ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2861 ΦΕΚ Α΄ 255/16.11.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Γης Δημοκρατίας της Λετονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λετονίας, καλούμενες εφεξής «Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τη διακίνηση των προσώπων εντός των πλαισίων του σεβασμού των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

ΣΕΒΟΜΕΝΕΣ τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και μεριμνώντας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,

3729

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Κάθε Μέρος επαναδέχεται στο έδαφος του, μετά από αίτηση του άλλου Μέρους και χωρίς διατυπώσεις, πρόσωπα που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής στο έδαφος του αιτούμενου Μέρους, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται ή εγκύρως πιθανολογείται ότι κατέχουν την Υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκδίδει πάραυτα, τη αιτήσει του αιτούμενου Μέρους τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για τον επαναπατρισμό των προσώπων που πρέπει να γίνουν αποδεκτά.

3. Το αιτούμενο Μέρος επαναδέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις τα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον μεταγενέστεροι έλεγχοι αποδείξουν ότι δεν κατείχαν την Υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κατά το χρόνο εξόδου από το έδαφος του αιτούμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Αλλοδαπός θεωρείται το πρόσωπο που δεν είναι ούτε Λετονός ούτε Έλληνας υπήκοος.

2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει την επανεισδοχή χωρίς διατυπώσεις σε έναν αλλοδαπό, ο οποίος εισήλθε στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας από την επικράτεια του, επί τη βάσει προηγούμενης ειδοποίησης από την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, εάν δεν έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από την είσοδο.

3. θεωρείται ότι ένας αλλοδαπός έχει εισέλθει στηνεπικράτεια απευθείας από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, εάν αυτό μπορεί να αποδειχθεί, ή μπορεί βασίμως να θεωρηθεί ότι είναι επαρκώς πιθανόν,

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα επαναδέχεται, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έναν αλλοδαπό, που έφθασε στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους απευθείας από την επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους και του οποίου η είσοδος ή η διαμονή δεν πληρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Αυτό δεν θα έχει εφαρμογή εάν στον αλλοδαπό έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μετά από την είσοδό του στην εν λόγω χώρα.

2. Το Συμβαλλόμενο Μέρος, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα επαναδέχεται χωρίς διατυπώσεις έναν αλλοδαπό, που μένει παρανόμως στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και που κατέχει ισχύουσα άδεια παραμονής, ή ισχύουσα βίζα εκδοθείσα από το Συμβαλλόμενο Μέρος.

3. Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να οδηγούν τους υπηκόους των γειτονικών κρατών πρωτίστως στο κράτος καταγωγής τους.

4. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα επαναδέχεται και έναν απάτριδα αλλοδαπό, ο οποίος έχει εισέλθει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικό έγγραφο εκδοθέν από το Συμβαλλόμενο Μέρος, που δίνει το δικαίωμα, ακόμη και μετά τη λήξη του, να επιστρέψει στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που εξέδωσε αυτό το έγγραφο, ή ο οποίος αμέσως πριν την είσοδό του στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, έχει διαμείνει στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους και έφθασε απευθείας από την επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους μετά την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ως άδειες διαμονής κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 αυτής της Συμφωνίας θεωρούνται οι θεωρήσεις εισόδου και οι άδειες που εκδίδουν τα Μέρη και οι οποίες δίνουν το δικαίωμα στα πρόσωπα να εισέλθουν ή να διαμείνουν στο έδαφος αυτού του Μέρους. Δεν συγκαταλέγονται σε αυτές οι προσωρινές άδειες διαμονής στο έδαφος ενός από τα Μέρη, προκειμένου να εξετασθεί η αίτηση χορήγησης ασύλου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση απαντά πάραυτα στις αιτήσεις επανεισδοχής που του απευθύνονται και σε κάθε περίπτωση, τα πολύ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών,

2. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αποδέχεται πάραυτα τα πρόσωπα η επανεισδοχή των οποίων έχει συμφωνηθεί και σε κάθε περίπτωση εντός μίας ανώτατης προθεσμίας ενός (1) μηνός. Η προθεσμία αυτήμπορεί να παραταθεί εάν το ζητήσει το αιτούμενο Μέρος επί όσο διάστημα ισχύουν νομικά ή ουσιαστικά εμπόδια. –

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η αίτηση επανεισδοχής των προσώπων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 και 3 αυτής της Συμφωνίας, πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών, κατά ανώτατο όριο, από την ημερομηνία που το αιτούμενο Μέρος διαπίστωσε την παράνομη είσοδο και παρουσία του αλλοδαπού στο έδαφός του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ

1. Τα Μέρη θα επιτρέπουν σε υπηκόους τρίτων χωρών να διέρχονται από το έδαφός τους προς το σκοπό επανεισδοχής, εάν αυτό ζητηθεί από ένα από τα Μέρη και εάν είναι εξασφαλισμένη η αποδοχή από τα διάφορα κράτη διέλευσης και από το κράτος προορισμού.

2. Δεν απαιτείται η έκδοση θεώρησης διέλευσης από το Μέρος, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, σε περίπτωση διέλευσης δια του αέρος.

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε χορηγηθείσα έγκριση, πρόσωπα των οποίων η διέλευση έγινε αποδεκτή μπορούν να επαναοδηγηθούν στο άλλο Μέρος εάν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Ωσαύτως μπορούν να επαναοδηγηθούν τα πρόσωπα αυτά στο άλλο Μέρος στην περίπτωση που δεν είναι εξασφαλισμένη είτε η διέλευση από τρίτο κράτος είτε η αποδοχή από το κράτος προορισμού, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που απομακρύνεται δεν έφθασε με υπαιτιότητά του στην επόμενη χώρα διέλευσης ή στην αποδεχόμενη χώρα.

4. Τα Μέρη θα προσπαθούν να περιορίζουν τη διέλευση στους αλλοδαπούς εκείνους, οι οποίοι δεν μπορούν να οδηγηθούν κατευθείαν στο κράτος καταγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα :

(1) τα στοιχεία ταυτότητας του προς παράδοση προσώπου και ενδεχομένως των μελών της οικογένειάς του (επώνυμο, κύριο όνομα, ενδεχομένως προηγούμενα ονόματα, δευτερεύοντα ονόματα ή ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, φύλλο, σημερινή ή πρότερη ενδεχομένως ιθαγένεια),

(2) το διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητος και τα άλλα έγγραφα ταυτότητας ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις άδειες διέλευσης (αριθμό, διάρκεια ισχύος, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, τόπο έκδοσης κ.λπ.),

(3) άλλες λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς παράδοση προσώπου,

(4) τους τόπους διαμονής και τα δρομολόγια,

(5) τις άδειες διαμονής ή τις θεωρήσεις που χορηγήθηκαν από ένα από τα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Οι δαπάνες για την μεταφορά των προσώπων, τα οποία γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 αυτής της Συμφωνίας, θα βαρύνουν το αιτούμενο Μέρος μέχρι τα σύνορα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,

2. Οι δαπάνες για τη διέλευση μέχρι τα σύνορα του κράτους προορισμού, καθώς και οι δαπάνες της ενδεχόμενης επιστροφής βαρύνουν το αιτούμενο Μέρος σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής της Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιλύουν με αμοιβαία συναίνεση και σε πνεύμα συνεργασίας όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίσουν σε ένα ξεχωριστό Πρωτόκολλο, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας, τους όρους, τις διαδικασίες και τα έγγραφα για την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 11

ΡΗΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΓΟΝΤΑΙΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αυτή η Συμφωνία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών που απορρέουν από:

1. Τη Συνθήκη της 28ης Ιουλίου 1951 «περί του Καθεστώτος των Προσφύγων» και από το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 «περί του Καθεστώτος των Προσφύγων».

2. Τη Συνθήκη της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά την πρώτη ημέρα του δευτέρου μήνα από την υπογραφή της και οριστικά μετά την ανταλλαγή από τα Μέρη διακοινώσεων, οι οποίες θα γνωστοποιούν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εθνικές διαδικασίες για την έγκρισή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ’ αόριστον.

2. Κάθε Μέρος μπορεί, αφού ενημερώσει το άλλο Μέρος να αναστείλει δια κοινοποιήσεως την παρούσα Συμφωνία, εξαιρουμένου του άρθρου 1, για σοβαρούς λόγους και ειδικότερα για λόγους προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της δημόσιας τάξης ή της υγείας των πολιτών. Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται πάραυτα για την άρση του μέτρου αυτού, χωρίς καθυστέρηση, δια της διπλωματικής οδού.

3. Κάθε Μέρος δύναται να καταγγείλει για σοβαρό λόγο την παρούσα Συμφωνία δια κοινοποιήσεως, αφού ενημερώσει σχετικά το έτερο μέρος,

4. Η αναστολή ή η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ημέρα μετά το μήνα κατά τον οποίο παρελήφθη η κοινοποίηση από το έτερο Μέρος.

Έγινε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική , λεττονική και αγγλική γλώσσα, που το καθένα έχει την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία του κειμένου της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

(Urioγραφή) (υπογραφή)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΑΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 17ης

ΜΑΡΤΙΟΥ 1999

METAEY ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΙΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΟΔΟΣ Η Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ M]AP*AN0MH

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λεττονίας για την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η είσοδος ή η διαμονή είναι παράνομη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ελλάδος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λεττονίας, καλούμενοι στο εξής « Μέρη», συμφώνησαν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα :

Πιστοποιητικό ιθαγένειας που μπορεί να αποδοθεί ακριβώς σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπα.

Διαβατήριο πάσης φύσεως (κοινό, διπλωματικό, υπηρεσιακό, έγγραφο με φωτογραφία εκδοθέν από τις αρχές προς αντικατάσταση διαβατηρίου) ή οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,

Βεβαίωση ταυτότητας προξενικής αρχής. Εθνικό δελτίο ταυτότητας (ακόμη και προσωρινής ισχύος ή ειδικής φύσεως).

Ταυτότητα ανηλίκου υπέχουσα θέση διαβατηρίου. Προσωρινή βεβαίωση ταυτότητας. Στρατιωτικό βιβλιάριο ή στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας.

2. Η πραγματική απόδειξη της υπηκοότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις θα ισχύει για τα Μέρη χωρίς να προβαίνουν σε ευρύτερες έρευνες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής πιθανολογείται με βάση τα παρακάτω στοιχεία :

Κατοχή ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 αυτού του πρωτοκόλλου έγγραφα του οποίου η ισχύς έχει λήξει.

Έγγραφο που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και το οποίο βεβαιώνει την ταυτότητα του προς επανεισδοχή προσώπου (υπηρεσιακή ταυτότητα υπαλλήλου, ταυτότητα επιχειρήσεως, άδεια οδηγήσεως, απόσπασμα ληξιαρχικών στοιχείων, ναυτικό φυλλάδια κ.λπ.).

Άδεια και τίτλοι παραμονής που έχουν λήξει. Φωτοτυπία ενός από τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω.

Δηλώσεις του ενδιαφερόμενου που έχουν ληφθεί νομίμως από το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση.

Καταθέσεις μαρτύρων, Γλώσσα του ενδιαφερόμενου, Ακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες επίσημες Αρχές του Μέρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτού του πρωτοκόλλου.

2. Τα ανωτέρω τεκμήρια πιθανολόγησης της υπηκοότητας θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα από τα Μέρη, πλην αποδείξεως του αντιθέτου, από το Μέρος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την υπηκοότητα, οι προξενικές Αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, χορηγούν χωρίς καθυστέρηση στο προς επανεισδοχή πρόσωπο ένα έγγραφο που επιτρέπει την αναχώρησή του σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την υπηκοότητα του προς επανεισδοχή προσώπου, το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να ζητήσει από τις προξενικές αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, να προβούν στην εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον τόπο που θα καθορίσει το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση, σε συμφωνία με τις αρμόδιες προξενικές αρχές. Τα Μέρη θα επιμεληθούν να πραγματοποιήσουν την εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου το συντομότερο δυνατό.

5. Όταν, μετά την εξέταση ή στη διάρκεια της επαλήθευσης των στοιχείων που ελήφθησαν κατά την εξέταση, αποδειχθεί ότι το προς επανεισδοχή πρόσωπο έχει την υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι προξενικές αρχές του εν λόγω Μέρους, θα του χορηγήσουν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

t. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των αλλοδαπών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα :

Τη σφραγίδα εισόδου ή αντίστοιχη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Τη σφραγίδα εξόδου κράτους όμορου προς ένα από τα Μέρη, λαμβανομένων υπόψη του δρομολογίου καθώς και της ημερομηνίας διάβασης των συνόρων. ”

Τη σφραγίδα εισόδου σε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο,

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί τυπικά η είσοδος μέσω των συνόρων του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα που ενδεχομένως ελήφθησαν από τις Αρχές κατά τη διέλευση των συνόρων.

2. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των αλλοδαπών, που αναφέρονται στα ίδια άρθρα της Συμφωνίας Επανεισδοχής, μπορεί να συνάγεται από:

Δηλώσεις του προς μεταγωγή προσώπου. Δηλώσεις υπαλλήλων αρμοδίων υπηρεσιών του Μέρους ή άλλων προσώπων.

Δακτυλικά αποτυπώματα εκτός από αυτά που ενδεχομένως ελήφθησαν από τις αρχές κατά τη διέλευση των συνόρων.

Ταξιδιωτικά έγγραφα, Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.λπ.). –

Ταυτότητες που επιτρέπουν την είσοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά καταστήματα των Συμβαλλόμενων Μερών.

Δελτία ιατρικών, οδοντιατρικών κ.λπ. επισκέψεων. Δεδομένα από τα οποία προκύπτει ότι το προς μεταγωγή πρόσωπο κατέφυγε στις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ή μεταφορέα λαθρομεταναστών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΙΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Για την παράδοση-επανεισδοχή προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της Συμφωνίας Επανεισδοχής ακολουθείται μια από τις παρακάτω διαδικασίες με χρήση των αναφερόμενων για καθεμία από αυτές, εντύπων

α. Παράδοση Επανεισδοχή με απλουστευμένη διαδικασία,

Όταν ένα πρόσωπο συλλαμβάνεται σε μεθοριακή ζώνη, η παράδοση-επανεισδοχή του γίνεται με την εξής απλουστευμένη διαδικασία:

Το αιτούν Μέρος, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις επανεισδοχής, γνωστοποιεί προς τις αρμόδιες Αρχές του προς ό η αίτηση Μέρους, που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του παρόντος, προφορικά, τηλεφωνικά ή με fax τη σύλληψη του αλλοδαπού ζητώντας την παραλαβή του. –

Το προς ό η αίτηση Μέρος υποχρεούται, εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από τη γνωστοποίηση της σύλληψης, να παραλάβει το εν λόγω πρόσωπο.

Η παράδοση-παραλαβή του προσώπου πραγματοποιείται από το προσωπικό των συνοριακών σταθμών των Μερών, που μνημονεύονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου και συντάσσεται πρακτικό σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.

β. Παράδοση Επανεισδοχήμε κανονική διαδικασία

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτή δεν γίνεται δεκτή, ακολουθείται η παρακάτω κανονική διαδικασία:

Το αιτούν Μέρος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επανεισδοχής, υποβάλλει αίτηση για την παραλαβή του προσώπου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις μνημονευόμενες στο άρθρο 6 αυτού του Πρωτοκόλλου αρμόδιες Αρχές, του προς ό η αίτηση Μέρους.

Η παραλαβή της αίτησης πιστοποιείται γραπτώς. Η απάντηση είναι υποχρεωτική μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής.

Η παράδοση-παραλαβή του προσώπου θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της Συμφωνίας Επανεισδοχής δια των συνοριακών σταθμών του άρθρου 7 του παρόντος και θα πιστοποιείται με τη σύνταξη κοινού πρακτικού, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της Επανεισδοχής, τα Μέρη δεσμεύονται να μην προβαίνουν στην παράδοση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού προσώπων. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που η επανεισδοχή αφορά ομάδα προσώπων εισελθόντων ταυτόχρονα στην επικράτεια του αιτούμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ

Τα Μέρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας Επανεισδοχής, θα επιτρέπουν στους αλλοδαπούς την τράνζιτ διέλευση με σκοπό την επανεισδοχή.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγείται σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του προς ό η αίτηση Μέρους, Που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τις αντίστοιχες αρχές του αιτούντος Μέρους.

Το προς ό η αίτηση Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη διέλευση με σκοπό την επανεισδοχή αλλοδαπού, για λόγους προστασίας της κρατικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι αρχές των Μερών, οι οποίες εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν και να αποδέχονται τις αιτήσεις επανεισδοχής ή της ελεύθερης διέλευσης, είναι οι ακόλουθες:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τόσο για τις περιπτώσεις αιτήσεων επανεισδοχής όσο και ελεύθερης διέλευσης,

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

111 47 Αθήνα

Τηλ. 00301 69 17326, 6929210

Fax. 0.0301 6924675, 69.12661

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΕΤΤΟΝΙΑΣ –

Η Συνοριακή Υπηρεσία Μετανάστευσης της Εθνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών,

Ταχυδρομική διεύθυνση

5 Raina Blvd.

LΩ 1533, Riga

Tei. No. 00371 7219176, 7219550

Fax. No. 00371 7219301, 7219448

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΓΙΩΝ

Η παράδοση-παραλαβή των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνοριακών σταθμών των Μερών:

* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» 2, Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΕΤΤΟΝΙΑΣ Διεθνής Αερολιμένας «ΡΙΓΑ».

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Συμφωνίας Επανεισδοχής και του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων Αρχών των Μερών θα χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα την αγγλική γλώσσα.

Οι εμπειρίες που θα αποκομίζονται από την υλοποίηση του παρόντος θα εκτιμώνται από διορισμένους εμπειρογνώμονες των Μερών. Εφόσον προκύπτει ανάγκη, θα γίνονται επίσης έκτακτες συσκέψεις.

Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει ταυτόχρονα με τη Συμφωνία Επανεισδοχής και παύει να ισχύει με τη λήξη αυτής.

Έγινε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999 σε δύο ταυτόσημα αντίτυπα στην ελληνική, λεττονική και αγγλική γλώσσα, αμφότερα εξίσου αυθεντικά .

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ AHMC)KPAT]AXİ ΤΗΣ ΑΕΤΤΟΝΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

IIAPAPTHMA 1.

…..

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Για την παράδοση παραλαβή προσώπου με απλουστευμένη διαδικασία.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής,

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους,

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ