ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2862 ΦΕΚ Α΄/16.11.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, που υπογράφηκε στη Λουμπλιάνα στις 10 Νοεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εφεξής αποκαλούμενες ως «Τα Συμβαλλόμενα Μέρη»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των δύο κρατών και στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού τους επιπέδου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιξη και την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στους τομείς

16 Νοεμβρίου 2000

της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης, που υπεγράφη στη Λουμπλιάνα στις 10 Νοεμβρίου του 1993,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ I

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία στο κάθε Μέρος.

ΑΡΘΡΟ II

Ειδικότερα, η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές: –

α/ υλοποίηση κοινών έργων έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους, καθώς και ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων,

β/ οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις κ.λπ.,

γ/ ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών,

δ/ κοινή χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού,

ε/ άλλες μορφές συνεργασίας που θα συμφωνηθούν από τα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ

1. Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας συστήνεται Μικτή Επιτροπή απαρτιζομένη από εκπροσώπους που θα ορίζονται από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Τα καθήκοντα της Μικτής Επιτροπής είναι τα εξής:

α/ καθορισμός των τομέων συνεργασίας με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι οργανισμοί κάθε χώρας και τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας,

β/ δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας,

γ/ διευκόλυνση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων και έργων,

δί έλεγχος της προόδου των σχετικών με την παρούσα Συμφωνία δραστηριοτήτων,

ε/ ανταλλαγή εμπειριών προερχομένων από τη διμερή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και εξέταση των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

3. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διαδοχικά στην Ελλάδα και στη Σλοβενία και θα συνάπτει και υπογράφει Πρωτόκολλα με την αξιολόγηση των παρελθουσών και τρεχουσών δραστηριοτήτων και τους μελλοντικούς σκοπούς της συνεργασίας, καθώς και τον κατάλογο με τα αμοιβαία αποδεκτά έργα συνεργασίας μετά από την αξιολόγηση των κοινών προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

4. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργασθεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ ΙV

Για τη διευκόλυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας η Μικτή Επιτροπή θα εγκρίνει στο Πρωτόκολλο ένα Εκτελεστικό Πρόγραμμα. Τα Εκτελεστικά Προγράμματα θα καθορίζουν:

α/ τομείς συνεργασίας,

β/ ειδικά έργα,

για οργανισμούς υπεύθυνους για την εκτέλεση και υλοποίηση των κοινών έργων, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», ειδικότερα: κυβερνητικοί οργανισμοί, επιστημονικοί φορείς, φορείς έρευνας και ανάπτυξης, επιστημονικές ενώσεις και άλλες οργανωτικές μονάδες περιλαμβανομένων ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων. Ο ορισμός των συνεργαζόμενων εταίρων σύμφωνα με το νόμο του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα πραγματοποιείται από τη Μικτή Επιτροπή,

δ/ τρόπους χρήσης των αποτελεσμάτων των κοινών έργων έρευνας και ανάπτυξης,

ε/ πηγές και όρους χρηματοδότησης,

στ) κανόνες και διαδικασίες υλοποίησης των κοινών έργων.

ΑΡΘΡΟ \/

1. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία, θα εξασφαλίζεται, δημοσιεύεται ή θα αξιοποιείται εμπορικά με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συνεργαζόμενων εταίρων και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και νόμους των Συμβαλλόμενων Μερών που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

2. Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν στα έργα και προγράμματα που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Το κόστος αυτής της συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως το Τρίτο Μέρος, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ VI

Κάθε είδους διαφωνίες που αφορούν την ερμηνεία ήτην υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται με συνομιλίες στη Μικτή Επιτροπή ή μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. –

ΑΡΘΡΟ VII

Σχετικά με τη συνεργασία που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει σύμφωνα με τη νομοθεσία του όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ VIII

Στα πλαίσια της καλυπτόμενης από την παρούσα Συμφωνία συνεργασίας, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σε συμφωνία με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, τους εθνικούς του νόμους και κανονισμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική ολοκλήρωση, την τελωνειακή ένωση και άλλα οικονομικά θέματα και στη βάση της αμοιβαιότητας, θα επιδιώξει να:

α/ λάβει μέτρα μαζί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές του για τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξόδου από την επικράτειά του του κατάλληλου προσωπικού και εξοπλισμού που ανήκει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος και που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση έργων και προγραμμάτων στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας,

β/ διευκολύνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς την αδασμολόγητη είσοδο και έξοδο των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού που παρέχονται για χρήση στις κοινές δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ IX

Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει ούτε θα θίξει την εγκυρότητα ή την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα Συμβαλλόμενα Μέρη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΡΘΡΟ X

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλληλογνωστοποιήσουν ότι έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της Συμφωνίας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα. Η ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για επόμενες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν κάποια από τα Συμβαλλόμενα Μέρη διακοινώσει γραπτώς την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Η λήξη της Συμφωνίας θα ισχύσει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω διακοίνωσης.

3. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει έργα ή προγράμματα που ανελήφθησαν στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν κατά το χρόνο λήξης της.

4. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία Ανταλλαγής Επιστημόνων και Ερευνητών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, πουυπεγράφη στις 17 Απριλίου του 1976 στο Βελιγράδι, παύει να έχει επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

ΑΡΘΡΟ XI

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,

Έγινε στη Λουμπλιάνα, την 10η Νοεμβρίου 1999, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική, σλοβενική και αγγλική γλώσσα, εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς στην ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου ΙΙΙ της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη Υπουργών δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου Χ παρ. 1 αυτής.

Α G R Ε Ε Μ Ε Ν Τ

between

ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ

OF THE HELLENIC REPUBLIC

and

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Slovenia hereinafter referred to as “The Contracting Parties”,

Recognizing the importance of science and technology in the development of their national economies and in the improvement of their socio-economic standards

of life,

Wishing to strengthen and develop scientific and technological co-operation on the basis of equality and mutual benefit, –

Taking in consideration the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Slovenia on Cooperation in the Fields of Education, Culture and Science, signed in Ljubljana on 10 November 1993, –

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall encourage and support the co-operation in the field of science and technology on the basis of mutual benefit, according to the provisions of the present Agreement and the laws and regulations of each Party.

ARTICLE II

The co-operation will have in particular the following forms:

a/realization of joint research, development and design projects, including the exchange of their results, as well as exchange of scientists, researchers and technical experts,

b/ organization of and participation in meetings, conferences, symposia, courses, workshops, exhibitions, etc.

c/ exchange of scientific and technological information and documentation as

well as equipment and consumable materials,

d/joint use of research and development facilities and scientific equipment;

e/ other, mutually agreed upon.

ARTICLE III

1. For the purpose of implementation of the present Agreement, a Joint Commission, composed of representatives designated by the two Contracting Parties, is established.

2. The tasks of the Joint Commission shall be as follows:

a/ identify the fields of co-operation on the basis of information received from institutions of each country and the respective national policies in science and technology,

b/ create the favorable conditions for the implementation of the present Agreement; –

c/facilitate and support the implementation of joint programmes and projects

d/examine the progress of activities related to the present Agreement,

es exchange of experience arising from the bilateral scientific and technological co-operation and the examination of the proposals for its further development.

3. The Joint Commission will meet at least once every 2 (two) years, unless otherwise agreed, alternately in the Hellenic Republic and in the Republic of Slovenia, and will conclude and sign Protocols containing the evaluation of the past and current activities and future purposes of co-operation as well as the list of mutually accepted projects of co-operation after evaluation of the joint proposals received.

4. The Joint Commission may elaborate its own rules of procedure.

ARTICLE IV

With a view to facilitate scientific and technological co-operation, the Joint Commission will adopt in the Protocol an Executive Programme. The Executive Programmes will establish:

a/ fields of co-operation

b/specific projects;

c/ institutions responsible for the realization and implementation of joint projects, hereinafter referred to as “co-operating partners”, in particular governmental agencies, Scientific entities, research and development entities, Scientific associations, and other organizational units including private and public companies. Definition of co-operating partners, according to the law of each Contracting Party will be performed by the Joint Commission;

d/ ways of use of joint research and development projects results;

e/ financial resources and conditions

f/ rules and procedures guiding the execution of the joint projects.

ARTICLE V

1. Scientific and technological results and any other information derived from the co-operation activities under the present Agreement, will be insured, published of commercially exploited with the consent of both co-operating partners and according to the international conventions and laws of the Contracting Parties concerning intellectual property. –

2. Scientists, researchers, technical experts and institutions of the third countries or international organizations may be invited, upon consent of both co-operating partners, to participate in projects and programmes being carried out under the present Agreement. The cost of such participation shall normally be borne by the Third Party, unless the Contracting Parties agree otherwise in writing.

ARTICLE VI

Any questions related to the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled through consultations within the Joint Commission or between the Contracting Parties.

ARTICLE VII

With respect to the co-operation established under the present Agreement, each Contracting Party shall take, in accordance with its laws and regulations, all. necessary measures to ensure the best possible conditions for its implementation.

ARTICLE VIII

With respect to co-operation under the present Agreement, each Contracting Party, subject to its international obligations, national laws and regulations especially regarding economic integration, customs union and other economic issues and on the basis of reciprocity shall endeavorto .

a/ take steps with its national authorities to facilitate the entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Contracting Party used in projects and programmes under the present Agreement;

b/ facilitate, according to regulations in force, duty free entry and exit for necessary materials and equipment provided pursuant to the present Agreement for use in joint activities.

ARTICLE IX

The present Agreement shall not affect or will not prejudice the validity or execution of any obligations arising from other international treaties or agreements concluded by either Contracting Party, including those arising from the EuropeanUnion.

ARTICLE X

1. The present Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties notify each other that the Agreement has been approved in accordance with the relevant legal procedures of each country, when completed. The date of the last notification is deemed to be the date of the coming into force of the presentAgreement.

2. The present Agreement shall remain in force for a period of five years and shall automatically be renewed for further periods of five years, unless either Contracting Party notifies in writing its intentions to terminate the present Agreement. The termination will come into effect in six months from the date of the said notification.

3. The termination of the present Agreement shall not affect projects or programmes undertaken under the present Agreement and not fully executed at the time of the termination of the present Agreement.

4. Upon the entry into force of the present Agreement, the Agreement on-the Exchange of Scientists and Researchers between the Hellenic Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia signed on 17 April 1976 in Belgrade shall cease to have effect in relations between the Hellenic Republic and the Republic of Slovenia.

ARTICLE XI

Authorities nominated for the implementation of the present Agreement are the Ministry for Development of the Hellenic Republic, General Secretariat for Research and Technology and the Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia.

Done in Ljubljana on November 10″ ,1999, in duplicate in Greek, Slovene, and English languages, all the texts being equally authentic. In the case of any divergence in interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC THE REPUBLIC of Slovenia

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΓΚΟΥΡΓΟΙ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ