ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2860 ΦΕΚ Α΄251/14.11.2000

Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης» (Κ.Π.Σ.): το έγγραφο που καταρτίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή), σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και εγκρίνεται από την Επιτροπή και στο οποίο περιλαμβάνεται η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας, οι προτεραιότητες δράσης και οι ειδικοί στόχοι των διαρθρωτικών Ταμείων και του Κράτους και οι πηγές χρηματοδότησης.

β) «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»: το έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί στην εφαρμογή του Κ.Π.Σ. της χώρας ή κοινοτικής πρωτοβουλίας.

γ) «Άξονας προτεραιότητας»: προτεραιότητα της στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο Κ.Π.Σ. ή σε επιχειρησιακό πρόγραμμα.

δ) «Μέτρο»: το μέσο, με το οποίο πραγματώνεται ένας άξονας προτεραιότητας και το οποίο επιτρέπει τη χρηματοδότηση των πράξεων.

ε) «Πράξη»: κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος.

στ) «Τελικοί δικαιούχοι»: οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των πράξεων. Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων από φορείς που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές, οι τελικοί δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις.

ζ) «Συμπλήρωμα προγραμματισμού»: το έγγραφο για την εφαρμογή της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρων.

η) «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» (Ο.Π.Σ.): το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν το Κ.Π.Σ., τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, το Ταμείο Συνοχής, τις ιδιωτικές επενδύσεις και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ι) «Κανονισμός»: ο υπ’ αριθ. 1260/99 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ια) “Συνολική επιχορήγηση”: Το μέρος ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού ή προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας ή στήριξης της τεχνικής βοήθειας και των καινοτόμων ενεργειών που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την ενίσχυση πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η υλοποίηση και η διαχείριση του οποίου μπορεί, κατά τον Κανονισμό, να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.

1. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ.. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της Επιτροπής για τα θέματα του Κ.Π.Σ.. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές,

β) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.,

γ) εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ιδίως εκδίδει οδηγίες για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων για κάθε κατηγορία μέτρου, τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και των στοιχείων που τις συνοδεύουν, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων για κάθε κατηγορία έργων, την ειδικότερη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, δ) έχει την ευθύνη και διαχειρίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) που αναφέρεται στην παράγραφο 4 σε ό,τι αφορά το Κ.Π.Σ. και μεριμνά ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης, της Αρχής Πληρωμής, των ελεγκτικών αρχών και της Επιτροπής,

ε) έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού. Επεξεργάζεται τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

στ) ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για την εξασφάλιση της συμβατότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

ζ) επεξεργάζεται και προτείνει τροποποιήσεις του Κ.Π.Σ. προς την Επιτροπή Παρακολούθησής του,

η) επεξεργάζεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης του άρθρου 44 του Κανονισμού και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. την κατανομή του αποθεματικού αυτού, καθώς και την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού,

θ) οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία δημοσιότητας του Κ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή και διαμορφώνει πλαίσιο αρχών δημοσιότητας για τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του Κ.Π.Σ., καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

ι) συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ., την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Κ.Π.Σ.,

ια) συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων καιτης Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού,

ιβ) παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την επαλήθευση της προσθετικότητας, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού,

ιγ) εισηγείται τις κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών και

ιδ} παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.,

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και κάθε σχετική με την εκπλήρωση της αποστολής της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες και τα κριτήρια των επιλέξιμων δαπανών των πράξεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές εμπειρογνωμόνων από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα για την υποβοήθηση του έργου της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. σε ειδικά θέματα και ιδίως σε θέματα συμβάσεων παραχώρησης, συστημάτων παραγωγής έργων, κρατικών ενισχύσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λοιπών θεμάτωνπου εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κοινοτικού ΠλαισίουΣτήριξης. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη.

4. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν τον προσδιορισμό των πράξεων, τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, τα φυσικά, οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των πράξεων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, στοιχεία των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την έγκριση των πράξεων, τις διαδικασίες και τα στοιχεία υλοποίησης των πράξεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς επίσης και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσδιορίζονται τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υποχρέων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Π.Σ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του Ο.Π.Σ. με πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 3
Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ.

1. Η διαχείρηση του Κ.Π.Σ. και η εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του άρθρου 2 ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.), η οποία μετανομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπαρεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, να μεταφέρονται από αυτήν σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητές τους και να μεταφέρονται σε αυτήν οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και να ορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία τους, οι αρμοδιότητές τους, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού τους κατά κατηγορία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “Interreg” και να ρυθμισθεί κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Για τις υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγάφων 2 έως και 7 του αρθρου 7. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 7.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν.3312/2005, ΦΕΚ Α 35/16.2.2005.

2. Οι ειδικές υπηρεσίες που συνιστώνται για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ. και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και υπάγονται στο Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 20 παρ. 2, λογίζονται για τη συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, ως διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/15.7.2002.
Άρθρο 4
Αποστολή και αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμόδια να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό:

α) εφαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού,

β) εισηγείται στον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας την ένταξη των πράξεων στα μέτρα του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,

γ) διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα προς το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για το σκοπό αυτόν παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους τελικούς δικαιούχους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,

δ) παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για αναθεώρησή του, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος,

ε) συλλέγει τα κατάλληλα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα και τα εισάγει στο Ο.Π.Σ.,

στ) συντάσσει τις προτάσεις προσαρμογής του συμπληρώματος προγραμματισμού, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος,

ζ) συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης και την τελική έκθεση του επιχειρησιακού προγράμματος και τις υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτού και στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ.,

η) οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιολόγηση του επιχειρησιακούπρογράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Κανονισμού σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάλληλη αξιοποίηση των συμπερασμάτων της,

θ) παρακολουθεί την τήρηση αυτοτελούς λογιστικής μερίδας για κάθε πράξη από τους τελικούς δικαιούχους, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο τήρησης στοιχείων και καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών των τελικών δικαιούχων που αφορούν τις πράξεις, οι οποίες εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα,

ι) συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται,

ια) διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 6, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τα πορίσματά τους, ενημερώνει την Επιτροπή, την Αρχή Πληρωμής και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης μετά από σχετικές συστάσεις των ανωτέρω αρχών,

ιβ) εφαρμόζει τις δράσεις δημοσιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ., την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικώς με τη δημοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν και

ιγ) παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Για επιχειρησιακά προγράμματα Υπουργείου που καλύπτουν πλείονες τομείς πολιτικής του Υπουργείου μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να ανατίθεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα εδάφια β’, γ’, ε’, θ’, ια’ της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Η διαχειριστική αρχή συντονίζει και ελέγχει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής.

3. Με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση του έργου των διαχειριστικών αρχών σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 12.

Η αποζημίωση των μελών των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται τα ίδια θέματα κατ` αναλογία με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και για τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.

4. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις των καθ` ύλην αρμόδιων Υπουργών ή Γενικών Γραμματέων Περιφερειών ή των υπ`αυτών εξουσιοδοτημένων οργάνων για θέματα των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 5 του Π.Δ. 327/1995 (ΦΕΚ 176 Α),επανασυνιστώνται με όμοιες αποφάσεις αναδρομικά από τη συγκρότησή τους και οι σχετικές δαπάνες για την αμοιβή των συλλογικών αυτών οργάνων είναι νόμιμες από την έναρξη ισχύος του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251 Α). Ο καθορισμός των αποζημιώσεων των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.17 Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.

Σχετικό:παρ.2 άρθρο 32 Ν.3492/2006
Άρθρο 5
Ένταξη πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος

1. Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος διενεργείται με απόφαση του Γενικού η Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος, ύστερα από αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν με βάση τα κριτήρια ένταξης των μέτρων.

2. Πριν από την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η οικεία διαχειριστική αρχή γνωστοποιεί τις προς ένταξη προτάσεις στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διατυπώσουν γνώμη εντός εύλογης προθεσμίαςπου τους τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση ένταξης μπορεί να εκδίδεται ύστερα από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής. Για τα δημόσια έργα προϋπολογισμού άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, καθώς και για τα δημόσια έργα που παράγουν έσοδα στον τελικό δικαιούχο, η απόφαση ένταξης εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που προτείνονται για ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα. Στις πράξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο εκτέλεσης.

5. Η υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα και η αξιολόγηση τους από τις οικείες διαχειριστικές αρχές, είναι δυνατή και μετά την έκδοση προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο από τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.

Σημ.: όπως η παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ.2 Ν.3614/2007,ΦΕΚ Α 267/3.12.2007.
Άρθρο 6
Έλεγχος από τις διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η διαχειριστική αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ασκεί τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (ια) σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

2. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων. Ειδικά για τις πράξεις η εφαρμογή των οποίων διέπεται από το ν. 1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά και από τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, η διαχειριστική αρχή του προγράμματος προβαίνει υποχρεωτικά σε προέγκριση των σταδίων εξέλιξής τους, όπως τα στάδια αυτά ορίζονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

3. Κατά το στάδιο της εκτέλεσης της πράξης η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχει και με επιτόπιο έλεγχο:

α) τη νομιμότητα των πράξεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των διαδικασιών,

β} την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο,

γ) την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος και

δ) την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.

4. Μετά τη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της πράξης από τον τελικό δικαιούχο, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε εποτόπιο έλεγχο των ποιοτικών, οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της πράξης, καθώς και σε έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση και την απάφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και συντάσσει σχετική βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον τελικό δικαιούχο.

5. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται έκθεση και τα πορίσματά της καταχωρούνται στο Ο.ΓΕ.Σ. και κοινοποιούνται στην Αρχή Πληρωμής, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στον τελικό δικαιούχο.

6. Η διαχειριστική αρχή, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2988/1995 του Συμβουλίου, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος, ενημερώνει την Αρχή Πληρωμής και ζητά την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. Μετά την έγκριση του πορίσματος ελέγχου από τον οικείο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την Αρχή Πληρωμής και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την άρση της αναστολής χρηματοδότησης ή λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, των δημοσιονομικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισμού, εισηγείται στα αρμόδια όργανα την υποχρεωτική διακοπή της χρηματοδότησης του έργου ή τη μείωση του ύψους της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών διενεργείται καταλογισμός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όταν οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν συνιστούν πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, αντίγραφο του σχετικού φακέλου αποστέλλεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής,

7. Ο έλεγχος των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων του παρόντος άρθρου διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση, ή έλεγχο διοικητικών εγγράφων στην έδρα αυτών.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με το άρθρο 30 παρ.3 Ν.3614/2007,ΦΕΚ Α 267/3.12.2007.
Άρθρο 7
Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η διαχείριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ασκείται μέσω ειδικής υπηρεσίας (διαχειριστική αρχή), η οποία συνιστάται για τους σκοπούς αυτούς στο οικείο Υπουργείο ή Περιφέρεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η άσκηση αρμοδιοτήτων διαχειριστικής αρχής δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα τελικού δικαιούχου με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων τεχνικής βοήθειας στήριξης. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να καταργούνται υφιστάμενες οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή να μεταφέρονται σε άλλη Υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας οργανικές μονάδες ή αρμοδιότητες και να μεταφέρονται στην ειδική υπηρεσία συναφείς με το έργο της αρμοδιότητες που ασκούνται από άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η ειδική υπηρεσία που συστήνεται, συγκροτείται ως ενιαίος διοικητικός τομέας, του οποίου προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό Β’ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’). Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου που αφορούν τις Περιφέρειες εκδίδονται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας,

Σχετικό:παρ.1 του άρθρο 32 Ν.3492/2006,ΦΕΚ Α 210

2. Η στελέχωση των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών γίνεται με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο υπουργείο ή στην οικεία περιφέρεια, με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2000/1991 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πρόσληψη νέου προσωπικού:

α) Η μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από ερώτημα του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εμπειρογνώμονες και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας. Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ.) του άρθρου 3 του ν. 2372/1996. Με καινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του Οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε ειδικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Η απόσπαση προσωπικού μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Μ.Ο.Δ., με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του εδαφίου α . Ο τρόπος δημοσίευσης της πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας.

γ) Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1994 και 2372/1996, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με το Ν. 2372/1996 που αφορούν τις διαδικασίες προσδιορισμού των αναγκών στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., την απόσπασή του σε υπηρεσίες, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 Ν.2937/2001 ΦΕΚ Α 169/26.7.2001.

Σχετικό: ΥΑ 331/306Γ΄ΚΠΣ/2001 (ΦΕΚ 109 Β΄/2001)

Σχετικό:το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.3833 (ΦΕΚ Α 40/15.3.2010)

3. Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού ισχύει για δύο (2) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα κατά παρέκκλιση από αντίθετη διάταξη του ν. 2683/1999 (ΦEK 19 A’).

4. Σε κάθε ειδική υπηρεσία συνιστάται μια θέση προϊσταμένου με θητεία δύο (2) ετών η οποία μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Εάν ο επιλεγείς ως προϊστάμενος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2683/1999, η πλήρωση της θέσης γίνεται με ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων για χρόνο ίσο με μία θητεία, που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πλήρωση της θέσης γίνεται με απόφασηδιορισμού του αρμόδιου Υπουργού η Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για θητεία δυο (2) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές. Για τα πειθαρχικά τους αδικήματα οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών υπάγονται στην αρμοδιότητα του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 159 του ν. 2683/1999. Οι αποδοχές των προϊσταμένων καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου. Εφόσον ο επιλεγόμενος ελάμβανε από το φορέα προέλευσής του συνολικές αποδοχές μεγαλύτερες από τις ανωτέρω οι πάσης φύσεως αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που ελάμβανε πριν από το διορισμό του σε θέση προϊσταμένου.

5.α) Οι υπάλληλοι των ειδικών υπηρεσιών αξιολογούνται από εκείνον που ασκεί καθήκοντα αμέσου προϊσταμένου τους και τον προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους θεωρείται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

γ) Η υπηρεσία του προϊσταμένου των ειδικών υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων τους συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος αντιστοίχως όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή αντίστοιχα.

δ)Οι προίστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι των μονάδων,καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, διατηρούν το βαθμό που είχαν κατά τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία κι εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή για την επιλογή τους ως προϊσταμένων τμημάτων, συμμετέχουν στη διαδικασία προαγωγής ή επιλογής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει Όσοι εξ αυτών είχαν επιλεγεί και κατείχαν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ή ασκούσαν καθήκοντα προίσταμένου τμήματος, πριν από τη μετακίνηση ή την απόσπαση στην ειδική υπηρεσία δεν τη διατηρούν, αλλά η θέση προκηρύσσεται κατά τις διατάξεις του Ν.2683/1999.

Επανερχόμενοι στην Υπηρεσία τους εφαρμάζονται γι` αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ειδικές υπηρεσίες Προϊσταμένων Τμημάτων, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου γ`, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμάζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 85 του ν. 2683/1999.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.17 Ν.3193/2003,ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.23 άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,

ορίζεται ότι:

“23. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν.

2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου σε θέση Διευθυντή

της

Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) υπαλλήλου του Υπουργείου

Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή”.

6. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων στις ειδικές υπηρεσίες υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

7α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό επίδομα, το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες, ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους πρασόντα, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της παραγράφου 2α. Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου μπορεί να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Σχετικό: άρθρο 20 Ν.3377/2005,ΦΕΚ Α 202/19.8.2005

7β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών καθορίζονται επίσης το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α): α) των δη μοσίων υπαλλήλων οινοποίοι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με την υλοποίηση, διαχείριση, παρα κολούθηση και παραλαβή έργων και υποέργων Επιχειρη σιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και β) των μελών των επιτροπών αξιολόγησης, ελέγχου και παραλαβής έργων και υποέργων των Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Συνοχής, που εκτελούνται από υπηρεσίες Υπουργείων, περιφερειών ή άλλων υπηρεσιών και φορέ ων του δημόσιου τομέα, στις οποίες έχει μεταβιβασθεί αρμοδιότητα ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνι κής Βοήθειας.

Σημ.: όπως η παρ.7β προστέθηκε θεωρουμένης της παρ.7 ως 7α με το άρθρ.54 Ν.3283/2004,ΦΕΚ Α 210/2.11.2004.

Σχετικό: το άρθρ.8 παρ.Β Ν.3205/2003,ΦΕΚ Α 297/23.1.2003

8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τη σύσταση, οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνάπτονται με την εφαρμογή και υλοποίηση του Κ.Π.Σ. ή επιχειρησιακών προγραμμάτων,

9. Ειδικά για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α) και δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α).

Σημ.: όπως η παρ.9 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.17 Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.

Σχετικό: παρ.12 άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ α 52/18.2.2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΛΗΡΩΜΗ
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής

Η Αρχή Πληρωμής έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από τα διαρθρωτικά Ταμεία για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κ.Π.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Πληρωμής:

α) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις πληρωμών και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του Κανονισμού για όλες τις παρεμβάσεις του Κ.Π.Σ. και είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωμών των διαρθρωτικών Ταμείων που αφορούν σε αυτές.

β) Προσδιορίζει τους δικαιούχους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κατά επιχειρησιακό πρόγραμμα και διαρθρωτικό Ταμείο και ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση των αντίστοιχων ποσών, από τους λογαριασμούς που αυτό τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους τελικούς δικαιούχους και εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται στο ακέραιο το συντομότερο δυνατόν.

δ) Υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις προβλέψεις και εκτιμήσεις κατά το άρθρο 32 παράγραφος 7 του Κανονισμού.

ε) Συνεργάζεται με τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

στ) Διενεργεί τους ελέγχους του επόμενου άρθρου.
Άρθρο 9
Έλεγχοι από την Αρχή Πληρωμής

1. Η Αρχή Πληρωμής διενεργεί: α) Ελέγχους με διασταύρωση στοιχείων πληρωμών που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

β) Ελέγχους στις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ιδίως ως προς την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

γ) Δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ.. Με πρόταση της Αρχής Πληρωμής οι έλεγχοι του εδαφίου αυτού μπορεί να πραγματοποιούνται από υφιστάμενη ελεγκτική υπηρεσία του Δημοσίου.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του προϊσταμένου της Αρχής Πληρωμής μπορεί ο έλεγχος να ανατίθεται σε ειδική ομάδα ελέγχου στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι της Αρχής Πληρωμής, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες, ή να αναθέτει το έργο του ελέγχου σε ελεγκτικές εταιρείες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών των ομάδων ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 2470/1997, καθώς και ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των εμπειρογνωμόνων.

3. Η Αρχή Πληρωμής καταχωρίζει τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων στο Ο.Π.Σ. και τα γνωστοποιεί στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. και του επιχειρησιακού προγράμματος, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου τουΥπουργείου Οικονομικών και στον τελικό δικαιούχο.

4. Η Αρχή Πληρωμής, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου. Μέχρι την περάτωση του ελέγχου και την έκδοση σχετικού πορίσματος η Αρχή Πληρωμής εντέλλεται την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης από τις οικονομικές υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών ή φορέων και ενημερώνει την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ..

5. Μετά την έκδοση πορίσματος ελέγχου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση της Αρχής Πληρωμής, και μετά από γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, αίρεται η αναστολή χρηματοδότησης ή, λαμβανομένων υπόψη της βαρύτητας της παράβασης, των δημοσιονομικών της επιπτώσεων και των διατάξεων του άρθρου 39 του Κανονισμού, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου ή μειώνεται το ύψος της. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται ο καταλογισμός σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια, για τον έλεγχο των εμπλεκομένων, πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.

6. Η Αρχή Πληρωμής παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των θεμάτων που παρέπεμψε σε άλλες δημόσιες αρχές με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και ενημερώνει την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 10
Οργάνωση και στελέχωση της Αρχής Πληρωμής του Κ.Π.Σ.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται αυτοτελής ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8.

2. Ως προς τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του Προϊσταμένου της και τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7.
Άρθρο 11
Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

1. Η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται από τις διαχειριστικές αρχές στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κ.Π.Σ. ή των κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954 και μπορεί να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

2. Οι χρηματοδοτήσεις στους τελικούς δικαιούχους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιούνται χωρίς να υπόκεινται σε καμία μείωση ή κράτηση ή μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει μείωση των ποσών αυτών. Με κοινή απόφαση τωνΥπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.

3. Οι πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε:

α. Αμεσες πληρωμές: είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων σε αναδόχους έργων για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Εμμεσες πληρωμές: είναι οι πληρωμές επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων προς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων.

γ. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση πράξης, εκτός του τελικού δικαιούχου, εμπλέκονται και άλλοι φορείς, είναι δυνατόν η χρηματοδότησή της να εμπίπτει και στους δύο προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι και εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για ανάλογες πράξεις υπάγονται αυτοδικαίως στην ανωτέρω ρύθμιση.

δ. Για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με φορέα εκτέλεσης τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΣΑΝΑ), η απόφαση κατανομής της χρηματοδότησης σε επί μέρους έργα δύναται να εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151 και με το άρθρο 6 Ν.3517/2006, ΦΕΚ Α 271/21.12.2006.

4. Με την έκδοση των συλλογικών αποφάσεων καθορίζεται ο τρόπος πληρωμών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο οποίος και ακολουθείται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων για κάθε πράξη. Στην περίπτωση των έμμεσων πληρωμών ορίζεται το νομικό πρόσωπα που είναι δικαιούχος φορέας και που το ίδιο πρέπει να αποτελεί και τον τελικό δικαιούχο της πράξης, όπως εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

5. Σε περίπτωση έμμεσων πληρωμών οι πιστώσεις κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των πράξε. ων. Στο λογαριασμό αυτόν θα κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων) και τα οποία χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης. Οι φορείς που διαχειρίζονται τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν υποχρέωση παροχής στοιχείων κίνησης των λογαριασμών των πράξεων στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος και στην Αρχή Πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 12
Τεχνική βοήθεια στήριξη

1. “Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας – στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό,το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, του ΚΠΣ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Οι ενέργειες τεχνικές βοήθειας – στήριξης συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ.5 Ν.3614/2007,ΦΕΚ Α 267/3.12.2007.

2. Στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α’ του ν. 1960/1991 μετά τις λέξεις «Εθνικής Οικονομίας» απαλείφονται οι λέξεις «σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ε.Ο.Κ. 2052/1988 και 2088/1985».

Στο ίδιο εδάφιο πριν τις λέξεις «ρυθμίζονται θέματα» προστίθενται οι λέξεις «προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας στήριξης ή/και να». Στο ίδιο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου» μετά τις λέξεις «γενικής ή ειδικής διάταξης».

3. Οι διαχειριστικές αρχές, η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η αρμόδια υπηρεσία για το Ταμείο Συνοχής καταρτίζουν και εκτελούν ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών, η διαδικασία υποβολής και έγκρισής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Σ.
Άρθρο 13
Αποστολή και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή του Κ.Π.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό:

α) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του Κ.Π.Σ,

β) εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Κ.Π.Σ., ιδίως την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση,

γ) εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή,

δ) εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων,

ε) προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του Κ.Π.Σ., η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ή να βελτιώσει τη διαχείριση,
Άρθρο 14
Συγκρότηση και οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ.

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. αποτελείται από τους Προέδρους των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ., της Αρχής Πληρωμής, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και αντιπροσώπους των Ο.Τ.Α., των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και ορίζονται τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Μεόμοια απόφαση δύναται να συγκροτούνται υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισμό δραστηριοτήτων σε ειδικούς τομείς, το έργο των οποίων δεν θίγει τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης του Κ.Η.Σ. και των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

Σχετικό:ΥΑ 18001/ΕΥΣΑΠ 1380/2006 (ΦΕΚ 542 Β΄/2006)

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της,

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.. Συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

6. Η διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
Άρθρο 15
Αποστολή και αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του.

Στα πλαίσια από: α) Επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή του.

β) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου. Ως ομάδες κριτηρίων επιλογής χρησιμοποιεί ιδίως:

αα) τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιοτου μέτρου,

ββ) τη σκοπιμότητα της πράξης (οικονομικήβιωσιμότητα και κοινωνικό όφελος),

γγ) την πληρότητα της πράξης,

δδ) την ωριμότητα της πράξης,

εε) τη συμβατότητα της πράξης με τις εθνικέςκαι κοινοτικές πολιτικές.

γ) Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος,

δ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση,

ε) Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

στ) Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

ζ) Με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων,

η) Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος ή να βελτιώσει τη διαχείριση.
Άρθρο 16
Συγκρότηση και οργάνωση των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελείται τουλάχιστον από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της Αρχής Πληρωμής, εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αρμόδιων Υπουργείων και αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, προωθώντας, κατά το δυνατόν, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Στις Επιτροπές Παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων περιφερειών συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3148/2003,ΦΕΚ Α 136/5.6.2003.

Σχετικό: άρθρο 23 Ν.3148/2003,ΦΕΚ Α 136/5.6.2003

2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους. Ω4 αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της,

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος και της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ.. Συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της, Στις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκληθούν άτομα με ειδικές γνώσεις αε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.

4. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμόδια για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 17
Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) συνιστάται Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής των τελικών δικαιούχων και πράξεων.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων, Μελετών και Αξιολόγησης και Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου των κοινοτικών προγραμμάτων,

3. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και η γραμματεία της, η οποία στελεχώνεται με υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων.

4. Η αποστολή της Ε.Δ.ΕΛ. συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ιδίως

α) στον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και της Αρχής Πληρωμής, καθώς και των δαπανών των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι υλοποιούν πράξεις στα πλαίσια του Κ.Π.Σ., των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής,

β) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η Αρχή Πληρωμής,

γ) στην αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν,

δ) στη συνεργασία με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, τη μέθοδο και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, καθώς και λοιπά θέματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των διενεργούμενων ελέγχων,

ε) στην παροχή προς την Επιτροπή δήλωσης, στην οποία συντίθενται τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 1994-1999 και 2000-2006, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2064/97 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 1997, 38 (περ. δ’) του Κανονισμού 1260/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και 10 (παράγραφος στ’ ) του Κανονισμού 1264/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999,

στ) στην ενημέρωση της Επιτροπής ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων,

5. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές, στην Αρχή Πληρωμής, στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις είναι δειγματοληπτικοί, βάσει ετήσιου προγραμματισμού που καταρτίζεται από την Ε.Δ.ΕΛ., ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εκτός προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται. Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων και οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται στην έδρα των τελικών δικαιούχων ή στους χώρους υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων,

6. Η συγκρότηση των ελεγκτικών ομάδων από υπαλλήλους του Δημοσιονομικού Κλάδου και υπαλλήλους αποσπασμένους στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), ο καθορισμός της αποζημίωσης των ελεγκτών για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους ή της αποζημίωσης των μελών και της γραμματείας της Ε.Δ.Ε.Α., το ειδικό επίδομα των αποσπασμένων υπαλλήλων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Τα ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ανωτέρω ελεγκτικές ομάδες ορίζεται με όμοια απόφαση με εκείνη του άρθρου 7 παρ. 7.

Σχετικό: το άρθρο 38 Ν.2992/2002,ΦΕΚ Α 54/20.3.2002

Σχετικό: το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.3833 (ΦΕΚ Α 40/15.3.2010)

7. Σε ειδικές περιπτώσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους εμπειρογνώμονες δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες, οι οποίοι λόγω της θέσεως ή των ειδικών γνώσεών τους μπορούν να βοηθήσουν το ελεγκτικό έργο. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων.

8.Μετά το πέρας του ελέγχου η ελεγκτική ομάδα συντάσσει έκθεση, την οποία παραδίδει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης και τη θεωρήσει, εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για έγκριση.

Αν διαπιστωθούν παρατυπίες ή παραβάσεις, οι εκθέσεις διαβιβάζονται στον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη μέτρων.

Εάν προκύπτει θέμα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμού, αναζητούνται τα ποσά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3148/2003,ΦΕΚ Α 136/5.6.2003.

9. Η Ε.Δ.Ε.Α. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των ελέγχων και την αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που έγιναν κατά την υλοποίηση των πράξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών που ενδεχομένως σημειώθηκαν και των μέτρων που λήφθηκαν για τη διόρθωσή τους, την οποία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς και στην Επιτροπή,

10. Για τις ανάγκες των ελέγχων και τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών (Γ. Α. Κ.) Διευθύνσεις: α) Προγραμματισμού και Ελέγχων και β) Μελετών και Αξιολόγησης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων σε κάθε τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

11. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

-Τμήμα Α΄ Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

-Τμήμα Β` Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) – Τμήμα Προσανατολισμού

και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.).

-Τμήμα Γ` Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωποίκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

-Τμήμα Δ` Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ταμείου Συνοχής.

-Τμήμα Ε` Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτικών οργάνων.

Η Διεύθυνση Μελετών και Αξιολόγησης διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

-Τμήμα Α` Μελετών και Επεξεργασίας Στοιχείων και Εκθέσεων.

-Τμήμα Β` Σύνταξης και Εφαρμογής Ελεγκτικών Προτύπων και Επικοινωνίας.

-Τμήμα Γ` Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Δαπανών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3148/2003, ΦΕΚ Α 136/5.6.2003.

12. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διευθύνσεων συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και σε συνιστώμενους σε αυτό με το παρόν άρθρο κλάδους ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Μεταφραστών και ΤΕ Τεχνολογικών

Εφαρμογών, ως εξής:

α) Πενήντα επτά (57) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, εκ των οποίων δύο (2) με βαθμό Διευθυντή και πενήντα πέντε (55) με βαθμό Δ` έως Α`. Η πλήρωση των δεκαπέντε (15) από τις θέσεις αυτές γίνεται με υπαλλήλους που κατέχουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα “του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001 ” και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 διαδικασία επιλογής.

***Αντί των λέξεων “του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/2001” της περ. α΄ τέθηκαν οι λέξεις “του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001″ με την παρ.4 άρθρ.4 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52/18.2.2004.

β) Δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Δ` έως Α`.

γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Δ΄ έως Α΄.

δ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Δ` έως Α`.

ε) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Μεταφραστών με βαθμό Δ` έως Α`.

στ) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών με βαθμό Δ`έως Α`.

ζ) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Δ΄ έως Α΄.

η) Εξι (6) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Δ` έως Α`.

θ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Πληροφορικής – Χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ` έως Α`.

ι) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ5 Τεχνιτών μεβαθμό Δ` έως Α`.

κ) Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με προσόντα διορισμού τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Των ανωτέρω Διευθύνσεων προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών και των Τμημάτων αυτών υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Δημοσιονομικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Πληροφορικής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3148/2003, ΦΕΚ Α 136/5.6.2003.

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.7 Ν.3336/2005,ΦΕΚ Α 96/20.4.2005,

13.α. Η στελέχωση των θέσεων των Διευθύνσεων μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Δημόσιο,τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

β. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις ανωτέρω θέσεις μόνιμου προσωπικού, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες με τη σχετική πράξη αντίστοιχης εξειδίκευσης θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων.

Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων να μεταταγούν ή μεταφερθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σχετικό: παρ.3 άρθρ.7 Ν.3336/2005,ΦΕΚ Α 96/20.4.2005

γ. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων, στους φορείς από τους οποίους προέρχονται, θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται, για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.3148/2003, ΦΕΚ Α 136/5.6.2003.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα θέματα λειτουργίας της Ε.Α.Ε.Α., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καταργηθεί το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση, που συστήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α’Α8.2, 1994) και οι αρμοδιότητές του να μεταφερθούν στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) που συνιστάται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Μ.Ο.Δ. A.E.
Άρθρο 18
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης

1. Στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α’) μετά τις λέξεις του «δημοσίου τομέα» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Υποστηρίζει την οργάνωση της διαχείρισης του Κ.Π.Σ. με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτό.

3. Υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

4. Προτείνει τη δομή οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών,

5. Προβαίνει στη δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στις ειδικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο β’ και υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α .»

Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. που έχει ως εξής: «Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους μετά από πρόταση των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθεται περίοδος που έχει ως εξής: «με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.».

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας προστίθενται οι λέξεις «το πολύ» μετά τη λέξη «διάρκειας».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας μετά τις λέξεις «του εποπτεύοντος υπουργού» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι επόμενες λέξεις μέχρι το τέλος της περιόδου.

6. Προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχει προσληφθεί από τους ενδιάμεσους φορείς βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 113/1992 μεταφέρεται και εντάσσεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

7. Προσωπικό με σχέση εξηρτημένης εργασίας που έχει προσληφθεί μέχρι 30 Απριλίου 2003 από τους ενδιάμεσους φορείς του Π.Δ. 113/1992 μπορεί να μεταφερθεί και να ενταχθεί στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.17 Ν.3193/2003, ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Άρθρο 19
Ταμείο Συνοχής

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για το Ταμείο Συνοχής και είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή και την υποβολή των προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από αυτό, για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών, όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής του πλαισίου και των κανόνων που εγκρίνονται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Η κατ’ αρχήν αξιολόγηση των προτάσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, καθώς και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Ο.Π.Σ. γίνεται από τις διαχειριστικές αρχές του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών ανάλογα με το είδος και τη φύση των έργων, καθώς και ειδικότερα θέματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου από τις διαχειριστικές αρχές.

4. Η Αρχή Πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

5. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της παραγράφου 1 μπορεί να γίνεται μέσω ειδικής υπηρεσίας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 7.
Άρθρο 20
Κοινοτικές πρωτοβουλίες

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και είναι αρμόδιο για την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιό τους, καθώς και για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πρωτοβουλιών γίνεται από διαχειριστικές αρχές που ασκούν τις αρμοδιότητες του αναφέρονται στο άρθρο 4, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Ως προς τη σύσταση των ειδικών υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών αρχών, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη σύνθεση του προσωπικού της κατά κατηγορία, την επιλογή του προϊσταμένουκαι τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ισχύουν αναλόγως αυτά που ορίζονται άρθρο 7.

3. Η Αρχή της Πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα επιχειρησιακά προγράμματα των κοινοτικών πρωτοβουλιών.

4. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής ή πρόσληψης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου, σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεων τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 Ν.3614/2007,ΦΕΚ Α 267/3.12.2007.

Σχετικό: ΥΑ 7591/ΥΔ394/2005 (ΟΙΚ)(ΦΕΚ 384 Β΄/2005)
Άρθρο 21
Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης

1. Ειδικά για τη χρονική περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2000 μέχρι και 27 Απριλίου 2001, ο φόρος που αναφέρεται στις περιπτώσεις στ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α’), για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και την κηροζίνη θέρμανσης, αντίστοιχα, ορίζεται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6.150) δραχμές το χιλιόλιτρο.

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2000.
Άρθρο 22

1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 2388/1996 διάρκεια επιδότησης, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α’), παρατείνεται αφότου έληξε για χρονικό διάστημα ενός (1) ακόμη έτους,

Τα ποσά που θα απαιτηθούν από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Ο.Α.Ε.Δ., και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α’) και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθμ. 33492/23.7.1996.

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α’) ειδική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών παρατείνεται, αφότου έληξε, για ένα ακόμη δωδεκάμηνα, εφόσον ο επιδοτούμενος παραμένει άνεργος μετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 19 του y, 2458; 1997.

3. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2458/1997 προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

«7. Ο αναγνωριζόμενος κατά τις παραγράφους 3 και 4 χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 14.2. 1997, τα δε οικονομικά αποτελέσματα από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσιεύσεως του παρόντος.»
Άρθρο 23

Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α`) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό κατ’ ανώτατο όριο ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του ορίου πληρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρου 4 Ν.3752/2009, ΦΕΚ Α 40/4.3.2009 και με το άρθρο 16 του ν.4452/2017

Άρθρο 24
Διαχείριση, παρακολούθηση του προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Σύσταση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Σχετικό:το άρθρο 3 ΠΔ 65/2011,ΦΕΚ Α 147/27.6.2011

1. Ειδικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» εφαρμόζονται και οι παρακάτω διατάξεις:

α) Ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του προγράμματος συνιστάται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

β) Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ορίζεται, με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 16, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ) Η ένταξη των πράξεων στα μέτρα του προγράμματος, που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

2. α) Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του τελικού δικαιούχου, η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξή του στις διαδικασίες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ένταξης και υλοποίησης των πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγική λειτουργία, από την ανώνυμη εταιρεία της επόμενης παραγράφου.

β) Επιτρέπεται, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του, κατ` αρχήν, τελικού δικαιούχου και της εταιρείας της επόμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, η εκτέλεση χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους της εταιρείας, ως τελικού δικαιούχου, πράξεων ή μέτρων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης.

Με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του κατ` αρχήν δικαιούχου (Υπουργείου, Περιφέρειας, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) για την εκτέλεση πράξης ή μέτρου που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες, που έχουν συναφθεί με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την εκτέλεση έργων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπάγονται αυτοδικαίως στη ρύθμιση αυτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην εταιρεία αυτή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 15 τουΝ.3260/2004(ΦΕΚ Α΄ 151).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και καταρτίζεται το καταστατικό της. –

4. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικά ή εμπορικό χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες,

6. Σκοποί της εταιρείας είναι: α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου,

β) Η ανάληψη, ως τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του παρόντος άρθρου.

γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης και της παραγωγικής λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Με το Καταστατικό της εταιρείας καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας και εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες δράσεις της για την επίτευξή τους.

7. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Μείδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η αμοιβή του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της εταιρείας. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994.

8. Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση των σκοπών της,

9. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φάρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφοράυπερ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.

10. Στην εταιρεία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου Τομέα του άρθρου 1 του ν. 2000/1991, όπως ίσχυε κατά την πρώτη εφαρμογή του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Για το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., όπως αυτό καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ29 Α).

Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανομή του σε τμήματα, την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίνεται με κοινήαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των ανωτέρω συμβάσεων.

Σχετικό: με άρθρ 199 παρ.1Α περ.34 και 201 παρ.1 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160)

11. α) Με το καταστατικό της εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους πόρους της εταιρείας, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Εκτός από την ασκούμενη, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της.
Άρθρο 24Α

Σημ.: όπως το άρθρο 24Α προστέθηκε με το άρθρο 32 παρ.2 Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι εφαρμογής συνολικής επιχορήγησης στα πλαίσια Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα μικρά νησιά και τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα ο σκοπός, το αντικείμενο, ο φορέας, ο τρόπος και το ύψος χρηματοδότησης, οι διαδικασίες, τα όργανα υλοποίησης και διαχείρισης και η εποπτεία και ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής δαπανών στους ενδιάμεσους φορείς της επόμενης παραγράφου για την πληρωμή επί μέρους αναδόχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα.

Σε περίπτωση που η συνολική επιχορήγηση αφορά στην εκπόνηση μελετών ή στην εκτέλεση τεχνικών έργων και εφόσον απαιτείται από το σκοπό, τη φύση και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ενδιάμεσου φορέα, με την απόφαση καθορίζονται, ειδικώς και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι αρμοδιότητες ανάθεσης και διοίκησης των μελετών ή έργων και τα αποφαινόμενα όργανα, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Σε εκτέλεση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, που εγκρίνεται από την Επιτροπή Συντονισμού της παραγράφου 4 του παρόντος, με την οποία η συνολική επιχορήγηση εντάσσεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανατίθεται η υλοποίηση και η διαχείρισή της σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, που είναι εγκατεστημένοι ή εκπροσωπούνται στις Περιφέρειες εφαρμογής των σχεδιαζόμενων μέτρων. Οι ενδιάμεσοι φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κοινής ωφέλειας, πρέπει να εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, να διαθέτουν αναγνωρισμένη ικανότητα και πείρα στη διοικητική και οικονομική διαχείριση και πολυετή πείρα στο συγκεκριμένο τομέα στον οποίο αναφέρεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και, γενικά, να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Κανονισμού. Κατ` εξαίρεση και σε περιορισμένες και αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ανάθεση είναι δυνατή και σε ενδιάμεσους φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι και δεν εκπροσωπούνται στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες.

Στους ενδιάμεσους φορείς μπορεί να ανατίθεται με προγραμματική σύμβαση και η εκτέλεση πράξεων σχετικών με τη συνολική επιχορήγηση από τις επί μέρους αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή από τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς και για λογαριασμό τους. Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου.

3. Οι ενδιάμεσοι φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή και η διαχείριση της συνολικής επιχορήγησης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, συνάπτουν σύμβαση με τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η διαδικασία εποπτείας της συνολικής επιχορήγησης. Στην ανωτέρω σύμβαση εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εφαρμοστέα μέτρα, τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, οι όροι και τα ποσοστά παρέμβασης των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των τόκων που ενδεχομένως θα προκύψουν, οι διαδικασίες ελέγχου, πληρωμής και αξιολόγησης και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

4. Για το συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την έγκριση της συνολικής επιχορήγησης συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 1 Επιτροπή Συντονισμούύ, η οποία αποτελείται από το Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου ή εκπροσώπους τους και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της.

Με την ίδια απόφαση συνιστάται Τεχνική Γραμματεία υποστηρίξεως της Επιτροπής Συντονισμού, καθορίζεται η στελέχωσή της, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι ενδιάμεσοι φορείς υποβάλλουν για έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού:

α) Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνολικής επιχορήγησης.

β) Τα προς ένταξη έργα και υποέργα.

γ) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συνολικής επιχορήγησης.

δ) Τα αναλυτικά στοιχεία των επί μέρους δαπανών εφαρμογής της συνολικής επιχορήγησης και

ε) κάθε πρόσθετο στοιχείο που τυχόν καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1.
Άρθρο 25

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ