ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2852 ΦΕΚ Α’239 31.10.2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγκάντα, αποκαλούμενες εφεξής “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των χωρών τους,

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από την ανάγκη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στον τομέα του τουρισμού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα του Τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και στενών σχέσεων μεταξύ των λαών,

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ στην πλήρη ισότητα δικαιωμάτων και στα αμοιβαία οφέλη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών τους, θα προωθήσουν την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας στοντομέα του Τουρισμού μεταξύ των χωρών τους.

Αρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των γραφείων ταξιδιών τους, καθώς και άλλων επιχειρήσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Αρθρο 3

Προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο γνωστούς στο κοινό του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τους τουριστικούς πόλους έλξης τους και να αυξήσουν τη διμερή τουριστική κίνηση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλων υλικών προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους.

Αρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα στις χώρες τους νομοθεσία, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Ουγκάντα, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους.

Προς το σκοπό αυτόν θα γνωστοποιούν τακτικά το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία, καθώς επίσης και τις δυνατότητες για παρόμοιες επενδύσεις που υπάρχουν σε καθεμία από τις δύο χώρες.

Αρθρο 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενΘαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Αρθρο 6

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ των γραφείων ταξιδιών τους και άλλων ειδικευμένων φορέων με σκοπό την προσέλκυση και προώθηση ταξιδίων από άλλες χώρες.

Αρθρο 7

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έντυπα που αφορούν τις στατιστικές, τη νομοθεσία, καθώς επίσης και την έρευνα για την τουριστική ανάπτυξη και θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα.

Αρθρο 8

Οι Εθνικές Τουριστικές Αρχές των δύο χωρών θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών, των οποίων και οι δύο είναι μέλη.

Αρθρο 9

Για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων στις αρμόδιες αρχές τους, θα συγκαλείται περιοδικά μία Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από ίσο αριθμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων των Συμβαλλόμενων Μερών που θα συμμετέχουν τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα.

Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε καθεμία από τις δύο χώρες σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Κάθε συνάντηση θα προεδρεύεται από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία θα πραγματοποιείται.

Αρθρο 10

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) χρόνια και στο εξής θα ανανεώνεται κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός αν καταγγελθεί με γνωστοποίηση από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εκπνοή της κάθε περιόδου.

`Εγινε στην Αθήνα την 29η Σεπτεμβρίου 1999, σε δύο αντίτυπα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τα δύο αντίτυπα είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Ουγκάντα (υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσn του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ν. ΧPIΣTOΔOΥΛAKΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ν.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ