Νόμος 286 ΦΕΚ Α΄74/31.3.1976
Περί συστάσεως παρά τω Ταμείω Συντάξεων Αυτοκινητιστών Κλάδου Παροχών Ασθενείας των παρ` αυτώ ησφαλισμένων ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ετέρων διατάξεων αναφερομένων εις την ασφάλισιν κατά της ασθενείας του προσωπικού του ΚΕΠΕ,το ΤΣΑΥ και το Τ.Σ. Νομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σύστασις – Επωνυμία – Σκοπός.

1. Συνιστάται παρά τω Ταμείω Συντάξεων Αυτοκινητιστών Κλάδος Παροχών, Ασθενείας των παρ` αυτώ ησφαλισμένων ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, αποκαλούμενος εν τοις επομένοις χάριν συντομίας Κλάδος.

2. Σκοπός του κλάδου είναι η ασφάλισις των εν άρθρω 3 του παρόντος αναφερομένων προσώπων, κατά τα εν τοις επομένοιςειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρον 2
Αυτοτέλεια Κλάδου.

1. Ο κλάδος κέκτηται οικονομικήν και λογιστικήν αυτοτέλειαν.

2. Διοικητικαίδαπάναι γενικού χαρακτήρος κατανέμονται μεταξύ των Κλάδων Συντάξεων και Ασθενείας δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Άρθρον 3
Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα.

1. Ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις τον Κλάδον :
α. Τα πρόσωπα, περί ών αι περιπτώσεις β`, γ`, δ`, ε`, ως και τα τοιαύτα τ` ανήκοντα εις την τάξιν των ιδιοκτητών της περιπτώσεως ζ` της παρ. Ι του άρθρου 2 του Ν.Δ. 404/1974 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών νομοθεσίας, υπό τας προυποθέσεις της παρ. 2 του αυτού άρθρου.
β. Τα μέλη οικογενείας, των εν εδαφ. α` της παρούσης παραγράφου προσώπων, εφ` όσον δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν του Δημοσίου ή ετέρου Οργανισμού Κοινωνικης Ασφαλίσεως παρέχοντος υγειονομικήν περίθαλψιν.

2. Τα εν εδαφίω α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρόσωπα, εφ` όσον εξ ετέρων διατάξεων τυγχάνουν ασφαλίσεως υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς εις Κλάδον Ασθενείας ετέρου φορέως, εξαιρούνται, της ασφαλίσεως του διά του παρόντος συνιστωμένου κλάδου του άρθρου 4 προβλεπομένων παροχών.

Άρθρον 4
Κατηγορία Παροχών.

1. Ο κλάδος χορηγεί παροχάς εις είδος και εις χρήμα.

2. Αι παροχαί εις είδος περιλαμβάνουν την :
α. Ιατρικήν και οδοντιατρικήν περίθαλψιν.
β. Φαρμακευτικήνπερίθαλψιν.
γ. Νοσοκομειακήν και σανατοριακήν περίθαλψιν εις Β
β θέσιν.
δ. Πρόσθετον περίθαλψιν.

3. Αι παροχαί εις χρήμα περιλαμβάνουν :
α. Το επίδομα τοκετού.
β. Τα έξοδα μετακινήσεων ασθενών και
γ. Τα έξοδα κηδείας.

4. Η χορήγησις των ανωτέρω παροχών θέλει γίνει σταδιακώς παρεχομένης κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος νοσοκομειακής και σανατοριακής περιθάλψεως.

Άρθρον 5
Πόροι του Κλάδου.

1. Ο κλάδος έχει πόρους :
α. Μηνιαίανεισφοράν παντός ησφαλισμένου εις τον Κλάδονανερχομένην διά την νοσοκομειακήν και σανατοριακήνπερίθαλψιν εις ποσοστόν 2,5 % υπολογιζόμενον επί μέσου μηνιαίου τεκμαρτού εισοδήματος των ησφαλισμένων εις τον Κλάδον ίσου πρός το 20πλάσιον του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της δεκάτης πέμπτης (XV) ασφαλιστικής κλάσεως του ΙΚΑ.
β. Τα ποσά τα προερχόμενα εκ της συμμετοχής των ησφαλισμένων και των μελών της οικογενείας των εις τας δαπάνας διά την χορήγησιν των παροχών του Κλάδου.
γ. Τους τόκους και τας πασης φύσεως προσόδους του κλάδου ως και παν έσοδον εκ δωρεάς, κληρονομίας, κληροδοσίας, ή άλλης τινός αιτίας.

2. Η υπέρ του Κλάδου μηνιαία εισφορά των εν άρθρω 3 προσώπων προσαυξάνουσα την εκάστοτε εισφοράν του Κλάδου Συντάξεων συνεισπράττεται αδιαιρέτως και υποχρεωτικώς μετά ταύτης κατά τας διεπούσας τον Κλάδον Συντάξεως, διατάξεις, εφαρμοζομένων διά την είσπραξιν αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.Δ. 404/1974 και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων ή εκδοθησομένων κανονισμών.

3. Ησφαλισμένος ή μέλος της οικογενείας ησφαλισμένουκαθυστερών την καταβολήν της οφειλομένης ενιαίας εισφοράς υπέρ του Ταμείου, ως αύτη ορίζεται υπό της προηγουμένης παραγράφου, πέραν των τριών μηνών από της ημερομηνίας, καθ` ήν αύτη είναι καταβλητέα, εν ουδεμιά περιπτώσει δικαιούται των παροχών του Κλάδου Ασθενείας εφ` όον διαρκεί η καθυστέρησις.

Άρθρον 6

1. Διά Π. Δ/των θέλουσικαθορισθή :
α. Η έκτασις, ο τρόπος, ο τόπος, αι προυποθέσεις και η διαδικασία της ιατρικής και οδοντιατρικής περιθάλψεως, δυναμένης να παρέχηται εις ιατρεία του Ταμείου, ή εις τα ιατρεία συνεργαζομένων μετ` αυτου ιατρών, ως και της φαρμακευτικής, νοσοκομειακής και σανατοριακής και προσθέτου τοιαύτης.
β. Τα μέλη οικογενείας των ησφαλισμένων τα δικαιούμενα παροχών ασθενείας.
γ. Οι δικαιούχοι, το ύψος,ο τρόπος, αι προυποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως του επιδόματος τοκετού, των εξόδων μετακινήσεως ασθενών και των εξόδων κηδείας.
δ. Τα της αυξήσεως εκάστοτε της μηνιαίας εισφοράς των ησφαλισμένων δι` αυξήσεως του ύψους του κατά την παρ. 1 περ. α του άρθρου 5 του παρόντος, μέσου μηνιαίου τεκμαρτού εισοδήματος, είτε του ύψους της επί τούτου εις ποσοστόν εισφοράς και το πολύ μέχρι του συνολικού ύψους της διά το ΙΚΑ ισχυούσης εκάστοτε διά τον κλάδον ασθενείας τοιαύτης, είτε και αμφοτέρων εάν : αα) απαιτηθή τοιαύτη αύξησις λόγω των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών του κλάδου ή ββ) χορηγηθούν αι λοιπαίπροβλεπόμεναι υπό του άρθρου 4 παροχαί.
ε. Τα του χρόνου ενάρξεως καταβολής της ηυξημένης, ως αύτη καθορίζεται εν τη περιπτώσει δ εισφοράς και τα του χρόνου ενάρξεως χορηγήσεως των υπό του άρθρου 4 προβλεπομένων λοιπών παροχών.
στ. Το ύψος της συμμετοχής των ησφαλισμένων και των μελών οικογενειών των εις τας τοιαύτας της νοσοκομειακής και σανατοριακής περιθάλψεως, ήτις ορίζεται εις 25 % διά την πρώτηνπερίπτωσιν και 30 % διά την δευτέραν τοιαύτην.
ζ. Τα της παραγραφής των παροχών εν γένει.
η. Τα της συστάσεως, συνθέσεως, αρμοδιότητος, οργανώσεως και λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των θέσεων του διά την λειτουργίαν ταύτης απαιτουμένου πάσης φύσεως υγειονομικού, κυρίου και δευτερεύοντος προσωπικού, τα προσόντα, αι ειδικότητες, τα καθήκοντα, αι αρμοδιότητητες,η αμοιβή και η σχέσις εργασίας τούτων μετά του Ταμείου, τα της συνθέσεως και συγκροτήσεως Υγειονομικών Επιτοπών και τα των αρμοδιοτήτων και της αμοιβής τούτων.
θ. Τα της συνάψεως συμβάσεων μετά ιατρών, ως και τα της αμοιβής τούτων διά την παροχήν της προβλεπομένης περιθάλψεως, εφ` όσον προκριθή σύστημα παροχής περιθάλψεως εις τα ιατρεία τούτων τα της προσλήψεως εμμίσθων ιατρών και τα της αμοιβής τούτων, εφ` όσον προκριθή σύστημα παροχής περιθάλψεως εις συσταθησόμενα ιατρεία του Ταμείου.
ι. Τα της συνάψεως συμβάσεων διά την παροχήν της προβλεπομένης φαρμακευτικής και προσθέτου περιθάλψεως.
ια. Τα της συνάψεως συμβάσεων μετά νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων εν γένει διά την παροχήν της προβλεπομένης νοσοκομειακής και σανατοριακής περιθάλψεως.
ιβ. Τα της συνάψεως συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή ετέρων φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, διά την παροχήν διά λογαριασμόν του Ταμείου, της ιατρικής,οδοντιατρικής, νοσοκομειακής και σανατοριακής περιθάλψεως.
ιγ. Ο αριθμός των κατά κλάδους και βαθμούς συστάθησομένων θέσεων του απαιτουμένου διά την λειτουργίαν του κλάδου Διοικητικού προσωπικού, επιτρεπομένης εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αφ` ενός της διά μετατάξεως εις τον κλάδον πληρώσεως των εκ τούτων επί βαθμώ 4ω και κατωτέροις, δι` υπαλλήλων μέχρι δέκα (10) κατ` ανώτατονόριον εχόντων ειδικήνεμπειρίαν εις τα θέματα του κλάδου ασθενείας, και αφ` ετέρου δι` εντάξεως υπηρετούντων παρά τω Ταμείω κατά την κατάθεσιν του παρόντος επισυμβάσει υπαλλήλων, η θητεία των οποίων παρατείνεται δυνάμει του παρόντος επί εξάμηνον από της ισχύος του παρόντος.
ιδ. Τα της επεκτάσεως της ασφαλίσεως του κλάδου εις τους συνταξιούχους του Ταμείου και εις ετέρας κατηγορίας προσώπων ασφαλιζομένων εις τον κλάδον συντάξεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 404/1974 εξαιρέσει των της περιπτώσεως α της παρ. 1 τούτου και τα μέλη οικογενείας τουτων. Το ποσόν της μηνιαίας εισφοράς εις τας περιπτώσεις ταύτας της βαρυνούσης τους συνταξιούχους και το Ταμείον υπολογίζεται εις ποσοστόν επί των αποδοχών των μη δυναμένη εν πασηπεριπτώσει να υπερβή την εκάστοτε ισχύουσανεργοδοτικήν και εργοδοτικήν και εργατικήν τοιαύτην προς το ΙΚΑ, διά τους κλάδους παροχών Ασθενείας εις χρήμα και εις είδος.
ιε. Πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

2. Τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον Προεδρικά Διατάγματα εκδίδονται μεταγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, επί μέν των υπό στοιχεία η`,θ`, και ιγ` περιπτώσεων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, επί δε των λοιπών περιπτώσεων τη προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 7
Τελικαί Διατάξεις.
Η έναρξις υποχρεώσεως καταβολής παρά των ησφαλισμένων των εισφορών διά την νοσοκομειακήν και σανατοριακήνπερίθαλψινάρχεται την πρώτην του μεθεπομένου από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, μηνός, η δε χορήγησις ταύτης μετά εξάμηνον από της ενάρξεως της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών.

Άρθρον 8
Κατάργησις Διατάξεων.
Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 88/1973 “περί διοικήσεως και οργανώσεως των υπηρεσιών του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και υπαγωγής εις τον λογαριασμόν κλάδου Υγείας αυτού των ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.)καταργούνται.

Άρθρον 9

1. Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 223/1975 είναι ότι αι διατάξεις αυτής έχουν εφαρμογήν και επί των μελών οικογενείας των εν αύτη αναφερομένων υπαλλήλων κατά τα εν τω Β.Δ. 665/ 1962 οριζόμενα “περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.”.

2. Κατ` εξαίρεσιν των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 26 του Β.Δ. 665/1962 αι δαπάναι διά την υγειονομικήνπερίθαλψιν των υπαλλήλων του ΚΕΠΕ και των προστατευομένων υπ` αυτών μελών, βαρύνει το Δημόσιον, εις ό περιέρχεται και η κατά το άρθρον 3 του ιδίου ως άνω Β.Δ. κράτησις επί των αποδοχών εν γένει των υπαλλήλων τούτων.

3. Αι περί αναρρωτικών αδειών και διαθεσιμότητος λόγω νόσου διατάξεις του Ν. 1811/1951, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά μεταγενεστέρων διατάξεων, έχουν εφαρμογήν και επί τω υπαλλήλων περί ών η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 223/1975.

4. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να ρυθμισθή πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 223/1975, ως και του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 10

1. Υγειονομικοί διατελέσαντες ή διατελούντες βουλευταί, εκλεγέντες εις τρείς βουλευτικάς περιόδους, έχοντες δε συμπληρώσει τουλάχιχτον 20ετή ασφάλισιν, ως υγειονομικοί παρά τω Ταμείω Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών παραιτούμενοι του Υγειονομικού επαγγέλματος, δικαιούνται εις αναγνώρισιν, δι` εξαγοράς χρόνου τόσου,όσος απαιτείται εκάστοτε, διά την απονομήν πλήρους συντάξεως.

2. Η εξαγορά του ως άνω καθώς και του κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4507/1966 εν συνδυασμώπρός τας της παρ. 14 του άρθρου 1 του Νόμου 38/1975 διά το Ταμείον Συντάξεων Νομικών αναγνωριζομένου χρόνου ενεργείται διά καταβολής της κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ισχυούσης εισφοράς του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού ή Δικηγόρου. Το ποσόν της εξαγοράς εξοφλείται εις τεσσαράκοντα οκτώ (48) μηνιαίας δόσεις.

Άρθρον 11
Χρόνος ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης του επομένου, της δημοσιεύσεώς του, διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μηνός.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 29 Μαρτίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ