Νόμος 285 ΦΕΚ Α΄70/27.3.1976
Περί μή επιστροφής εις το Δημόσιον ληφθέντος χρηματικού βοηθήματος ή αποζημιώσεως εν περιπτώσει διακοπής του μισθού ή της συντάξεως και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

΄Αρθρον 1

1. Οπου εν τη κειμένη συνταξιοδοτική νομοθεσία προβλέπεται ή επιστροφή ληφθέντος χρηματικού βοηθήματος ή αποζημιώσεως, λόγω αναγνωρίσεως, ως συνταξίμου, του χρόνου δι` όν κατεβλήθησαν ταύτα, το μήπω επιστραφέν ποσόν διαγράφεται και δεν αναζητείται, εάν ήθελε διακοπή η καταβολή εις τους δικαιούχους, του μέν μισθού λόγω θανάτου αυτών, της δε συντάξεως δι` οιονδήποτε λόγον και δεν υφίστανται εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις έτερα δικαιούχα της συντάξεως ή αντί ταύτης χρηματικού βοηθήματος πρόσωπα εις τα οποία να καταβάλλεται η σύνταξις ή το βοήθημα.

2. Εάν η σύνταξιςεπαναχορηγηθή ή αναγνωρισθήμεταγενεστέρως δικαίωμα συντάξεως ή βοηθήματος υπέρ των διαδόχων προσώπων,εφ` όσον δεν υπάρξηπαραίτησιςαπο του δικαιώματος, το διαγραφέν ως άνω ποσόν επανςγγράφεται ως δημόσιον έσοδοναναπροσαρμοζόμενον, βάσει των κατά τον χρόνον της επανεγγραφής του καθοριζομένων αποδοχών του βαθμού εξόδου και αναζητείται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις πέρί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

΄Αρθρον 2

1. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 92/1974 “περί υπολογισμού της συντάξεως των υπό του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 4520/1966 ανακληθέντων και προαχθέντων Αξιωματικών εκ πληρωμάτων του Ναυτικού” έχουν εφαρμογήν και επί των διά του Β.Δ. απο 9.1.1967 ανακληθέντων εις την ενέργειαν, προαχθέντων και εν συνεχεία αποστρατευθέντων Αξιωματικών Πληρωμάτων Στόλου, κατ` εφαρμογήν του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4520/1966 ” περί δημιουργίας βαθμού Αρχιπλοιάρχου εν τω Β.Ν. και ετέρων τινών διατάξεων”, ως επίσης και επί λοιπών προαχθέντων και αποστρατευθέντων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, εκ πληρωμάτων Στόλου, βάει της ανωτέρω διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4520/1966.

2. Η αίτησις περί αυξήσεως της συντάξεως παρά των εν τη προηγουμένη παραγράφω, αναφερομένων και εν περοπτώσειθανάτουν τούτων παρά των οικογενειών των, δέον να υποβληθή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους απο της ισχύος του παρόντος, η δε σύνταξις των είναι πληρωτέα από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

΄Αρθρον 3

1. Η περίπτωσις δ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3395/1955 “περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού των εν Ελλάδι Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων ” αντικαθίσταται αφ` ήςίσχυσεν ως ακολούθως :
“δ) Εάν αποχωρήσουν της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας και έχουν 15ετή τουλάχιστον πραγματικήνσυντάξιμονυπηρεσίαν εν τοις δικτύοις”.

2. Οι μέχρι της ισχύος του παρόντος εξελθόντες της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας και αποκτώντες δικαίωμα εις σύνταξιν, επί τη βάσει της προηγουμένης παραγράφου, δέον να αιτήσωνται τον κανονισμόν της συντάξεώς των, εντός έτους απο της ισχύος του, η δε πληρωμή της συντάξεώς των άρχεται από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

΄Αρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ