οποίας οι δραστηριότητες υπάγονται, αμέσως ή εμμέσως, στην εποπτεία του Ε.Σ.Ρ. Η παραβίαση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος του Ε.Σ.Ρ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.

5. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ., για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα νόμο, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου. Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του αρχαιότερου Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη, έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση. Με την ίδια απόφαση διορίζεται και ο γραμματέας του συμβουλίου. Για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου.

Το πειθαρχικό συμβούλιο επιλαμβάνεται και αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από τεκμηριωμένες καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσιακή γραμματεία του προέδρου του. Το συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουμένου.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του ένα μέλος του Ε.Σ.Ρ. καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητα ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με το λειτούργημά του, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη πλήρης απασχόλησή του, το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει υποχρεωτικά την παύση του μέλους αυτού και ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική πράξη.

Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.9 άρθρ.5 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων. Η αστική ευθύνη των μελών του Ε.Σ.Ρ. διέπεται από τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και του Υπαλληλικού Κώδικα.

7. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, λήξη της θητείας τους στο Ε.Σ.Ρ.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των άλλων μελών του Ε.Σ.Ρ., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη. Για τον καθορισμό αυτόν, λαμβάνεται υπόψη η φύση της απασχόλησης των μελών, καθώς και το ύψος και το είδος των αποδοχών και των αποζημιώσεων που χορηγούνται στα μέλη των άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών. Στα μέλη του Ε.Σ.Ρ. καταβάλλεται το τριάντα τοις εκατό (30%) των ετήσιων αποδοχών τους για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πλήρους θητείας τους.

9. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στα άρθρα 24 επ. του ν. 2429/1996, όπως ισχύουν.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.

1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα:

α) χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,

β) ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,

γ) διασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

δ) ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας,

ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ́), όπως ισχύει, και 12 και 15 παρ. 3 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α ́),

στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης για προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες επιτροπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ́).

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή,αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις,υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και να ζητά για την εφαρμογή αυτή τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά με την αντικειμενική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυασμών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς κατά την περίοδο των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών.

Η μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ε` της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Ε.Σ.Ρ. για την εξόφληση και την εν γένει διαδικασία καταβολής των κάθε είδους οικονομικών οφειλών των φορέων παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.21 Ν.3491/2006,ΦΕΚ Α 207/2.10.2006.

3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού το Ε.Σ.Ρ., εφόσον κρίνει ότι ανακύπτει η ανάγκη εξέτασης ζητημάτων που ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ή και ευρύτερες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, ζητά τη διατύπωση σχετικής γνώμης, από εκπροσώπους ή συλλογικούς φορείς των ομάδων αυτών.

4. Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, η οποία συζητείται και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της αρχής και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5. Το Ε.Σ.Ρ., εκτός των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, ασκεί κάθε άλλη γνωμοδοτική ή αποφασιστική αρμοδιότητα που προβλέπεται σε ειδική διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για την έκδοση:

α) των προκηρύξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 2 εδαφ. ά και 7 παρ. 2 εδαφ. ά του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄),

β) της προκήρυξης η οποία εκδίδεται σε εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ θρου 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄).

Σημ.: όπως ηπαρ.6 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.19 Ν.3051/2002, ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.
Άρθρο 5
Κανόνες λειτουργίας Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.

1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αποφασιστικές και λοιπές αρμοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Για τη λειτουργία του και τις αποφάσεις που εκδίδει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τον οποίο καταρτίζει το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο των διατάξεων του ανωτέρω Κώδικα και του παρόντος νόμου. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό κατανέμεται και οργανώνεται στο πλαίσιο των Τμημάτων του άρθρου 7.

3. Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά κλιμάκια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση της ολομέλειας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ευρύτερων θεμάτων. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέλειας μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα θέματα αυτά δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην ολομέλεια.

Τα κλιμάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην ολομέλεια όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.11 Ν.3310/2005, ΦΕΚ Α` 30/14.2/2005.

4. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπείται ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής από τον Πρόεδρό του. Με εξαίρεση τη δικαστική εκπροσώπηση, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.Σ.Ρ. σε άλλο μέλος του ή σε επιστημονικό συνεργάτη.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. συνεργάζεται σε πάγια και διαρκή βάση με τον Αντιπρόεδρο και τα άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ., συγκαλεί εκτάκτως την ολομέλεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο, επιβλέπει τις εργασίες των επί μέρους τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. και παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο επιστημονικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος υπογράφει τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. και επικοινωνεί με όλους τους δημόσιους φορείς, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και ενημερώνει τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και κάθε άλλο φορέα και αρχή, σχετικά με τη λειτουργία και το έργο του Ε.Σ.Ρ.

5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του,όταν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρχής. Με απόφαση της Ολομέλειας επιτρέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Ε.Σ.Ρ.. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος οριζόμενο από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. προεδρεύει στα Κλιμάκια που συγκροτούνται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρ.11 Ν.3310/2005 που προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3414/2005,ΦΕΚ Α 279/10.11.2005.

6. Το Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει στην έδρα του ή και εκτός αυτής, αν αυτό έχει ορισθεί προηγουμένως, τουλάχιστον τρείς (3) φορές το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

Το Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία.

Η ψήφος των μελών είναι πάντοτε ονομαστική, φανερή και αιτιολογημένη. Οταν διαμαρφώνονται περισσότερες από δύο απόψεις, η ασθενέστερη προσχωρεί σε μία από τις ισχυρότερες μέχρι να διαμορφωθεί πλειοψηφία. Διαφοροποιήσεις ως προς την αναλογία της ψήφου καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν.4357/2016, ΦΕΚ Α 3/19.1.2016.

7. Οι αποφάσεις που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και να τελούν σε πλήρη αντιστοιχία με το περιεχόμενο των πρακτικών που τηρήθηκαν για την αντίστοιχη συνεδρίαση.

8. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με εξαίρεση αυτές που εκδίδονται στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, καθώς και εκτελεστούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, τίτλους. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί τις αποφάσεις του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Ε.Σ.Ρ. έχει αυτοτελώς την ικανότητα του παρίστασθαι σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή των παραλείψεών του.

Σχετικό: άρθρ.10 και 11 Ν.3310/2005.
Άρθρο 6
Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Ε.Σ.Ρ.

Σχετικό: το άρθρο 19 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)

1. Για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. συνιστώνται συνολικά (50) πενήντα θέσεις, από τις οποίες είκοσι (20) είναι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και οι τριάντα (30) είναι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

2. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων και κατανέμεται στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο, βάσει του Οργανισμού του προσωπικού που καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ρ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορούν να πληρωθούν και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιφυλασσομένων των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπονται στο άρθρο 68 του ν. 2683/1999. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ρ.

3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τη διάρκεια της απασχόλησης που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Ως προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ́), με επιστημονική εξειδίκευση που προσιδιάζει στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζοντας και την απαιτούμενη, κατά την κρίση του, για την κατοχή των θέσεων αυτών, εξειδίκευση ή εμπειρία. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας και ευρείας κυκλοφορίας.

β) Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από το Ε.Σ.Ρ., στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη του και ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως πρόεδρος, προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν. Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

γ) Η ειδική επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους επιλεγέντες, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφιοτήτων και της διαδικασίας αξιολόγησης.

δ) Μετά την επικύρωση του πίνακα ή σε περίπτωση μη διενέργειας από το Α.Σ.Ε.Π. του προβλεπόμενου ελέγχου εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του, το Ε.Σ.Ρ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

Δέκα (10) από τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού μπορούν, επίσης, να πληρωθούν με αποσπάσεις ή μετατάξεις ειδικών επιστημόνων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από ειδική αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

4. Η απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού είναι πλήρης και αποκλειστική. Οι δικηγόροι που απασχολούνται σε θέση επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. με οποιαδήποτε νομική σχέση, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματός τους. Από την αναστολή αυτή δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των δικηγόρων. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1999 (ΦΕΚ 230 Α ́), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ασυμβίβαστες δραστηριότητες και ιδιότητες των μελών του Ε.Σ.Ρ. και τις επιβαλλόμενες σε αυτά ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό του για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και για τέσσερα (4) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησης αυτής.

Η μη τήρηση από το επιστημονικό προσωπικό των υποχρεώσεων και των περιορισμών της παραγράφου αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεώς τους.

5. Το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στο Ε.Σ.Ρ. δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό αδίκημα. Ο πειθαρχικός έλεγχος του επιστημονικού προσωπικού γίνεται από ειδικά πειθαρχικά συμβούλια που συγκροτούνται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και λειτουργούν με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του.

6. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη. Για τις αποδοχές του διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ́), όπως ισχύουν.

7. Το απασχολούμενο στο Ε.Σ.Ρ. επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της απασχόλησής τους στο Ε.Σ.Ρ.

Σχετικό 1:Ν.3310/2005

Σχετικό 2: παρ.9 άρθρ.11 Ν.3130/2005
Άρθρο 7
Διοικητική οργάνωση του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήματα

Σχετικό: παρ.9 του άρθρ.11 Ν.3130/2005

1. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κατανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής.

2. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών:

i. για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,

ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, με αντικείμενο την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ. 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 310/1996.

γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και για την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9 του π.δ. 100/ 2000.

δ) Tμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για:

i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ.,

ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ.,

iii.την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ.,

iv.την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού.

Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. μπορούν να ανατίθενται στο επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό εργασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο περισσότερων τμημάτων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α 178)

3. Με τον οργανισμό του Ε.Σ.Ρ. συνιστάται μία οργανική θέση Διευθυντή στην οποία επιλέγεται και τοποθετείται δημόσιος υπάλληλος με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 2683/1999. Ο Διευθυντής συντονίζει το διοικητικό έργο των τμημάτων, επιβλέπει την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διεκπεραίωση των εργασιών του υπηρετούντος στα τμήματα διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού, μεριμνά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίες των λοιπών δημόσιων φορέων και αρχών και λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του κοινού με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ.

4. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και ο Διευθυντής του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται με τον Οργανισμό Προσωπικού της αρχής.

Σχετικό: το άρθρο 19 του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου
Άρθρο 8
Συμβάσεις Αυτοδέσμευσης Επιτροπές Δεοντολογίας

1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν πολυμερείς συμβάσεις αυτοδέσμευσης με τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς θα καθορίζουν από κοινού τους κανόνες και τις αρχές δεοντολογίας που θα εφαρμόζουν, στο πλαίσιο της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης και προβολής των κάθε είδους ενημερωτικών και ψυχαγωγικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης μπορούν να καταρτίζονται από δύο μόνο φορείς οι οποίοι στη συνέχεια προσκαλούν άλλους φορείς να προσχωρήσουν σε αυτήν. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα για ανεπιφύλακτη προσχώρηση στη σύμβαση αυτοδέσμευσης, που έχει καταρτιστεί από άλλους φορείς, είναι υποχρεωτική.

Η μη κατάρτιση ή προσχώρηση σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επισύρει την επιβολή από το Ε.Σ.Ρ. της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της τρίμηνης αναστολής της ισχύος της.

2. Οι κανόνες και οι αρχές δεοντολογίας που συνομολογούνται με τις συμβάσεις αυτοδέσμευσης δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετοι ούτε να άγουν σε καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

3. Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης περιλαμβάνουν ειδικούς όρους για τον έλεγχο της τήρησης του περιεχομένου τους από ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας την οποία συγκροτούν από κοινού οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες, που επιλέγονται από τους συμβαλλομένους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο προσώπων που καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ρ. Επιτρέπεται η συγκρότηση αυτοτελούς Επιτροπής Δεοντολογίας για κάθε είδος ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος.

4. Σε περίπτωση που οι Επιτροπές Δεοντολογίας διαπιστώσουν παραβίαση των κανόνων και των αρχών που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτοδέσμευσης επιβάλλουν κυρώσεις ηθικού περιεχομένου, όπως η μετάδοση ειδικών εκπομπών ή μηνυμάτων και η διοργάνωση ειδικών ημερίδων ή εκδηλώσεων. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ. εντός πέντε (5) ημερών. Η συμμόρφωση στις κυρώσεις ηθικού περιεχομένου που επιβάλλονται από τις Επιτροπές Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική για τους αντισυμβαλλόμενους φορείς και η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, η οποία επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

5. Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης κοινοποιούνται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. και το περιεχόμενό τους δημοσιεύεται, κάθε έτος, σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες με ευρεία κυκλοφορία, στη γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κάθε αντισυμβαλλόμενου φορέα.

6. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ.κατά την άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.3592/2007 (ΦΕΚ Α 161/2007)
Άρθρο 9
Αστική εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων Επιτροπές κατάταξης και σήμανσης τηλεοπτικών προγραμμάτων Επιτροπές εξέτασης αιτήσεων επανόρθωσης

1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και κάθε άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση διαφημιστών και διαφημιζομένων, καταρτίζουν, από κοινού, κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης και προβολής από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το περιεχόμενο του κώδικα δεν πρέπει να είναι αντίθετο ούτε να άγει σε καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Η Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και κάθε άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση διαφημιστών και διαφημιζομένων ιδρύουν αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με βάση τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και του κώδικα δεοντολογίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Σχετικό: 48 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009

3. Στην αστική εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων μπορούν να συμμετέχουν παραγωγοί διαφημιστικών μηνυμάτων και κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και οι συλλογικοί φορείς αυτών. Επίσης, σε περίπτωση που στο καταστατικό της εταιρείας περιληφθεί ως πρόσθετος σκοπός ο έλεγχος των διαφημιστικών μηνυμάτων που καταχωρούνται σε έντυπα, μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της εταιρείας και εκπρόσωποι των ιδιοκτητών εφημερίδων και περιοδικών. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα να καταστεί μέλος της αστικής εταιρείας είναι υποχρεωτική, εφόσον ο φορέας αυτός έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η αποχώρηση από την εταιρεία είναι απολύτως ελεύθερη και δεν επιτρέπεται να περιοριστεί από το καταστατικό της.

4. Η αστική εταιρεία εξετάζει τα διαφημιστικά μηνύματα, που της υποβάλλονται προς έλεγχο από τα μέλη της, πριν από τη μετάδοσή τους από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο καταστατικό της. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και μετά την πρώτη μετάδοσή τους, ύστερα από ειδική αίτηση μέλους της ή φορέα ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης. Η άρνηση ενός φορέα ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης να μεταδώσει διαφημιστικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου κρίθηκε, από την αστική εταιρεία, ότι δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεν συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να συγκροτήσουν εσωτερικές επιτροπές για την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της 6138/Ε/ 17.3.2000 απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 345 Β ́). Οι επιτροπές κατάταξης και σήμανσης απαρτίζονται από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη των φορέων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, το σχεδιασμό και τη διάρθρωση του προγράμματος. Η συγκρότηση της κάθε επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. Επιτρέπεται η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής για δύο ή περισσότερους φορείς.

6. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να συγκροτήσουν εσωτερικές επιτροπές, που απαρτίζονται από αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες και ανώτερα στελέχη τους, για την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ́). Οι φορείς μπορούν να αναθέτουν το έργο της εξέτασης των αιτήσεων επανόρθωσης στις Επιτροπές Δεοντολογίας του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

7. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τις ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 10
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

1. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης διαμορφώνει την πολιτική του Κράτους και λαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανήκει η αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ζητά τη γνώμη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και προβαίνει σε σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις.

2. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απευθύνει στην ανεξάρτητη αρχή του τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ερωτήματα, οδηγίες, καθώς και ερμηνευτικές εγκυκλίους, για την εφαρμογή των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

3. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και προβαίνει στις αναγκαίες συντονιστικές και ρυθμιστικές ενέργειες για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής.

Σχετικό: άρθρο 2 Ν. 3242/2004
Άρθρο 11
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 4, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την έκδοση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2.

2. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με τις οποίες παρέχεται, για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων σε άλλα διοικητικά όργανα, καταργούνται ως προς την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής.

Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται:

α) Η αρμοδιότητα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να εκδίδει τις άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 προκηρύξεις. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα του ελέγχου νομιμότητας που προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. 25 του ν. 2328/1995 και 20 παρ. 4 του ν. 2644/1998.

Σε περίπτωση που ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν εκδώσει την άδεια παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ.Ρ., η σχετική διοικητική πράξη εκδίδεται από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για το περιεχόμενο της πράξης αυτής στις οικείες διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που διαβιβάζεται στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης περιέχει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία στοιχεία των αντίστοιχων διοικητικών αδειών.

β) Η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 εδαφ. γ ́, 7 παρ. 3 εδαφ. β ́ και 9 παρ. 1 και 5 του ν. 2644/ 1998.

γ) Η αρμοδιότητα έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των αποφάσεων ή άλλων πράξεων που εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν.

3. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2000, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 2328/1995, όπως ισχύουν, και για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος στις ίδιες διατάξεις έλεγχος νομιμότητας, είναι άμεσα εκτελεστές. Οι αποφάσεις αυτές, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στους αποδέκτες τους. Από την ημερομηνία της κοινοποίησης αρχίζει ο υπολογισμός των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία προθεσμιών για την άσκηση των ενδίκων μέσων και των διοικητικών προσφυγών.

4. Η αληθής έννοια των διατάξεων των εδαφίων γ ́ και δ ́ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995 είναι ότι οι προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν υπηρεσιακές εκθέσεις με παρατηρήσεις σχετικά με την πληρότητα του φακέλου της αιτήσεως ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, το περιεχόμενο των οποίων δε δεσμεύει το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση της αντίστοιχης αρμοδιότητας της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

5. Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή του, καθώς και των άλλων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. Το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ε.Σ.Ρ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1.

6. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου.

7. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεων αυτών.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ